Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

NN 75/2017 (31.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Državnoodvjetničko vijeće

1866

Na temelju članka 152. u vezi s člankom 159.a stavkom 5. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) Državnoodvjetničko vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) na 42. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, METODAMA I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 11/2016) članak 5. mijenja se i glasi:

»Psihološka sposobnost kandidata iz članka 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se na psihološkom testiranju prema sljedećim mjerilima:

a) Test općih intelektualnih sposobnosti

– kriterij; z = 0,00 (prosječna vrijednost po kriteriju mjernog instrumenta)

b) Višedimenzionalni upitnik osobnosti

– kriterij; emocionalna stabilnost u kategoriji normalnih vrijednosti (po kriteriju mjernog instrumenta)

c) Polustrukturuirani psihologijski intervju

– kriterij; bez znakova psihopatoloških odstupanja.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U mišljenju kojim je utvrđena nesposobnost za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika ovlaštena pravna osoba dužna je navesti točku članka 5. ovoga Pravilnika, kao i mjerni instrument koji je korišten na psihološkom testiranju.«

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

»Vijeće može kandidata po službenoj dužnosti ili na njegov pisani prijedlog uputiti na ponovljeno psihološko testiranje ovlaštenoj pravnoj osobi koju odredi Vijeće.«

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje se primjenjivati obrazac iz Priloga 2. Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 11/2016) te se primjenjuje obrazac iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje i na postupke imenovanja zamjenika državnih odvjetnika koji su na dan njegova stupanja na snagu u tijeku, ako nije provedeno psihološko testiranje kandidata sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 11/2016).

Broj: DOV-77/2017

Zagreb, 20. srpnja 2017.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Dražen Jelenić, v. r.

PRILOG 2.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

(naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 159.a Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) u vezi s člankom 9. stavkom 2. Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja, ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za zamjenika općinskog državnog odvjetnika

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je

NESPOSOBNOST

kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika.

Mišljenje je doneseno temeljem članka 5. točke __________ Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja. Na psihološkom testiranju na kojem se temelji ovo mišljenje korišteni su mjerni instrumenti:

Za ovlaštenu pravnu osobu:

______________________

______________________