Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

NN 74/2017 (28.7.2017.), Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1831

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. srpnja 2017. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 158/13), u članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Razmjena podataka u pojedinom koraku promjene opskrbljivača provodi se slanjem obrazaca propisanih u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta, putem poruke koju sudionik promjene opskrbljivača šalje ili prima putem informacijskog sustava operatora tržišta plina.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Sudionik promjene opskrbljivača dužan je, u skladu s Pravilima o organizaciji tržišta plina, s operatorom tržišta plina sklopiti odgovarajući sporazum o pristupu informacijskom sustavu operatora tržišta plina.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 32. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača krajnji kupac ima pravo odustati od podnesenog zahtjeva za promjenu opskrbljivača, u kojem slučaju o odustanku obavještava novog opskrbljivača kojem je podnio zahtjev za promjenu opskrbljivača, nakon čega je novi opskrbljivač o odustanku krajnjeg kupca dužan bez odlaganja, putem informacijskog sustava operatora tržišta plina, obavijestiti operatora promjene opskrbljivača, te pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca o prekidu promjene opskrbljivača, a na temelju obavijesti novog opskrbljivača operator promjene opskrbljivača dužan je, bez odlaganja, putem informacijskog sustava operatora tržišta plina, prekinuti promjenu opskrbljivača.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

U članku 33. stavku 4. u koraku (K1) Obavijest o promjeni opskrbljivača riječi: »te mu pisanim putem dostavlja potpisani i ovjereni obrazac OBR2-DS,« brišu se.

Članak 4.

U Prilogu 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, u Tablici 3. Standardna kvaliteta plina, u dijelu tablice pod naslovom PRIRODNI PLIN, u točki A. Kemijski sastav, mol %, parametar za Dušik (N2) se briše, a dodaje se parametar za inertne plinove (N2 i CO2) koji glasi:

»Inertni plinovi (N2 i CO2) maksimalno 7.«

U Tablici 3. Standardna kvaliteta plina, dio tablice pod naslovom GRADSKI PLIN briše se.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/18

Urbroj: 371-01-17-02

Zagreb, 21. srpnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.