Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

NN 78/2017 (9.8.2017.), Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1926

Na temelju članka 26. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/10 i 55/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila na temelju kojih se ostvaruje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2017./2018.

II.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: učenici) koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ove točke priznaje se u obliku novčane naknade u visini 50% od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za svaku pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi

– koji ponavljaju razred.

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A578045 Sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/287

Urbroj: 50301-27/12-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.