Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

NN 82/2017 (23.8.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1993

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije MEDIJSKI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije MEDIJSKI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00084

Urbroj: 533-25-17-0001

Zagreb, 1. kolovoza 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD ZANIMANJA
MEDIJSKI TEHNIČAR

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I
OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Potpora proizvodnji i proizvodnja medijskih sadržaja.

Opis zanimanja:

Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođuje medijske sadržaje za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama te sudjeluje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja.

Sudjelovanje u proizvodnji audiovizualnih sadržaja uključuje fotografiranje i obrađivanje fotografija, snimanje, montiranje i obrađivanje videa, snimanje, montiranje i obrađivanje zvuka, izrađivanje animacija, grafičko opremanje medijskih sadržaja i izrađivanje interaktivnih sučelja za pregled medijskih sadržaja.

Prilagođavanje medijskih sadržaja za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama uključuje formatiranje i konvertiranje medijskih datoteka, izrađivanje i održavanje arhive medijskih sadržaja te objavu medijskih sadržaja na različitim platformama.

Sudjelovanje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja uključuje instaliranje i podešavanje opreme i prenošenje te pohranjivanje medijskog sadržaja.

Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke djelatnosti. S obzirom na projekt, radi u studiju i/ili na terenu. Prilikom rada najčešće radi u timu. U radu koristi audiovizualnu i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI
I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada■ planiranje i predlaganje nabave ili najma hardvera, softvera i opreme za proizvodnju medijskih sadržaja

■ provoditi planiranje na temelju specifikacije krajnjega medijskog proizvoda

■ izraditi specifikaciju tehničkih resursa koji nisu na raspolaganju, a nužni su za realizaciju medijskog projekta ili programa

■ tehničko planiranje događanja

■ planirati hardver, softver i opremu

■ planirati tehničke kapacitete usklađene s početkom i trajanjem događanja te brojem sudionika

■ planiranje lokacije za proizvodnju medijskih sadržaja

■ istraživati i prilagođavati prostorne, svjetlosne i zvučne uvjete u kojima će se proizvoditi medijski sadržaj

■ pravovremeno dobiti dozvole za snimanje medijskih sadržaja

■ vremensko planiranje proizvodnje medijskih sadržaja■ podijeliti proizvodnju medijskih sadržaja na faze proizvodnje, trajanje pojedinih faza te rokove za dovršavanje pojedinih faza i krajnjeg proizvoda
■ kadrovsko planiranje proizvodnje medijskih sadržaja■ podijeliti zadatke i odgovornosti među članovima projektnog ili programskog tima
Priprema radnog mjesta■ preuzimanje i vraćanje opreme■ preuzimati i vraćati opremu u skladu sa standardiziranim procedurama i uz vođenje skladišne dokumentacije
■ provjeravanje ispravnosti, instaliranje i podešavanje tehničke opreme

■ uočavati moguće kvarove i upućivati opremu na servis

■ instalirati opremu u skladu s tehničkim uputama proizvođača

■ provjeravanje i uključivanje izvora električnog napajanja

■ pravovremeno puniti i zamjenjivati baterije

■ pri spajanju opreme na izmjenične izvore napona voditi brigu o kapacitetu električnih instalacija

■ instaliranje i ažuriranje softvera za proizvodnju medijskih sadržaja i audio i videokonferencije■ instalirati i ažurirati softver u skladu s tehničkim uputama proizvođača, pri čemu se poštuju licencna prava
■ održavanje opreme■ čistiti opremu u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Operativni poslovi■ sudjelovanje u proizvodnji audiovizualnih sadržaja (fotografskih, televizijskih, video, filmskih, radijskih i drugih medijskih sadržaja)

■ fotografirati i obrađivati fotografije

■ snimati, montirati i obrađivati video

■ snimati, montirati i obrađivati zvuk

■ izrađivati animacije

■ grafički opremati medijske sadržaje

■ izrađivati interaktivna sučelja za pregled medijskih sadržaja

■ prilagođavanje medijskih sadržaja za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama

■ formatirati i konvertirati medijske datoteke

■ izrađivati i održavati arhive medijskih sadržaja

■ objavljivati medijske sadržaje na različitim platformama

■ sudjelovanje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja

■ instalirati i podešavati informacijsko-komunikacijsku i audiovizualnu opremu

■ prenositi i pohranjivati medijski sadržaj na različite medijske platforme

Administrativni poslovi■ vođenje tehničke dokumentacije

■ obavljati inventuru hardvera, softvera i tehničke opreme

■ ispunjavati skladišnu dokumentaciju kod preuzimanja i vraćanja tehničke opreme

■ voditi evidenciju o održavanju

■ voditi evidenciju radnoga vremena

Komercijalni poslovi■ sudjelovanje u pripremi i izradbi ponuda■ sudjelovati u izračunu cijena usluga i proizvoda
■ prezentiranje proizvoda i usluga■ prezentirati audiovizualne proizvode i usluge
Komunikacija i suradnja s drugima■ komuniciranje sa suradnicima i korisnicima usluga

■ predlagati tehnička rješenja za proizvodnju medijskih sadržaja

■ informirati suradnike i klijente o tehničkim zahtjevima za proizvodnju medijskih sadržaja

■ informirati suradnike i klijente o mogućim problemima i kašnjenju u proizvodnji medijskih sadržaja

■ izvještavati suradnike i klijente o provedbi pojedinih faza medijskog projekta ili programa

Osiguranje kvalitete■ kontroliranje kvalitete u skladu s tehničkim i estetskim standardima, zakonima i drugim propisima

■ realizirati i testirati medijske proizvode u odnosu na planirane tehničke specifikacije i standarde distribucije

■ koristiti opremu u skladu s uputama proizvođača

■ provjeravati ispravnost opreme

■ raditi u skladu s normama, propisima, standardima i zakonima

■ primjenjivati interne pravilnike i protokole

■ pratiti tehnološki razvoj u struci

■ primjenjivati standarde kvalitete

■ brinuti o kvaliteti rada

Zaštita zdravlja i okoliša■ obavljanje poslova u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša

■ primjenjivati mjere zaštite na radu

■ koristiti sredstva zaštite na radu

■ raditi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja

■ raditi u skladu s propisima o očuvanju okoliša

■ razvrstavati i zbrinjavati opremu i tehnološko-tehnički otpad u skladu sa zakonskim procedurama
3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Za uspješno obavljanje poslova neophodna je prilagodljivost i fleksibilnost u radu, sposobnost za komunikaciju s korisnicima usluga i sa suradnicima unutar programsko- tehničkog tima. Važna je kreativnost, sposobnost izražavanja slikom i zvukom te pravilan odnos prema zaštiti autorskih prava i podataka.

Nužna je sposobnost usvajanja i razmjene novih znanja i vještina unutar svoje i komplementarnih struka.


4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

■ Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/2004, 84/2011 i 81/2013)

■ Zakon o autorskom i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/2003, 79/2007 80/2011, 125/2011, 141/2013, 127/2014 i 62/2017)

■ Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/2009, 84/2011, 94/2013 i 136/2013)

■ Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014)

■ Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 76/2007 i 90/2011)

■ Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014)

■ ostala pozitivna zakonska regulativa

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Radi na poslovima medijskog tehničara u potpori proizvodnji i proizvodnji medijskih sadržaja. Na radnom mjestu može napredovati te se specijalizirati za pojedine poslove.

Za složenije i samostalnije poslove nužno je visokoškolsko obrazovanje ili usavršavanje i stjecanje certifikata za pojedina područja struke.

Zanimanje medijskog tehničara omogućuje samozapošljavanje u području pružanja audiovizualnih usluga.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje
Surađuje s osobama na poslovima fotografa, snimatelja, montažera, režisera, realizatora, producenta, urednika, organizatora događanja, novinara, dizajnera, informatičara i s drugima.
4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju

Zdravstveni rizici u zanimanju povezani su s radom u raznovrsnim radnim uvjetima:

■ rad na terenu

■ noćni rad

■ rad u smjenama

■ rad pod stresom

■ rad na visini

■ rad u laboratoriju

■ rukovanje računalnom, električnom i rasvjetnom opremom

■ povremena izloženost fizičkom naporu.

4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke industrije. Ovisno o projektu, radi u studiju ili na terenu. Prilikom rada najčešće radi u timu. U radu koristi audiovizualnu i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.


5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0502/11-01
Naziv obrazovnog sektora:Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje
Šifra obrazovnog sektora:05
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Marijana Brdar, dipl. ing. graf. tehn., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Duška Boban, akademska slikarica – grafičarka, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split

Igor Crnković, prof. pedagogije i informatike, Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Žarko Čižmar, ing. elektrotehnike, Telecentar, Zagreb

Darko Flajpan, dipl. novinar, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb

Nada Gvozdenović, dipl. ing. graf. tehn., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Tamara Hudolin, prof., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Ljiljana Ille, dipl. informatičar, Graditeljska škola, Čakovec

Oleg Maštruko, dipl. novinar, Časopis BUG, Zagreb

Mile Matijević, dipl. ing. graf. tehn., Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Krešimir Mikić, prof. komparativne književnosti, dipl. novinar, akademski snimatelj, akademski redatelj, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 10. 2. 2011.