Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

NN 77/2017 (4.8.2017.), Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

Ministarstvo poljoprivrede

1906

PRAVILNIK

O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju i osigurava provedba:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1165 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća (SL L 170, 1. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1165)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25. 5. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25. 5. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 543/2011).

Definicije

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. proizvođač je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na prostornom području Republike Hrvatske koja proizvodi proizvode iz sektora voća i povrća i takve proizvode namijenjene isključivo za preradu

2. proizvodi povučeni s tržišta su proizvodi koji nisu stavljeni na tržište već se ustupaju za:

(a) besplatnu distribuciju humanitarnim organizacijama koje je u tu svrhu odobrilo ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), za korištenje u njihovim aktivnostima pomoći osobama čije je pravo na javnu pomoć priznato nacionalnim pravom, posebno jer im nedostaju potrebna sredstva za uzdržavanje ili

(b) besplatnu distribuciju ustanovama za predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, bolničkim ustanovama, centrima i ustanovama socijalne skrbi i kaznenim institucijama, kojima upravljaju ili ih priznaju nadležna tijela koje poduzimaju sve potrebne korake kako bi osigurale da se količine raspodijeljene na taj način dodaju količinama koje te ustanove inače otkupljuju.

Predmet i područje primjene

Članak 3.

Financijska pomoć Europske unije (u daljnjem tekstu: financijska pomoć) za privremene mjere potpore iz članka 1. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1165 dodjeljuje se za aktivnosti povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju (u daljnjem tekstu: povlačenje s tržišta) proizvođačima sljedećih proizvoda koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku:

(a) jabuke oznake KN 0808 10

(b) mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte wilking i slični hibridi agruma oznaka KN 0805 21 10, 0805 29 00 i 0805 21 90.

Razdoblje provedbe

Članak 4.

(1) Mjerama potpore iz članka 3. ovoga Pravilnika obuhvaćene su aktivnosti povlačenja s tržišta provedene u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do datuma kada će količine iz Priloga I ovoga Pravilnika biti iskorištene ili do 30. lipnja 2018. godine, ovisno o tome koji datum nastupi ranije.

(2) Krajnji rok iz stavka 1. ovoga članka može se promijeniti ovisno o odluci Europske komisije da izmijeni ili stavi izvan snage Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/1165.

Raspodjela maksimalnih količina za Republiku Hrvatsku

Članak 5.

(1) Financijska pomoć iz članka 3. ovoga Pravilnika raspoloživa je za količine jabuka i mandarina iz Priloga I ovoga Pravilnika povučene s tržišta Republike Hrvatske.

(2) Financijskom pomoći će biti pokrivena i dodatna količina od 2.000 t za postupak povlačenja s tržišta Republike Hrvatske, koja ne smije prijeći 1.670 t za jabuku i 330 t za mandarinu.

Raspodjela količina po proizvođačima

Članak 6.

(1) Proizvođači proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta najviše 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.

(2) Količina proizvoda koju proizvođači mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta izračunava se na temelju regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 21,8 t/ha, a za jabuku 18,5 t/ha.

(3) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) raspodijelit će količine iz Priloga I ovoga Pravilnika među proizvođačima prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti o povlačenju s tržišta za besplatnu distribuciju (u daljnjem tekstu: Obavijest).

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka proizvođači mandarina će dostaviti Agenciji za plaćanja do 1. studenoga 2017. godine, a proizvođači jabuka do 1. prosinca 2017. godine.

(5) Ukoliko do datuma iz stavka 4. ovoga članka količine jabuka i/ili mandarina iz članka 5. ovoga Pravilnika:

(a) nisu raspodijeljene, preostale količine mogu se raspodijeliti ponovno svim proizvođačima po principu 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu i to prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti

(b) su raspodijeljene, ali nisu isporučene do krajnjeg roka iz stavka 6. ovoga članka, nova raspodjela obavlja se najprije među proizvođačima koji su dostavili Obavijest do roka iz stavka 4. ovoga članka, ali im nije dostavljena Obavijest o utvrđenoj prihvatljivoj količini, a nakon toga prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti među svim proizvođačima po principu 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.

(6) Krajnji rok za isporuku odobrenih količina mandarina je 31. prosinca 2017. godine dok je krajnji rok za isporuku odobrenih količina jabuka 120 dana od dobivanja Obavijesti o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta

Članak 7.

(1) Primatelji proizvoda povučenih s tržišta su:

– humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas

– centri i ustanove socijalne skrbi

– ustanove za predškolski odgoj

– ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

– bolničke ustanove i

– kaznene institucije.

(2) Popis primatelja proizvoda povučenih s tržišta nalazi se na službenim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i po potrebi se ažurira.

Potpora za povlačenja s tržišta

Članak 8.

(1) Financijska pomoć se dodjeljuje proizvođačima jabuka i mandarina u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1165 za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Maksimalni iznosi financijske pomoći za postupak povlačenja s tržišta, troškove transporta i troškove sortiranja i pakiranja propisani su u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(3) Financijska pomoć za povlačenje s tržišta jabuka i mandarina iz članka 3. ovoga Pravilnika raspoloživa je u razdoblju iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Proizvođači mogu sklopiti ugovor s pravnom osobom koja će obaviti sortiranje i pakiranje i/ili transport količina jabuka i mandarina koje je proizvođač povukao s tržišta.

Prethodna obavijest o postupcima povlačenja s tržišta

Članak 9.

(1) Proizvođač proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika obavijestit će Agenciju za plaćanja o planiranoj aktivnosti povlačenja s tržišta koju namjerava poduzeti pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom obavijesti na e-mail adresu: intervencije.voce@apprrr.hr na obrascu objavljenom na stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka propisana je člankom 44. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i nalazi se u Prilogu III ovoga Pravilnika, a može ju podnijeti nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili odgovorna osoba u fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(3) Jedna obavijest iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na jednog proizvođača proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Obavijest proizvođačima

Članak 10.

(1) Proizvođaču koji je dostavio obavijest iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja će odobriti postupak povlačenja s tržišta odnosno obavijestiti ga o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda i roku u kojemu utvrđenu prihvatljivu količinu mora isporučiti primatelju.

(2) Ako dio ili cjelokupnu utvrđenu prihvatljivu količinu proizvođač nije isporučio primatelju u roku naznačenom u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka količina koja nije isporučena oduzet će mu se i staviti na raspolaganje.

Kontrola prvog i drugog stupnja

Članak 11.

(1) Postupci povlačenja s tržišta iz članka 5. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama prvog stupnja u skladu s člankom 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 i obuhvatit će 100 % količina proizvoda povučenih sa tržišta.

(2) Postupci povlačenja s tržišta iz članka 5. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama drugog stupnja u skladu s člankom 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892. Međutim kontrolama na terenu obuhvaćeno je najmanje 40 % subjekata koje podliježu kontrolama prvog stupnja i najmanje 5 % količina proizvoda povučenih s tržišta.

(3) Kontrole prvog i drugog stupnja u skladu s člancima 29. i 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 provodi Agencija za plaćanja.

(4) Kontrola prvog stupnja se provodi nakon što Agencija za plaćanja obavijesti proizvođača o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.

(5) Kontrola prvog stupnja temelji se na rezultatu kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima nadležnog poljoprivrednog inspektora, odnosno Certifikatu o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ili Zapisniku o neusklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(6) Agencija za plaćanja kontrolama će osigurati da su postupcima povlačenja s tržišta obuhvaćene samo jabuke i mandarine koje su namijenjene konzumaciji u svježem obliku, a ne preradi.

(7) Ukoliko se kontrolama prvog i drugog stupnja utvrde nepravilnosti primijenit će se kaznene odredbe propisane člancima 62., 63. i 64. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

Članak 12.

(1) Prije otpreme proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika sa svog gospodarstva i/ili skladišta proizvođač će u skladu s člankom 7. stavkom 4. Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (»Narodne novine« br. 69/17) podnijet Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima kojim se dokazuje da su proizvodi povučeni s tržišta usklađeni s tržišnim standardima ili minimalnim zahtjevima iz Priloga III Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(2) Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ili Zapisnik o neusklađenosti, nadležni poljoprivredni inspektor, elektroničkom poštom dostavlja Agenciji za plaćanja.

(3) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka ne plaća naknade za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i putne troškove nadležnog inspektora do mjesta pregleda iz članka 15. Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (»Narodne novine« br. 69/17).

(4) U zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač je dužan upisati naznaku: »proizvod za besplatnu distribuciju (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892)«.

(5) Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iz stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

Obavijesti Komisiji

Članak 13.

Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 11. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1165 obavijestiti Komisiju o količinama jabuka i mandarina povučenih s tržišta i ukupnim izdacima nastalim u vezi s količinama povučenim s tržišta.

Zahtjev za isplatu potpore

Članak 14.

(1) Zahtjev za isplatu potpore za voće povučeno s tržišta za besplatnu distribuciju podnosi se Agenciji za plaćanja pisanim putem na obrascu iz Priloga VI ovoga Pravilnika, najkasnije do 31. srpnja 2018. godine.

(2) Proizvođač podnosi jedan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za svako obračunsko razdoblje i za svakog primatelja kojemu je isporučio voće povučeno s tržišta. Zahtjev se odnosi na ukupnu količinu koja je isporučena svim primateljima u razdoblju od jednog kalendarskog mjeseca.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač će priložiti:

– otpremnice potpisane od proizvođača i primatelja

– presliku važeće prometne dozvole u slučaju zahtjeva za isplatu potpore za kondicionirani transport i

– izvornik Izjave primatelja potpisane od primatelja.

(4) Otpremnica mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv, adresu, telefon, telefaks i e-mail adresu proizvođača

– naziv i adresu primatelja

– OIB proizvođača

– broj otpremnice

– vrstu proizvoda

– količinu proizvoda

– vrstu, težinu, broj i dimenzije jediničnog pakiranja

– datum i mjesto otpreme

– datum i mjesto zaprimanja

– potpis proizvođača

– potpis primatelja

– registraciju prijevoznog sredstva kojim je obavljen transport

– naznaku »kondicionirani transport« ili »obični transport«.

(5) Jedan primjerak otpremnice zadržava proizvođač, jedan dostavlja primatelju, a jedan Agenciji za plaćanja.

(6) Proizvođač će isporučiti proizvode povučene s tržišta za besplatnu distribuciju u roku važenja Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

Prihvatljivi troškovi

Članak 15.

(1) Troškovi transporta za besplatnu distribuciju propisani su u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju morskog prijevoza, Agencija za plaćanja određuje udaljenost između mjesta povlačenja s tržišta i mjesta isporuke. Naknada ne smije prijeći troškove kopnenog transporta najkraćim putem između mjesta utovara i teoretske točke izlaska. Korektivni koeficijent 0,6 primjenjuje se na iznose iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(3) Troškovi sortiranja i pakiranja voća i povrća povučenog s tržišta za besplatnu distribuciju, u pakiranjima manjim od 25 kilograma neto težine propisani su u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(4) Pakiranja proizvoda za besplatnu distribuciju sadržavat će simbol Europske unije i naznaku iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(5) Troškove iz stavaka 1. i 3. ovoga članka proizvođač je dužan isplatiti onoj strani koja stvarno snosi financijski trošak transporta, sortiranja i pakiranja.

Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta

Članak 16.

(1) Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za besplatnu distribuciju obvezat će se Izjavom primatelja proizvoda povučenih s tržišta za besplatnu distribuciju iz Priloga V ovoga Pravilnika da će:

– poštovati pravila utvrđena i u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća

– voditi posebnu evidenciju o zaprimljenim i potrošenim proizvodima povučenim s tržišta

– prihvatiti kontrole predviđene zakonodavstvom Europske unije

– dati na uvid dokaznu dokumentaciju o krajnjoj namjeni svakog proizvoda, u obliku potvrde o preuzimanju ili jednakovrijedne isprave kojom se potvrđuje da je povučene proizvode preuzela treća strana s namjerom njihove besplatne distribucije

– poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali da se količine raspodijeljene u okviru besplatne distribucije dodaju količinama koje se inače otkupljuju.

(2) Evidencija iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv mjere

– naziv primatelja

– datum zaprimanja proizvoda

– naziv proizvođača

– broj otpremnice

– vrstu proizvoda

– ukupnu zaprimljenu količinu (kg) i

– datum i količinu raspodijeljenih proizvoda

– raspodjelu.

Isplata financijske pomoći Europske unije

Članak 17.

Rashodi u proračunu Republike Hrvatske povezani s isplatama na temelju Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1165 prihvatljivi su za financijsku pomoć Europske unije samo ako su nastali prije 30. rujna 2018. godine.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/26

Urbroj: 525-07/0004-17-3

Zagreb, 3. kolovoza 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

MAKSIMALNE KOLIČINE PROIZVODA DODIJELJENE PO DRŽAVI ČLANICI

(u tonama)

DRŽAVA ČLANICAJabuke i kruškeŠljiveNaranče, klementine, mandarine i limuniBreskve i nektarine
Belgija21.845
Njemačka1.615
Grčka6804.1652.0405.355
Španjolska1.9551.27514.1109.775
Francuska3.060
Hrvatska510850
Italija4.5053.9108502.380
Cipar3.060
Nizozemska5.865
Austrija510
Poljska75.565425510
Portugal935


PRILOG II.

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE ZA POVLAČENJE S TRŽIŠTA

ProizvodMaksimalni iznos potpore za besplatnu distribuciju
(EUR/100 kg)
jabuka16,98
mandarina19,50


TROŠKOVI TRANSPORTA U OKVIRU BESPLATNE DISTRIBUCIJE

Udaljenost između mjesta povlačenja i mjesta isporukeTroškovi transporta (EUR/t) (*)
25 km ili manje18,20
više od 25 km, ali manje od 200 km ili točno 200 km41,40
više od 200 km, ali manje od 350 km ili točno 350 km54,30
više od 350 km, ali manje od 500 km ili točno 500 km72,60
više od 500 km, ali manje od 750 km ili točno 750 km95,30
više od 750 km108,30
(*) Dodatak za hlađeni (kondicionirani) transport: 8,50 EUR/t


TROŠKOVI SORTIRANJA I PAKIRANJA U OKVIRU BESPLATNE DISTRIBUCIJE

ProizvodTroškovi sortiranja i pakiranja (EUR/t)
Jabuka187,70
Ostali proizvodi201,10


NAZNAKA NA PAKIRANJU

Na pakiranjima proizvoda za besplatnu distribuciju nalazi se grb Europske unije, zajedno s natpisom:

»proizvod za besplatnu distribuciju (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892)«

PRILOG III.

OBAVIJEST O POVLAČENJU S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

PRILOG IV.

ZAHTJEV
ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA I IZDAVANJE CERTIFIKATA O USKLAĐENOSTI S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

PRILOG V.

IZJAVA
PRIMATELJA PROIZVODA POVUČENIH S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

________________________________________ (naziv i adresa primatelja) obvezujem se da ću za proizvode navedene u otpremnici broj _________ zaprimljene od proizvođača __________________ (ime i prezime/naziv, i OIB proizvođača):

– poštovati pravila utvrđena i u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća

– voditi posebnu evidenciju o zaprimljenim i potrošenim proizvodima povučenim s tržišta

– prihvatiti kontrole predviđene zakonodavstvom Europske unije

–     dostaviti na uvid dokaznu dokumentaciju o krajnjoj namjeni svakog proizvoda, u obliku potvrde o preuzimanju ili jednakovrijedne isprave kojom se potvrđuje da je povučene proizvode preuzela treća strana s namjerom njihove besplatne distribucije

Pored navedenog centri i ustanove socijalne skrbi, ustanove za predškolski odgoj, ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, bolničke ustanove i kaznene institucije poduzet će sve potrebne korake kako bi osigurali da se količine raspodijeljene u okviru besplatne distribucije dodaju količinama koje se inače otkupljuju.

Potpis primatelja

PRILOG VI.

ZAHTJEV ZA ISPLATU POTPORE ZA VOĆE POVUČENO S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU