Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

1921

Na temelju članka 45.b stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Predmet uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Načini popunjavanja radnih mjesta

Članak 2.

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja.

Popunjavanje radnih mjesta putem javnog natječaja obvezno je kad je to zakonom izrijekom propisano i kod prijma vježbenika.

Slobodno radno mjesto, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, može se popuniti putem internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika, te prijmom u službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Plan prijma u državnu službu

Članak 3.

Čelnik državnog tijela raspisuje javni natječaj, odnosno interni oglas u skladu s propisima.

Način objave i sadržaj javnog natječaja

Članak 4.

Javni natječaj se obvezno objavljuje u »Narodnim novinama«, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a može se objaviti i u dnevnom listu.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja obvezno se dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje.

Javni natječaj mora sadržavati:

– naziv državnog tijela i ustrojstvene jedinice

– naziv radnog mjesta

– opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu i raspored na radno mjesto

– naznaku da će se kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja

– obvezu testiranja kandidata

– naznaku da u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima

– trajanje probnog rada, odnosno vježbeničkog staža (ako se primaju vježbenici)

– sadržaj prijave s prilozima

– napomenu da kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu

– adresu na koju se podnose prijave

– rok za podnošenje prijava

– naznaku web-stranice na kojoj su navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

– obavijest o web-stranici na kojoj će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja, te rok za objavu

– naznaku da se rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata dostavlja javnom objavom na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose te da se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici naznačenoj u javnom natječaju istovremeno s objavom javnog natječaja.

Rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja je najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Način objave i sadržaj internog oglasa

Članak 5.

Interni oglas objavljuje se na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, te na web-stranici i oglasnoj ploči državnog tijela koje raspisuje interni oglas.

Na sadržaj i provedbu internog oglasa odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe kojima su propisani sadržaj i provedba javnog natječaja, ako Zakonom o državnim službenicima i ovom Uredbom nije drugačije propisano.

Rok za podnošenje prijava na interni oglas je osam dana od dana objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijava na javni natječaj

Članak 6.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Dokazi

Članak 7.

Vrste dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta naznačuju se u javnom natječaju, ovisno o uvjetima za raspored na pojedino radno mjesto.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Komisija za provedbu javnog natječaja

Članak 8.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje čelnik tijela.

Komisija ima neparan broj, a najmanje tri člana.

Članovi Komisije imenuju se iz reda državnih službenika koji imaju potrebno obrazovanje i stručno znanje vezano za utvrđivanje znanja, sposobnosti i vještina kandidata u postupku javnog natječaja.

Komisija obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune

– obavještava jedinicu za ljudske potencijale o prijavama koje su nepravodobne i nepotpune

– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju

– provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu

– utvrđuje rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua)

– čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata.

Kad se javni natječaj provodi radi popunjavanja više radnih mjesta, čelnik tijela može imenovati više komisija za provedbu javnog natječaja.

Obavijest

Članak 9.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka jedinica za ljudske potencijale dostavlja pisanu obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Pristupanje testiranju

Članak 10.

Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste kandidata iz članka 8. stavka 4. podstavka 3. ove Uredbe.

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Način testiranja

Članak 11.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Ako je provedeno psihološko testiranje, pri izboru kandidata uzet će se u obzir i psihološka procjena kandidata.

Kandidatu koji je osoba s invaliditetom državno tijelo obvezno je u postupku testiranja i razgovora (intervjua) osigurati odgovarajuću razumnu prilagodbu ako je kandidat u prijavi na javni natječaj naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom.

Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

Sadržaj testiranja

Članak 12.

Prva faza testiranja u redovitom postupku prijma u državnu službu (vježbenici) sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.

Prva faza testiranja u izvanrednom postupku prijma u državnu službu i postupku internog oglasa sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

Provjeru znanja stranog jezika provodi profesor stranog jezika zaposlen u državnom tijelu ili ovlaštena škola stranih jezika.

Rezultati provjere znanja, sposobnosti i vještina

Članak 13.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članka 12. ove Uredbe vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Razgovor (intervju)

Članak 14.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Rang-lista

Članak 15.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Psihološka procjena

Članak 16.

U postupku provedbe javnog natječaja, odnosno internog oglasa, provest će se psihološko testiranje kandidata, ako je to propisano pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.

Psihološko testiranje provodi se radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena).

Na psihološko testiranje upućuje se do pet kandidata s rang-liste iz članka 15. ove Uredbe, prema redoslijedu s liste.

Psihološku procjenu daje psiholog zaposlen u državnom tijelu ili drugi psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.

Izvješće o provedenom postupku

Članak 17.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije.

Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata iz članka 15. ove Uredbe i psihološka procjena kandidata, ako je provedeno psihološko testiranje.

Provjera nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Članak 18.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, državno tijelo koje je raspisalo javni natječaj provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi državno tijelo koje je raspisalo javni natječaj.

U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu isprava iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti, ali najviše za tri dana.

Odustanak kandidata

Članak 19.

U slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu, odnosno rasporeda na radno mjesto, čelnik tijela izabrat će drugog kandidata s rang-liste iz članka 15. ove Uredbe, a ukoliko nema drugih kandidata koji su zadovoljili na provedenom testiranju i intervjuu obustavit će postupak natječaja.

Obustava postupka

Članak 20.

U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, odnosno provedenoj psihološkoj procjeni, te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, čelnik tijela donosi odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja, odnosno internog oglasa.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj, odnosno interni oglas i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Pravo uvida u rezultate

Članak 21.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj, odnosno interni oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj, odnosno interni oglas, osim u dijelu koji se odnosi na psihološku procjenu.

Na zahtjev kandidata državno tijelo dužno ga je upoznati s rezultatima psihološke procjene koja se na njega odnosi.

Imenovanje rukovodećih državnih službenika

Članak 22.

Glavnog tajnika ministarstva, glavnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika ravnatelja državne upravne organizacije, ravnatelja ureda Vlade, ravnatelja ureda, agencije, direkcije i druge stručne službe koju Vlada osniva uredbom, te predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, imenuje Vlada na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja ureda Vlade, ravnatelja ureda, agencije, direkcije i druge stručne službe koju Vlada osniva uredbom provodi Komisija koju imenuje predsjednik Vlade.

Javni natječaj za imenovanje predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave provodi Komisija koju imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika ministarstva, glavnog tajnika središnjeg državnog ureda i zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, te zamjenika ravnatelja državne upravne organizacije provodi Komisija koju imenuje čelnik tijela.

Prijedlog kandidata za imenovanje

Članak 23.

Komisija iz članka 22. ove Uredbe utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima provodi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) čelnik tijela predložit će Vladi kandidata za imenovanje.

Sigurnosna provjera

Članak 24.

Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima.

Prestanak važenja propisa

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/10, 142/11 i 53/12).

Započeti postupci

Članak 26.

Postupci javnih natječaja i internih oglasa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će se i dovršiti prema odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/10, 142/11 i 53/12).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/65

Urbroj: 50301-25/06-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.