Odluka o općinskim porezima Općine Lipovljani

NN 82/2017 (23.8.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Lipovljani

Općina Lipovljani

2000

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj 29/09, 7/13 i 28/14), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji su izvorni prihod Općine Lipovljani, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Lipovljani slobodno raspolaže.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općina Lipovljani uvodi sljedeće poreze:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištrnje javnih površina,

5. Porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Članak 4.

Porez na potrošnju

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva) i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Lipovljani.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 4. ovoga članka predaje se Ispostavi porezne uprave u Novskoj koja će obavljati poslove utvrđivanja i naplate poreza za potrošnju za Općinu Lipovljani.

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je Općine Lipovljani.

Porez za kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Lipovljani.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 10 kuna po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Lipovljani na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju ispostavi porezne uprave u Novskoj dostaviti podatke o kućama za odmor koje se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze , korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Porez na korištenje javne površine

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina plaća se prema vremenu i namjeni korištenja javne površine i to:

1.Za postavljeni štand ili klupu:

do sedam dana 15 kuna dnevno

preko sedam dana 10 kuna dnevno
2.Za postavljenu ljetnu terasu:

do 5 m²100 kuna mjesečno

od 5 – 20 m²140 kuna mjesečno

od 20 – 30 m²190 kuna mjesečno

više od 30 m²250 kuna mjesečno
3.Za izlaganje robe radi prodaje:

do 15 dana2 kune po m² dnevno

više od 15 dana1 kuna po m² dnevno
4.Cirkus:600 kuna dnevno
5.Za zabavne radnje i luna park:1 kuna po m² dnevno
6.Za pokretnu trgovačku radnju:

do 5 dana6 kuna po m² dnevno

od 5 do 20 dana4 kune po m² dnevno

više od 20 dana2 kune po m² dnevno
7.Za pokretnu ugostiteljsku radnju:

do 5 dana7 kuna po m² dnevno

od 5 do 20 dana5 kuna po m² dnevno

više od 20 dana20 kuna po aparatu
8.Za postavljanje peći za pečenje plodina5 kuna po m²
9.Za postavljanje zamrzivača
Automata za prodaju pića i sladoleda
Razna ambulantna prodaja i drugo8 kuna dnevno.



Članak 9.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, parkovi, igrališta, zelene površine i druge površine) u vlasništvu Općine Lipovljani.

Porez na nekretnine

Članak 10.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća sukladno Zakonu o lokalnim porezima uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 11.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke (osim poreza na nekretnine), u ime i za račun Općine Lipovljani uz predhodnu suglasnost Ministarstva financija obavlja Porezna uprava, Ispostava u Novskoj (u daljnjem tekstu Porezna uprava).

Porezna uprava dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec Općini Lipovljani dostaviti zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima primjenjuju se i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 13.

Stupanjm na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik«, broj 25/13, 22/04, 8/06, 39/09 i »Narodnim novinama, broj 100/01 i 4/10).

Odredbe članka 6. i 7. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2176/13-01-17-01
Lipovljani, 31. srpnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, v. r.