Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 76/2017 (2.8.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

1900

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje (u nastavku teksta: Uputa), koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 54/2016. i 121/2016.), točka 117d. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako je riječ o rezidentnoj pravnoj osobi čijim OIB-om izvještajna institucija raspolaže, potrebno je upisati oznaku »OI« i u nastavku OIB kupca plasmana;«

Članak 2.

U dijelu Upute 6.2.2. Skupina obilježja B, u obilježju 13. »Instrument«, u dijelu »Stavke aktive«, iza instrumenta »A0239 Pokazatelj kreditiranja 4« dodaju se sljedeće stavke:

A0240Pokazatelj kreditiranja 5

U ovaj instrument uključuju se krediti s izvornim dospijećem duljim od jedne godine i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću "KS".

A0241Pokazatelj kreditiranja 6

U ovaj instrument uključuju se krediti s preostalim dospijećem do (uključujući) jedne godine i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću "KS".

A0242Pokazatelj kreditiranja 7

U ovaj instrument uključuju se krediti s preostalim dospijećem duljim od jedne do (uključujući) pet godina i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću "KS".

A0243Pokazatelj kreditiranja 8

U ovaj instrument uključuju se krediti s preostalim dospijećem duljim od pet godina i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću "KS".


Opis instrumenta »A0305 Faktoring« mijenja se i glasi:

A0305Faktoring
Faktoring je specifičan oblik financiranja pri kojem izvještajna institucija otkupljuje uz diskont klijentova potraživanja od kupaca proizašla s osnove isporuke robe ili pruženih usluga. S obzirom na značajke te vrste posla, neovisno o tome je li riječ o regresnom faktoringu (u kojem dobavljač jamči za obvezu kupca) ili o bezregresnom faktoringu (u kojem cjelokupni rizik naplate snosi izvještajna institucija, a dobavljač ne odgovara za naplativost predmeta faktoringa), kao protustranka navodi se kupac (dužnik predmeta faktoringa).


Zadnja rečenica u opisu instrumenta »D0020 Nadnice i plaće« mijenja se i glasi:

»Ova je stavka podskup zbroja instrumenata »R1035« i »R1037«.«

Zadnja rečenica u opisu instrumenta »D0021 Troškovi socijalnog osiguranja« mijenja se i glasi:

»Ova je stavka podskup zbroja instrumenata »R1035« i »R1037«.«

Članak 3.

U točki 177. Upute podtočke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. Modalitet »AA« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu A; do (uključujući) izvještajnog datuma 31. kolovoza 2017. ovaj se modalitet popunjava za instrumente razvrstane u rizičnu skupinu A, pri čemu nije nastupilo kašnjenje u naplati duže od 90 dana;

3. Modalitet »A9« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu A, ali je nastupilo kašnjenje u naplati duže od 90 dana; popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 31. kolovoza 2017.;«

Članak 4.

U dijelu Upute 6.2.2. Skupina obilježja B, obilježje 36. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«, mijenjaju se točke 210f., 210i. i 210o. te glase:

»210f. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema razdoblju početnog fiksiranja kamatne stope.«

»210i. Ovo obilježje popunjava se za novoodobrene kredite koji su ugovoreni u izvještajnom mjesecu te za stanja kredita na kraju izvještajnog razdoblja. Definicija novih poslova dana je u Prilogu 15. Izvješće o kamatnim stopama. Za novoodobrene kredite ovo obilježje odnosi se na ugovoreno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope. Za stanja kredita ovo obilježje odnosi se na preostalo razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope (prikazuje se preostali broj mjeseci od izvještajnog razdoblja do isteka razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope).«

»210o. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »F1000« – [0]; popunjava se za novoodobrene kredite i stanja kredita s promjenjivim kamatnim stopama i administrativnim promjenjivim kamatnim stopama;

2. Modalitet »F1001« – (0, 3]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope do (uključujući) tri mjeseca te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope do (uključujući) tri mjeseca;

3. Modalitet »F1002« – (3, 12]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od tri mjeseca (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 12 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od tri mjeseca (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 12 mjeseci;

4. Modalitet »F1003« – (12, 36]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 12 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 36 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 12 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 36 mjeseci;

5. Modalitet »F1004« – (36, 60]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 36 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 60 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 36 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 60 mjeseci;

6. Modalitet »F1005« – (60, 120]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 60 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 120 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 60 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 120 mjeseci;

7. Modalitet »F1006« – (120, ...); popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope duljim od 120 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope duljim od 120 mjeseci (nije uključeno kao donja granica);

8. Modalitet »F1007« – popunjava se za novoodobrene kredite i stanja kredita s fiksnom kamatnom stopom;

9. Modalitet »FXXXX« – nije primjenjivo; popunjava se za stanja kredita do (uključujući) izvještajnog razdoblja 30. rujna 2017.«

Primjer

Red.

br.

Novi posloviStanjaKomentar
1.F1002

F1002
(t1 do t9)

F1001
(t10 do t12) F1000

(t13 i veće)

Odobren je stambeni kredit s izvornim dospijećem od 20 godina i početnim razdobljem fiksiranja kamatne stope od jedne godine (kamatna stopa iznosi 7% godišnje), nakon čega se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.
2.F1000F1000
(za sve t)
Odobren je investicijski kredit na 10 godina s promjenjivom kamatnom stopom koja je vezana uz EURIBOR plus fiksna marža od dva postotna boda. Nije ugovoreno početno razdoblje fiksiranja kamatne stope.
3.F1003

F1003
(t1 do t24)

F1002
(t25 do t 33)

F1001

(t34 do t 36)

F1000

(t37 i veće)

Odobren je kredit na 10 godina kod kojeg je kamatna stopa prvih godinu dana fiksirana na 5% godišnje, a sljedeće dvije na 6% godišnje, nakon čega se mijenja u promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz LIBOR na EUR. Početno razdoblje fiksiranja obuhvaća ukupno razdoblje za koje su unaprijed poznate vrijednosti kamatne stope, u ovom slučaju tri godine.
4.F1007F1007
(za sve t)
Odobren je kredit na 5 godina s tri razdoblja fiksiranja kamatne stope. U prvoj godini kamatna stopa iznosi 5% godišnje, u drugoj 6% godišnje i u posljednje tri godine 7% godišnje. Početno razdoblje fiksiranja obuhvaća ukupno razdoblje za koje su unaprijed poznate vrijednosti kamatne stope, u ovom slučaju cijelo izvorno dospijeće kredita.
5.F1007

F1007

(za sve t)

Odobren je kredit na 10 godina s fiksnom kamatnom stopom od 9% godišnje za cijelo izvorno dospijeće kredita.
6.F1000

F1000

(za sve t)

Odobren je kredit na 10 godina s administrativno promjenjivom kamatnom stopom od 11% godišnje za cijelo izvorno dospijeće kredita.Članak 5.

U dijelu Upute 6.2.2. Skupina obilježja B iza obilježja 39. »Novi posao« dodaju se nova obilježja 41., 42., 43. i 44., koja glase:

»Obilježje 41. »Vrsta referentne kamatne stope«

Opis obilježja

210ae. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema vrsti referentne kamatne stope.

210af. Referentnim kamatnim stopama smatraju se:

1. jedinstvene, javno objavljene tržišne kamatne stope za pojedine valute i rokove, utvrđene na međunarodnom ili hrvatskom (međubankovnom) tržištu novca: EURIBOR, LIBOR, ZIBOR itd.;

2. nacionalne referentne stope (NRS) koje predstavljaju jedinstvene javno objavljene prosječne troškove financiranja hrvatskoga bankarskog sektora s obzirom na određeno proteklo razdoblje, vrstu izvora i relevantnu valutu; nacionalne referentne stope izračunava i javno objavljuje Hrvatska udruga banaka;

3. ostali parametri (primjerice prinos na trezorske zapise Ministarstva financija, prosječna kamatna stopa na depozite građana u odnosnoj valuti, indeks potrošačkih cijena na malo, indeks cijena dionica/obveznica i sl.).

Vrijednost obilježja

210ag. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210ah. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za novoodobrene kredite uz koje su prikazani modaliteti »F1000« do »F1006« obilježja 36. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« te za stanja svih kredita neovisno o statusu razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope (nije ugovoreno, u tijeku ili je isteklo). Za novoodobrene kredite uz koje je prikazan modalitet »F1007« obilježja 36. popunjava se modalitet »FIKSN« ovog obilježja.

210ai. Kod kredita s razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope (i u novim poslovima i u stanjima) upisuju se one referentne kamatne stope uz koje će kredit biti vezan nakon isteka tog razdoblja (ako su poznate u trenutku izvješćivanja).

210aj. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »EURIB« – EURIBOR (engl. Euro Interbank Offered Rate); referentna kamatna stopa koja se određuje na europskom međubankarskom tržištu;

2. Modalitet »LIBOR« – LIBOR (engl. London Interbank Offered Rate); londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa koja se obračunava na međusobne kredite banaka koje posluju na londonskom tržištu kapitala;

3. Modalitet »NRS01« – NRS1; za depozite fizičkih osoba;

4. Modalitet »NRS02« – NRS2; za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora;

5. Modalitet »NRS03« – NRS3; za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz nefinancijskog sektora;

6. Modalitet »ZIBOR« – ZIBOR (engl. Zagreb Interbank Offered Rate); jedinstvena kamatna referentna stopa na hrvatskom međubankarskom tržištu;

7. Modalitet »TRZMF« – prinos na trezorske zapise Ministarstva financija;

8. Modalitet »DEPOZ« – prosječna kamatna stopa na depozite građana u odnosnoj valuti;

9. Modalitet »OSTAL« – ostale referentne kamatne stope; odnosi se na: ostale referentne kamatne stope kao što su primjerice STIBOR za švedske krune (SEK), BUBOR za mađarske forinte (HUF) i sl., indeks potrošačkih cijena na malo, indeks cijena dionica/obveznica i sl.;

10. Modalitet »FIKSN« – fiksna kamatna stopa; kamatna stopa koja je definirana kao nepromjenjiva tijekom cijeloga životnog vijeka instrumenta;

11. Modalitet »ADMIN« – administrativna kamatna stopa; kamatna stopa koja se mijenja odlukama izvještajne institucije;

12. Modalitet »XXXXX« – nije primjenjivo; primjerice, u trenutku izvješćivanja nije poznata kamatna stopa nakon isteka razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope jer će biti ugovorena tek nakon isteka tog razdoblja.

Obilježje 42. »Ročnost referentne kamatne stope«

Opis obilježja

210ak. Ovim obilježjem definira se ročnost koja se odnosi na referentnu kamatnu stopu.

Vrijednost obilježja

210al. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210am. Vrijednost ovog obilježja izražava se u mjesecima.

210an. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »000« – ročnost do jednog mjeseca (nije uključen kao gornja granica); primjerice, ako je ugovoren kredit uz jednotjedni EURIBOR, upisuje se modalitet »000«;

2. Modalitet »001« – ročnost je jedan mjesec;

3. Modalitet »002« i veći – ročnost duža od jednog mjeseca (nije uključen kao donja granica); primjerice, za kredit vezan uz 6-mjesečni EURIBOR upisuje se modalitet »006«;

4. Modalitet »999« – popunjava se za modalitete »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« i »XXXXX« obilježja 41. »Vrsta referentne kamatne stope«.

Obilježje 43. »Valuta referentne kamatne stope«

Opis obilježja

210at. Ovim se obilježjem identificira valuta referentne kamatne stope.

Vrijednost obilježja

210au. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210av. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se nekom od troslovnih oznaka valuta navedenih u Prilogu 5. Popis oznaka valuta.

2. Modalitet »XXX« – nije primjenjivo; popunjava se za modalitete »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« i »XXXXX« obilježja 41. »Vrsta referentne kamatne stope«.

Obilježje 44. »Učestalost promjene kamatne stope«

Opis obilježja

210ao. Ovim obilježjem definira se ugovorena učestalost promjene kamatne stope zbog promjene razine referentne kamatne stope uz koju je vezana.

Vrijednost obilježja

210ap. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210ar. Modalitete ovog obilježja potrebno je prijaviti prema ugovorenoj (planiranoj) učestalosti promjene kamatne stope, i za nove poslove i za stanja, neovisno o tome je li u izvještajnom razdoblju izvještajna institucija zaista promijenila kamatnu stopu zbog promjene razine referentne kamatne stope.

210as. Vrijednost ovog obilježja izražava se u mjesecima.

210at. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »00« – učestalost promjene do jednog mjeseca (nije uključen kao gornja granica);

2. Modalitet »01« – učestalost promjene je jedan mjesec;

3. Modalitet »02« i veći – učestalost promjene duža od jednog mjeseca (nije uključen kao donja granica); primjerice, za kredit vezan uz 6-mjesečni EURIBOR čija se razina mijenja svakih šest mjeseci upisuje se modalitet »06«;

4. Modalitet »99« – popunjava se za modalitete »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« i »XXXXX« obilježja 41. »Vrsta referentne kamatne stope«.«

Članak 6.

U dijelu Upute 6.2.3. Skupina obilježja C, u točki 220., podtočka 54. mijenja se i glasi:

»54. Modalitet »63« – količina vrijednosnog papira. Ovisno o vrsti vrijednosnog papira, ovaj modalitet odnosi se na broj kupljenih i (ili) izdanih dionica, broj kupljenih i (ili) izdanih udjela u investicijskom fondu ili količinu kupljenih i (ili) izdanih dužničkih vrijednosnih papira. Količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se kao nominalna vrijednost dužničkoga vrijednosnog papira u originalnoj valuti izdanja vrijednosnog papira. Za dužničke vrijednosne papire koji su izdani u kunama s valutnom klauzulom količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se u valuti indeksacije. Iznimno, za dužničke vrijednosne papire koji su izdani u kunama i indeksirani uz tečaj strane valute količina se iskazuje u kunama.«

Iza podtočke 57. dodaju se podtočke 58., 59. i 60., koje glase:

»58. Modalitet »67« – prosječna ponderirana ugovorena fiksna marža na nove poslove. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera.

59. Modalitet »68« – prosječna ponderirana primijenjena fiksna marža na stanja. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca kao pondera.

60. Modalitet »69« – ukupna potraživanja (obveze) s osnove glavnice koja odgovara (ili bi odgovarala) izrazu (»01« + »02« + »10« + »12«).«

Članak 7.

U Prilogu 1. Pojašnjenja uz izvještajne slogove, iza točke 253b. dodaje se točka 253c. i glasi:

»253c. Kod izvješća »AA« i »OI« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. Količina dužničkih vrijednosnih papira ne mijenja se u kontekstu amortizacije vrijednosnog papira, odnosno količina ulaganja ne mijenja se ako je nominalna i tržišna vrijednost ulaganja smanjena zbog otplate dijela glavnice dužničkoga vrijednosnog papira.

2. Količina dužničkih vrijednosnih papira mijenja se u slučaju kupovanja ili prodaja dužničkih vrijednosnih papira.«

Članak 8.

U Prilogu 6. mijenjaju se redci od 11 do 14, od 46 do 49, 52, 53, 68, 97, 105, 106, 141, od 399 do 424, od 426 do 429 i 451 te glase:


Dodaju se redci od 461 do 506 koji glase:U Prilogu 6. mijenjaju se redci 425, od 436 do 441, od 468 do 492, 497, 498 i 503 te glase:

Dodaju se redci od 507 do 545 koji glase:

Članak 9.

U prilozima 7. i 8. mijenjaju se redci od 10727, 12012, 12015, 12018 i 12021 te glase:

Redni brojVrsta slogaOznaka
instrumenta
PortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
10727KSA0235XXX4131. 1. 2011.30. 09. 2017.stanje kredita
12012KSA0236XXX4130. 11. 2014.30. 09. 2017.stanje kredita
12015KSA0237XXX4130. 11. 2014.30. 09. 2017.stanje kredita
12018KSA0238XXX4130. 11. 2014.30. 09. 2017.stanje kredita
12021KSA0239XXX4130. 11. 2014.30. 09. 2017.stanje kredita


U prilozima 7. i 8. dodaju se redci od 12920 do 13075, koji glase:

Redni brojVrsta slogaOznaka instrumentaPortfeljVrsta iznosaPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
12920KSA0206XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12921KSA0207XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12922KSA0207XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12923KSA0208XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12924KSA0208XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12925KSA0209XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12926KSA0209XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12927KSA0209XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12928KSA0210XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12929KSA0210XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12930KSA0210XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12931KSA0212XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12932KSA0212XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12933KSA0212XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12934KSA0213XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12935KSA0213XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12936KSA0213XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12937KSA0214XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12938KSA0214XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12939KSA0214XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12940KSA0215XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12941KSA0215XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12942KSA0215XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12943KSA0216XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12944KSA0216XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12945KSA0216XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12946KSA0217XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12947KSA0217XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12948KSA0217XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12949KSA0218XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12950KSA0218XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12951KSA0219XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12952KSA0219XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12953KSA0220XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12954KSA0220XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12955KSA0221XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12956KSA0221XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12957KSA0222XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12958KSA0222XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12959KSA0222XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12960KSA0223XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12961KSA0223XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12962KSA0223XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12963KSA0224XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12964KSA0224XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12965KSA0224XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12966KSA0225XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12967KSA0225XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12968KSA0225XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12969KSA0226XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12970KSA0226XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12971KSA0226XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12972KSA0227XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12973KSA0227XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12974KSA0227XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12975KSA0228XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12976KSA0228XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12977KSA0228XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12978KSA0229XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12979KSA0229XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12980KSA0229XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12981KSA0230XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12982KSA0230XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12983KSA0230XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12984KSA0231XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12985KSA0232XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12986KSA0232XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12987KSA0232XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12988KSA0233XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12989KSA0233XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12990KSA0233XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12991KSA0235XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12992KSA0235XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
12993KSA0236XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12994KSA0237XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12995KSA0238XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12996KSA0239XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12997KSA0305XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
12998KSA0305XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
12999KSA0305XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13000KSA0306XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
13001KSA0306XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
13002KSA0306XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13003KSA0701XXX1831. 10. 2017.bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
13004KSA0701XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13005KSP0201XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13006KSP0202XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13007KSP0203XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13008KSP0204XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13009KSP0205XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13010KSP0207XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13011KSP0207XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13012KSP0208XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13013KSP0208XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13014KSP0209XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13015KSP0209XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
13016KSP0209XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13017KSP0210XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13018KSP0210XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
13019KSP0210XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13020KSP0211XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13021KSP0211XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
13022KSP0211XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13023KSP0212XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13024KSP0212XXX6731. 10. 2017.fiksna marža na nove poslove
13025KSP0212XXX6831. 10. 2017.fiksna marža na stanja
13026KSP0213XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13027KSP0301XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13028KSP0302XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13029KSP0506XXX1831. 10. 2017.ukupne obveze s osnove glavnice
13030KSA0240XXX6931. 10. 2017.ukupna potraživanja s osnove glavnice
13031KSA0240XXX4431. 10. 2017.nominalna kamatna stopa na stanja
13032KSA0241XXX6931. 10. 2017.ukupna potraživanja s osnove glavnice
13033KSA0241XXX4431. 10. 2017.nominalna kamatna stopa na stanja
13034KSA0242XXX6931. 10. 2017.ukupna potraživanja s osnove glavnice
13035KSA0242XXX4431. 10. 2017.nominalna kamatna stopa na stanja
13036KSA0243XXX6931. 10. 2017.ukupna potraživanja s osnove glavnice
13037KSA0243XXX4431. 10. 2017.nominalna kamatna stopa na stanja
13038ADA0201KIP531. 8. 2017.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13039ADA0202KIP531. 8. 2017.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13040ADA0203KIP531. 8. 2017.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13041ADA0204KIP531. 8. 2017.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13042ADA0205KIP531. 8. 2017.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13043ADA0308KIP531. 8. 2017.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13044RAA0206DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13045RAA0208DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13046RAA0209DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13047RAA0210DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13048RAA0212DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13049RAA0213DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13050RAA0214DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13051RAA0215DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13052RAA0216DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13053RAA0217DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13054RAA0218DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13055RAA0219DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13056RAA0222DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13057RAA0223DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13058RAA0224DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13059RAA0225DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13060RAA0226DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13061RAA0227DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13062RAA0228DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13063RAA0229DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13064RAA0230DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13065RAA0231DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13066RAA0232DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13067RAA0233DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13068RAA0301DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13069RAA0302DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13070RAA0303DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13071RAA0304DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13072RAA0305DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13073RAA0306DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13074RAA0307DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod
13075RAA0502DRT5131. 8. 2017.kamatni prihod

Članak 10.

Prilog 14. mijenja se i glasi:

Članak 11.

U Uputi, u Prilogu 15. Izvješće o kamatnim stopama, u točki 302., mijenjaju su podtočke a., c., g.ii., g.iii., h., i. i j. te glase:

»a. izvještajne institucije dužne su dostaviti podatke o:

i. iznosima novih poslova,

ii.     prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na nove poslove,

iii.     prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na nove poslove,

iv. prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na stanja,

v.     prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na stanja,

vi. stanjima,

vii.     prosječnim ponderiranim fiksnim maržama na nove poslove te

viii.     prosječnim ponderiranim fiksnim maržama na stanja,

za instrumente navedene u Prilogu 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa«;«

»c. stanja su definirana stanjima iz bilance:

i. u skladu s Prilogom 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogom 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa«, do izvještajnog razdoblja 30. rujna 2017. stanja se preuzimaju iz izvješća »AA«, dok se od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017. stanja prikupljaju direktno u izvješću »KS«,

ii. podatke o stanjima izvještajne institucije dužne su dostavljati u izvješću »KS« koristeći vrstu iznosa »18 – bruto ukupna potraživanja (obveze) s osnove glavnice« budući da ona odgovara izrazu »01« + »02« – »07« + »08« + »10« + »12«;«

»g.ii. izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope računaju se kao:

pri čemu je:

INKSIzvještajna prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa
AARiPrilagođene nominalne kamatne stope
wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope na nove poslove definirani su iznosom novih poslova (vrsta iznosa "41") prema pravilima izvješća "KS".

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope na stanja definirani su sumama vrsta iznosa "01" + "02" – "07" + "10" + "12" prema pravilima izvješća "AA", odnosno vrstom iznosa "18" (ili vrstom iznosa "69") prema pravilima izvješća "KS"."


»g.iii. izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope računaju se kao:

pri čemu je:

IEKSIzvještajna prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa
EKSiEfektivne kamatne stope
wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na nove poslove definirani su iznosom novih poslova (vrsta iznosa "41") prema pravilima izvješća "KS".

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na stanja definirani su sumama vrsta iznosa "01" + "02" – "07" + "10" + "12" prema pravilima izvješća "AA", odnosno vrstom iznosa "18" prema pravilima izvješća "KS"."


»h. instrument »A0235 Revolving krediti« dostavlja se isključivo u izvješću »KS«. Iznos koji se dostavlja odnosi se na stanje kredita (vrsta iznosa »41« do izvještajnog razdoblja 30. rujna 2017., odnosno vrsta iznosa »18« od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017.), a ne na ugovoreni iznos revolving kredita. Vrsta iznosa »41« odgovara sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« – »07« + »10« + »12« u izvješću »AA«. U skladu s tim kamatne stope za ovaj instrument izvješćuju se vrstama iznosa »44« i »45«. Drugim riječima, ako neki krediti iz izvješća »AA« odgovaraju definiciji revolving kredita (osim instrumenata »A0218«, »A0219«, »A0220« i »A0221«, koji se prikazuju zasebno), za izvješće »KS« te je kredite potrebno izdvojiti iz instrumenata u kojima su prikazani u izvješću »AA« i prikazati u instrumentu »A0235«. Revolving krediti koji ne udovoljavaju definiciji instrumenta »A0235« u potpunosti (primjerice, za korištenje sredstava potrebna je prethodna obavijest izvještajnoj instituciji ili postoji obveza redovitoga minimalnog vraćanja sredstava) prikazuju se unutar pripadajućih instrumenata s pomoću iznosa koji je iskorišten u izvještajnom mjesecu kao iznosa novog posla (vrsta iznosa »41«). Kamatne stope izvješćuju se vrstama iznosa »42« i »43« (odnose se na kamatne stope na dan korištenja kredita u izvještajnom mjesecu). U slučaju više korištenja unutar izvještajnog mjeseca prikazuje se prosječna ponderirana prilagođena kamatna stopa;«

»i. pri popunjavanju obilježja »Portfelj« modalitet »XXX« obuhvaća sve portfelje (»XXX«, »DDD«, »DRT«, »KIP«, »FVO« itd.);«

»j. instrumenti »A0236 Pokazatelj kreditiranja 1«, »A0237 Pokazatelj kreditiranja 2«, »A0238 Pokazatelj kreditiranja 3« i »A0239 Pokazatelj kreditiranja 4« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznosi koji se dostavljaju za ove instrumente odnose se na stanje (vrsta iznosa »41« do izvještajnog razdoblja 30. rujna 2017., odnosno vrsta iznosa »18« od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017.). U skladu s tim za navedene instrumente dostavljaju se ponderirane prosječne vrijednosti definirane modalitetima »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«. Stanje ovih instrumenata jednako je vrijednosti koja bi odgovarala sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« – »07« + »10« + »12« u izvješću »AA«. U izračun ovih pokazatelja potrebno je obuhvatiti sljedeće instrumente: od »A0207« do »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« i »A0701«;«

Članak 12.

U Uputi, u Prilogu 15. Izvješće o kamatnim stopama, u točki 302., iza podtočke j. dodaju se podtočke k, l. i m. te glase:

»k. fiksne marže odnose se na fiksne marže koje je izvještajna institucija ugovorila s protustrankama:

i. fiksna marža predstavlja fiksni dio promjenjive kamatne stope koji ne smije rasti tijekom otplate kredita i mora se ugovoriti zajedno s referentnom kamatnom stopom,

ii. izvještajne institucije dužne su dostaviti fiksne marže za novoodobrene kredite koji su ugovoreni u izvještajnom mjesecu te za stanja kredita na kraju izvještajnog razdoblja. Fiksne marže dostavljaju se za one kamatne stope kod kojih je u obilježju 36. Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope popunjen modalitet »F1000«, a u obilježju 41. Vrsta referentne kamatne stope popunjen jedan od sljedećih modaliteta: »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ«;

iii. ako su ugovorene određene pogodnosti poput statusa klijenta, potrebno ih je uzeti u obzir pri izračunu fiksnih marži. Primjerice, ako je ugovorena fiksna marža od 5% te korisnik kredita ima umanjenje od 0,15 postotnih bodova jer je klijent banke, izvještajna fiksna marža iznosi 4,85%. Ako korisnik kredita nema status klijenta, izvještajna fiksna marža iznosi 5%,;«

»l. izvještajne fiksne marže obuhvaćene su modalitetima »67« i »68« obilježja »Vrsta iznosa«:

i. izvještajne institucije dužne su dostaviti prosječne ponderirane fiksne marže za svaku od kombinacija modaliteta obilježja koja su obuhvaćena izvješćem »KS«, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja,

ii. izvještajne prosječne ponderirane fiksne marže računaju se kao:

pri čemu je:

IFMIzvještajna prosječna ponderirana fiksna marža
FMiFiksne marže odnose se na ugovoreni fiksni dio promjenjive kamatne stope između klijenta i izvještajne institucije.
wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane fiksne marže na nove poslove definirani su iznosom novih poslova (vrsta iznosa "41") prema pravilima izvješća "KS".

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane fiksne marže na stanja definirani su vrstom iznosa "18" prema pravilima izvješća "KS".


iii. pri pripremi pondera za fiksne marže na nove poslove i stanja potrebno je obratiti pozornost da ponderi za nove poslove i stanja ne smiju obuhvatiti kredite koji zadovoljavaju uvjete modaliteta »P« obilježja »Utrživost kredita«.«

»m. instrumenti »A0240 Pokazatelj kreditiranja 5«, »A0241 Pokazatelj kreditiranja 6«, »A0242 Pokazatelj kreditiranja 7« i »A0243 Pokazatelj kreditiranja 8« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznosi koji se dostavljaju za ove instrumente odnose se na stanje (vrsta iznosa »69«) i jednako je vrijednosti koja bi odgovarala sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« + »10« + »12« u izvješću »AA«. U skladu s tim za navedene instrumente izvješćuju se nominalne kamatne stope (vrsta iznosa »44«). U izračun ovih pokazatelja potrebno je obuhvatiti sljedeće instrumente: od »A0207« do »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« i »A0701«. Promjenjive kamatne stope u smislu ovih instrumenata definirane su kao one kamatne stope koje su obuhvaćene modalitetom »F1000« obilježja 36. Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope.«

Članak 13.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u poglavlju 3.2.1., u alineji 18., polje 22 (Utrživost kredita), slova »«U« ili »P«« zamjenjuju se slovima »«U, »P« ili »R««.

Članak 14.

U poglavlju 3.2.5. Upute kontrola 422 mijenja se i glasi:

Ako je Utrživost kredita = "N", "U", "P" ili "R", tada je Značajka kapitala = "N" ili "A".422


Kontrola 376 mijenja se i glasi:

Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "N" ili "D" i Instrument = "P0203", tada je Izvorno dospijeće <> "000000".376


Na kraju tablice dodaje se nova kontrola koja glasi:

Ako je Oznaka komitenta = "MB", tada je Komitent MBR <> (01406205, 01489143, 01532227, 01751743, 02388065, 02406179, 02438607, 0029804, 02164396, 02304945, 02122227).105


Članak 15.

U poglavlju 3.5.1. Upute iza alineje 5. dodaje se alineja 6., koja glasi:

»→ Dopunski izvještajni slog KS dostavlja se u skladu s ovim pravilima do (uključujući) izvještajnog razdoblja 30. rujna 2017. Od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017. dopunski izvještajni slog KS dostavlja se u skladu s pravilima navedenima u poglavlju 3.5.2.b (Tablica 7.).«

Članak 16.

Iza poglavlja 3.5.2.a Upute dodaje se poglavlje 3.5.2.b, koje glasi:

»3.5.2.b Dopunski izvještajni slog KS (Tablica 7.) – od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017.

→     Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »KS«.

→     Ostala polja popunjavaju se prema Prilogu 14. Upute*.

→     Polja od 2 do 8, 10, 11, 14, od 16 do 21, 24 te od 27 do 30 popunjavaju se kao kod Osnovnoga izvještajnog sloga.

→     Iznimke od osnovnog sloga su sljedeće:

o     U polje 28 (Iznos) upisuje se decimalni podatak s 5 decimala za Vrste iznosa = »42«, »43«, »44«, »45«, »67« i »68«.

o     Obilježje 35 (Razred iznosa kredita) upisuje se u polje 22 (Utrživost kredita/Razred iznosa).

o     Obilježje 36 (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope) upisuje se u polje 15 (ISIN/Vremenski razred/Razdoblje).

o     Obilježje 37 (Kolateral/jamstva) upisuje se u polje 25 (Ugrađeni derivat/Kolateral).

o     Obilježje 39 (Novi posao) upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/Stjecanje vrijednosnih papira/Vrsta kamatne stope/Korištenje imovine/Novi posao).

→     Obilježje 41 (Vrsta referentne kamatne stope) upisuje se u polje 31(Vrste referentne kamatne stope).

→     Obilježje 42 (Ročnost referentne kamatne stope) upisuje se u polje 32 (Ročnost referentne kamatne stope).

→     Obilježje 43 (Valuta referentne kamatne stope) upisuje se u polje 33 (Valuta referentne kamatne stope).

→     Obilježje 44 (Učestalost promjene kamatne stope) upisuje se u polje 34 (Učestalost promjene kamatne stope).«

Članak 17.

U poglavlju 3.5.3. Upute kontrola 534 mijenja se i glasi:

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo:

a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno;

b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno;

c) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 41, 42 ili 67 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (41, 42, 67).

534 (W)


Kontrola 536 mijenja se i glasi:

Za instrumente A0236, A0237, A0238 i A0239 vrijedi pravilo: uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 i/ili 45 moraju biti prijavljene i ostale dvije Vrste iznosa = 18, 44 i/ili 45.

Za instrument A0235 vrijedi pravilo:

a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 45 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 45);

b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 45 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 45);

c) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44, 45 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale tri Vrste iznosa (18, 44, 45, 68).

536 (W)


Kontrola 542 mijenja se i glasi:

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243 vrijedi pravilo: ako u izvješću KS postoji Vrsta iznosa = 44, u izvješću AA mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s barem jednom od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 ili 12.542 (W)


Kontrola 544 mijenja se i glasi:

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236,

A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243 vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 44.

544 (W)


Kontrola 605 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = 'KS' & (Vrsta iznosa = '41', '42', '43' ili '67' & (VRK = 'MB' ili Sektor nerezidenta = 1100)), tada je Razred iznosa kredita = '1', '2', ili '3'; inače Razred iznosa kredita = 'X'.605


Kontrola 610 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = 'KS', tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = F1000, F1001, F1002, ..., F1007.610


Kontrola 615 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = 'KS' & (Vrsta iznosa = '41', '42', '43' ili '67), tada je Kolateral = '0', '1' ili '2'; inače Kolateral = 'X'.615


Kontrola 616 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = 'KS' & (Instrument nije 'A0235', 'A0236', 'A0237', 'A0238', 'A0239' & Vrsta iznosa = '41', '42', '43' ili '67'), tada je Novi posao = "01" ili "02", inače Novi posao = "03".616


Kontrola 617 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = KS & (Instrument = A0206 & (Izvorno dospijeće = 0)), tada

je Vrsta iznosa = 18 ili 44.

617


Na kraju tablice dodaju se nove kontrole koje glase:

Ako je Instrument = A0236, A0237, A0240 ili A0242, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "012".

Ako je Instrument = A0238 ili A0239, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "024".

Ako je Instrument = A0243, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "060".

381
Ako je (Instrument = "A0206" ili "A0231" & Država <> "HR" & nije međunarodna institucija iz Priloga 4.), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12".439
Ako je (Instrument = "A0303" & Država <> "HR" & nije međunarodna institucija iz Priloga 4.), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12" ili "13".440
Za instrumente A0240, A0241, A0242 i A0243 vrijedi pravilo: uz prijavljenu Vrstu iznosa = 69 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno.537 (W)

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236,

A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo:

a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno,

b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno,

c) ako je Vrste referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 68).

550 (W)
Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 45 i obratno.552 (W)

Ako je Oznaka retka = KS & Instrument = (od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0701, od P0201 do P0205, P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506) & Vrsta iznosa = 18, Iznos (polje 28) = Iznos (polje 28) iz izvješća AA prema sljedećoj formuli: 18 = 1 + 2 – 7 + 8 + 10 + 12, za istu kombinaciju obilježja (prema zajedničkim obilježjima KS i AA).

Obratno, ako je Oznaka retka = AA & Instrument = (od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0701, od P0201 do P0205, P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506) & Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 8, 10 i/ili 12, Iznos (polje 28) = Iznos (polje 28) iz izvješća KS prema sljedećoj formuli: 1 + 02 – 07 + 08 + 10 + 12 = 18, za istu kombinaciju obilježja (zajedničkim obilježjima KS i AA).

554 (W)

Ako je Oznaka retka = KS & Instrument = A0235 & Vrsta iznosa = 18, tada je Iznos (polje 28) < Iznos (polje 28) iz izvješća AA prema sljedećim formulama:

A0235 < sum (A0207 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306, A0701)

sum 18 < sum (01 + 02 – 07 + 08 + 10 + 12) (Vrsta iznosa).

556 (W)

Ako je Razred iznosa kredita = "2", Iznos (polje 28) > 2.000.000,00 HRK.

Ako je Razred iznosa kredita = "3", Iznos (polje 28) > 7.500.000,00 HRK.

606

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1002", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "003".

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1003", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "012".

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1004", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "036.

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1005", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "060".

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1006", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "120".

611
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", tada je Vrsta iznosa <> 67 ili 68.612
Ako je Instrument = A0240, A0241, A0242 ili A0243, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = F1000.613
'Pogrešna Vrsta kupca plasmana' (ako nije OI, MB, MF ili OS).661
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", tada je Vrsta iznosa <> 67 ili 68.670

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "ADMIN", tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "FIKSN", tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1007".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = " XXXXX", tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000" i "F1007".

671

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "EURIB", tada je Valuta referentne kamatne stope = "EUR", a Ročnost referentne kamatne stope = "000", "001", "002", "003", "006", "009" ili "012".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "LIBOR", tada je Valuta referentne kamatne stope = "USD", "GBP", "EUR", "JPY" ili "CHF", a Ročnost referentne kamatne stope = "000", "001", "002", "003", "004, "005", "006", "007", "008", "009", "010, "011" ili "012".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "NRS01" ili "NRS02", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK " ili "EUR", a Ročnost referentne kamatne stope = "003", "006" ili "012".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "NRS03", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK ", "EUR", "USD" ili "CHF", a Ročnost referentne kamatne stope = "003", "006" ili "012".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "ZIBOR", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK", a Ročnost referentne kamatne stope = "000", "001", "002", "003", "004, "005", "006", "007", "008", "009", "010, "011" ili "012".

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "TRZMF", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK" ili "EUR", a Ročnost referentne kamatne stope = "003", "006", "012", "015" ili "024".

672
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", tada je Valuta referentne kamatne stope = "XXX", Ročnost referentne kamatne stope = "999", a Učestalost promjene kamatne stope = "99".673
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "EURIB", "LIBOR", "NRS01", "NRS02", "NRS03", "ZIBOR", "TRZMF" ili "DEPOZ", tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije.674 (W)
Članak 18.

Iza Tablice 6. dodaje se tablica 7., koja glasi:

»Tablica 7.

DOPUNSKI ULAZNI SLOG »KS« STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE INSTITUCIJE
– vrijedi od izvještajnog razdoblja 31. 10. 2017.

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj polja
1.Oznaka retkaAN21 – 2KS
2.Datum stanjaN83 – 10ggggmmdd
3.Oznaka izvješćaAN211 – 12NP
4.Redni broj retka u datumuN813 – 20R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.Oznaka komitentaAN221 – 22MB, OB, FZ, MF, ND
6.Komitent MBRN823 – 30Matični broj koji dodjeljuje DZS
7.Komitent nerezidentAN3031 – 60Prilog 2. Upute*
8.Redovno/Storno/IspravakAN161 – 61R, S, P
9.ŽupanijaN262 – 6300
10.DržavaAN264 – 65Prilog 4. Upute*
11.Sektor nerezidentaN466 – 69LOV (Uputa*)
12.Vrsta povezanostiAN170 – 700
13.Udjeli povezanosti/vlasništvaN2071 – 9000000000000000000000
14.InstrumentAN591 – 95LOV (Uputa*)
15.Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeAN1296 – 107F1001, F1002, F1003, F1004, F1005, F1006, F1007
16.ValutaAN3108 – 110Prilog 5. Upute*
17.Izvorno dospijećeAN6111 – 116Uputa*
18.Otkazni rokAN3117 – 119Uputa*
19.Vrsta indeksacijeAN1120 – 120N, V, J
20.Valuta indeksacijeAN3121 – 123Prilog 5. Upute*
21.PortfeljAN3124 – 126LOV (Uputa*)
22.Razred iznosa kreditaAN1127 – 1271, 2, 3, X
23.Značajke kapitalaAN1128 – 1280
24.Rizična skupinaAN2129 – 130LOV (00, AA, A9, B1, B2, B3, CC)
25.Kolateral/jamstvaAN1131 – 1310, 1, 2, X
26.Novi posaoN2132 – 13301, 02, 03
27.PredznakAN1134 – 134"+" ili " – "
28.IznosN15135 – 149Iznos (uključujući 2 ili 5 decimala)
29.Vrsta iznosaN2150 – 151LOV (Uputa*)
30.Komitent PBRAN14152 – 165Porezni broj komitenta
31.Vrsta referentne kamatne stopeAN5166 – 171LOV (Uputa*)
32.Ročnost referentne kamatne stopeN3172 – 174Uputa*
33.Valuta referentne kamatne stopeAN3175 – 177Uputa*
34.Učestalost promjene kamatne stopeN2178 – 179Uputa*Članak 19.

Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »KS« u skladu s ovom Odlukom za izvještajno razdoblje koje završava 31. listopada 2017.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 225-020/07-17/BV
Zagreb, 28. srpnja 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.