Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

NN 79/2017 (11.8.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1961

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 49. stavka 4. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I KONTROLI USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

Članak 1.

U Pravilniku o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (»Narodne novine«, broj 69/17) u članku 8. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – uvozi iz trećih zemalja, a ne prati ih certifikat iz članka 14. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011«.

Članak 2.

U članku 11. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Uvoznik ili carinski otpremnik kojeg uvoznik ovlasti obvezan je odmah po prispijeću na granični prijelaz pošiljke voća i povrća koju prati certifikat u skladu s člankom 14. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili člankom 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 o tome obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora. Obavijest se dostavlja u pisanom obliku na obrascu koji je tiskan u Prilogu IV ovoga Pravilnika.

(5) Ako voće i povrće koje se uvozi ne prati certifikat u skladu s člankom 14. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili člankom 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011, uvoznik ili carinski otpremnik kojeg uvoznik ovlasti obavezan je fitosanitarnom inspektoru umjesto obavijesti iz stavka 4. ovoga članka podnijeti zahtjev iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Posjednik i uvoznik voća i povrća plaćaju naknadu za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koju provode poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija.

(2) Uz naknadu iz stavka 1. ovoga članka posjednik i uvoznik voća i povrća plaćaju i troškove prijevoza nadležnog inspektora do mjesta pregleda, u skladu s propisanim uvjetima.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka i troškovi iz stavka 2. ovoga članka prihod su Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka, način zaračunavanja troškova iz stavka 2. ovoga članka te način i uvjeti njihova plaćanja propisani su u Prilogu V ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Dosadašnji Prilog V zamjenjuje se novim Prilogom V koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Prilog VI briše se.

Članak 6.

Dosadašnji Prilog VII postaje Prilog VI.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/25
Urbroj: 525-07/0004-17-8
Zagreb, 10. kolovoza 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG V

IZNOS NAKNADE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA KOJU PROVODE POLJOPRIVREDNA I FITOSANITARNA INSPEKCIJA, NAČIN ZARAČUNAVANJA TROŠKOVA PRIJEVOZA TE NAČIN I UVJETI NJIHOVA PLAĆANJA

1. Iznos naknade

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iznosi 90,00 kuna za svaku pojedinu vrstu voća i povrća u okviru jedne kontrole koju provode poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija.

2. Troškovi prijevoza inspektora

Troškovi prijevoza inspektora od sjedišta inspekcijske ispostave do mjesta kontrole i natrag zaračunavaju se u iznosu od 2,20 kuna po prijeđenom kilometru.

Troškovi prijevoza zaračunavaju se u svim slučajevima za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavljenu:

– prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske

– pri izvozu u treće zemlje.

Troškovi prijevoza zaračunavaju se pri uvozu ako se kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja izvan sjedišta fitosanitarne inspekcije i u slučaju izvanrednog putovanja inspektora (dodatna putovanja za koja je odgovoran posjednik).

3. Račun za obavljenu kontrolu

Inspektor koji je obavio kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima izdaje posjedniku ili uvozniku račun na kojemu je iskazan iznos naknade iz točke 1. odnosno iznos troškova iz točke 2. ovoga Priloga.

4. Uplatni račun i način uplate

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i troškovi prijevoza inspektora uplaćuju se u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN: HR1210010051863000160, model: HR65, poziv na broj odobrenja: 7005-426-1079.

5. Rok plaćanja i dokaz o uplati

Naknada iz točke 1. odnosno troškovi iz točke 2. ovoga Priloga uplaćuju se odmah po izdavanju računa.

Posjednik i uvoznik obvezni su inspektoru dostaviti dokaz o uplati naknade iz točke 1. i troškova prijevoza iz točke 2. ovoga Priloga.