Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda

NN 78/2017 (9.8.2017.), Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1957

Na temelju članka 76. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

KRITERIJE

ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNOG PLINOVODA

Članak 1.

Ovim Kriterijima za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (u daljnjem tekstu: Kriteriji) uređuju se kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda.

Članak 2.

Ovi Kriteriji primjenjuju se u postupku izdavanja suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda koji provodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovim Kriterijima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 4.

(1) Agencija može na zahtjev proizvođača plina, proizvođača prirodnog plina, operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava, operatora skladišta plina, operatora terminala za UPP ili krajnjeg kupca kojem je odlukom iz članka 75. Zakona o tržištu plina odbijeno pravo na pristup plinskom sustavu, odnosno mreži proizvodnih plinovoda izdati suglasnost za izgradnju i pogon izravnog plinovoda.

(2) Agencija može na zahtjev opskrbljivača plinom koji želi plinom opskrbiti krajnjeg kupca kojem je odlukom iz članka 75. Zakona o tržištu plina odbijeno pravo na pristup plinskom sustavu, odnosno mreži proizvodnih plinovoda izdati suglasnost za izgradnju i pogon izravnog plinovoda.

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda energetski subjekt ili krajnji kupac može podnijeti najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana izvršnosti odluke kojom je odbijeno pravo na pristup plinskom sustavu, odnosno mreži proizvodnih plinovoda.

(2) Energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih Kriterija kojemu je izdana suglasnost za izgradnju i pogon izravnog plinovoda može se spojiti na transportni sustav ili mrežu proizvodnih plinovoda.

(3) Zahvat u prostoru i gradnja izravnog plinovoda mora se provoditi u skladu s postupcima propisanim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje.

(4) Prilikom izgradnje izravnog plinovoda moraju se primjenjivati uobičajena tehnička rješenja koja koristi operator transportnog sustava, odnosno proizvođač prirodnog plina koji upravlja mrežom proizvodnih plinovoda.

(5) Izravni plinovod ne smije ugrožavati sigurnost opskrbe, sigurnost transportnog sustava ili mreže proizvodnih plinovoda.

(6) Izravni plinovod ne može biti sastavni dio transportnog sustava, odnosno mreže proizvodnih plinovoda.

(7) Na izravni plinovod može biti priključen samo energetski subjekt ili krajnji kupac kojemu je Agencija izdala suglasnost iz članka 4. ovih Kriterija.

(8) Izravni plinovod može biti korišten isključivo za opskrbu plinom krajnjeg kupca priključenog na taj izravni plinovod.

(9) Trošak nastao izgradnjom izravnog plinovoda treba podmiriti krajnji kupac na čiji zahtjev je izgrađen izravni plinovod i takav trošak ne može biti uključen u metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki transportnog sustava.

(10) Energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih Kriterija kojemu je izdana suglasnost za izgradnju i pogon izravnog plinovoda odgovoran je za pogon, održavanje te siguran i pouzdan rad izravnog plinovoda.

Članak 6.

(1) Energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih Kriterija dužan je Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovih Kriterija u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– odluku o odbijanju pristupa plinskom sustavu, odnosno mreži proizvodnih plinovoda energetskom subjektu ili krajnjem kupcu iz članka 4. ovih Kriterija,

– u slučaju da je podnositelj zahtjeva opskrbljivač plinom, ugovor ili predugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca koji će se spojiti izravnim plinovodom,

– izjavu energetskog subjekta ili krajnjeg kupca iz članka 4. ovih Kriterija da će zahvat u prostoru i gradnja izravnog plinovoda biti provedeni u skladu s postupcima propisanim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje,

– izjavu energetskog subjekta ili krajnjeg kupca iz članka 4. ovih Kriterija da će na izravni plinovod biti priključen samo energetski subjekt ili krajnji kupac kojemu je Agencija izdala suglasnost iz članka 4. ovih Kriterija, te da će izravni plinovod biti korišten isključivo za opskrbu plinom krajnjeg kupca priključenog na taj izravni plinovod,

– idejni projekt izravnog plinovoda,

– u slučaju da se izravni plinovod spaja na transportni sustav, mišljenje operatora transportnog sustava o zahtjevima planiranog izravnog plinovoda vezano za priključenje na transportni sustav, tehničku sigurnost zahvata i sigurnost opskrbe plinom,

– u slučaju da se izravni plinovod spaja na transportni sustav, izjavu operatora transportnog sustava da operator transportnog sustava neće imati troškove izgradnje, održavanja, nadzora i upravljanja izravnim plinovodom,

– u slučaju da se izravni plinovod spaja na transportni sustav, izjavu energetskog subjekta ili krajnjeg kupca iz članka 4. ovih Kriterija da operator transportnog sustava neće imati troškove izgradnje, održavanja, nadzora i upravljanja izravnim plinovodom,

– u slučaju da se izravni plinovod spaja na mrežu proizvodnih plinovoda, mišljenje proizvođača prirodnog plina koji upravlja mrežom proizvodnih plinovoda o zahtjevima planiranog izravnog plinovoda vezano za priključenje na mrežu proizvodnih plinovoda i tehničku sigurnost zahvata,

– izjavu energetskog subjekta ili krajnjeg kupca iz članka 4. ovih Kriterija da će osigurati pogon, održavanje te siguran i pouzdan rad izravnog plinovoda.

(2) U slučaju da se tijekom izgradnje ili pogona izravnog plinovoda izmijene okolnosti vezane uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka i ispunjavanje uvjeta iz članka 5. ovih Kriterija, energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih Kriterija dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti Agenciju te na zahtjev Agencije dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

(3) Ako Agencija utvrdi da dokumentacija dostavljena sukladno stavku 2. ovoga članka ne odgovara dokumentaciji propisanoj stavkom 1. ovoga članka te da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 5. ovih Kriterija, Agencija će o tome donijeti posebnu odluku.

Članak 7.

Nadzor nad primjenom ovih Kriterija obavlja Agencija.

Članak 8.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-07/17-02/01

Urbroj: 371-01-17-3

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.