Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 74/2017 (28.7.2017.), Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

1816

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 5, TIPA OPERACIJE 5.2.1. OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 5 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se provodi sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Direktivi Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10. 7. 2007., str. 1., u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 2000/29/EZ) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova

2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar mjere/podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

7) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

8) poljoprivredna mehanizacija su svi poljoprivredni pogonski i kombinirani strojevi koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, sakupljanje uroda poljoprivrednih kultura, utovar, istovar, prijevoz i/ili primjenu u provođenju agrotehničkih radova u poljoprivredi, uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove

9) gospodarsko vozilo je svako motorno vozilo za vlastite potrebe, namijenjeno prijevozu sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti podnositelja

10) građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, osim održavanja građevine

11) rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

12) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada obuhvaća agrotehničke mjere na poljoprivrednim/proizvodnim površinama na kojima se podiže novi ili restrukturira postojeći nasad ili dio nasada

13) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

14) intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

15) početak elementarne nepogode smatra se prvi dan kada je elementarna nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (primjerice suša, mraz, poplava, naplavine) početkom elementarne nepogode smatra se dan proglašenja elementarne nepogode

16) elementarna nepogoda je iznenadna velika nesreća koja prekida normalno odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda. Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički, tehnološki ili biološki događaji. Elementarnom nepogodom smatraju se osobito potresi od 7 i više stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj skali te olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora. Elementarnom nepogodom smatraju se i požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području

17) katastrofalan događaj je nepredviđena pojava biotičke ili abiotičke naravi nastala ljudskim djelovanjem koja dovodi do značajnih poremećaja u sustavu poljoprivredne proizvodnje uzrokujući s vremenom značajnu gospodarsku štetu u sektorima poljoprivrede

18) poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade

19) pčelinja zajednica je roj pčela u košnici s pripadajućim saćem, koji se sastoji od jedne matice, radilica i trutova tijekom proizvodne sezone

20) matično jato peradi je matično jato čiste pasmine ili hibrid upisan u središnji popis matičnih jata

21) osnovno stado obuhvaća rasplodnu i radnu stoku (dugotrajna biološka imovina) osim stoke za klanje

22) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima« u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2, stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

23) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

24) sukob interesa između korisnika i gospodarskog subjekta (ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj) obuhvaća situacije kada predstavnici korisnika ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime korisnika, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito u sljedećim situacijama:

1. ako predstavnik korisnika istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik korisnika vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Navedene točke 1. i 2. podrazumijevaju i povezane osobe, odnosno srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike

26) predstavnik korisnika je:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela korisnika

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave

4. sve gore navedene osobe pod točkama 1., 2. i 3. kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime korisnika

27) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

28) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013.

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

(2) Uvjete prihvatljivosti korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

(3) Uvjeti prihvatljivosti koje korisnik mora ispunjavati pet godina od datuma konačne isplate su:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi

b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne pomoći

f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

(4) Ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjet iz stavka 3. točke b. ovoga članka, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje utvrđene situacije.

(5) Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, tijekom administrativne kontrole ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

c) je u sukobu interesa s isporučiteljima robe, izvođačima radova, odnosno pružateljima usluga u postupku nabave

d) je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

f) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz drugih izvora javne pomoći

g) šteta nije prijavljena i utvrđena prema postupku i u roku sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i/ili

h) nisu poduzete mjere i aktivnosti koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 6.

(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili

c) mjere i aktivnosti koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo su poduzete na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ

d) uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili provođenjem mjera i aktivnosti iz točke c. ovoga stavka mora iznositi najmanje 30 %

f) obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je samo na katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je nastala elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj

g) iznimno od točke f. ovoga stavka, sadnja višegodišnjeg bilja nije obvezna na istoj katastarskoj čestici ako sudski vještak nalazom izda mišljenje da sadnja određene kulture višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj katastarskoj čestici nije moguća

h) u slučaju iz točke g. ovoga stavka, sadnja višegodišnjeg bilja moguća je na drugoj katastarskoj čestici korisnika.

i) poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, mora biti registrirano u ARKOD sustavu ili upisano u Upisniku poljoprivrednika. Po završetku projekta korisnik mora poljoprivredno zemljište registrirati u ARKOD sustavu, ako je primjenjivo

j) gospodarske zgrade koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja u vlasništvu korisnika; zakonito izgrađene ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina

k) strojevi i gospodarska vozila koji su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

l) iznimno od točke k. ovoga stavka za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

m) domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi) koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

n) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koja propisuje građenje, ako je primjenjivo

o) ima proveden postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 ako je to primjenjivo.

(2) Korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili

(3) Korisnik mora dostaviti rješenje nadležne inspekcije o poduzetim mjerama i aktivnostima temeljem Direktive Vijeća 2000/29/EZ

(4) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja biti će propisana natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 7.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) troškovi prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

g) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i

h) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Broj projekata po korisniku

Članak 8.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu, unutar ove operacije, tijekom jednog natječaja ako:

a) je nadležno javno tijelo proglasilo više elementarnih nepogoda ili katastrofalnih događaja

b) korisnik ima na više lokacija poljoprivrednu djelatnost koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 9.

Prihvatljivi troškovi su:

a) prihvatljivi opći troškovi i

b) prihvatljivi materijalni troškovi.

Opći troškovi

Članak 10.

(1) Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

(2) Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta pri čemu su:

a) troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2% ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1% ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

c) troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj čestici i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije prihvatljivi su u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

d) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Materijalni troškovi

Članak 11.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospo­darskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja

e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja

f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 12.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) svi troškovi održavanja i amortizacije

e) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

f) troškovi vlastitog rada

g) operativni troškovi

h) kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

i) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu

j) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

k) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

l) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

m) plaćanje u gotovini

n) troškova kupnje zemljišta/objekata i

o) potpora za gubitak prihoda koji je posljedica elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

POGLAVLJE II.
POTPORA

Visina potpore

Članak 13.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

(3) Preračun eura u kune obavljat će se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18 – 58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

(4) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

Intenzitet potpore

Članak 14.

(1) Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Korisnik koji ima pravo na potporu temeljem ovoga Pravilnika, a ujedno posjeduje ugovorenu policu osiguranja koja pokriva bilo koji od prihvatljivih troškove iz članka 11. ovoga Pravilnika, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja dostaviti ugovorenu policu osiguranja u svrhu umanjenja isplate potpore, odnosno sprečavanja dvostrukog financiranja.

Kriteriji odabira

Članak 15.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 16.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po: proglašenim elementarnim nepogodama ili katastrofalnim događajima, poduzetim mjerama i aktivnostima koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ za iskorjenjivanje ili zaustavljanje pojave bolesti biljaka ili nametnika (štetočina/štetnika) i vrsti korisnika.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

e) intenzitet potpore

f) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

h) popis priloga i obrazaca

i) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popis radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 17.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 16. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 16. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 18.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu ako:

a) se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 16. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 19.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom

g) Načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 20.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u agenciji za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore provodi se kroz dvije faze:

a) I. Faza postupka (Predodabir) dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

iv. izdavanje Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i

v. ugovaranje

b) II. Faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu

ii. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu
– provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave, provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i

iii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

ODJELJAK A
I. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 21.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriteriju odabira.

(2) Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova ostvarenih sukladno kriterijima odabira.

(2) Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriteriju odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune, ispravaka i obrazloženja biti će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore

Članak 24.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članka 22. i 23. ovoga Pravilnika donosi slijedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke a. ovoga članka za pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu. U slučaju da je administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova po kriterijima odabira, odnosno umanjen procijenjeni iznos potpore i/ili intenzitet potpore u odnosu na traženo u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja.

(3) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke a. ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava iz stavka 1. točke b. ovoga članka korisniku za zahtjev za potporu za koji sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke c. ovoga članka za svaki negativno ocijenjen zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira i drugih uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja. Navedeni zahtjevi za potporu ne mogu se uputiti u II. fazu postupka dodjele potpore.

Ugovor o financiranju

Članak 25.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 26. ovog Pravilnika.

ODJELJAK B
II. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 26.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik u roku propisanom natječajem, te provedenog postupka nabave podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave, kontrole opravdanosti dostavljenih troškova sukladno uvjetima propisanim u natječaju.

(2) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti ugovor o financiranju.

(3) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune, ispravke i obrazloženja bit će propisani natječajem.

(4) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i postupka nabave. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova.

(5) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta temeljem kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(6) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr .

(7) Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova moraju biti obavljeni u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave koje Agencija za plaćanja objavljuje na svojoj mrežnoj stranici www.apprrr.hr i sastavni su dio natječaja.

(8) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(9) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama sukladno članku 16. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka za svaki negativno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos javne potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik dužan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima je sastavni dio natječaja kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Odustajanje korisnika

Članak 28.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava dužan je putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b. ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 29.

(1) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a u opravdanim situacijama može se i produžiti.

(2) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova.

(4) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe biti će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(5) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu Odluke o dodjeli sredstava.

(6) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(7) Nakon konačne isplate korisnik je u obvezi najmanje narednih 5 (pet) godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Isplata potpore

Članak 30.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu biti će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama i to do najviše 4 rate.

(3) Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu predujma bit će propisani natječajem.

(4) Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava javne potpore.

(5) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu zadnje rate, korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(7) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(8) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(9) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o isplati predujma

c) Odluku o jamstvu

d) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

e) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(10) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(11) U rok od 90 dana iz stavka 10. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima.

Kontrola na terenu

Članak 31.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: ulaganje je stvarno provedeno, prijavljeni izdaci su stvarno nastali, radovi su izvršeni, materijali utrošeni, obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu /ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, ulaganje je u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), korisnik/ulaganje je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja osim Agencije za plaćanja može obavljati i Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Povrat sredstava

Članak 32.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom koje propisuje odredbe za provedbu te Uredbe.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima iz članka 33. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 33.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

(3) Korisnik je dužan preuzeti odluku najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(4) Dostava odluke korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET sustava. Ako korisnik ne preuzme odluku s AGRONET sustava u roku određenom u stavku 3. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET sustava.

(8) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(9) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(10) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(11) Odluke Povjerenstva su konačne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(12) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(13) Sjednici Povjerenstva mora prisustvovati više od polovice članova Povjerenstva . Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora putem AGRONET sustava.

DIO ČETVRTI
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 34.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Državne potpore

Članak 35.

Sva plaćanja, troškovi i aktivnosti koji su odobreni za provedbu u sklopu ugovora o financiranju spojivi su sa unutarnjim tržištem Europske unije i ne predstavljaju državnu potporu.

DIO PETI
PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazna i završne odredbe

Članak 36.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 112/2014), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 112/2014).

Stupanje na snagu

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/23
Urbroj: 525-08/0540-17-17
Zagreb, 26. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.