Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

NN 80/2017 (16.8.2017.), Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

Državni zavod za mjeriteljstvo

1977

Na temelju članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14), ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila, uvjeti i način polaganja ispita za ovlaštenog servisera koji obavlja poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: Ispit) te oblik i sadržaj službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera.

Članak 2.

Ispit je propisani način provjere znanja djelatnika ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo).

II. ISPIT

Članak 3.

(1) Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio Ispita obuhvaća provjeru poznavanja zakonodavnog okvira upravnog područja mjeriteljstva.

(3) Posebni dio Ispita obuhvaća provjeru poznavanja propisa iz područja zakonskog mjeriteljstva koji se odnose na pojedine vrste mjerila za koje je ovlaštenom tijelu, u kojem je kandidat zaposlen, izdano rješenje o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

(4) Pravni izvori i literatura za polaganje Ispita utvrđeni su programom općeg i posebnog dijela ispita.

(5) Program općeg dijela i Program posebnog dijela Ispita za ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

(6) Program općeg dijela i Program posebnog dijela Ispita za ovlaštenog servisera tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

(7) Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) redovno objavljuje ažurirane pravne izvore i literaturu za polaganje Ispita.

Članak 4.

(1) Zavod organizira seminar za pripremu polaganja Ispita (u daljnjem tekstu: seminar) u trajanju od najviše 8 radnih sati, najmanje jedanput godišnje.

(2) Pohađanje seminara nije obavezno.

(3) Pohađanje seminara se ne naplaćuje.

(4) Programi seminara, mjesto i vrijeme održavanja seminara objavljuju se na mrežnim stranicama Zavoda.

Članak 5.

(1) Ispit može polagati osoba:

– koja ima najmanje srednju stručnu spremu i

– koja je zaposlena u ovlaštenom tijelu na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslovima pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: kandidat).

(2) Iznimno, ukoliko osoba ne ispunjava uvjet iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslovima pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje za pojedinu vrstu mjerila za koju polaže Ispit.

Članak 6.

(1) Ovlašteno tijelo u kojem je kandidat zaposlen podnosi prijavu za polaganje Ispita Zavodu na obrascu prijave za polaganje Ispita za ovlaštenog mjeritelja odnosno ovlaštenog servisera koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3).

(2) Uz obrazac prijave za polaganje ispita prilažu se:

– dokaz o završenom stupnju stručne spreme ili dokaz da kandidat ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 2. i

– izjava odgovorne osobe u ovlaštenom tijelu kojom se potvrđuje da je kandidat zaposlen u ovlaštenom tijelu na poslovima ovjere zakonitih mjerila odnosno pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje za koje se polaže Ispit.

(3) O neispunjavanju uvjeta za polaganje Ispita Zavod će obavijestiti kandidata i ovlašteno tijelo pisanim putem.

Članak 7.

(1) Kandidat može iz opravdanih razloga pisanim putem odgoditi polaganje Ispita, a o tome je dužan obavijestiti Zavod najkasnije do dana određenog za polaganje Ispita.

(2) Ako kandidat tijekom polaganja Ispita odustane od polaganja, smatrat će se da Ispit nije položio.

(3) O odgodi odnosno odustanku od polaganja Ispita kandidat je dužan obavijestiti ovlašteno tijelo koje ga je prijavilo za polaganje Ispita.

Članak 8.

(1) Zavod organizira Ispit najmanje jedanput godišnje.

(2) Predsjednik Povjerenstva za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera određuje datum, vrijeme i mjesto polaganja Ispita.

(3) Datum polaganja Ispita objavljuje se najkasnije 30 dana prije dana polaganja Ispita, a vrijeme i mjesto polaganja Ispita najkasnije 7 dana prije dana polaganja Ispita, na mrežnim stranicama Zavoda.

Članak 9.

(1) Troškove polaganja Ispita snosi ovlašteno tijelo u kojem je kandidat zaposlen.

(2) Kandidatu koji je prijavio Ispit i odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje ispita.

(3) Troškovi polaganja Ispita iznose 500,00 kn.

(4) Iznos iz stavka 3. ovoga članka uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Povjerenstvo imenuje ravnatelj Zavoda.

(4) Povjerenstvo se imenuje iz redova osoba koje obavljaju stručne poslove u području zakonskog mjeriteljstva, imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije (formalno obrazovanje) i radno iskustvo na poslovima iz područja koja se ispituju.

(5) Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje Ispita.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo ima tajnika.

(2) Tajnik Povjerenstva ima obavezu za kandidata koji polaže Ispit:

– utvrditi identitet osobe koja polaže Ispit

– utvrditi jesu li plaćeni troškovi polaganja Ispita

– upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama

– prisustvovati Ispitu i voditi zapisnik o Ispitu

– administrativno obraditi predmet prije dostavljanja uvjerenja o položenom Ispitu i

– dostaviti uvjerenje o položenom Ispitu kandidatu i ovlaštenom tijelu.

(3) Administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Zavodu.

Članak 12.

Opći dio Ispita polaže se pismeno zaokruživanjem ponuđenih odgovora i/ili davanjem odgovora na postavljena pitanja.

Članak 13.

(1) Posebni dio Ispita polaže se pismeno i usmeno.

(2) Pismeni dio Ispita iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od izrade pismene zadaće u okviru odgovarajućih poslova koje obavlja kandidat koji polaže Ispit (poslovi ovjere pojedinih vrsta zakonitih mjerila ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje).

(3) Usmeni dio Ispita iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od provjere znanja iz pismene zadaće i znanja o poslovima na kojima kandidat radi.

Provjerava se i poznavanje propisa utvrđenih Programom u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem kandidat radi.

Članak 14.

(1) Uspjeh na Ispitu ocjenjuje se ovisno o rezultatu koji je kandidat postigao na Ispitu ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Kandidat je položio opći dio Ispita ukoliko točno odgovori na najmanje 60% postavljenih pitanja.

(3) Rezultat Ispita priopćuje se kandidatu odmah.

Članak 15.

(1) Kandidat koji nije položio opći ili posebni dio Ispita ima pravo ponovo pristupiti polaganju općeg ili posebnog dijela Ispita koji nije položio u roku od 30 dana od dana prethodnog polaganja Ispita (u daljnjem tekstu: popravni Ispit).

(2) Trošak polaganja Ispita propisan odredbom članka 9. stavka 3. uključuje i pravo na polaganje popravnog Ispita.

(3) Ukoliko kandidat iz stavka 1. ovoga članka ne položi popravni Ispit ponavlja cijeli Ispit (opći i posebni dio).

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na obavijesti o datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita te o odgodi polaganja Ispita odgovarajuće se primjenjuju na postupak i način polaganja popravnog Ispita.

Članak 16.

(1) Ovlašteni mjeritelj odnosno ovlašteni serviser u ovlaštenom tijelu koji ima položen Ispit za pojedinu vrstu mjerila može polagati Ispit i za druge vrste zakonitih mjerila za koje je ovlaštenom tijelu izdano rješenje o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

(2) Kandidat za polaganje Ispita iz stavka 1. ovoga članka polaže samo posebni dio Ispita.

(3) Troškovi polaganja Ispita, sukladno odredbama stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, iznose 300,00 kuna.

Članak 17.

(1) O provođenju Ispita sastavlja se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži podatke o sadržaju i načinu provođenja Ispita i značajna zapažanja za ocjenu pokazanog znanja kandidata koji polaže Ispit.

III. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU

Članak 18.

(1) Kandidatu koji je položio Ispit Zavod izdaje uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog mjeritelja odnosno ovlaštenog servisera (u daljnjem tekstu: uvjerenje).

(2) Uvjerenje potpisuje predsjednik Povjerenstva i ravnatelj Zavoda.

(3) Preslika uvjerenja dostavlja se ovlaštenom tijelu koje je kandidata uputilo na polaganje Ispita.

(4) O izdanim uvjerenjima o položenom Ispitu za ovlaštenog mjeritelja i o uvjerenijima o položenom Ispitu za ovlaštenog servisera Zavod vodi upisnik koji mora sadržavati evidencijski broj upisnika, ime i prezime nositelja uvjerenja i stečeno obrazovanje, mjesto i datum rođenja, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja, datum polaganja Ispita i područje polaganja Ispita, brojčanu oznaku, mjesto i datum izdavanja uvjerenja, ovlašteno tijelo, potpis predsjednika Povjerenstva i potpis ravnatelja Zavoda.

(5) Obrazac uvjerenja o položenom Ispitu za ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4).

(6) Obrazac uvjerenja o položenom Ispitu za ovlaštenog servisera tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 5).

IV. USAVRŠAVANJE ZNANJA

Članak 19.

(1) Ovlašteni mjeritelji i ovlašteni serviseri redovito usavršavaju znanje.

(2) Zavod organizira i provodi program za usavršavanje znanja ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera.

(3) Programe za usavršavanje znanja ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera Zavod organizira najmanje jedanput godišnje.

(4) Obavijest o vremenu i mjestu održavanja programa za usavršavanje znanja ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda.

V. SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA I SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG SERVISERA

Članak 20.

(1) Službenom iskaznicom ovlašteni mjeritelj odnosno ovlašteni serviser dokazuje da je ovlašten za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

(2) Službenu iskaznicu ovlaštenom mjeritelju i ovlaštenom serviseru izdaje Zavod.

(3) Ovlašteni mjeritelj i ovlašteni serviser kojem prestane radni odnos u ovlaštenom tijelu dužan je vratiti službenu iskaznicu u Zavod.

(4) Službena iskaznica ovlaštenog mjeritelja i služena iskaznica ovlaštenog servisera izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm;

a) službena iskaznica ovlaštenog mjeritelja i službena iskaznica ovlaštenog servisera na prednjoj strani sadrži:

1. utisnuti grb Republike Hrvatske

2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«

3. naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA« ILI »SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG SERVISERA«

4. mjesto za fotografiju veličine 28x32

5. ime i prezime ovlaštenog mjeritelja ili ovlaštenog servisera

6. naziv i broj ovlaštenog tijela

7. broj iskaznice

b) službena iskaznica ovlaštenog mjeritelja i službena iskaznica ovlaštenog servisera na poleđini sadrži:

8. tekst o ovlastima nositelja iskaznice

9. područja ovlaštenja za koja je ovlašteni mjeritelj ili ovlašteni serviser položio Ispit

10. datum izdavanja iskaznice

11. mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Zavoda.

(5) O izdanim službenim iskaznicama ovlaštenih mjeritelja i službenim iskaznicama ovlaštenih servisera Zavod vodi upisnik koji mora sadržavati: evidencijski broj upisnika, ime i prezime ovlaštenog mjeritelja ili ovlaštenog servisera, broj službene iskaznice, područje ovlaštenja, datum izdavanja službene iskaznice, ovlašteno tijelo i potpis ovlaštene osobe koja vodi upisnik.

(6) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 6).

(7) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog servisera tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 7).

Članak 21.

Službenu iskaznicu može imati ovlašteni mjeritelj – službenik Zavoda koji obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila, poslove izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila i službena mjerenja.

Članak 22.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način u postupku polaganja ispita za ovlaštenog servisera ovisno o stupnju složenosti poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje za koje kandidat polaže ispit.

Članak 23.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (»Narodne novine«, broj 2/16 i 60/16).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera (»Narodne novine«, broj 45/16 i 60/16).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/05

Urbroj: 558-02/1-17-1

Zagreb, 7. kolovoza 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM OPĆEG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

1.Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) osim članaka 15. – 19. i 37. – 64.
2.Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14)
3.Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, broj 121/14)
4.Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, broj 107/15)
5.Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označavanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine«, br. 113/09, 134/09 i 58/11)
6.Pravilnik o mjernim jedinicama (»Narodne novine«, broj 88/15)
7.Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (»Narodne novine«, broj 112/16)
8.Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja (»Narodne novine«, broj 54/11)
9.Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)
10.Naputak za rad ovlaštenog mjeritelja kod ovjeravanja mjerila (»Narodne novine«, broj 11/06)
11.Uredba (EZ) 765/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i na nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) 339/93
12.Uredba (EZ) 764/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke 3052/95/EZ


PROGRAM POSEBNOG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

1. MJERILA DULJINE I KUTA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 1.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak X. i XI.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma (»Narodne novine«, broj 111/97)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosjeka (»Narodne novine«, br. 111/01 i 2/02)

2. AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 2.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (»Narodne novine«, broj 26/05)

3. CILIDRIČNI OKOMITI I VODORAVNI SPREMNICI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 3.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne (»Narodne novine«, broj 35/01)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike (»Narodne novine«, broj 35/01)

4. VODOMJERI I/ILI MJERILA PROTOKA VODE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 4.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak III.

(3) Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statističkom metodom (»Narodne novine«, broj 31/99)

5. MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 5.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VI.

6. MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 6. Prema područjima kako slijede:

a) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

b) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

c) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

d) Mjerni sustavi na autocisternama i stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

e) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

f) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

g) Mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu

h) Temperaturni kompenzatori

i) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VII.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne (»Narodne novine«, broj 35/01)

7. UREĐAJI ZA POKAZIVANJE OBUJMA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 7.

8. PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA (PLINOMJERI)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 8.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak IV. Prvi dio.

(3) Naputak za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (»Narodne novine«, broj 99/02)

9. MJERILA KOJIMA SE ISPRAVLJA OBUJAM PROTEKLOG PLINA (KOREKTORI)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 9.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak IV. Drugi dio.

10. MJERILA MASE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 10.

a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

b) Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

c) Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

d) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VIII.

e) Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VIII.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga (»Narodne novine«, broj 24/03)

11. MJERILA VLAŽNOSTI ZRNA ŽITARICA I SJEMENKI ULJARICA (VLAGOMJERI)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 11.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 107/15)

12. TERMOMETRI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 12.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, broj 67/12)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature (»Narodne novine«, broj 67/12)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, broj 67/12)

(5) Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih digitalnih električnih termometara za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, broj 55/05)

13. MANOMETRI, VAKUUMOMETRI, MANOVAKUUMOMETRI, MJERNI PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 13.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (»Narodne novine«, broj 100/16)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) (»Narodne novine«, broj 67/12)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka (»Narodne novine«, broj 53/05)

(5) Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 11/06 i 13/06)

(6) Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

(7) Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuummetara, manovakuummetara i mjernih pretvornika tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

14. BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 14.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak V.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S (»Narodne novine«, br. 81/05 i 11/06)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, br. NN 81/05 i 11/06)

(5) Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S (»Narodne novine«, broj NN 11/06)

(6) Naputak o ispitivanju statičkih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, broj NN 11/06)

15. MJERNI TRANSFORMATORI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 15.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije (»Narodne novine«, broj 11/06)

16. MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 16.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije (»Narodne novine«, broj 81/02)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) (»Narodne novine«, broj 81/02)

17. UREĐAJI ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 17.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, broj 118/99)

18. TAKSIMETRI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 18.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak IX.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila (»Narodne novine«, broj 58/11)

19. MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 19.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 38/01, 43/01 i 19/02)

20. UREĐAJI S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 20.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine«, br. 93/96 i 122/99)

21. ANALIZATORI PLINOVA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 21.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak XII.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljivanjem (»Narodne novine«, broj 115/97)

PRILOG 2.

PROGRAM OPĆEG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

1. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) osim članaka 15. – 19. i 37. – 64.

2. Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14)

3. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, broj 107/15)

4. Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označavanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine«, br. 113/09, 134/09 i 58/11)

5. Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja (»Narodne novine«, broj 54/11)

PROGRAM POSEBNOG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

1. MJERILA DULJINE I KUTA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 1.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak X. i XI.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma (»Narodne novine«, broj 111/97)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosjeka (»Narodne novine«, br. 111/01 i 2/02)

2. AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 2.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (»Narodne novine«, broj 26/05)

3. CILIDRIČNI OKOMITI I VODORAVNI SPREMNICI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 3.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne (»Narodne novine«, broj 35/01)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike (»Narodne novine«, broj 35/01)

4. VODOMJERI I/ILI MJERILA PROTOKA VODE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 4.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak III.

(3) Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statističkom metodom (»Narodne novine«, broj 31/99)

5. MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 5.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VI.

6. MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 6. Prema područjima kako slijede:

a) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

b) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

c) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

d) Mjerni sustavi na autocisternama i stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

e) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

f) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

g) Mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu

h) Temperaturni kompenzatori

i) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VII.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne (»Narodne novine«, broj 35/01)

7. UREĐAJI ZA POKAZIVANJE OBUJMA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 7.

8. PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA (PLINOMJERI)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 8.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak IV. Prvi dio.

(3) Naputak za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (»Narodne novine«, broj 99/02)

9. MJERILA KOJIMA SE ISPRAVLJA OBUJAM PROTEKLOG PLINA (KOREKTORI)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 9.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak IV. Drugi dio.

10. MJERILA MASE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 10.

a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

b) Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

c) Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

d) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VIII.

e) Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak VIII.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga (»Narodne novine«, broj 24/03)

11. MJERILA VLAŽNOSTI ZRNA ŽITARICA I SJEMENKI ULJARICA (VLAGOMJERI)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 11.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 107/15)

12. TERMOMETRI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 12.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, broj 67/12)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature (»Narodne novine«, broj 67/12)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, broj 67/12)

(5) Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih digitalnih električnih termometara za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, broj 55/05)

13. MANOMETRI, VAKUUMOMETRI, MANOVAKUUMOMETRI, MJERNI PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 13.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (»Narodne novine«, broj 100/16)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) (»Narodne novine«, broj 67/12)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka (»Narodne novine«, broj 53/05)

(5) Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 11/06 i 13/06)

(6) Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

(7) Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuummetara, manovakuummetara i mjernih pretvornika tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

14. BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 14.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak V.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S (»Narodne novine«, br. 81/05 i 11/06)

(4) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, br. NN 81/05 i 11/06)

(5) Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S (»Narodne novine«, broj NN 11/06)

(6) Naputak o ispitivanju statičkih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, broj NN 11/06)

15. MJERNI TRANSFORMATORI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 15.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije (»Narodne novine«, broj 11/06)

16. MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 16.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije (»Narodne novine«, broj 81/02)

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) (»Narodne novine«, broj 81/02)

17. UREĐAJI ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 17.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, broj 118/99)

18. TAKSIMETRI

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 18.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak IX.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila (»Narodne novine«, broj 58/11)

19. MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 19.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 38/01, 43/01 i 19/02)

20. UREĐAJI S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 20.

(2) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine«, br. 93/96 i 122/99)

21. ANALIZATORI PLINOVA

(1) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 90/14) – Dodatak 21.

(2) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) – Dodatak XII.

(3) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljivanjem (»Narodne novine«, broj 115/97)

PRILOG 3.

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA

______________________________

Ime i prezime kandidata

______________________________

Mjesto i datum podnošenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

10000 Zagreb, Capraška 6

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera podnosi se

PRIJAVA
za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja odnosno ovlaštenog servisera

1.Ime i prezime
2.Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja
3.Broj osobne iskaznice, izdana od i mjesto izdavanja, OIB
4.Adresa stanovanja
5.Stupanj stručne spreme
6.Podaci o radnom iskustvu
7.Područje i opseg zakonitih mjerila za koje je tijelo ovlašteno
8.Područje i opseg zakonitih mjerila za koje se kandidat prijavljuje
9.Naziv ovlaštenog tijela u kojem je kandidat zaposlen
10.Posebna napomena_____________________________________________
Potpis kandidataOvlašteno tijelo (potpis)


PRILOG 4.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera Državni zavod za mjeriteljstvo izdaje

UVJERENJE
o položenom Ispitu za ovlaštenog mjeritelja

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, ime oca, stečeno obrazovanje)

__________________________________________________

(mjesto i datum rođenja)

broj osobne iskaznice ___________, mjesto izdavanja ________,

položio/položila je dana ________________________________

(datum)

Ispit u području ______________________________________

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Povjerenstva:Ravnatelj:
______________________________________________


PRILOG 5.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera Državni zavod za mjeriteljstvo izdaje

UVJERENJE
o položenom Ispitu za ovlaštenog servisera

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, ime oca, stečeno obrazovanje)

__________________________________________________

(mjesto i datum rođenja)

broj osobne iskaznice ___________, mjesto izdavanja ________,

položio/položila je dana ________________________________

(datum)

Ispit u području ______________________________________

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Povjerenstva:Ravnatelj:
______________________________________________


PRILOG 6.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA

PRILOG 7.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG SERVISERA