Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena

NN 77/2017 (4.8.2017.), Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena

Ministarstvo uprave

1904

Na temelju članka 12. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 67/17), ministar uprave donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENIH PROSTORIJA IZVAN REDOVNOG RADNOG VREMENA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade matičaru za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena.

II.

Novčana naknada za rad iznosi 60,00 kn neto po satu.

III.

Visinu naknade utvrđuje matičar ovisno o broju sati rada koje je utrošio za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena (»Narodne novine«, broj 4/2015).

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-03/17-01/484
Urbroj: 515-03-01/1-17-5
Zagreb, 24. srpnja 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, v. r.