Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

NN 83/2017 (24.8.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2008

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00068
Urbroj: 533-25-17-0009
Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD ZANIMANJA
TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Planiranje, organizacija i realizacija poštanskih i kurirskih usluga, usluga povezanih s elektroničkim komunikacijama, financijskim poslovanjem, prodajom robe i ostalih usluga prema zahtjevu tržišta, a na zadovoljstvo korisnika.

Opis zanimanja:

U svom poslu tehničar za poštanske i financijske usluge mora znati uljudno komunicirati na hrvatskom jeziku te jednom ili više stranih jezika (engleski, talijanski, francuski, njemački), biti psihički stabilan, biti sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost prema timskom radu te biti sposoban rješavati izvanredne situacije.

Radi na otvorenom i u uredu, neravnomjerno raspoređeno radno vrijeme, prekovremeno radi prema potrebi.

Nužno je poznavanje zakona.

Nužna je otvorenost za stalno stručno usavršavanje te usvajanje novih znanja i tehnologija.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada■ analiziranje potražnje za uslugama i robom

■ analizirati potražnju za uslugama

■ analizirati potražnju za robom

■ primijeniti podatke dobivene analizama

■ analiziranje ažuriranih internih propisa

■ promijeniti postojeće propise

■ ažurirati interne propise

■ planiranje usluga i prodaje

■ iskazati potrebu za uslugama

■ napraviti plan prodaje

■ planiranje nabave

■ analizirati potrebu za nabavom

■ napraviti plan nabave

■ planiranje potrebnog broja radnih mjesta i izvršitelja na dnevnoj bazi

■ izraditi plan potrebnih radnih mjesta

■ izraditi plan potrebnog broja izvršitelja

■ rasporediti izvršitelje prema potrebama posla

■ organiziranje potrebnog broja radnih mjesta i izvršitelja na dnevnoj bazi

■ iskazati potreban broj izvršitelja na dnevnoj bazi

■ rasporediti izvršitelje na radna mjesta na dnevnoj bazi

■ pripremiti sredstva i opremu za usluge povezane s elektroničkim komunikacijama

■ pripremiti sredstva i opremu za usluge povezane s prodajom usluga

■ pripremiti sredstva i opremu za usluge povezane s prodajom robe

Priprema radnog mjesta■ pripremanje sredstava za rad

■ pripremiti potrebne obrasce

■ pripremiti dovoljnu količinu novca, trgovačke robe, vrijednosnica

■ pripremiti pošiljke za isporuku

■ pripremiti pošiljke za zaduženje i dostavu

■ provjeriti stanje uređaja i opreme

■ pripremanje za korištenje računala i sredstava komunikacije

■ provjeriti ispravnost opreme i uređaja

■ uključiti računalo i odabrati odgovarajuće IT sustave

■ uključiti interna sredstva komunikacije

■ provjeriti interna sredstva komunikacije

■ uključiti opremu i sredstva za elektroničke komunikacije

■ provjeriti opremu i sredstva za elektroničke komunikacije

■ pripremanje dnevne dokumentacije za izvještavanje

■ pregledati dnevnu dokumentaciju

■ pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje

■ otvaranje ureda

■ provjeriti tehničku ispravnost ureda

■ otvoriti ured za stranke

■ zaduživanje i razduživanje radnika po radnim mjestima

■ zadužiti radnike po radnim mjestima

■ razdužiti radnike od prethodnog dana po radnim mjestima

Operativni poslovi■ prodavanje svih vrsta vrijednosnica te robe i usluga

■ ponuditi vrijednosnice, robu i/ili uslugu u/izvan ureda

■ ugovoriti prodaju roba i/ili usluga u/izvan ureda

■ ugovoriti prodaju vrijednosnica

■ prodavati poštanske usluge u/izvan ureda

■ prodavati kurirske usluge u/izvan ureda

■ prodavati financijske usluge

■ obavljati uplate i isplate u ime i za račune banaka i ugovorenih klijenata u unutrašnjem prometu

■ prodavati police osiguranja

■ prodavanje usluga elektroničkih komunikacija

■ primati/slati faksimile i brzojave

■ pružati usluge pristupa internetu

■ ugovarati usluge elektroničkih komunikacija

■ ugovarati usluge hibridne pošte

■ prebaciti prispjele podatke elektroničkih prijamnih knjiga u IT sustav

■ razrađivanje i otpremanje pošiljaka i zaključaka

■ pripremati pošiljke za uručenje

■ pripremati pošiljke za isporuku

■ pripremati pošiljke i zaključke za otpremu

■ otpremati pošiljke i zaključke

■ prazniti poštanske kovčežiće

■ pripremiti isporuku pošiljki po pretincima i servisima

■ sortirati i kartirati pošiljke

■ formirati zaključke

■ razraditi i otpremiti zaključke

■ isporučiti pošiljke po pretincima i servisima

■ izrađivanje financijskih izvješća

■ trebovati novčane dotacije

■ otpremati novčani višak

■ izraditi financijska izvješća

■ izraditi stanje blagajne

■ izraditi prateća financijska izvješća

■ pružanje informacija korisnicima

■ odgovarati na pozive pravovremeno

■ davati brze i kvalitetne informacije

■ pružanje usluga u međunarodnom prometu

■ prodavati poštanske/kurirske usluge u međunarodnom prometu

■ obavljati uplate i isplate u ime i za račune banaka i ugovorenih klijenata u međunarodnom prometu

■ otkupljivati strana sredstva plaćanja

■ obavljati međunarodni uputnički promet

■ postupanje s pošiljkama u međunarodnom prometu

■ unositi podatke o statusu međunarodnih pošiljaka u IT sustav

■ preuzimati i otvarati zaključke prispjele iz međunarodnog prometa

■ preuzimati poštanske pošiljke, razraditi i otpremati prema sortirnicama i poštama carinjenja sukladno pregledu kartiranja i redu prijevoza

■ preuzimati zaključke od sortirnica i pošta carinjenja i otpremati ih za međunarodni promet

■ otvarati i zatvarati pošiljke, komisijski, radi carinskog pregleda

■ provjeravati ispravnost uplaćenih/isplaćenih međunarodnih uputnica i otpremati uputnice u PU ili u strane uprave

Administrativni poslovi■ administrativno pripremanje, provođenje i okončanje svake izvršene usluge i/ili prodaje robe

■ pripremiti, unositi i obraditi dokumentaciju za izvršene poštanske i kurirske usluge

■ pripremiti, unositi i obraditi dokumentaciju povezanu s pošiljkama te prodajom robe u uredima davatelja poštanskih usluga

■ administrativno pripremanje, provođenje i okončanje svake financijske transakcije

■ pripremiti dokumentaciju za izvršene financijske transakcije

■ obraditi dokumentaciju za izvršene financijske transakcije

■ unošenje i obrađivanje dokumentacije o uslugama

■ izraditi interne izvještaje

■ pripremiti i pohraniti dokumentaciju

■ dokumentiranje kontrole i samokontrole

■ voditi korisničku dokumentaciju

■ voditi dokumentaciju o pritužbama i neispravnostima

■ voditi dokumentaciju o kontroli i kvaliteti

Komercijalni poslovi■ sudjelovanje u prodajnim aktivnostima

■ planirati nabavu i prodaju

■ kontrolirati, analizirati i planirati zalihe robe

■ pratiti, analizirati i izvještavati o prodajnim rezultatima

■ ugovarati usluge osiguranja i turističkih putovanja

■ naplatiti svaku obavljenu uslugu, prodaju i/ili financijsku transakciju

■ primiti i obraditi zahtjev za usluge

■ ugovoriti i naplatiti usluge

Komunikacija i suradnja s drugima■ komuniciranje s nadređenim, naručiteljima i korisnicima usluga

■ voditi prodajni razgovor

■ surađivati s nadređenim i/ili operativnim osobljem

■ surađivati s internom IT i/ili tehničkom podrškom

■ surađivati s prodajnim predstavnicima vanjskih ponuditelja

■ riješiti prigovor ili žalbu korisnika usluga

■ komuniciranje s pružateljima tehničkih i uslužnih djelatnosti

■ informirati korisnike o pravima i obvezama povezanim s tehnologijom poštanskih i kurirskih usluga

■ informirati korisnike o pravima i obvezama povezanim s uslugama elektroničkih komunikacija

Osiguranje kvalitete■ provjeravanje kvalitete usluge prema važećim propisima

■ kontrolirati kvalitetu usluga davatelja poštanskih i kurirskih usluga te vanjskih ponuditelja i/ili ugovornih partnera

■ kontrolirati kvalitetu usluga povezanih s elektroničkim komunikacijama

■ čuvati tajnost poslovnih informacija

■ prikupljanje i obrađivanje pritužbi i nepravilnosti

■ provjeravati točnosti i opravdanost pritužbi

■ kontrolirati dokumentaciju financijskih transakcija

■ zaprimati i pravovremeno obrađivati zahtjeve

■ izrađivati i prosljeđivati izvješća o opravdanosti pritužbi

■ prikupiti povratne informacije od korisnika usluga

■ riješiti nepravilnosti

■ riješiti pritužbe

■ izraditi periodično izvješće o kvaliteti

■ primjenjivanje propisa o kvaliteti vanjskih ponuditelja i/ili ugovornih partnera

■ brinuti o poboljšanju kvalitete usluga davatelja, vanjskih ponuditelja i/ili ugovornih partnera

■ primjenjivati propisane standarde vanjskih ponuditelja i/ili ugovornih partnera

Zaštita zdravlja i okoliša■ provođenje mjera sigurnosti i zaštite na radu ljudi, opreme i sredstava rada

■ kontrolirati čistoću i urednost radnog prostora

■ brinuti o sigurnosti ljudi, opreme i sredstava rada

■ provođenje mjera ekologije i zaštite okoliša

■ provoditi propise o zaštiti okoliša

■ nadzirati provođenje propisa o zaštiti okoliša

■ provođenje nacionalnih i međunarodnih propisa zaštite pošiljaka, zaštite na radu, zaštite ljudskog zdravlja i okoliša

■ provoditi i nadzirati provođenje mjera zaštite zdravlja djelatnika

■ provoditi i nadzirati provođenje mjera zaštite na radu

■ primjenjivati propise o uporabi opasnih tvari i zbrinjavanju otpada

■ primjenjivati propise o radnom vremenu

■ surađivati sa zaštitarskom službom na poslovima provođenja mjera zaštite

■ provoditi i nadzirati provođenje propisa o sigurnosti poštanskih pošiljaka

■ provođenje mjera zaštite pri rukovanju gotovim novcem

■ nadzirati mjere zaštite pri rukovanju gotovim novcem

■ provoditi mjere zaštite pri rukovanju gotovim novcem

3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA


Treba posjedovati strukovna znanja i vještine, biti komunikativan, poznavati pravila lijepog ponašanja, imati sklonosti prema timskom radu, biti sposoban samostalno donositi odluke, biti spreman za rad u izvanrednim i stresnim situacijama, biti odgovoran za svoj rad.


4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

■ Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 88/2009 i 144/2012)

■ Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine« 153/2013)

■ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine« 78/2015)

■ Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom (»Narodne novine« – MU 4/2007)

■ Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa zavrpnim protokolom (»Narodne novine« – MU 1/2011)

■ Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine« 35/2005 i 41/2008)

■ Zakon o platnom prometu (»Narodne novine« 133/2009 i 136/2012)

■ Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« 73/2008, 90/2011 i 133/2012)

■ Zakon o izmjenama i dopunama zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« 71/2014)

■ Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine« 153/2009)

■ Zakon o radu (»Narodne novine« 38/1995, 54/1995, 65/1995, 17/2001, 82/2001 i 149/2009)

■ Zakon o trgovini (»Narodne novine« 49/2003 i 114/2011)

■ Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine« 7920/07, 125/2007, 79/2009 i 89/2009, 41/14)

■ Zakon o zaštiti na radu, zaštiti zdravlja i okoliša (»Narodne novine« 56/1996, 94/1996 i 114/2003)

■ Pravilnik o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga (»Narodne novine« 37/2010)

■ Pravilnik o poštanskim markama (»Narodne novine« 83/2010, 91/2013)

■ međunarodni ugovori i sporazumi

■ ostala pozitivna zakonska regulativa

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Radna mjesta: operater u poštanskom prometu, voditelj tima, voditelj odjela, referent, voditelj područja, operater na šalteru, teleoperater, operater u elektroničkim komunikacijama, operater u pozivnom centru, prodajni predstavnik, voditelj ključnih kupaca.

Horizontalna prohodnost: proširenje stručnih kompetencija za potrebe radnog mjesta na istoj razini složenosti.

Vertikalna prohodnost: rad na radnim mjestima višeg stupnja složenosti koji podrazumijeva školovanje na Fakultetu prometnih znanosti, Tehničkom veleučilištu, Fakultetu organizacije i informatike te ostalim visokoškolskim ustanovama.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje

■ dostavljač

■ informatičar

■ carinik

■ sanitarni inspektor

■ veterinarski inspektor

■ policajac

■ bankovni službenik

■ djelatnik vanjskih/ugovornih partnera

■ stručni referenti unutrašnjeg ustroja

■ vozač

■ zaštitar

4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju
Bolesti izazvane radom u sjedećem položaju, radom na računalu, radom sa strankama, radom s novcem i vrijednosnicama, rizik razbojstva i pljačke.
4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Tehničar poštanskih i financijskih usluga uglavnom radi u zatvorenom prostoru, prema potrebi i na otvorenom, rad se obavlja u smjenama tijekom 24 sata, radi pri dnevnom i umjetnom svjetlu, radi sa specifičnom opremom i sredstvima za poštanski promet, kurirske usluge, financijsko poslovanje i elektroničke komunikacije.5. REFERENCE DOKUMENTA


Broj reference :SZ-1106/12-01
Naziv obrazovnog sektora:Promet i logistika
Šifra obrazovnog sektora:11
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Kristina Miklaužić Černicki, dipl. ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Ivo Milanović, dipl. ing., Srednja tehnička prometna škola Split, Split

Stjepan Pisačić, dipl. ing., Strukovna škola Zlatar, Zlatar

Franjo Rimpf, dipl. ing., Prometna škola Rijeka, Rijeka

mr. sc. Andrej Sardelić, Hrvatske pošta d.o.o., Zagreb

Maja Tabak, dipl. ing., Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Radmila Žuljević, dipl. oec., Prometna škola Rijeka, Rijeka

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 17. 2. 2012.