Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN 76/2017 (2.8.2017.), Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1897

Na temelju članka 5. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, broj 65/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

NAPUTAK

O NAČINU RADA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA U PROVEDBI ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) u vezi s provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, broj 65/17) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Odabir kreditnih institucija i sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

Članak 2.

(1) APN je dužan u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovoga Naputka u javnim glasilima objaviti poziv svim kreditnim institucijama koje posluju u Republici Hrvatskoj za davanje ponude za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom kojim se obvezuju davati subvencionirane stambene kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način uređen Zakonom (u daljnjem tekstu: ugovor o davanju subvencioniranih kredita).

(2) Kreditne institucije u svojim ponudama nude subvencioniranje stambenih kredita u kunama i eurima, te prilažu plan otplate kredita za iznos od 100.000 eura na rok otplate od 15 i 30 godina.

(3) Rok za davanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita je osam dana od dana objave poziva u javnim glasilima.

(4) Uz ponudu za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita prilaže se dokaz da podnositelj ponude može na području Republike Hrvatske obavljati poslove odobravanja kredita na tržištu.

Članak 3.

(1) APN u ime Republike Hrvatske prihvaća ponude svih kreditnih institucija za sklapanje ugovora o odobravanju subvencioniranih kredita koje su podnesene u roku iz članka 2. stavka 3. ovoga Naputka i kojima se nudi odobravanje subvencioniranih kredita te s tim u vezi obavljanje poslova pod uvjetima i na način uređen Zakonom ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

(2) APN u ime Republike Hrvatske sklapa ugovor o davanju subvencioniranih kredita sa svim kreditnim institucijama čije su ponude prihvaćene u roku od osam dana od isteka roka za dostavu ponuda iz članka 2. stavka 3. ovoga Naputka.

(3) Popis kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita objavljuje se na službenim internetskim stranicama APN-a i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Članak 4.

(1) Nacrt ugovora o davanju subvencioniranih kredita izrađuje APN.

(2) Ugovor o davanju subvencioniranih kredita obvezno sadrži podatke o svim obvezama Republike Hrvatske i odabrane kreditne institucije propisane Zakonom te posebnim zakonima, a posebice podatke o obvezama propisanim člancima 11., 12., 13., 14., 28., 29. i 30. Zakona.

(3) Ugovorom o davanju subvencioniranih kredita određuje se da se pri izračunu efektivne kamatne stope primjenjuje metodologija izračuna efektivne kamatne stope (EKS) propisana odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima koju propisuje Hrvatska narodna banka.

Odobravanje subvencioniranja kredita

Članak 5.

(1) Oglas o početku subvencioniranja kredita iz članka 19. stavka 2. Zakona APN objavljuje u javnim glasilima i »Narodnim novinama« u roku od pet dana od dana objave popisa kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita na službenim internetskim stranicama APN-a.

(2) O objavi oglasa iz stavka 1. ovoga članka APN pisanim putem obavještava kreditne institucije s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Članak 6.

U slučaju u kojem podnositelj zahtjeva za subvencioniranje kredita podnosi zahtjev za subvencioniranje kredita čiji iznos prelazi maksimalni iznos kredita koji se subvencionira prema Zakonu, APN je od odabrane kreditne institucije dužan zatražiti da u odluci kojom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za davanje zatraženog iznosa kredita, iskaže iznos kredita, kamata na isti i iznos mjesečnih obroka koji se subvencioniraju, posebno za maksimalnu visinu kredita sukladno odredbama Zakona.

Izvješće o provedbi Zakona

Članak 7.

Izvješće o provedbi Zakona kojega APN jednom godišnje sastavlja i podnosi Vladi Republike Hrvatske sadrži, odnosno iskazuje:

– ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– broj odbijenih zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– razloge odbijanja zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– ukupnu visinu odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za dodatno subvencioniranje kredita,

– broj odobrenih zahtjeva za dodatno subvencioniranje kredita,

– broj odbijenih zahtjeva za dodatno subvencioniranje kredita,

– razloge odbijanja zahtjeva za dodatno subvencioniranje kredita,

– ukupnu visinu odobrenih zahtjeva za dodatno subvencioniranje kredita,

– ukupni iznos visine subvencija,

– popis kreditnih institucija kojima se subvencije isplaćuju s brojem odobrenih kredita te visinom isplaćenih subvencija.

Članak 8.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/47

Urbroj: 531-01-17-13

Zagreb, 1. kolovoza 2017.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.