Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Državni zavod za mjeriteljstvo

1996

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Članak 1.

U Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« broj 107/15) članak 2. mijenja se i glasi:

Ovjerna razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila su:


Ovjerno razdoblje
1. DULJINE
a) Materijalizirana mjerila za duljinu2 godine
b) Dimenzionalni mjerni instrumenti1 godina
c) Automatsko mjerilo razine1 godina


2. OBUJMA
a) Spremnici10 godina
b) Vodomjeri5 godina
c) Mjerila toplinske energije5 godina
d) Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka1 godina
e) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila1 godina
f) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila1 godina
g) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila1 godina
h) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji1 godina
i) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima1 godina
j) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva s mjerenjem razine u komorama1 godina
k) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)1 godina
l) Temperaturni kompenzatori1 godina
m) Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m3/h8 godina
Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za4 godine
n) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m3/h12 godina
o) Plinomjeri s mjehovima maksimalnog protoka iznad 10 m3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m3/h16 godina
p) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)5 godina


3. MASE
a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M32 godine
b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega1 godina
c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)2 godine
d) Neautomatske vage razreda točnosti (II)2 godine
e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg2 godine
f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) iznad 9000 kg1 godina
g) Automatske vage1 godina


4. GUSTOĆE
Mjerila prividne gustoće žita1 godina


5. VLAŽNOSTI
Vlagomjeri za žitarice i uljarice1 godina


6. TEMPERATURE
Medicinski termometri (digitalni i infracrveni)3 godine


7. TLAKA
a) Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka1 godina
b) Manometri, vakuumometri i manovakuumometri2 godine
c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama1 godina


8. ELEKTRIČNE ENERGIJE
a) Jednofazna i trofazna brojila12 godina
b) Brojila za priključak preko mjernih transformatora8 godina
c) Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija2 godine


9. SPECIJALNE NAMJENE
a) Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)6 mjeseci
b) Mjerilo duljine puta1 godina
c) Taksimetri1 godina
d) Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu1 godina
e) Uređaj s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača (sila kočenja na obodu kotača)1 godina
f) Uređaj kojima se određuje neprozinost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem (dimometar)1 godina
g) Analizator ispušnih plinova1 godina
h) Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta1 godina
i) Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka2 godine
Članak 2.

(1) U članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila iz članka 2. točke 3.b) počinje teći od dana ovjeravanja.«

(2) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Za umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila primjenjuju se sljedeća razdoblja ponovnog umjeravanja:

1.etaloni za ovjeravanje mjerila duljine i kuta3 godine
2.etaloni za ovjeravanje automatskih mjerila razine tekućina u nepokretnim spremnicima3 godine
3.etaloni za ovjeravanje cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika3 godine
4.etaloni za ovjeravanje vodomjera3 godine
5.etaloni za ovjeravanje mjerila toplinske energije3 godine
6.etaloni za ovjeravanje mjerila protoka tekućina različitih od vode obujma do 499 l1 godina
7.etaloni za ovjeravanje uređaja za pokazivanje obujma3 godine
8.etaloni za ovjeravanje plinomjera5 godina
9.etaloni za ovjeravanje mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (korektori)3 godine
10.etaloni za ovjeravanje mjerila mase1 godina
11.etaloni za ovjeravanje mjerila temperature3 godine
12.etaloni za ovjeravanje mjerila tlaka3 godine
13.etaloni za ovjeravanje mjerila električne energije2 godine
14.etaloni za ovjeravanje mjernih transformatora5 godina
15.etaloni za ovjeravanje mjerila za ispitivanje električnih instalacija3 godine
16.etaloni za ovjeravanje etilometara3 godine
17.etaloni za ovjeravanje taksimetara1 godina
18.etaloni za ovjeravanje mjerila brzine u cestovnom prometu1 godina
19.etaloni za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje sile kočenja na obodu kotača3 godine
20.etaloni za ovjeravanje uređaja kojima se određuje neprozirnost (stupanja zamućenosti) ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem (dimometar)3 godine
21.etaloni za ovjeravanje analizatora ispušnih plinova1 godina
22.etalonske obujamske posude za ovjeravanje mjerila protoka tekućina obujma 500 l i više3 godine
23.etaloni u obliku cijevne petlje za ovjeravanje mjerila protoka tekućina različitih od vode3 godine
24.etaloni za ovjeravanje temperaturnih kompenzatora za mjerila protoka tekućina različitih od vode.3 godineČlanak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Valjanost ovjernih razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila ovjerenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje istekom ovjernog razdoblja na koji su ovjereni.

(2) Valjanost umjernih razdoblja za redovno umjeravanje etalona umjerenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje istekom umjernog razdoblja na koji su umjereni.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/08
Urbroj: 558-01/1-17-1
Zagreb, 18. kolovoza 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.