Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Ministarstvo pravosuđa

1988

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 73/17.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (»Narodne novine«, broj 115/12. i 127/14.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj zahtjeva za izravnu naplatu novčane tražbine na temelju ovršne odluke domaćeg suda ili upravnog tijela koje imaju potvrdu ovršnosti, ovršne nagodbe sklopljene pred domaćim sudom ili upravnim tijelom, ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku, zadužnice, bjanko zadužnice, naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije s potvrdom o ovršnosti, europskog ovršnog naslova, europskog platnog naloga, a koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine ili obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine.«.

Članak 2.

U članku 3. točki 11. riječ: »pečat« briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017.

Obrazac zahtjeva u privitku ovog Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (»Narodne novine«, broj 127/14.).

Klasa: 011-01/17-01/58
Urbroj: 514-04-01-02-01-17-01
Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.