Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci

OPĆINA GUDINCI

1874

Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) te članka 30. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/13), Općinsko vijeće Općine Gundinci na svojoj 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GUNDINCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Gundinci stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (NN, br. 115/16).

Općinski se porezi plaćaju na području Općine Gundinci, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama drugih propisa kao i odredbama ove Odluke.

Područje Općine Gundinci obuhvaća naselje Gundinci.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi Općine Gundinci jesu:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na nekretnine.

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Gundinci.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Gundinci.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Gundinci.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5 kn/m2 korisne površine kuće za odmor u korist proračuna Općine Gundinci.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na nekretnine

Članak 11.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gundinci.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Gundinci dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 13.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja nadležni Upravni odjel Općine Gundinci u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gundinci klasa: 410-01/01-01/1, urbroj: 2178/05-02-01-1 od 11. prosinca 2001. godine.

Članak 17.

Odredbe članka 8. – 10. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Gundinci.

Klasa: 410-01/17-01/3

Urbroj: 2178/05-02/17-1

Gundinci, 13. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kadić, v. r.