Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 78/2017 (9.8.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Ministarstvo turizma

1945

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama o turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16), ministar donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09, 9/10 – isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/3, 126/15, 15/16, 54/16, 113/16, 26/17, 61/17 i 72/17) u Tabeli 1, u točki XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Sveti Martin na Muri, za naselje Toplice Sveti Martin na Muri razred B mijenja se u razred A.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/66

Urbroj: 529-05-17-1

Zagreb, 26. srpnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.