Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik

Općina Klenovnik

1875

Na temelju odredbe članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 22. Statuta Općine Klenovnik (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 21/13, 39/13 i 116/14), Općinsko vijeće Općine Klenovnik na 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, a nakon provedenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Klenovnik, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza to način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Općina Klenovnik dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Klenovnik sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrden sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke. Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Klenovnik.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Klenovnik.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze na području Općine Klenovnik.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-Ml-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Klenovnik.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u sljedećim iznosima godišnje po metru korisne površine kuće za odmor:

–     kuće za odmor za pravne i fizičke osobe koje nemaju stalno prebivalište na području Općine Klenovnik15,00 kn/m2
–     kuće za odmor za pravne i fizičke osobe koje imaju stalno prebivalište na području Općine Klenovnik5,00 kn/m2


Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti (zbog starosti i trošnosti, zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda npr. poplava, požara, potresa).

Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Općine Klenovnik koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje privremeno koriste javne površine na području Općine Klenovnik.

Javnom površinom, u smislu ove Oduke, smatraju se javne površine definirane relevantnim zakonskim odredbama te utvrđene Odukom o komunalnom redu i neizgradeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Klenovnik.

Privremenim objektima, u smislu ove Odluke, smatraju se kiosci, manji montažni objekti, pokretne naprave i ugostiteljske terase, definirane Odlukom o komunalnom redu Općine Klenovnik i relevantnim zakonskim odredbama.

Članak 16.

Za korištenje javnih površina, ovisno o namjeni, utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako slijedi:

1.kiosci, montažni objekti30,00 kn/m2/mjesečno
2.ugostiteljske terase (od 1. 4. do 31. 10.)15,00 kn/m2/ mjesečno
3.ugostiteljske i slične pokretne prikolice20,00 kn/m2/dnevno
4.šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djetatnost10,00 kn m2/dnevno
5.cirkusi, luna park, zabavne radnje slično300,00 kn/m2/dnevno
6.prigodne prodaje na stolovima, klupama i štandovima ili bez postavljanja pokretnih naprava20,00 kn/m2/dnevno
7.postavljanje stolova, klupa ili štandova u svrhu izborne promidžbe15,00 kn/m2/dnevno
8.zamrzivači, uslužne naprave5,00 kn/m2/dnevno
9.javne površine ispred trgovina koje se koriste za izlaganje i prodaju robe1,00 kn/m2/dnevno
10.javne površine koje se koriste za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, postavu skela, ograda gradilišta te u svrhu izvođenja građevinskih radova1,00 kn/m2/dnevno
11.javne povšine koje se koriste radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture te izvodenja istraživačkih i drugih građevinskih radova1,50 kn/m2/dnevno
12.postavljanje reklamnih i oglasnih panoa, ploča i drugih objekata koji služe informiranju i reklamiranju1,00 kn/m2/dnevno, paušal
13.putokazi i slične naprave na javnim površinama1,00 kn/m2/dnevno, paušal
14.pokretne trgovine200,00 kn/m2/mjesečno, paušalo
15.izlaganje robe bez mogućnosti prodaje500 kn/m2/dnevnoZa višednevno korištenje javne površine (minimalno tri dana) iz stavka 1. točke 3., 4. i 6. ovog članka, utvrđuje se porez na korištenje javne površine od 15,00 kn/m2 za svaki dan korištenja.

Članak 17.

Za korištenje javne površine podnosi se zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu, nadležnom za komunalne poslove, sukladno Odluci o komunalnom redu.

Komunalni redar nadležan za komunalne poslove rješenjem odobrava privremeno korištenje javne površine, sukladno Odluci o komunalnom redu i ovoj Odluci.

Ako podnositelj zahtjeva ima dospjelog dugovanja prema Općine Klenovnik s bilo koje osnove, ne može se odobriti korištenje javne površine.

Poslove u vezi s naplatom poreza na korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klenovnik.

Članak 18.

Iznimno od odredaba članka 17. ove Odluke, načelnik Općine može odobriti privremenu uporabu javne površine i osloboditi obveznika plaćanja poreza na korištenje javne površine, u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitare, kulture, sportske i druge akcije od interesa za Općinu Klenovnik te za manifestacije za koje je organizator i pokrovitelj.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 19.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16).

VlI. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kaznene i prekršajne odredbe to odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Članak 22.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ove Odluke.

Rješenja o korištenju javne površine koja su donesena do dana stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi.

Rješenja o odobravanju pokretne prodaje na području Općine Klenovnik izdana do dana stupanja na snagu ove Odluke moraju se uskladiti s ovom Odlukom najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. Ako ovlaštenici pokretne prodaje ne pristaju na uvjete propisane ovom Odlukom, rješenja o odobravanju pokretne prodaje na području Općine Klenovnik će se staviti izvan snage.

Članak 23.

Odredbe članaka 11. – 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/2002, 7/2010 i 43/2012) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 155/2005).

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Klasa: 410-01/17-01/06

Urbroj: 2186/015-17-01

Klenovnik, 30. lipnja 2017.

Predsjednica Općinskog vijeća
Sandra Golub, v. r.