Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1924

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU ZA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova, dodatak za uvjete rada te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.zamjenik ravnatelja3,395


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2.pomoćnik ravnatelja, pročelnik područnog ureda 1. kategorije3,007
3.pročelnik područnog ureda 2. kategorije2,806
4.pročelnik područnog ureda 3. kategorije2,739
5.pročelnik područnog ureda 4. kategorije2,605
6.pomoćnik pročelnika područnog ureda 1. kategorije2,522
7.voditelj službe u Središnjem uredu2,425
8.voditelj ispostave 1. kategorije2,279
9.voditelj službe u područnom uredu 1. kategorije2,279
10.voditelj službe u područnom uredu 2. kategorije2,110
11.voditelj ispostave 2. kategorije2,110
12.voditelj službe u područnom uredu 3. kategorije2,085
13.voditelj službe u područnom uredu 4. kategorije, voditelj odjela za nadzor, za planiranje, pripremu i analizu nadzora, za suzbijanje poreznih prijevara, za ovrhu, naplatu, stečajeve i likvidacije u područnom uredu2,029
14.voditelj ispostave 3. kategorije1,937
15.voditelj odjela – ostali1,919


Stručni uvjeti za točke 2. do 15.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

16.voditelj službe za unutarnju reviziju u Središnjem uredu2,425


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

b) Položaj II. vrste

1.voditelj Odjela – pisarnica1,200


Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta I. vrste

1.viši savjetnik – specijalist
viši inspektor – specijalist2,134


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

2.porezni savjetnik1,940


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3.samostalni financijski istražitelj1,940


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

4.viši inspektor – koordinator za e-nadzor i e-trgovinu1,843


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine na poslovima poreznog nadzora.

5.viši inspektor – koordinator
viši upravni savjetnik – koordinator
viši stručni savjetnik – koordinator
viši informatički savjetnik – koordinator
viši upravni savjetnik – koordinator za PDV
viši upravni savjetnik – koordinator za JOPPD1,843


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

6.viši porezni revizor
1,843


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije.

7.viši unutarnji revizor1,843


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

8.viši financijski istražitelj1,843


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

9.porezni revizor
1,794


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije.

10.financijski istražitelj1,794


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

11.viši inspektor
viši informatički savjetnik
viši upravni savjetnik
viši stručni savjetnik
viši stručni savjetnik – prevoditelj1,697


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

12.unutarnji revizor1,694


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

13.savjetnik – analitičar
samostalni upravni savjetnik1,653


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

14.inspektor1,503


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

15.financijski analitičar1,503


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

16.informatički savjetnik
upravni savjetnik
stručni savjetnik1,358


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

17.mlađi inspektor1,353


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

18.informatički suradnik
samostalni upravni referent
stručni suradnik1,242


Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

d) Radna mjesta II. vrste

1.koordinator za sigurnost informacijsko-komunikacijskog sustava1,200


Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2.inspektor II. vrste zvanja1,164


Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3.viši informatički tehničar
poreznik II1,164
4.viši informatički referent
viši upravni referent
viši stručni referent
viši stručni tajnik ravnatelja1,145


Stručni uvjeti za točke 3. i 4.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

e) Radna mjesta III. vrste

1.informatički tehničar1,067
poreznik III1,067
2.upravni referent1,038
3.administrativni tajnik ravnatelja0,921
4.informatički referent
stručni referent0,854
5.administrativni tajnik0,824


Stručni uvjeti za točke 1. do 5.: srednja stručna sprema i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 3.

Poslovi s dodatkom za posebne uvjete rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima koji ih obavljaju pretežni dio radnog vremena, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost po život, profesionalna bolest ili znatno narušavanje zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera, sukladno posebnim propisima.

Poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada jesu poslovi radnih mjesta u područnim uredima na kojima se obavljaju poslovi poreznog nadzora, ovrhe, naplate, stečajeva i likvidacije i suzbijanja poreznih prijevara, osim radnih mjesta – položaja.

Poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada jesu poslovi radnih mjesta i radnih mjesta – položaja unutarnjeg nadzora i financijskih istraga u Središnjem uredu.

Za poslove s dodatkom za posebne uvjete rada iz stavaka 2. i 3. utvrđuje se visina dodatka od 10% na osnovnu plaću.

Članak 4.

Poslovi s dodatkom za posebne uvjete rada jesu poslovi radnih mjesta i radnih mjesta – položaja u područnom uredu – Uredu za velike porezne obveznike na kojima se obavljaju poslovi utvrđivanja poreza i doprinosa, za koje se utvrđuje dodatak u visini od 5% na osnovnu plaću, osim radnog mjesta upravnog referenta.

Poslovi s dodatkom za posebne uvjete rada jesu poslovi radnih mjesta – položaja u područnom uredu – Uredu za velike porezne obveznike na kojima se obavljaju poslovi poreznog nadzora i analize rizika, naplate i ovrhe i poslovi radnog mjesta višeg inspektora – specijalista, za koje se utvrđuje dodatak u visini od 10% na osnovnu plaću.

Poslovi s dodatkom za posebne uvjete rada jesu poslovi radnih mjesta u područnom uredu – Uredu za velike porezne obveznike na kojima se obavljaju poslovi poreznog nadzora i analize rizika, naplate i ovrhe, osim radnih mjesta – položaja, radnog mjesta višeg inspektora – specijalista i radnog mjesta upravnog referenta, za koje se utvrđuje dodatak u visini od 15% na osnovnu plaću.

Članak 5.

Utvrđuju se kriteriji za iznos dodatka na plaću za natprosječne rezultate u radu, i to:

– djelotvornost i učinkovitost u obavljanju poslova

– točnost, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova

– pridržavanje rokova za izvršenje poslova

– inovativnost, kreativnost, stručnost, samostalnost, sposobnost rada u timu

– kvaliteta i opseg obavljenih poslova

– rad na posebno složenim predmetima

– naplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

– odnos prema radu i odnos prema poreznim obveznicima

– odnos prema suradnicima

– poštivanje radne dužnosti i

– rad po pozivu za obavljanje posla koji ne trpi odgodu.

Za natprosječne rezultate u radu službenik može svake godine ostvariti dodatak, koji može iznositi najviše do tri osnovne plaće toga službenika.

Odluku o isplati iz stavka 2. ovoga članka, na temelju ocjene o radu, donosi ministar financija na prijedlog ravnatelja Porezne uprave.

Članak 6.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na identična radna mjesta službenika u drugostupanjskom upravnom postupku Ministarstva financija.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, br. 55/14 i 154/14).

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-03/61

Urbroj: 50301-25/06-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.