Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike

NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1923

Na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA CARINSKE SLUŽBENIKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se nazivi radnih mjesta, koeficijenti složenosti poslova i stručni uvjeti za radna mjesta, dodaci na posebne uvjete rada, visina naknade za pripravnost te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu carinskih službenika u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAZIVI RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA

Članak 2.

Nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Rukovodeća radna mjesta – položaji I. vrste

1.zamjenik ravnatelja3,395


Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 8 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

2.pomoćnik ravnatelja3,007


Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 6 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

3.pročelnik područnog carinskog ureda3,007
4.pomoćnik pročelnika područnog carinskog ureda2,522
5.voditelj službe za unutarnju reviziju, kontrolu i nadzor2,522
6.voditelj službe u Središnjem uredu2,200


Stručni uvjeti za točke 3. – 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

7.voditelj odjela unutarnje revizije1,891


Stručni uvjeti za točku 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje 3 godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

8.voditelj odjela u Središnjem uredu1,891
9.predstojnik carinskog i graničnog carinskog ureda2,200
10.pomoćnik predstojnika carinskog i graničnog
carinskog ureda
2,000
11.voditelj Službe za nadzor u područnom carinskom uredu2,200
12.voditelji službe u područnom carinskom uredu2,037
13.voditelj službe u carinskom uredu1,989
14.voditelj odjela u područnom carinskom uredu1,746
15.voditelj odjela u carinskom uredu1,746


Stručni uvjeti za točke 8. – 15.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.koordinator2,522


Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

2.viši inspektor – specijalist2,134
3.viši savjetnik – specijalist2,134
4.viši savjetnik – specijalist – voditelj kvalitete2,134


Stručni uvjeti za točke 2. – 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području značajnom za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5.viši unutarnji revizor1,843


Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

6.viši stručni savjetnik u Službi za provedbu projekata1,843
7.viši inspektor1,697
8.viši inspektor – istražitelj1,697
9.viši inspektor – analitičar1,697
10.viši informatički savjetnik1,697
11.viši stručni savjetnik1,697
12.viši upravni savjetnik1,697Stručni uvjeti za točke 6. – 12.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

13.unutarnji revizor1,694


Stručni uvjeti za točku 13.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

14.stručni savjetnik u Službi za provedbu projekata1,694
15.stručni suradnik u Službi za provedbu projekata1,503
16.inspektor1,503
17.inspektor – istražitelj1,503
18.inspektor – analitičar1,503


Stručni uvjeti za točke 14. – 18.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

19.carinik I. vrste1,406
20.carinik I. vrste – istražitelj1,406
21.carinik I. vrste – analitičar1,406


Stručni uvjeti za točke 19. – 21.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

22.informatički savjetnik1,358
23.stručni savjetnik1,358
24.upravni savjetnik1,358


Stručni uvjeti za točke 22. – 24.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

25.samostalni upravni referent1,242
26.stručni suradnik1,242


Stručni uvjeti za točke 25. – 26.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

c) Radna mjesta II. vrste

1.voditelj smjene u Središnjem uredu1,166
2.voditelj smjene u Područnom carinskom uredu1,090


Stručni uvjeti za točku 1. – 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine odgovarajuće struke, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

3.inspektor II. vrste1,164
4.inspektor II. vrste – istražitelj1,164
5.inspektor II. vrste – analitičar1,164
6.inspektor II. vrste – voditelj službene brodice1,164


Stručni uvjeti za točke 3. – 6.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

7.carinik II. vrste1,088
8.carinik II. vrste – vodič službenog psa1,088


Stručni uvjeti za točke 7. – 8.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

9.viši informatički referent1,145
10.viši stručni referent1,145
11.viši upravni referent1,145


Stručni uvjeti za točke 9. – 11.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

d) Radna mjesta III. vrste

1.carinik III. vrste0,873
2.carinik III. vrste – istražitelj0,873
3.carinik III. vrste – analitičar0,873
4.carinik III. vrste – voditelj službene brodice0,873
5.carinik III. vrste – vodič službenog psa0,873
6.carinik III. vrste – rukovatelj glavnog trezora0,873
7.informatički tehničar1,067


Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: srednje školsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

8.administrativni tajnik ravnatelja Carinske uprave0,970


Stručni uvjeti za točku 8.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

9.upravni referent0,870
10.informatički referent0,870
11.stručni referent0,870


Stručni uvjeti za točke 9. – 11.: srednja stručna sprema odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

III. RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Članak 3.

(1) Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima koji ih obavljaju pretežiti dio radnog vremena, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost po život, profesionalna bolest ili znatno narušavanje zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera, sukladno posebnim propisima.

(2) Utvrđuju se radna mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih carinskih službenika u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i visina dodatka na osnovnu plaću, i to:

1. SREDIŠNJI URED

1.1. voditelj Službe

1.1.1. Služba za upravljanje rizicim

1.1.2. Služba za analitičku podršku

1.1.3. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

1.1.4. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

1.1.5. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica

1.1.6. Služba za istrage

1.1.7. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice

1.1.8. Služba za provedbu projekata 5%

1.2. voditelj Odjela

1.2.1. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

1.2.2. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

1.2.3. Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode

1.2.4. Odjel za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

1.2.5. Odjel za naftne derivate i ugljikovodike

1.2.6. Odjel za industrijske proizvode 5%

1.2.7.     Područna jedinica – Odjel za unutarnji
nadzor i unutarnju kontrolu 10%

1.3. viši inspektor

1.3.1. Služba za upravljanje rizicima

1.3.2. Služba za analitičku podršku

1.3.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

1.3.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere 5%

1.3.5.     Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor
i unutarnju kontrolu 10%

1.4. viši inspektor – istražitelj

1.4.1. Služba za istrage 10%

1.5. viši inspektor – analitičar

1.5.1. Služba za upravljanje rizicima

1.5.2. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica

1.5.3. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 5%

1.6. viši stručni savjetnik

1.6.1. Služba za carinski laboratorij 5%

1.7. inspektor

1.7.1. Služba za upravljanje rizicima

1.7.2. Služba za analitičku podršku

1.7.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

1.7.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere 5%

1.7.5.     Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor
i unutarnju kontrolu 10%

1.8. inspektor – istražitelj

1.8.1. Služba za istrage 10%

1.9. inspektor – analitičar

1.9.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 5%

1.10. stručni savjetnik

1.10.1. Služba za carinski laboratorij 5%

1.11. carinik I. vrste

1.11.1. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

1.11.2. Služba za analitičku podršku

1.11.3. Služba za operativnu komunikaciju i podršku 10%

1.12. carinik I. vrste – istražitelj

1.12.1. Služba za istrage 10%

1.13. carinik I. vrste – analitičar

1.13.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 10%

1.14. stručni suradnik

1.14.1. Služba za carinski laboratorij 5%

1.15. voditelj smjene u Središnjem uredu

1.15.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 10%

1.16. inspektor II. vrste

1.16.1. Služba za upravljanje rizicima

1.16.2. Služba za analitičku podršku

1.16.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica 5%

1.16.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

1.16.5. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica

1.16.6. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice

1.16.7.     Područna jedinica – Odjel za unutarnji
nadzor i unutarnju kontrolu 10%

1.17. inspektor II. vrste – istražitelj

1.17.1. Služba za istrage 10%

1.18. inspektor II. vrste – voditelj službene brodice

1.18.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 10%

1.19. carinik II. vrste

1.19.1. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

1.19.2.     Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja

1.19.3. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

1.19.4. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice

1.19.5. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica 15%

1.20. carinik II. vrste – vodič službenog psa

1.20.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 15%

1.21. viši stručni referent

1.21.1. Služba za carinski laboratorij 5%

1.22. carinik III. vrste

1.22.1. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

1.22.2.     Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu
trendova trošarinskog postupanja

1.22.3. Služba za upravljanje rizicima

1.22.4. Služba za analitičku podršku

1.22.5. Služba za operativnu komunikaciju i podršku 20%

1.22.6.     Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor
i unutarnju kontrolu 22%

1.22.7. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica

1.22.8. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 25%

1.23. carinik III. vrste – istražitelj

1.23.1. Služba za istrage 20%

1.24. carinik III. vrste – voditelj službene brodice

1.24.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 25%

1.25. carinik III. vrste – vodič službenog psa

1.25.1. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice 25%

1.26. carinik III. vrste – rukovatelj glavnog trezora

1.26.1. Odjel za duhanske prerađevine 20%

1.27. stručni referent

1.27.1. Služba za carinski laboratorij 5%

2. PODRUČNI CARINSKI URED

2.1. voditelj Službe

2.1.1. Služba za nadzor

2.1.2. Služba za analizu rizika

2.1.3. Carinski ured – Služba za nadzor

2.1.4. Carinski ured – Služba za robno-granične procedure 5%

2.2. voditelj Odjela

2.2.1.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove
u području carine, trgovine i usluga

2.2.2.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području trošarina i posebnih poreza 5%

2.2.3. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.2.4. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija 10%

2.3. viši inspektor

2.3.1. Služba za nadzor

2.3.2. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.3.3. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.3.4.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području carine, trgovine i usluga

2.3.5.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području trošarina i posebnih poreza 5%

2.4. viši inspektor – analitičar

2.4.1. Služba za analizu rizika 5%

2.5. inspektor

2.5.1. Služba za nadzor

2.5.2. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.5.3. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.5.4.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području carine, trgovine i usluga

2.5.5.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području trošarina i posebnih poreza 5%

2.6. carinik I. vrste

2.6.1. Služba za nadzor

2.6.2. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.6.3. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.6.4.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području carine, trgovine i usluga

2.6.5.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području trošarina i posebnih poreza

2.6.6. Služba za robno-granične procedure

2.6.7. Granični carinski ured 10%

2.7. voditelj smjene

2.7.1. Služba za analizu rizika

2.7.2. Služba za robno-granične procedure

2.7.3. Granični carinski ured 15%

2.8. inspektor II. vrste

2.8.1. Služba za nadzor

2.8.2. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.8.3. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.8.4.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području carine, trgovine i usluga

2.8.5.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove
u području trošarina i posebnih poreza 10%

2.9. inspektor II. vrste – analitičar

2.9.1. Služba za analizu rizika 5%

2.10. carinik II. vrste

2.10.1. Služba za nadzor

2.10.2. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.10.3. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.10.4.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području carine, trgovine i usluga

2.10.5.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području trošarina i posebnih poreza

2.10.6. Služba za robno-granične procedure

2.10.7. Granični carinski ured 15%

2.11. carinik III. vrste

2.11.1. Služba za nadzor

2.11.2. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.11.3. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.11.4.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u
području carine, trgovine i usluga

2.11.5.     Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove
u području trošarina i posebnih poreza 20%

2.11.6.     Služba za robno-granične procedure: morske luke,
zračne luke, riječne luke, pošta

2.11.7. Granični carinski ured 22%

2.11.8. Služba za robno-granične procedure – ostali 20%

2.12. carinik III. vrste – analitičar

2.12.1. Služba za analizu rizika 20%.

IV. PRIPRAVNOST ZA RAD

Članak 4.

Carinskom službeniku kojem je određena pripravnost za rad pripada pravo na naknadu za svaki sat pripravnosti koji iznosi 10% od satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog rada.

V. KRITERIJI ZA IZNOS DODATKA NA PLAĆU ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU

Članak 5.

(1) Utvrđuju se kriteriji za iznos dodatka na plaću za natprosječne rezultate u radu, i to: iznimno zalaganje i stručnost, te posebna dostignuća; ostvareni natprosječni rezultati u obavljanju službene dužnosti, doprinos porastu ugleda službe koja je iskazana pri obavljanju poslova; otkrivanje prekršaja značajnih vrijednosti i kaznenih djela, poticanja uspješnosti rada i godišnje ocjene rada; otkrivanja i prijavljivanja koruptivnih radnji.

(2) Carinski službenik može ostvariti iznos dodatka na plaću na temelju značajnih rezultata rada koji su pridonijeli poboljšanju kvalitete, efikasnosti i ekonomičnosti rada službe.

(3) Carinski službenik može svake godine ostvariti dodatak iz stavka 1. ovoga članka, koji može iznositi najviše do tri osnovne plaće toga službenika.

(4) Odluku o isplati dodatka iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave, na temelju kriterija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika (»Narodne novine«, broj 86/13).

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-03/60

Urbroj: 50301-25/06-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.