Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

NN 79/2017 (11.8.2017.), Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1963

Na temelju članka 4. stavaka 3. i 4. Zakona o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13, 14/14 i 56/16) ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

NAPUTAK

O NAČINU PRIMJENE IZUZEĆA OD NAVOĐENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE NA HRANI

Članak 1.

Ovim se Naputkom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 78/2014 оd 22. studenoga 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, u pogledu određenih žitarica koje uzrokuju alergije ili netolerancije i hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola (SL L 27, 30. 1. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011).

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Naputka imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) br. 1169/2011 i u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27. 6. 2014.).

Članak 3.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom koji, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost smatra se proizvođačem malih količina u smislu Priloga V. točke 19. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(2) Hrana koju proizvodi subjekt iz stavka 1. ovoga članka izuzeta je od obveznog navođenja nutritivne deklaracije.

Članak 4.

Ako subjekt u poslovanju s hranom prestane udovoljavati uvjetima iz članka 3. stavka 1. ovoga Naputka, serije ili lotovi hrane proizvedeni u kalendarskoj godini u kojoj su bili izuzeti od obveze označavanja nutritivne deklaracije sukladno članku 3. stavku 2. ovoga Naputka, mogu se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Članak 5.

Subjekti u poslovanju s hranom, na zahtjev osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, moraju imati pravovaljani dokument kojim dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavka 1. ovoga Naputka.

Članak 6.

Ovaj Naputak objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-04/16-01/130

Urbroj: 525-09/0705-17-29

Zagreb, 28. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.