Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1803

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVI VINODOLSKI

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (»Narodne novine«, br. 92/08, 126/10, 142/11, 39/12, 84/14 i 70/16), u točki I. Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (»Narodne novine«, broj 70/16), riječi: »1. lipnja 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »29. prosinca 2017. godine«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 29. lipnja 2018. godine.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije radi dobrog izvršenja posla iz točke II. ove Odluke, neće se zaključiti Dodatak Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji i dodacima istom, te će se naplatiti garancija radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/257
Urbroj: 50301-27/25-17-2
Zagreb, 27. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.