Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice

NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1989

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 73/17.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12.) u članku 4. stavku 1. točki 4. podtočki 1. riječ: »pravomoćnoga« briše se, a iza riječi: »ovrhovoditelja«, dodaju se riječi: »po proteku roka od 60 dana od dana kada je dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda«.

U podtočki 3. iza riječi: »vjerovnik« dodaje se riječ: »u izvorniku«, a riječ: »pravomoćnoga« briše se.

U podtočki 6. riječi: »s kojega je računa naplaćen koji« brišu se, a iza riječi: »glavnice« dodaju se riječi: »koji je naplaćen«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »računu (ili računima) s kojeg je djelomično ili u cijelosti isplaćen iznos« zamjenjuju se riječima: »naplaćenim iznosima«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017.

Obrazac zahtjeva u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12.).

Klasa: 011-01/17-01/54
Urbroj: 514-04-01-02-01-17-01
Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.