Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

NN 83/2017 (24.8.2017.), Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2009

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA.

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00068

Urbroj: 533-25-17-0010

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD KVALIFIKACIJE
TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

FPZ – Fakultet prometnih znanosti

GSM – pokretni telefon

HP – Hrvatska pošta

HPB – Hrvatske poštanska banka

ISDN – Integrated Services Digital Network, digitalna mreža interferiranih usluga

ITS – inteligentni transportni sustavi

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NFC – New Feald Communication, nove generacije terenske komunikacije

NGN – Next Generation Network, mreže sljedeće generacije

NN – Narodne novine

PSTN – javna komutirana telefonska mreža

RFDI – Radio Frequency Identification, identifikacija radijskih frekvencija

RH – Republika Hrvatska

VAS – usluge s dodatnom vrijednošću

WU – Western Union

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

1.1. Naziv kvalifikacije

Tehničar za poštanske i financijske usluge

1.2. Razina kvalifikacije

4.2

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

Ukupno: 240

1.4. Klasa kvalifikacije

Potpuna

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

Pojedinac će:

■ istražiti, planirati, organizirati i realizirati poštanske, kurirske, financijske, telekomunikacijske usluge te usluge maloprodaje prema zahtjevima tržišta, u domaćem i međunarodnom prometu, a na zadovoljstvo korisnika

■ istražiti, analizirati i planirati ponudu i potražnju za poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

■ istražiti, analizirati i planirati ponudu i potražnju za robom i uslugama u maloprodaji

■ prodavati usluge poštanskog prometa, financijske, kurirske i telekomunikacijske usluge te robu i usluge u maloprodaji

■ izraditi izvješća i dopise povezane s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ pružati informacije korisnicima povezane s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ voditi korisničku dokumentaciju povezanu s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ rješavati prigovore ili žalbe korisnika i rješavati neispravnosti povezane s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ voditi dokumentaciju o pritužbama i neispravnostima te dokumentaciju o kontroli i kvaliteti povezanu s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ kontrolirati kvalitetu usluge pružene korisnicima poštanskog prometa, financijskih, kurirskih i telekomunikacijskih usluga

■ provoditi kontrolu i samokontrolu povezanu s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ komunicirati s nadređenima, pružateljima usluga te nadležnim službama i institucijama

■ provoditi i nadzirati provođenje propisa o zaštiti okoliša, zaštiti na radu, mjera sigurnosti te zaštite ljudi i infrastrukture

■ primjenjivati zakonsku regulativu povezanu s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ provoditi i nadzirati provođenje tehnoloških propisa i procesa povezanih s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama te robom i uslugama u maloprodaji

■ organizirati rad na šalteru i ostalim radnim mjestima povezanim s prodajom poštanskih, financijskih, kurirskih i telekomunikacijskih usluga

■ koristiti sredstva uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

■ organizirati i provoditi poslove na prodajnom mjestu davatelja usluga elektroničkih komunikacija

■ organizirati i provoditi poslove u pozivnim (call) centrima davatelja usluga elektroničkih komunikacija i drugih tvrtki

■ voditi agencijsko-operativne poslove u kurirskim i logističkim firmama

■ koristi internetske i intranetske usluge povezane s poštanskim prometom, financijskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama

■ primijeniti pravila rada na mrežama za elektroničke komunikacije

■ pripremiti i provesti prezentaciju novih tehnologija, proizvoda i usluga u poštanskom prometu, elektroničkim komunikacijama i maloprodaji.

2.2. Skupovi ishoda učenja

2.2.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

KôdNazivRazinaObujam
I. Jezično-komunikacijsko područje:
Hrvatski jezik
Slušanje i govorenje2
Struktura hrvatskog jezika6
Pisanje6
Analiza književnih tekstova6
Analiza neknjiževnih tekstova4
Strani jezik

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

(A2, A2+, B1)

4
Čitanje (A2+, B1)4
Slušanje (A2+, B1)4
Pisanje (A2+, B1)4
Govor (A2+, B1)4

Međukulturno djelovanje (interkulturna

kompetencija) (A2, A2+, B1)

4
Strani jezik

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika II

(A1, A1+, A2)

1
Čitanje (A1, A1+, A2)2
Slušanje (A1, A1+, A2)2
Pisanje (A1, A1+, A2)1
Govor (A1, A1+, A2)1

Međukulturno djelovanje (interkulturna

kompetencija) (A1, A1+, A2)

1
II. Matematičko područje:
Matematika
Brojevi4
Algebra i funkcije3
Oblik i prostor4
Mjerenje4
Podatci4
Infinitezimalni račun3
III. Prirodoslovno područje:
Geografija
Geografski pristup1
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru1
Orijentacija i geografske karte1,5
Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora1
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora1
Fizika
Gibanja2
Sile i polja2
Rad i energija1
Termodinamika1
Elektrodinamika2
Titranje, valovi, zvuk1
Elektromagnetski valovi i svjetlost2
Atomi i atomske jezgre1
IV. Tehničko i informatičko područje:
Računalstvo
Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija0,5
Računalne mreže i internet1
Obrada i prikaz podataka2
Rješavanje problema pomoću računala0,5
V. Društveno-humanističko područje:
Povijest
Od lovca i sakupljača do stanovnika grada0,5
Uspon i pad staroga svijeta1
Srednjovjekovne civilizacije0,5
Temelji modernog svijeta1
Doba građanskih revolucija0,5
Dvadeseto stoljeće1
Katolički vjeronauk
Religioznost i put religija1,5
Kršćanska objava i vjera1,5
Crkva u sadašnjosti i prošlosti2
Kršćanska antropologija1,5
Kršćansko razumijevanje morala2
Kršćanska vjera u suvremenom svijetu1,55
Etika
Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest1,5
Etika socijalnog života2
Primijenjena etika2
Etika kao filozofija morala2
Etička argumentacija i etičke teorije2,5
Politika i gospodarstvo
Politika2
Gospodarstvo2
VI. Umjetničko područje:
/
VII. Tjelesno i zdravstveno područje:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kineziološka teorijska znanja1
Kineziološke aktivnosti3
Transformacija kinantropoloških obilježja2
Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja2
UKUPNO1262.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja (85% od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-1106-4/O-12/01Tehnologija poštanskog prometa11,5
J-1106-4/O-12/02Poštanske usluge7
J-1106-4/O-12/03Logistika i kurirske usluge7,5
J-1106-4/O-12/04Kontrola i samokontrola u poštanskom prometu4
J-1106-4/O-12/05Prigovori i žalbe korisnika usluga3
J-1106-4/O-12/06Telekomunikacijska tehnologija u poštanskom prometu5
J-1106-4/O-12/07Telekomunikacijske usluge u poštanskom prometu5
J-1106-4/O-12/08Komunikacijske mreže u telekomunikacijskom prometu5
J-1106-4/O-12/09Informiranje korisnika poštanskih usluga3,5
J-1106-4/O-12/10Maloprodaja robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih4
J-1106-4/O-12/11Pružanje financijskih usluga u poštanskom poslovanju4
J-1106-4/O-12/12Izradba obračuna i financijskih izvješća povezanih s poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama4
J-1106-4/O-12/13Ponuda i potražnja za poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama4
J-1106-4/O-12/14Pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja u poštanskom uredu i izvan njega5
J-1106-4/O-12/15Primjena informacijske tehnologije i sredstava rada3
J-1106-4/O-12/16Pisana komunikacija3
J-1106-4/O-12/17Prodajna prezentacija2
J-1106-4/O-12/18Korištenje informacijskih aplikacija u poštanskom prometu3,5
J-1106-3/O-12/01Kompjuterska daktilografija4
J-1106-3/O-12/02Organizacija rada u poštanskom uredu3,5
J-1106-4/O-12/19Zaštita na radu, zaštita od požara i ekologija4
J-1106-3/O-12/03Dokumentiranje povezano s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga3
UKUPNO98,52.2.3. Izborni skupovi ishoda učenja (15% od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-1106-4/I-12/01Poštanski i komunikacijski sustavi3
J-1106-4/I-12/02Promet i ekologija3
J-1106-4/I-12/03Osnove komunikologije3
J-1106-4/I-12/04Uvod u marketing3
J-1106-4/I-12/05Logistika3
J-1106-4/I-12/06Telematika3
J-1106-4/I-12/07Filatelija3
J-1106-4/I-12/08Inteligentni transportni sustavi3
UKUPNO12


2.2.4. Završni rad

NazivRazinaObujam
Završni rad3,5


2.3. Razrada skupova ishoda učenja

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

Kôd
NazivSlušanje i govorenje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično

■ reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

■ odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

■ izraziti svojim riječima bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

■ isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

■ izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

■ preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne porukeKôd
NazivStruktura hrvatskog jezika
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. usporediti značajke hrvatskoga standardnog jezika s drugim idiomima hrvatskog jezika

4. oprimjeriti jezična pravila

5. protumačiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. analizirati jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti jezikoslovne pojmove

■ identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

■ izvijestiti o sadržajima povezanim s poviješću hrvatskog jezika

3. usporediti značajke hrvatskoga standardnog jezika s drugim idiomima hrvatskog jezika

■ izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. oprimjeriti jezična pravila

■ sažeti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

■ prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. analizirati jezične jedinice na sintagmatskoj razini

■ izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom


Kôd
NazivPisanje
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. prosuditi napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

■ pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

■ sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

■ navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

■ oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

■ primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

■ odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. prosuditi napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

■ razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost


Kôd
NazivAnaliza književnih tekstova
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

■ poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. istražiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. obraniti argumentima svoj stav o poznatom književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

■ razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

■ obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

■ pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. istražiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

■ iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

■ izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

■ razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. obraniti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

■ poduprijeti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu


Kôd
NazivAnaliza neknjiževnih tekstova
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. istražiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. obraniti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

■ svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

■ navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

■ određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

■ objasniti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

■ izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

■ izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. istražiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

■ prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

■ prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. obraniti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

■ potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu


Kôd
NazivJezični sustav i sadržaji stranog jezika (A2, A2+, B1)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular povezan s jezičnim područjima, predstavljanjem sebe i drugih, obitelji, škole, okoliša, stanovanja, slobodnog vremena i sporta, medija, hrane, kupovine, tijela, zdravlja i higijene; prepoznati osnovne pojmove povezane sa zanimanjem i poslom, prometom te javnim i privatnim uslužnim djelatnostima; prepoznati kulturu i civilizaciju u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

3. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava više razine na novim sadržajima

5. koristiti osnovne jezične strukture više razine i prošireni vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

6. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u različitim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave više razine radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular povezan s jezičnim područjima, predstavljanjem sebe i drugih, obitelji, škole, okoliša, stanovanja, slobodnog vremena i sporta, medija, hrane, kupovine, tijela, zdravlja i higijene; prepoznati osnovne pojmove povezane sa zanimanjem i poslom, prometom te javnim i privatnim uslužnim djelatnostima; prepoznati kulturu i civilizaciju u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

■ odabrati jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

■ koristiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u različitim komunikacijskim situacijama

3. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

■ odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu ostvarivanja komunikacije u različitim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava više razine na novim sadržajima

■ provesti komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti osnovne jezične strukture više razine i prošireni vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

■ opisati osobe i mjesta iz poznatoga i novoga okružja

6. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u različitim uvjetima

■ ostvariti složeniju pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave više razine radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

■ procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze


Kôd
NazivČitanje (A2+, B1)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ čitati tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis osjećaja i želja u osobnim pismima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona vokabulara i složenijih jezičnih struktura koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

2. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

3. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz složenijih izvornih i didaktičkih tekstova

5. kritički procijeniti sadržaj teksta i namjere autora

6. uočiti značajke različitih vrsta tekstova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona vokabulara i složenijih jezičnih struktura koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ rukovati nekim uređajem nakon čitanja uputa za uporabu na stranom jeziku

2. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

■ poredati kronološki događaje opisane u osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

■ sažeti u obliku bilježaka ključne informacije u jednostavno pisanome novinskom članku o poznatoj temi

4. izdvojiti specifične informacije iz složenijih izvornih i didaktičkih tekstova

■ prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. kritički procijeniti sadržaj teksta i namjere autora

■ razaznati glavnu nit polemike u jednostavno pisanome novinskom članku

6. uočiti značajke različitih vrsta tekstova

■ svrstati tekstove prema njihovim značajkama u članke, brošure, pisma, književne tekstove ili stručne tekstove


Kôd
NazivSlušanje (A2+, B1)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog interesa te iz jezika struke ako su iskazane polako i razumljivo

Ishodi učenja

(5-10)

1. razumjeti složene jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevne upute, izlaganja i programe

3. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

4. razumjeti razgovor između izvornih govornika o poznatoj temi

5. razumijeti pojedinosti i specifične informacije iz snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

6. uočiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama, pod uvjetom da su jasno strukturirane

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – isp., 90/11, 16/12 i 86/12) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja polaznika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati složene jezične strukture i vokabular

■ identificirati složenije jezične strukture i vokabular te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sl.

2. slijediti zahtjevne upute, izlaganja i programe

■ slušati, primjerice upute za uporabu tehničkih uređaja i pomagala, detaljan plan nekoga putovanja i sl., razumjeti i uočiti informacije te ih moći razvrstati, poredati, povezati

3. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

■ slušati izjave različitih govornika o istoj temi/situaciji, razumjeti njihovu namjeru i stav te ih pridružiti ponuđenim odgovorima, ili razvrstati u određenu kategoriju

4. interpretirati razgovor među izvornim govornicima o poznatoj temi

■ slušati dijaloge/razgovore među izvornim govornicima o njihovim navikama i svakodnevnim aktivnostima rješavajući zadatke višestrukog izbora, zadatke povezivanja, sređivanja i zadatke kratkih odgovora

5. razlikovati pojedinosti i specifične informacije iz snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

■ slušati i gledati kratke snimljene odlomke iz informativnih emisija s radija ili televizije, primjerice kratki prilozi o događajima, ljudima i pojavama iz svakodnevnog života te rješavati zadatke višestrukog izbora, povezivanja, razvrstavanja, dopunjavanja i zadatke kratkih odgovora

6. uočiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama, pod uvjetom da su jasno strukturirane

■ pratiti jednostavna izlaganja o poznatim temama, primjerice, samostalne usmene prezentacije polaznika, pod uvjetom da su jasno strukturirana i izgovorena na standardnom jeziku te moći zabilježiti glavne misli izlaganja


Kôd
NazivPisanje (A2+, B1)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa

■ napisati osobno pismo opisujući doživljaje i dojmove

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati jezične strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti pisanoga jezičnog izričaja

2. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u jednostavne pisane izričaje

3. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

4. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

5. izložiti svoje misli, osjećaje, ideje u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. koristiti bilješke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon slušanja ili čitanja teksta

7. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranome pisanom izričaju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati jezične strukture i vokabular u skladu s oblikom i vrstom pisanoga jezičnog izričaja

■ odabrati odgovarajuće jezične strukture i vokabular

2. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u jednostavne pisane izričaje

■ odabrati riječi i fraze potrebne za iznošenje vlastitih stajališta i mišljenja

3. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

■ prepoznati bitne informacije u nezahtjevnim tekstovima

4. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

■ napisati određeni jednostavni službeni izričaj

5. izložiti svoje misli, osjećaje i/ili ideje u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

■ napisati osobno pismo, razglednicu ili e-poštu

6. koristiti bilješke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon slušanja ili čitanja teksta

■ oblikovati strukturirani tekst nakon čitanja ili slušanja

7. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

■ procijeniti informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranom pisanom izričaju

■ oblikovati odabrane informacije u strukturirani pisani izričaj


Kôd
NazivGovor (A2+, B1)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ komunicirati u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje u kojemu se taj jezik govori

■ uključiti se u razgovor o temama koje su im poznate

■ obrazložiti svoja stajališta i ukratko objasniti, ispričati priču, opisati reakcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati jezične strukture i vokabular u skladu s oblikom i vrstom usmenog izričaja

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. provjeriti informacije u razgovoru

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati jezične strukture i vokabular u skladu s oblikom i vrstom usmenog izričaja

■ procijeniti točnost strukture i vokabulara

■ koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijamrazvrstati različita izgovorena mišljenja i stajališta

2. komentirati nezahtjevne tekstove

■ raščlaniti pročitano ili slušano

3. preispitati svoje misli, osjećaje, ideje u govornom izričaju

■ analizirati misli, osjećaje i ideje tijekom govorenja

4. povezati bilješke nakon slušanja ili čitanja u strukturirano usmeno izlaganje

■ identificirati ključne informacije u usmenom izlaganju

5. provjeriti informacije u razgovoru

■ preispitati točnost danih informacija tijekom razgovora


Kôd
Naziv

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

(A2, A2+, B1)

Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razviti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

■ primijeniti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ prepoznati i preispitati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

■ isticati tolerantno ophođenje s osobama iz drugih kultura

■ ostvariti složeniju komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvažavanje različitosti

■ prosuđivati kritički o različitostima uz obranu i argumentiranje vlastitih stavova i vrijednosti te uvažavanje tuđih

Ishodi učenja

(5-10)

1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i vrijednostima ciljnog jezika

2. procijeniti istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

4. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. vrjednovati ustaljena pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma, nacionalizma, rasizma i drugih čimbenika diskriminacije

7. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

9. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u nepredviđenim uvjetima uz uvažavanje različitosti

10. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na različitosti općenito i različite kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i vrijednostima ciljnog jezika

■ izložiti pozitivne sociokulturne vrijednosti u vlastitoj kulturi ili kulturi zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. procijeniti istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika (uz kritičko izricanje stava)

■ kritički se osvrnuti u govornome ili pisanome izričaju na istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

■ prezentirati u govornom ili pisanom izričaju situacije iz svakodnevnog života koje oslikavaju primjere stereotipa u svrhu otklanjanja i izbjegavanja predrasuda

4. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ opravdati svoje gledište o uzrocima nerazumijevanja u različitim oblicima komunikacije

5. vrjednovati ustaljena pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

■ zaključiti o prihvatljivosti ponašanja iz odabranog primjera

6. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma i nacionalizma do rasizma i drugih čimbenika diskriminacije

■ kritički prosuditi pozitivne vrijednosti na temelju usmenog ili pisanog poticaja u samostalnom izričaju

7. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

■ prezentirati problemsku situaciju u simuliranoj komunikaciji

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

■ prilagoditi način razgovora ili izlaganja različitim obilježjima skupine

9. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u nepredviđenim uvjetima uz uvažavanje različitosti

■ primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste određenoj skupini

10. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na različitosti općenito i različite kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

■ samostalno obraniti osobne stavove koji su u okvirima normi pristojnoga ponašanja i ophođenja različitim oblicima komunikacije


Kôd
NazivJezični sustav i sadržaji stranog jezika II (A1, A1+, A2)
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prepoznati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati osnovne jezične strukture osnovne razine i osnovni vokabular u usmenom i pisanom izričaju

2. uočiti uporabu osnovnih jezičnih sadržaja i oblika

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s pojedinim osobama u poznatim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na poznatim sadržajima

5. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

6. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim uvjetima

7. razlučiti najjednostavnije jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular u usmenom i pisanom izričaju

■ odabrati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular u poznatim temama i situacijama

2. uočiti uporabu osnovnih jezičnih sadržaja i oblika

■ identificirati osnovne jezične sadržaje i oblike u jednostavnim poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s pojedinim osobama u poznatim uvjetima

■ odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na poznatim sadržajima

■ riješiti jednostavne usmene ili pisane zadatke poznatih sadržaja

5. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

■ opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz poznatoga okružja

6. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim uvjetima

■ ostvariti jednostavnu usmenu ili pisanu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. razlučiti najjednostavnije jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

■ procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze


Kôd
NazivČitanje (A1, A1+, A2)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ čitati kratke i jednostavne tekstove

■ pronaći određenu predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima

■ razumjeti kratka, jednostavna pisma

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati globalni smisao vrlo kratkih jednostavnih tekstova pisanih standardnim jezikom

2. identificirati ključne informacije u oglasima, plakatima, katalozima

3. izdvojiti specifičnu informaciju iz oglasa, plakata, kataloga

4. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

5. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati globalni smisao vrlo kratkih jednostavnih tekstova pisanih standardnim jezikom

■ primijeniti uputu za rješavanje zadatka

2. identificirati ključne informacije u oglasima, plakatima, katalozima

■ koristiti informacije iz pročitanog oglasa u rješavanju zadataka

3. izdvojiti specifičnu informaciju iz oglasa, plakata, kataloga

■ prisjetiti se specifične informacije iz pročitanog kataloga u rješavanju zadataka

4. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

■ izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanom tekstu

5. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

■ primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja


Kôd
NazivSlušanje (A1, A1+, A2)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednoga osobnog interesa

■ razumjeti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati fonološke, ritmičke, naglasne i intonacijske osobine ciljnog jezika

2. prepoznati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular

3. slijediti jednostavne upute i naredbe za rad u razredu

4. identificirati globalno značenje snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

5. izdvojiti glavnu misao iz snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

6. uočiti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati fonološke, ritmičke, naglasne i intonacijske osobine ciljnog jezika

■ slušati različite vrste snimljenih i/ili izgovorenih tekstova s ciljem prepoznavanja i uvježbavanja fonoloških, ritmičkih i intonacijskih osobina ciljnog jezika

2. prepoznati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular

■ identificirati u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne jezične strukture i vokabular koji se odnosi na područje iz neposrednog osobnog interesa te ih odabrati među ponuđenim odgovorima u zadatcima višestrukog izbora, ili ih upisati u kratkim odgovorima

3. slijediti jednostavne upute i naredbe za rad u razredu

■ uvježbavati sustavno tijekom nastavnoga procesa jednostavne upute i naredbe za rad (razredni govor)

4. identificirati globalno značenje snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

■ uočiti i razumjeti na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovni sadržaj/temu te pravilno odabrati među ponuđenim odgovorima, a u zadatcima pravilno povezati ili razvrstati.

5. izdvojiti glavnu misao iz snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

■ identificirati glavnu misao iz snimljenoga i/ili izgovorenoga teksta na poznatu temu, čak ako i ne poznaje sve riječi i izraze koje čuje, primjerice, kratke obavijesti i informacije u školi, na kolodvoru i sl.

6. uočiti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

■ izabrati među ponuđenim informacijama onu informaciju koja se odnosi na tekst, ili razvrstati, ili povezati s pravilnom tvrdnjom


Kôd
NazivPisanje (A1, A1+, A2)
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ napisati kratke jednostavne bilješke, poruke i odgovoriti na pismo

■ napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne jezične strukture i osnovni vokabular u ispunjavanju upitnika i obrazaca

2. napisati niz jednostavnih izraza i rečenica povezanih jednostavnim veznicima i veznim riječima o temama iz svakodnevnog života

3. napisati kratak i jednostavan opis svakodnevnih aktivnosti

4. sastaviti kratku i jednostavnu poruku osobne naravi

5. oblikovati jednostavno osobno pismo, razglednicu, e-poštu kojima će zatražiti ili dati neku informaciju

6. opisati poznate osobe, stvari i događaje

7. sastaviti popis zadataka i planova u jednostavnom obliku

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne jezične strukture i osnovni vokabular za ispunjavanje upitnika i obrazaca

■ identificirati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular za ispunjavanje upitnika i obrazaca

2. napisati niz jednostavnih izraza i rečenica povezanih jednostavnim veznicima i veznim riječima o temama iz svakodnevnoga života

■ odabrati jednostavne izraze, veznike i vezne riječi povezane s temama iz svakodnevnog života

3. napisati kratak i jednostavan opis svakodnevnih aktivnosti

■ opisati jednostavnim iskazima svakodnevne aktivnosti

4. sastaviti kratku i jednostavnu poruku osobne naravi

■ odabrati osnovne jezične strukture i vokabular za izricanje poruke osobne naravi

5. oblikovati jednostavno osobno pismo, razglednicu, e-poštu kojima će zatražiti ili dati neku informaciju

■ izabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture vezane za primanje i davanje informacija

6. opisati poznate osobe, stvari i događaje

■ napisati kratak opis osoba, stvari i događaja

7. sastaviti popis zadataka i planova u jednostavnom obliku

■ popisati zadatke i planove koji se odnose na svakodnevicu


Kôd
NazivGovor (A1, A1+, A2)
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

■ sudjelovati u kraćim razgovorima koji zahtijevaju jednostavnu razmjenu informacija

■ opisati pojavnosti i sadržaje iz bližega i daljega životnoga okružja

Ishodi učenja

(5-10)

1. iskazati jednostavne, uglavnom izolirane izraze o ljudima i mjestima iz bliže i daljnje okoline

2. izraziti svojim riječima vlastite misli, upute i planove povezane sa situacijama iz svakodnevnog života

3. iskazati osnovne informacije o sebi i osobama iz neposredne okoline

4. opisati stvari i osobe iz neposredne okoline u jednostavnom govornom izričaju

5. poredati ključne informacije po važnosti

6. izvijestiti o osobnim iskustvima i aktivnostima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. iskazati jednostavne, uglavnom izolirane izraze o ljudima i mjestima iz bliže i daljnje okoline

■ opisati osobe i pojavnosti jednostavnim vokabularom i strukturama

2. izreći vlastite misli, upute i planove povezane sa situacijama iz svakodnevnog života

■ izraziti svojim riječima planove, misli i upute

3. izdvojiti osnovne informacije o sebi i osobama iz neposredne okoline

■ navesti osnovne informacije o sebi i drugima

4. opisati stvari i osobe iz neposredne okoline u jednostavnom govornom izričaju

■ izvijestiti o sebi i stvarima iz svoje neposredne okoline

5. poredati ključne informacije po važnosti

■ rasporediti ključne informacije po važnosti

6. izvijestiti o osobnim iskustvima i aktivnostima

■ interpretirati svojim riječima o osobnim iskustvima i aktivnostima


Kôd
Naziv

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

(A1, A1+, A2)

Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči kroz sve jezične djelatnosti

■ prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

■ ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. usporediti sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (zemalja) ciljnog jezika

3. identificirati različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

4. interpretirati drugačije stilove života i drugačije kulture kao osobno i društveno bogatstvo

5. izdvojiti pozitivne svjetonazore od različitih oblika diskriminacije

6. primijeniti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

7. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u poznatim situacijama s pojedinim osobama

8. ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

■ pokazati osnovne posebnosti u kulturi zemlje ili zemalja ciljnog jezika u jednostavnim tekstovima za slušanje ili čitanje

2. usporediti sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

■ dati primjer jednostavnim jezičnim usmenim ili pismenim izražavanjem o sličnostima i razlikama između kulture vlastite zemlje i zemlje (zemalja) ciljnog jezika

3. identificirati različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz kulture zemlje ciljnog jezika

■ razlikovati različite načine na koje se može uspostaviti kontakt s osobom iz kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

4. interpretirati drugačije stilove života i drugačije kulture kao osobno i društveno bogatstvo

■ opisati poznate različite stilove života i kulture jednostavnim jezičnim izrazima uz prilagođavanje vlastitih stavova

5. izdvojiti pozitivne svjetonazore od različitih oblika diskriminacije

■ prepoznati u jednostavnim zvučnim ili pisanim materijalima pozitivne svjetonazore

6. primijeniti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

■ odabrati pristojne izraze i neverbalno ponašanje (geste) tijekom jednostavnog usmenog i pisanog jezičnog izražavanja

7. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u poznatim situacijama s pojedinim osobama

■ izraziti se usmeno ili pisano na pristojan način prema svojem sugovorniku s obzirom na status, godine, poznanstvo i slično

8. ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti

■ upotrijebiti prigodne jezične strukture (svakodnevne pristojne izraze) i jezični registar u vođenom i poluvođenom izričaju


Kôd
NazivBrojevi
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanja

■ primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

■ odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja

(5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

■ provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

■ izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

■ izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

■ primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

■ odrediti logaritam pozitivnog broja po danoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

■ predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

■ izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

■ odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

■ rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednoga brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

■ rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i u jednadžbama


Kôd
NazivAlgebra i funkcije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti postotke, omjere i razmjere, kvadratnu, eksponencijalnu i logaritamsku funkciju, jednadžbu i nejednadžbu

■ rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijen

■ računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

■ riješiti linearne i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

■ prikazati linearnu funkciju, funkciju apsolutne vrijednosti i trigonometrijske funkcije

■ koristiti nizove

■ istražiti elementarne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

4. diskutirati rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

5. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

9. koristiti nizove

10. istražiti elementarne funkcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

■ rabiti postotke, omjere i razmjere u jednostavnim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

■ izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s cjelobrojnim eksponentom, potencirati potenciju te računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

■ primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova kod rastavljanja algebarskih izraza na faktore i kod skraćivanja razlomaka

4. diskutirati rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

■ odrediti rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe, sustava i jednostavnije jednadžbe s apsolutnim vrijednostima te nacrtati i opisati tijek i predznak linearne funkcije

5. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

■ izračunati rješenja kvadratne jednadžbe, povezati koeficijente kvadratne jednadžbe s rješenjima (Vièteove formule), riješiti sustav linearne i kvadratne jednadžbe te koristiti graf kvadratne funkcije za rješavanje kvadratne nejednadžbe

6. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

■ riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći svojstva eksponencijalne i logaritamske funkcije (injektivnost, rast i pad funkcije)

7. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

■ nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formula identiteta

8. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

■ odrediti članove u razvoju binoma te broj permutacija, varijacija i kombinacija bez ponavljanja i s ponavljanjem

9. koristiti nizove

■ primijeniti aritmetički niz te geometrijski niz i eksponencijalnu funkciju u jednostavnim primjerima kamatnog računa

10. istražiti elementarne funkcije

■ odrediti tijek elementarnih funkcija, analizirati linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske funkcije te rabiti njihova svojstva


Kôd
NazivOblik i prostor
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

■ primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

■ ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

■ primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

■ uočiti ravninske oblike u svakodnevnom okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

■ ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

■ povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

■ prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

■ ispitati odnos točke i pravca i dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

■ ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica


Kôd
NazivMjerenje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

■ rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

■ povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

■ primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

■ izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

■ primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

■ izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

■ primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

■ izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

■ procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

■ primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci


Kôd
NazivPodatci
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prikupiti, organizirati, prikazati i protumačiti podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

■ sakupiti podatke iz primarnih izvora (tzv. primarni podatci) pomoću upitnika i eksperimenta, bilježeći opažanja, mjerenja i/ili rezultate te raspraviti je li metoda prikupljanja podataka valjana

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

■ razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

■ prikazati podatke na primjeren način pomoću tablice, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

■ interpretirati prikupljene podatke i donijeti zaključke o podatcima prikazanim tablicom, dijagramom (uključujući stupčasti dijagram, višestruki stupčasti dijagram, kružni dijagram) i drugim grafičkim prikazima

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

■ izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, môd) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

■ protumačiti elementarne događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati vjerojatnost traženih događaja

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

■ pokazati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka


Kôd
NazivInfinitezimalni račun
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ odrediti i izračunati limes niza i funkcije u točki

■ derivirati funkciju i primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

■ prikazati graf racionalne funkcije

■ odrediti primitivnu funkciju

■ izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

■ izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

■ odrediti limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

■ izračunati derivaciju funkcije koristeći pravila deriviranja

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

■ odrediti jednadžbu tangente u točki grafa, točke ekstrema i točke infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

■ crtati graf funkcije koristeći derivacije funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

■ izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

■ odrediti površinu ispod grafa kvadratne funkcije


Kôd
NazivGeografski pristup
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ prepoznati geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciji prostora

■ prepoznati položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

■ razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definiciju geografije

2. nabrojiti grane, discipline i objekt istraživanja pojedinih disciplina geografije

3. opisati položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

4. prepoznati važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

5. opisati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

6. prepoznati ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije

■ izreći definiciju geografije svojim riječima

2. nabrojiti grane, discipline geografije i objekt istraživanja pojedinih disciplina

■ navesti objekt istraživanja za grane i odabrane discipline geografije

3. opisati položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

■ smjestiti geografiju u pripadajuće područje znanosti i nastavni predmet u odnosu prema drugim predmetima

4. prepoznati važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

■ navesti primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

5. opisati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

■ izraziti svojim riječima primjer doprinosa znanstvenih spoznaja geografije za unaprjeđenje kvalitete života, razvoj društva i gospodarskih djelatnosti

6. prepoznati ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

■ navesti primjer uloge geografije u sadržaju i mjerama prostornog plana naselja ili strategije regionalnog razvoja županije


Kôd
NazivZemlja u Sunčevu sustavu i svemiru
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ opisati građu svemira, položaj Zemlje u Sunčevu sustavu i gibanja Zemlje te njihov utjecaj na život ljudi

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definicije osnovnih pojmova o svemiru

2. imenovati svemirska tijela

3. odrediti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak te prepoznati oblik i dimenzije Zemlje

5. razlikovati gibanja Zemlje i njihove posljedice

6. prepoznati utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definicije osnovnih pojmova o svemiru

■ navesti teoriju velikog praska kao način tumačenja postanka svemira

2. imenovati svemirska tijela

■ navesti primjere zvijezda, zviježđa, galaksija i nakupina galaksija

3. odrediti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu

■ skicirati položaj Zemlje u odnosu na Sunce i druge planete u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak te prepoznati oblik i dimenzije Zemlje

■ protumačiti svojim riječima hlađenje planetarnih maglica, oblik i dimenzije Zemlje

5. razlikovati gibanja Zemlje i njegove posljedice

■ izdvojiti posljedice rotacije i revolucije Zemlje

6. prepoznati utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

■ razlikovati lokalno i zonalno vrijeme, vrste kalendara, utjecaj godišnjih doba na primarne djelatnosti


Kôd
NazivOrijentacija i geografske karte
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ orijentirati se u prostoru pomoću plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

■ primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

■ koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

■ razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

■ smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

■ usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

■ izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka


Kôd
NazivPrirodno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ opisati prirodno-geografske faktore i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te njihov utjecaj na organizaciju prostora

■ prepoznati koncept održivog razvoja

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti razlike među elementima prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te imenovati primjere na geografskoj karti

2. prepoznati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. izdvojiti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. prepoznati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. opisati važnost racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

6. prepoznati koncept održivog razvoja, važnost zaštite okoliša i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti razlike među elementima prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te imenovati primjere na geografskoj karti

■ prepoznati na geografskoj karti razlike među elementima prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. prepoznati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

■ opisati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. izdvojiti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

■ navesti uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

4. prepoznati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

■ opisati utjecaj prirodno-geografskih faktora na demografske strukture i naseljenost, strukturu i razvoj gospodarstva

5. opisati važnost racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

■ navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

6. prepoznati koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

■ navesti primjer primjene koncepta održivog razvoja i pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara


Kôd
NazivDruštveno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ prepoznati utjecaj demogeografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

■ razlikovati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati demografske strukture i vrste naselja u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. primijeniti pravila određivanja sastavnica prirodnog i prostornog kretanja stanovništva na zadanim primjerima

3. prepoznati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

4. razvrstati države u skupine prema kriterijima za mjerenje razvijenosti i pokazateljima životnog standarda

5. opisati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

6. imenovati na geografskoj karti sjedišta i primjere država članica najvažnijih međunarodnih organizacija i regionalnih integracija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati demografske strukture i vrste naselja u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

■ opisati demografske strukture i njihov prostorni raspored, razvoj i oblike naselja, ruralnog krajolika i urbanih sustava u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

2. primijeniti pravila određivanja sastavnica prirodnog i prostornog kretanja stanovništva na zadanim primjerima

■ izračunati na temelju zadanih podataka odrednice prirodnog, prostornog i općeg kretanja stanovništva

3. prepoznati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

■ opisati strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti na zadanoj prostornoj razini

4. razvrstati države u skupine prema kriterijima za mjerenje razvijenosti i pokazateljima životnog standarda

■ imenovati primjere država prema zadanom kriteriju za mjerenje razvijenosti i pokazatelju životnog standarda

5. opisati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

■ navesti etape europskog integriranja, stadije globalizacije i njihov utjecaj na hrvatsko društvo

6. imenovati na geografskoj karti sjedišta i primjere država članica najvažnijih međunarodnih organizacija i regionalnih integracija

■ povezati sjedišta i primjere država članica najvažnijih međunarodnih organizacija i regionalnih integracija s njihovom lokacijom na geografskoj karti


Kôd
NazivGibanja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razmatrati jednostavna i složena gibanja

■ rješavati probleme povezanih s gibanjima u području struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. primijeniti opis vertikalnog i horizontalnog hica pri rješavanju problema

8. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

9. riješiti problem na primjeru jednolikog kružnog gibanja

10. analizirati razlike i sličnosti translacijskog i rotacijskog gibanja tijela

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

■ navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

■ objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

■ razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

■ svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

■ nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

■ utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. primijeniti opis vertikalnog i horizontalnog hica pri rješavanju problema

■ odrediti domet kamena kojeg možemo rukom horizontalno izbaciti

8. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

■ raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije

9. riješiti zadatak na primjeru jednolikog kružnog gibanja

■ izračunati brzinu gibanja biciklista pomoću polumjera i frekvencije okretanja njegova kotača

10. analizirati razlike i sličnosti translacijskog i rotacijskog gibanja tijela

■ razlučiti koji od dva kotača različitih polumjera, pri rotaciji jednakim i stalnim kutnim brzinama, ima veću linearnu brzinu na obodu


Kôd
NazivSile i polja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ riješiti probleme u području struke uporabom zakonitosti koje opisuju sile i polja

Ishodi učenja

(5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

5. analizirati primjere sudara tijela uporabom zakona očuvanja količine gibanja

6. usporediti osnovni zakon gibanja za rotaciju s temeljnim zakonom translacijskog gibanja

7. prosuditi ravnotežu krutog tijela

8. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

9. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

10. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

■ izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

■ utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

■ nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

■ razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. analizirati primjere sudara tijela uporabom zakona očuvanja količine gibanja

■ razmotriti brzinu kolica u odnosu na dječakovu ako dječak iznenada iskoči s kolica u mirovanju, pri čemu kolica imaju deset puta manju masu od dječaka

6. usporediti osnovni zakon gibanja za rotaciju s temeljnim zakonom translacijskog gibanja

■ objasniti što se u gibanju klizačice na ledu promijenilo nakon što u pirueti skupi raširene ruke

7. prosuditi ravnotežu krutog tijela

■ procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

8. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

■ raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličkoj dizalici

9. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

■ protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimenih naboja ako im upola smanjimo udaljenost

10. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

■ osmisliti pokuse kojima se može dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru


Kôd
NazivRad i energija
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti pojmove rada, energije i snage u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

■ objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom koji prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

■ odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

■ izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

■ razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

■ navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

■ utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

■ protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu h jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. primijeniti zakon očuvanja energije

■ izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu


Kôd
NazivTermodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne koncepte iz termodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

■ objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

■ raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

■ usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promjeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

■ razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinska zakona

5. opisati načine prijenosa topline

■ navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

■ objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

■ utvrditi može li obaviti rad sustav kojemu se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

■ razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako znate da je obavljeni rad jednak razlici toplina koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima


Kôd
NazivElektrodinamika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne koncepte iz elektrodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

■ raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

■ izračunati električnu struju pomoću trošila iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

■ objasniti ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

■ odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

■ izvesti Oerstedov pokus i izložiti njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

■ nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice te razmotriti o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

■ raspraviti o čemu prema Faradayevu zakonu ovisi inducirani napon

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

■ protumačiti načelo rada transformatora


Kôd
NazivTitranje, valovi, zvuk
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne pojmove i pojave u vezi s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

■ raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

■ prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

■ izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

■ objasniti pojavu rezonancije

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

■ razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

■ objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

■ nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

■ objasniti primjenu ultrazvuka u medicini


Kôd
NazivElektromagnetski valovi i svjetlost
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti svojstva elektromagnetskih valova i zakona geometrijske optike u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

■ odrediti valnu duljinu valova koje emitira radio stanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

■ objasniti primjenu X-zraka u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

■ protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

■ opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

■ istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

6. primijeniti jednadžbu leće

■ izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika predmeta koji se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svijetlosti)

■ izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti


Kôd
NazivAtomi i atomske jezgre
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne ideje i koncepte atomske i nuklearne fizike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

■ opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

■ emisijski spektar žive sadrži ljubičastu i zelenu liniju; komentirati koja od tih dviju linija odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

■ žuta svijetlost pada na metal i izbija elektrone-objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet svjetlosti poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

■ odrediti što će se dogoditi s de Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

■ navesti što su β čestice i gdje nastaju

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

■ izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaje alfa raspadom izotopa

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

■ odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

■ raspraviti prednosti i nedostatke korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije


Kôd
NazivPoznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Razina
Obujam0,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ objasniti pojmove informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-a) koje su važne za razumijevanje rada računala

■ razviti vještine potrebne za korištenje računalnog sustava

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

2. razlikovati mjerne jedinice količine podataka

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno-izlazne jedinice)

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

■ opisati važnost binarnog brojevnog sustava za rad računala

■ protumačiti mjernu jedinicu količine podataka

■ zapisivati različite vrste podataka u računalu (cijele brojeve, znakove)

2. razlikovati mjerne jedinice količine podataka

■ razlikovati binarni i dekadski brojevni sustav

■ razlikovati mjerne jedinice količine podataka

■ interpretirati kodiranje ASCII kodom

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno izlazne jedinice)

■ razlikovati svojstva pojedinih komponenata računala

■ prepoznati funkciju pojedinih utora za priključivanje vanjskih uređaja

■ ocijeniti veličinu prostora potrebnog za smještanje različitih sadržaja na uređaje i medije za pohranu podataka

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

■ upotrebljavati elemente grafičkoga korisničkog sučelja

■ podešavati postavke sučelja, miša, tipkovnice, zaslona

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

■ označiti datoteke i mape u nizu

■ izrađivati nove tražiti, premještati, kopirati, brisati datoteke i mape na računalu

■ koristiti aplikaciju za osnovno uređivanje crteža


Kôd
NazivRačunalne mreže i internet
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati obilježja mreža i interneta

■ koristiti usluge interneta

■ razvijati svijest i vještine sigurnog korištenja interneta

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti razloge umrežavanja računala i vrste mreža

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. sigurno koristiti mrežu i internet

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti razloge umrežavanja računala i vrste mreža

■ izreći definiciju mreže

■ nabrojiti infrastrukturu mreže

■ imenovati mreže prema veličini i namjeni

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

■ opisati načine spajanja na internet (potrebno sklopovlje, programi, protokoli i davatelji usluga)

■ procijeniti brzinu prijenosa neke količine podataka

■ objasniti i razlikovati pojmove poslužitelj (server) i klijent te korisnički račun i korisničko ime

3. komunicirati elektroničkom poštom

■ razlikovati e-poštu klijenta i web-poštu

■ napisati, poslati, pročitati, odgovoriti te proslijediti elektroničku poruku i elektroničku poruku s privitkom

4. koristiti usluge interneta

■ koristiti tražilicu za traženje sadržaja

■ pohraniti adrese često posjećivanih stranica u mapu Favoriti

■ preuzeti sadržaje s web-stranica

5. Sigurno koristiti mrežu i internet

■ sigurno rukovati osobnim podatcima i podatcima potrebnim za pristup računalu i internetu

■ ažurirati antivirusni program

■ interpretirati pojmove zaštita identiteta, pristojnost na internetu, autorska prava, licencija, slobodni programi i uvjeti njihova korištenja


Kôd
NazivObrada i prikaz podataka
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći i razvijati vještine naprednog korištenja programa za obradu teksta, programa za izradbu prezentacija te izradbu web-stranica uz prilagodbu multimedijima

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi slika, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati prezentaciju

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web-stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

5. radom u timu modelirati problem iz struke i svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

■ oblikovati postavke pisanja i odlomak sukladno potrebama

■ pripremiti dokument za ispis

■ pripremiti tekst s više stupaca te s umetanjem simbola, crteža, matematičkih formula i tablica

■ osmisliti i izraditi neki dokument (životopis, molba…)

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi slika, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

■ oblikovati slike (povećavati, umanjivati, podešavati kontrast, izrezivati, rotirati…)

■ prilagoditi i ugraditi slike, zvuk i video

■ razlikovati razne oblike prikaza slike, zvuka i videa

3. koristiti program za izradbu prezentacija

■ primijeniti temu i jedan od dostupnih predložaka dizajna na prezentaciju

■ umetati i podesiti tekst, sliku, crtež, grafikon, tablicu, zvuk i efekte

■ osmisliti i izložiti prezentaciju na zadanu temu (prikupiti podatke, slike i sl.)

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web-stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

■ oblikovati tekst koristeći program za uređivanje stranica, umetati slike, hiperveze i tablice

■ postaviti datoteke na internet

5. radom u timu modelirati problem iz struke i svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

■ djelotvorno komunicirati u skupini licem u lice i na daljinu

■ osmisliti brošuru, letak, poslovni dopis, logo, plan cijena, izračun, račun, priopćenje za tisak ili druge dokumente prema potrebi

■ prezentirati uradak


Kôd
NazivRješavanje problema pomoću računala
Razina
Obujam0,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ osmisliti i kreirati program koji rješava problem

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti i primijeniti program tabličnog računanja za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

2. opisati postupak nastajanja programa

3. objasniti pojam algoritma

4. opisati pseudokod

5. analizirati problem zapisan u pseudokodu

6. osmisliti pseudokod koji rješava jednostavan problem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti i primijeniti program tabličnog računanja za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

■ unositi i mijenjati podatke te oblikovati ćelije i tablicu

■ upisati jednostavnu formulu te koristiti funkcije za izračunavanje zbroja i prosjeka

■ izraditi grafikon uporabom čarobnjaka

■ pripremiti dokument za ispis

2. opisati postupak nastajanja programa

■ interpretirati pojmove program, naredba, programski jezik, programiranje

3. objasniti algoritam

■ opisati algoritamski proces

■ obrazložiti algoritamske postupke: slijed i grananje

■ dati primjer algoritma iz svakodnevnog života

4. opisati pseudokod

■ nabrojiti i opisati ključne riječi pseudokoda

5. analizirati problem napisan u pseudokodu

■ analizirati problem napisan u pseudokodu koji koristi slijednu strukturu i/ili strukturu grananja

■ odrediti rješenja problema zapisanog pseudokodom

6. osmisliti pseudokod koji rješava jednostavan problem

■ osmisliti pseudokod koji uporabom slijedne strukture i strukture grananja rješava određeni problem


Kôd
NazivOd lovca i sakupljača do stanovnika grada
Razina
Obujam0,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti biološke i kulturne procese na prostoru Hrvatske i šire koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati život lovca i sakupljača plodova starijega kamenog doba

2. raspravitipromjene koje je izazvao prijelaz na ratarstvo i stočarstvo

3. objasniti kulturne grupe u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati podrijetlo, prostor i obilježja najstarijih stanovnika u metalno doba

5. usporediti svakodnevni život ljudi na određenoj lokaciji u različitom vremenu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati život lovca i sakupljača plodova starijega kamenog doba

■ prikazati život lovca i sakupljača plodova starijega kamenog doba

2. raspravitipromjene koje je izazvao prijelaz na ratarstvo i stočarstvo

■ navesti promjene koje je izazvao prijelaz na ratarstvo i stočarstvo

3. objasniti kulturne grupe u prapovijesno doba i njihove karakteristike

■ imenovati najznačajnije kulturne grupe u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati podrijetlo, prostor i obilježja najstarijih stanovnika u metalno doba

■ načiniti pregled podrijetla, prostora i obilježja najstarijih stanovnika u metalno doba

5. usporediti svakodnevni život ljudi na određenoj lokaciji u različitom vremenu

■ izraditi prikaz svakodnevnog života ljudi na određenoj lokaciji u različitom vremenu


Kôd
NazivUspon i pad starog svijeta
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine na prostoru današnje Hrvatske i šire od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati život i običaje ilirskih kulturnih grupa neposredno prije rimskih osvajanja

2. identificirati tijek i karakter ilirske talasokracije

3. razmotriti osnivanje grčkih kolonija na istočnoj obali Jadrana i njihove materijalne ostatke

4. odrediti prostor i karakter rimskih provincija i gradova na prostoru današnje Hrvatske

5. analizirati širenje kršćanstva na prostoru današnje Hrvatske u rimsko doba

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati život i običaje ilirskih kulturnih grupa neposredno prije rimskih osvajanja

■ prikazati život i običaje ilirskih kulturnih grupa neposredno prije rimskih osvajanja

2. identificirati tijek i karakter ilirske talasokracije

■ načiniti prikaz tijeka i karaktera ilirske talasokracije

3. razmotriti osnivanje grčkih kolonija na istočnoj obali Jadrana i njihove materijalne ostatke

■ izraditi prikaz rasporeda grčkih kolonija na istočnoj obali Jadrana i njihove materijalne kulture

4. odrediti prostor i karakter rimskih provincija i gradova na prostoru današnje Hrvatske

■ kreirati mapu rimskih provincija i gradova na prostoru današnje Hrvatske

5. analizirati širenje kršćanstva na prostoru današnje Hrvatske u rimsko doba

■ izložiti pravce i središta širenja kršćanstva na prostoru današnje Hrvatske u rimsko doba


Kôd
NazivSrednjovjekovne civilizacije
Razina
Obujam0,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti temeljne procese europskog srednjovjekovlja te kako su pojedine države i različite kulturne tradicije utjecali na društvene promjene i odnose u Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati društvene i kulturne promjene u razdoblju srednjeg vijeka u Europi i svijetu

2. usporediti temeljne procese rasta i zastoja u hrvatskome ranom srednjovjekovlju s procesima u širem okruženju

3. izdvojiti promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

4. razlikovati kulturna postignuća Hrvata i kulturna postignuća ostalih europskih naroda u srednjem vijeku

5. objasniti svakodnevan život ljudi u gradu i na selu u razdoblju srednjeg vijeka u Hrvatskoj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati društvene i kulturne promjene u razdoblju srednjeg vijeka u Europi i svijetu

■ prikazati na lenti glavne društvene i kulturne promjene u razdoblju srednjeg vijeka u Europi i svijetu

2. usporediti temeljne procese rasta i zastoja u hrvatskom ranom srednjovjekovlju s procesima u širem okruženju

■ raščlaniti temeljne procese rasta i zastoja u hrvatskom ranom srednjovjekovlju s procesima u širem okruženju

3. izdvojiti promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

■ napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

4. razlikovati kulturnih postignuća Hrvata i kulturnih postignuća ostalih europskih naroda u srednjem vijeku

■ načiniti usporedbenu tablicu kulturna postignuća Hrvata i kulturna postignuća ostalih europskih naroda u srednjem vijeku

5. objasniti svakodnevan život ljudi u gradu i na selu u razdoblju srednjega vijeka u Hrvatskoj

■ izraditi prikaz svakodnevna života ljudi u gradu i na selu u razdoblju srednjeg vijeka u Hrvatskoj


Kôd
NazivTemelji modernog svijeta
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti društvena i politička zbivanja, sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova na prostoru Hrvatske u vrijeme rađanja modernog svijeta

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture doveli do promjena u Europi, Hrvatskoj i svijetu

2. interpretirati uzroke, tijek, karakter i posljedice geografskih otkrića

3. identificirati vjersku, političku i društvenu transformaciju Europe od 15. do kraja 17. stoljeća

4. odrediti kako su se promjene u Europi u 16. i 17. stoljeću odrazile na prilike u Hrvatskoj

5. opisati politička zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habzburgovaca i Osmanlija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića doveli do promjena u Europi, Hrvatskoj i svijetu

■ navesti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića doveli do promjena u Europi, Hrvatskoj i svijetu

2. interpretirati uzroke, tijek, karakter i posljedice geografskih otkrića

■ razlikovati uzroke, tijek, karakter i posljedice geografskih otkrića

3. identificirati vjersku, političku i društvenu transformaciju Europe od 15. do kraja 17. stoljeća

■ načiniti tablicu vjerskih, političkih i društvenih promjena u Europi od 15 do kraja 17. stoljeća

4. odrediti kako su se promjene U Europi u 16. i 17. stoljeću odrazile na prilike u Hrvatskoj

■ konstruirati prikaz promjena u Europi i njihov odraz u Hrvatskoj u 16. i 17. stoljeću

5. opisati politička zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

■ povezati politička zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija


Kôd
NazivDoba građanskih revolucija
Razina
Obujam0,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa na hrvatskom prostoru: formiranje modernih nacija, kapitalističkog gospodarstva te moderne znanosti i kulture u europskom kontekstu

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati promjene u Europi, svijetu i Hrvatskoj u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

2. razmotriti proces teritorijalne integracije i formiranja moderne hrvatske nacije u europskom kontekstu

3. objasniti jačanje građanstva i pojavu radništva u kontekstu razvoja kapitalističkog gospodarstva

4. raspraviti intelektualna kretanja i kulturne promjene u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća

5. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija do početka 20. stoljeća

6. opisati zbivanja u Hrvatskoj i njezinu širem okruženju uoči Prvoga svjetskog rata

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati promjene u Europi, svijetu i u Hrvatskoj u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

■ razlučiti promjene u Europi, svijetu i Hrvatskoj u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

2. razmotriti proces teritorijalne integracije i formiranja moderne hrvatske nacije u europskom kontekstu

■ razlikovati proces teritorijalne integracije i formiranja moderne hrvatske nacije u europskom kontekstu

3. objasniti jačanje građanstva i pojavu radništva u kontekstu razvoja kapitalističkog gospodarstva

■ prikazati jačanje građanstva i pojavu radništva u kontekstu razvoja kapitalističkog gospodarstva

4. raspraviti intelektualna kretanja i kulturne promjene u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća

■ izložiti intelektualna kretanja i kulturne promjene u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća

5. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija do početka 20. stoljeća

■ kreirati prikaz uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija do početka 20. stoljeća

6. opisati zbivanja u Hrvatskoj i njezinu širem okruženju uoči Prvoga svjetskog rata

■ nabrojiti zbivanja u Hrvatskoj i njezinu širem okruženju uoči Prvoga svjetskog rata


Kôd
NazivDvadeseto stoljeće
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u europskom kontekstu te ratne sukobe i njihove posljedice u 20. stoljeću

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

2. objasniti položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji u kontekstu razvoja demokratskih i totalitarnih sustava u Europi

3. raščlaniti uzroke, tijek i posljedice Drugoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

4. identificirati očekivanja Hrvata i proturječnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

5. razmotriti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

6. izložiti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u 20. stoljeću

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

■ načiniti usporedbenu tablicu uzroka, tijeka i posljedica Prvoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

2. objasniti položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji u kontekstu razvoja demokratskih i totalitarnih sustava u Europi

■ prikazati položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji u kontekstu razvoja demokratskih i totalitarnih sustava u Europi

3. raščlaniti uzroke, tijek i posljedice Drugoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

■ navesti uzroke, tijek i posljedice Drugoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

4. identificirati očekivanja Hrvata i proturječnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

■ izdvojiti očekivanja Hrvata i proturječnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

5. razmotriti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

■ raspraviti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

6. izložiti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u 20. stoljeću

■ interpretirati znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u 20. stoljeću


Kôd
NazivReligioznost i put religija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

■ odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

■ nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

■ navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

■ klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

■ izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

■ otkriti zajedničke odrednice religija


Kôd
NazivKršćanska objava i vjera
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u Starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesno spasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

■ raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

■ nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

■ analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

■ primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesno spasenjsko značenje kao Sina Božjega

■ navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesno spasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

■ interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

■ poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

■ ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija


Kôd
NazivCrkva u sadašnjosti i prošlosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti etape nastanka i povijesti Crkve te značenje Crkve za vjeru i život kršćana

Ishodi učenja

(5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

■ potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

■ ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

■ prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

■ iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

■ nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

■ razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

■ ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

■ izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

■ objasniti načela ekumenizma


Kôd
NazivKršćanska antropologija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama i u odnosu prema osobnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

■ propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

■ raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrjednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

■ protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

■ pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

■ izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

■ objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota


Kôd
NazivKršćansko razumijevanje morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

■ prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

■ opisati odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

■ pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

■ protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

■ izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

■ izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

■ ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

■ istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

■ navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu


Kôd
NazivKršćanska vjera u suvremenom svijetu
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati različite izazove suvremenoga svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

■ objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene religioznosti od fanatične i manipulativne religioznosti

■ kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

■ izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

■ izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

■ skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

■ pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

■ istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja


Kôd
NazivMoralno iskustvo – predrefleksivna svijest
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike te razviti sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

■ odrediti osnove etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

■ protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

■ objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

■ komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

■ navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

■ usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

■ raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji


Kôd
NazivEtika socijalnog života
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskom društvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompro­misa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati zvažnost individualne slobode u ljudskom društvu

■ pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

■ odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

■ objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

■ izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

■ razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

■ navesti na kakvu određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

■ protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma


Kôd
NazivPrimijenjena etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike te razvijati odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

■ objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

■ navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

■ izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

■ navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

■ ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske deklaracije

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

■ objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa


Kôd
NazivEtika kao filozofija morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihova opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena te razvilo kritičko prosuđivanje različitih moralnovrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealni zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

■ odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

■ pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

■ ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealni zahtjev važenja morala

■ protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

■ navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna i normativna etika te metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

■ izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti


Kôd
NazivEtička argumentacija i etičke teorije
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

■ navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

■ identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

■ usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

■ ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

■ izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu


Kôd
NazivPolitika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

■ prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti

■ prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

■ procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

■ razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

■ suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

■ identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja, dokumenata koji ih reguliraju te organizacija koje sa bave njihovom zaštitom

■ demonstrirati pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

■ ustanoviti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

■ razlikovati različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

■ ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

■ komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti


Kôd
NazivGospodarstvo
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini te shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisasti razvoj ekonomske znanosti

■ interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

■ razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

■ klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

■ usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

■ razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

■ usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

■ prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

■ povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

■ komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

■ prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije


Kôd
NazivKineziološka teorijska znanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ povećati bitne kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

■ objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

■ nabrojati kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

■ izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti temeljna znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja…)

■ individualno odrediti volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja u vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

■ izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja


Kôd
NazivKineziološke aktivnosti
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, uzrokuju razvoj bitnih osobina i sposobnosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnost koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

■ razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ sažeti polistrukturne aktivnosti, zadane programom, koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izbornom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unaprjeđenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnost koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

■ prilagoditi monostrukturne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika


Kôd
NazivTransformacija kinantropoloških obilježja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti kineziološke sadržaje i postupke za unaprjeđenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela − povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobne izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

■ prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnog masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstava, razvoj i održavanje jakosti)

■ prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izbornom zanimanju

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobne izdržljivost)

■ provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja s ciljem unaprjeđenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

■ demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja

■ prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva, te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava


Kôd
NazivKineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem


2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-1106-4/O-12/01
NazivTehnologija poštanskog prometa
Razina
Obujam11,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ analizirati tehnološke procese u poštanskom prometu

■ planirati tehnološke procese u poštanskom prometu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti tehnološke faze u poštanskom prometu

2. primijeniti propise u poštanskom prometu

3. objasniti tehnološke procese u poštanskom prometu

4. prikazati tehničko i komercijalno okončanje prijevoza i prijenosa

5. koristiti sredstva prekrcajne mehanizacije i unutarnjeg transporta

6. opisati rad sustava za automatsku razradu pošiljaka

7. provesti tehnološki proces prijama pošiljaka

8. voditi tehnološki proces prijenosa pošiljaka

9. planirati tehnološki proces uručenja pošiljaka

10. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s tehnologijom poštanskog prometa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti tehnološke faze u poštanskom prometu

■ izdvojiti tehnološke faze u poštanskom prometu

2. primijeniti propise u poštanskom prometu

■ upotrijebiti propise u poštanskom prometu

3. objasniti tehnološke procese u poštanskom prometu

■ predvidjeti tehnološki proces u poštanskom prometu

4. prikazati tehničko i komercijalno okončanje prijevoza i prijenosa

■ provesti tehničko i komercijalno okončanje prijevoza i prijenosa

5. koristiti sredstva prekrcajne mehanizacije i unutarnjeg transporta

■ izabrati sredstva prekrcajne mehanizacije i unutarnjeg transporta

6. opisati rad sustava za automatsku razradu pošiljaka

■ protumačiti rad sustava za automatsku razradu pošiljaka

7. provesti tehnološki proces prijama pošiljaka

■ prikazati tehnološki proces prijama pošiljaka

8. voditi tehnološki proces prijenosa pošiljaka

■ predvidjeti tehnološki proces prijenosa pošiljaka

9. planirati tehnološki proces uručenja pošiljaka

■ predložiti tehnološki proces uručenja pošiljaka

10. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s tehnologijom poštanskog prometa

■ voditi prateću dokumentaciju povezanu s tehnologijom poštanskog prometaKôdJ-1106-4/O-12/02
NazivPoštanske usluge
Razina
Obujam7
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ istražiti poštanske usluge

■ analizirati poštanske usluge

■ prodavati poštanske usluge

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati ponudu i potražnju za poštanskim uslugama

2. izabrati poštansku pošiljku

3. rukovati poštanskim pošiljkama

4. objasniti vrste poštanskih usluga

5. provesti prodaju poštanskih usluga

6. primijeniti propise povezane s poštanskim uslugama

7. usporediti prateću dokumentaciju povezanu s poštanskim uslugama

8. sastaviti plan prijevoza poštanskih pošiljaka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati ponudu i potražnju za poštanskim uslugama

■ usporediti ponudu i potražnju za poštanskim uslugama

2. izabrati poštansku pošiljku

■ prilagoditi poštansku pošiljku

3. rukovati poštanskim pošiljkama

■ skicirati poštanske pošiljke

4. objasniti vrste poštanskih usluga

■ opisati vrste poštanskih usluga

5. provesti prodaju poštanskih usluga

■ izvesti prodaju poštanskih usluga

6. primijeniti propise povezane s poštanskim uslugama

■ koristiti propise povezane s poštanskim uslugama

7. usporediti prateću dokumentaciju povezanu s poštanskim uslugama

■ provjeriti prateću dokumentaciju povezanu s poštanskim uslugama

8. sastaviti plan prijevoza poštanskih pošiljaka

■ kreirati plan prijevoza poštanskih pošiljaka


KôdJ-1106-4/O-12/03
NazivLogistika i kurirske usluge
Razina
Obujam7,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ istražiti kurirske usluge

■ analizirati kurirske usluge

■ prodavati kurirske usluge

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati ponudu i potražnju za kurirskim uslugama

2. objasniti kurirske pošiljke

3. usporediti kurirske usluge

4. upravljati elementima logističkog sustava

5. planirati korištenje inteligentnih transportnih sustava

6. razlikovati logističke distribucijske centre

7. organizirati preuzimanje i uručenje kurirskih pošiljaka

8. voditi prateću dokumentaciju povezanu s kurirskim uslugama

9. koristiti logistički informacijski sustav za kurirske usluge

10. provoditi primjenu propisa povezanih s kurirskim uslugama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati ponudu i potražnju za kurirskim uslugama

■ procijeniti ponudu i potražnju za kurirskim uslugama

2. objasniti kurirske pošiljke

■ opisati kurirske pošiljke

3. usporediti kurirske usluge

■ povezati kurirske usluge

4. upravljati elementima logističkog sustava

■ voditi elemente logističkog sustava

5. planirati korištenje inteligentnih transportnih sustava

■ predvidjeti korištenje inteligentnih transportnih sustava

6. razlikovati logističke distribucijske centre

■ kategorizirati logističke distribucijske centre

7. organizirati preuzimanje i uručenje kurirskih pošiljaka

■ osmisliti preuzimanje i uručenje kurirskih pošiljaka

8. voditi prateću dokumentaciju povezanu s kurirskim uslugama

■ pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s kurirskim uslugama

9. koristiti logistički informacijski sustav za kurirske usluge

■ primijeniti logistički informacijski sustav za kurirske usluge

10. provesti primjenu propisa povezanih s kurirskim uslugama

■ izvesti primjenu propisa povezanih s kurirskim uslugama


KodJ-1106-4/O-12/04
NazivKontrola i samokontrola u poštanskom prometu
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ provoditi kontrolu i samokontrolu radnog procesa u poštanskom prometu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti razloge kontrole i samokontrole u poštanskom prometu

2. primijeniti pravila kontrole u poštanskom prometu

3. provesti kontrolu radnih zadataka u poštanskom prometu

4. predvidjeti razloge samokontrole u poštanskom prometu

5. opisati načine samokontrole u poštanskom prometu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. objasniti razloge kontrole i samokontrole u poštanskom prometu

■ diskutirati o razlozima kontrole i samokontrole u poštanskom prometu

2. primijeniti pravila kontrole u poštanskom prometu

■ koristiti pravila kontrole u poštanskom prometu

3. provesti kontrolu radnih zadataka u poštanskom prometu

■ isplanirati kontrolu radnih zadataka u poštanskom prometu

4. predvidjeti razloge samokontrole u poštanskom prometu

■ protumačiti razloge samokontrole u poštanskom prometu

5. opisati načine samokontrole u poštanskom prometu

■ dati primjer samokontrole u poštanskom prometu


KôdJ-1106-4/O-12/05
NazivPrigovori i žalbe korisnika usluga
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ sastaviti prigovore i žalbe

■ ispitati prigovore i žalbe

■ riješiti prigovore i žalbe

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati prigovor i žalbu korisnika usluga

2. koristiti tehnološke i pravne propise i dokumentaciju povezanu s prigovorima i žalbama korisnika usluga

3. sastaviti prigovor/žalbu korisnika usluga

4. riješiti prigovor/žalbu korisnika usluga

5. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s prigovorima i žalbama korisnika usluga

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. razlikovati prigovor i žalbu korisnika usluga

■ usporediti prigovor i žalbu korisnika usluga

2. koristiti tehnološke i pravne propise i dokumentaciju povezanu s prigovorima i žalbama korisnika usluga

■ istražiti tehnološke i pravne propise i dokumentaciju povezanu s prigovorima i žalbama korisnika usluga

3. sastaviti prigovor/žalbu korisnika usluga

■ pripremiti prigovor/žalbu korisnika usluga

4. riješiti prigovor/žalbu korisnika usluga

■ interpretirati rješenje prigovora/žalbe korisnika usluga

5. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s prigovorima i žalbama korisnika usluga

■ voditi prateću dokumentaciju povezanu s prigovorima i žalbama korisnika usluga


KodJ-1106-4/O-12/06
NazivTelekomunikacijska tehnologija u poštanskom prometu
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prepoznati i primijeniti tehnološke procese u telekomunikacijskom prometu

Ishodi učenja

(5-10)

1. iskazati definiciju osnovnih pojmova u telekomunikacijskom prometu

2. prepoznati osnove tehnike i tehnologije telekomunikacija

3. opisati načela prijenosa telekomunikacijskih signala

4. upravljati tehnološkim procesima u telekomunikacijskom prometu

5. rukovati terminalnim uređajima u telekomunikacijskom prometu

6. usporediti bežične tehnologije u telekomunikacijskom prometu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. iskazati definiciju osnovnih pojmova u telekomunikacijskom prometu

■ ponoviti definiciju osnovnih pojmova u telekomunikacijskom prometu

2. prepoznati osnove tehnike i tehnologije telekomunikacija

■ objasniti osnove tehnike i tehnologije telekomunikacija

3. opisati načela prijenosa telekomunikacijskih signala

■ dati primjer načela prijenosa telekomunikacijskih signala

4. upravljati tehnološkim procesima u telekomunikacijskom prometu

■ pripremiti tehnološke procese u telekomunikacijskom prometu

5. rukovati terminalnim uređajima u telekomunikacijskom prometu

■ primijeniti terminalne uređaje u telekomunikacijskom prometu

6. usporediti bežične tehnologije u telekomunikacijskom prometu

■ opisati bežične tehnologije u telekomunikacijskom prometu


KôdJ-1106-4/O-12/07
NazivTelekomunikacijske usluge u poštanskom prometu
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prodavati telekomunikacijske usluge

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati ponudu i potražnju za telekomunikacijskim uslugama u poštanskom prometu

2. razlikovati vrste telekomunikacijskih usluga u poštanskom prometu

3. prezentirati nove telekomunikacijske usluge u poštanskom prometu

4. izvesti prodaju telekomunikacijskih usluga u poštanskom uredu i izvan njega

5. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s telekomunikacijskim uslugama u poštanskom prometu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati ponudu i potražnju za telekomunikacijskim uslugama

■ raščlaniti ponudu i potražnju za telekomunikacijskim uslugama

2. razlikovati vrste telekomunikacijskih usluga

■ kategorizirati vrste telekomunikacijskih usluga

3. prezentirati nove telekomunikacijske usluge

■ osmisliti prezentaciju nove telekomunikacijske usluge

4. izvesti prodaju telekomunikacijskih usluga u poštanskom uredu i izvan njega

■ izabrati prodaju odgovarajuće telekomunikacijske usluge u poštanskom uredu i izvan njega

5. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s telekomunikacijama u poštanskom prometu

■ voditi prateću dokumentaciju povezanu s telekomunikacijama u poštanskom prometu


KôdJ-1106-4/O-12/08
NazivKomunikacijske mreže u telekomunikacijskom prometu
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razlikovati komunikacijske mreže

■ primijeniti protokole za elektroničke komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati vrste komunikacijskih mreža u telekomunikacijskom prometu

2. koristiti internetske protokole i intranetske usluge

3. analizirati arhitekturu komunikacijskih mreža

4. opisati inteligentne mreže u telekomunikacijskom prometu

5. izabrati mobilne komunikacijske sustave

6. upotrijebiti lokacijske i navigacijske sustave

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. razlikovati vrste komunikacijskih mreža u telekomunikacijskom prometu

■ kategorizirati komunikacijske mreže u telekomunikacijskom prometu

2. koristiti internetske protokole i intranetske usluge

■ upotrijebiti internetske protokole i intranetske usluge

3. analizirati arhitekturu komunikacijskih mreža

■ usporediti arhitekturu komunikacijskih mreža

4. opisati inteligentne mreže u telekomunikacijskom prometu

■ objasniti inteligentne mreže u telekomunikacijskom prometu

5. izabrati mobilne komunikacijske sustave

■ prikazati mobilne komunikacijske sustave

6. upotrijebiti lokacijske i navigacijske sustave

■ koristiti lokacijske i navigacijske sustave


KôdJ-1106-4/O-12/09
NazivInformiranje korisnika poštanskih usluga
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ informirati korisnike o postojećim uslugama

■ prezentirati nove usluge

Ishodi učenja

(5-10)

1. upotrijebiti osnove prodajnih vještina

2. koristiti komunikacijske vještine

3. protumačiti fiziološke i psihološke vidove umora

4. objasniti osnovne pojmove komunikacije i interpersonalne komunikacije

5. primijeniti pravila bontona u komunikaciji s korisnicima

6. upotrijebiti norme ponašanja u skladu s etičkim kodeksom

7. preispitati odabir usluge povezane s potrebama korisnika

8. razviti komunikaciju sa suradnicima i poslovnim partnerima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. upotrijebiti osnove prodajnih vještina

■ provesti osnove prodajnih i komunikacijskih vještina

2. koristiti komunikacijske vještine

■ upotrijebiti komunikacijske vještine

3. protumačiti fiziološke i psihološke vidove umora

■ prepoznati fiziološke i psihološke vidove umora

4. objasniti osnovne pojmove komunikacije i interpersonalne komunikacije

■ protumačiti osnovne pojmove komunikacije i interpersonalne komunikacije

5. primijeniti pravila bontona u komunikaciji s korisnicima

■ demonstrirati pravila bontona u komunikaciji s korisnicima

6. upotrijebiti norme ponašanja u skladu s etičkim kodeksom

■ koristiti norme ponašanja u skladu s etičkim kodeksom

7. preispitati odabir usluge povezane s potrebama korisnika

■ preporučiti odabir usluge povezane s potrebama korisnika

8. razviti komunikaciju sa suradnicima i poslovnim partnerima

■ komentirati komunikaciju sa suradnicima i poslovnim partnerima


KôdJ-1106-4/O-12/10
NazivMaloprodaja robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ istražiti usluge i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

■ analizirati usluge i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

■ prodavati usluge i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati ponudu i potražnju za uslugama i robom u maloprodaji robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

2. sastaviti izvješće na temelju analize ponude i potražnje za usluge i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

3. razlikovati vrste usluga i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

4. prikazati načine i postupke obavljanja maloprodaje robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

5. primjenjivati zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute vezane uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

6. izvršiti maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

7. pripremiti prateću dokumentaciju vezanu uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

8. prezentirati nove tržišne usluge vezane uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati ponudu i potražnju za uslugama i robom u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

■ razlikovati ponudu i potražnju za uslugama i robom u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

2. sastaviti izvješće temeljem analize ponude i potražnje za usluge i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

■ formulirati izvješće temeljem analize ponude i potražnje u poštanskim uredima i izvan njih

3. razlikovati vrste usluga i robe u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

■ izdvojiti vrste usluga i robe u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

4. prikazati načine i postupke obavljanja maloprodaje robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

■ prilagoditi načine i postupke obavljanja maloprodaje robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

5. primjenjivati zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute vezane uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

■ koristiti zakonske i tehnološke propise, pravilnike, upute vezane uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

6. izvršiti maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

■ izabrati odgovarajuću maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

7. pripremiti prateću dokumentaciju vezanu uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

■ voditi prateću dokumentaciju vezanu uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

8. prezentirati nove tržišne usluge vezane uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

■ osmisliti prezentaciju novih tržišnih usluge vezanu uz maloprodaju robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih


KôdJ-1106-4/O-12/11
NazivPružanje financijskih usluga u poštanskom poslovanju
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ istražiti financijske usluge

■ analizirati financijske usluge

■ prodavati financijske usluge

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati ponudu i potražnju za financijskim uslugama u poštanskom poslovanju

2. provesti postupak uplate u poštanskom uredu i izvan njega

3. razlikovati vrste financijskih usluga

4. opisati načine i postupke obavljanja financijskih usluga

5. izvršiti prodaju financijskih usluga u poštanskom uredu i izvan njega

6. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s financijskim uslugama

7. primjenjivati zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute za financijske usluge u poštanskom poslovanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati ponudu i potražnju za financijskim uslugama u poštanskom poslovanju

■ usporediti ponudu i potražnju za financijskim uslugama

2. provesti postupak uplate u poštanskom uredu i izvan njega

■ primijeniti postupak uplate u poštanskom uredu i izvan njega

3. razlikovati vrste financijskih usluga

■ izdvojiti vrste financijskih usluga

4. opisati načine i postupke obavljanja financijskih usluga

■ objasniti načine i postupke obavljanja financijskih usluga

5. izvršiti prodaju financijskih usluga u poštanskom uredu i izvan njega

■ izabrati odgovarajuću prodaju financijskih usluga u poštanskom uredu i izvan njega

6. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s financijskim uslugama

■ voditi prateću dokumentaciju povezanu s financijskim uslugama

7. primjenjivati zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute za financijske usluge u poštanskom poslovanju

■ koristiti zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute za financijske usluge u poštanskom poslovanju


KôdJ-1106-4/O-12/12
NazivIzradba obračuna i financijskih izvješća povezanih s poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti zakonske, podzakonske i tehnološke propise pri izradbi obračuna i financijskih izvješća povezanih s poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti potrebnu dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

2. analizirati dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

3. izraditi periodičke obračune

4. sastaviti periodička financijska i statistička izvješća

5. provesti periodičku kontrolu izvješća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti potrebnu dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

■ prilagoditi potrebnu dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

2. analizirati dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

■ razlikovati dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

3. izraditi periodičke obračune

■ osmisliti periodičke obračune

4. sastaviti periodička financijska i statistička izvješća

■ formulirati periodička financijska i statistička izvješća

5. provesti periodičku kontrolu izvješća

■ prikazati periodičku kontrolu izvješća


KôdJ-1106-4/O-12/13
NazivPonuda i potražnja za poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upravljati ponudom i potražnjom za poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati prodaju i zalihe na tjednoj/mjesečnoj razini

2. planirati prodaju/nabavu na tjednoj/mjesečnoj razini

3. provjeriti ugovorne obveze iz međunarodnog prometa

4. sastaviti polugodišnja i godišnja izvješća o prodaji

5. komunicirati s kupcima i potencijalnim kupcima na hrvatskom te stranim jezicima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati prodaju i zalihe na tjednoj/mjesečnoj razini

■ razlikovati prodaju i zalihe na tjednoj/mjesečnoj razini

2. planirati prodaju/nabavu na tjednoj/mjesečnoj razini

■ predvidjeti prodaju/nabavu na tjednoj/mjesečnoj razini

3. provjeriti ugovorne obveze iz međunarodnog prometa

■ razlikovati ugovorne obveze iz međunarodnog prometa

4. sastaviti polugodišnja i godišnja izvješća o prodaji

■ napisati polugodišnja i godišnja izvješća o prodaji

5. komunicirati s kupcima i potencijalnim kupcima na hrvatskom te stranim jezicima

■ razgovarati s kupcima i potencijalnim kupcima na hrvatskom te stranim jezicima


KôdJ-1106-4/O-12/14
NazivPružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja u poštanskom uredu i izvan njega
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ sudjelovati u obavljanju poslova bankarstva i osiguranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati potražnju za novim bankarskim proizvodima

2. izabrati transakcije povezane s bankarskim poslovanjem

3. prepoznati zahtjeve korisnika povezane s bankarskim proizvodima i uslugama

4. provesti zahtjev za bankarske proizvode i usluge

5. objasniti temeljne pojmove iz osiguravateljske djelatnosti

6. razlikovati vrste osiguranja

7. izvesti sklapanje polica osiguranja

8. primijeniti odredbe važećih zakona iz područja bankarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati potražnju za novim bankarskim proizvodima

■ ispitati potražnju za novim bankarskim proizvodima

2. izabrati transakcije povezane s bankarskim poslovanjem

■ prilagoditi transakcije povezane s bankarskim poslovanjem

3. prepoznati zahtjeve korisnika povezane s bankarskim proizvodima i uslugama

■ opisati zahtjeve korisnika povezane s bankarskim proizvodima i uslugama

4. provesti zahtjev za bankarske proizvode i usluge

■ primijeniti odgovarajući zahtjev za bankarske proizvode i usluge

5. objasniti temeljne pojmove iz osiguravateljske djelatnosti

■ protumačiti temeljne pojmove iz osiguravateljske djelatnosti

6. razlikovati vrste osiguranja

■ izdvojiti vrste osiguranja

7. izvesti sklapanje polica osiguranja

■ provesti sklapanje police osiguranja

8. primijeniti odredbe važećih zakona iz područja bankarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa

■ koristiti odredbe važećih zakona iz područja bankarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa


KôdJ-1106-4/O-12/15
NazivPrimjena informacijske tehnologije i sredstava rada
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ rukovati, koristiti i upravljati informacijskim sredstvima te opremom uredske i prekrcajne mehanizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati sredstva uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

2. rukovati sredstvima uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

3. prepoznati informacijske aplikacije uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

4. upravljati informacijskim aplikacijama uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

5. primijeniti pravila zaštite na radu i ekologije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. razlikovati sredstva uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

■ analizirati sredstva uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

2. rukovati sredstvima uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

■ koristiti se sredstvima uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

3. prepoznati informacijske aplikacije uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

■ odabrati informacijske aplikacije uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

4. upravljati informacijskim aplikacijama uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

■ prezentirati informacijske aplikacije uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

5. primijeniti pravila zaštite na radu i ekologije

■ provesti pravila zaštite na radu i ekologije


KôdJ-1106-4/O-12/16
NazivPisana komunikacija
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti i oblikovati pisanu komunikaciju u procesu poslovnog komuniciranja

■ ostvariti točnost i brzinu u obavljanju radnih zadataka

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti tijek odvijanja poslovnog komuniciranja

2. koristiti osnovna pravila pisane poslovne komunikacije

3. navesti oblike poslovnih komunikacija

4. sastaviti pisanu poslovnu komunikaciju

5. opisati postupke upravljanja informacijama

6. prepoznati osnove uredskog poslovanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. objasniti tijek odvijanja poslovnog komuniciranja

■ prepoznati tijek odvijanja poslovnog komuniciranja

2. koristiti osnovna pravila pisane poslovne komunikacije

■ upotrijebiti osnovna pravila pisane poslovne komunikacije

3. navesti oblike poslovnih komunikacija

■ nabrojiti oblike poslovnih komunikacija

4. sastaviti pisanu poslovnu komunikaciju

■ osmisliti pisanu poslovnu komunikaciju

5. opisati postupke upravljanja informacijama

■ izdvojiti postupke upravljanja informacijama

6. prepoznati osnove uredskog poslovanja

■ protumačiti osnove uredskog poslovanja


KôdJ-1106-4/O-12/17
NazivProdajna prezentacija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ prezentirati ponudu korisnicima i kupcima

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti pravila izradbe prezentacije

2. osmisliti prezentaciju prema zadanim podatcima

3. prilagoditi prezentaciju različitim poslovnim partnerima

4. pripremiti okruženje za prodajnu prezentaciju

5. prezentirati uradak u poslovnim prostorijama i izvan njih

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. primijeniti pravila izradbe prezentacije

■ koristiti pravila za izradbu prezentacije

2. osmisliti prezentaciju prema zadanim podatcima

■ sastaviti prezentaciju prema zadanim podatcima

3. prilagoditi prezentaciju različitim poslovnim partnerima

■ demonstrirati prezentaciju različitim poslovnim partnerima

4. pripremiti okruženje za prodajnu prezentaciju

■ osmisliti okruženje za prodajnu prezentaciju

5. prezentirati uradak u poslovnim prostorijama i izvan njih

■ pripremiti prezentaciju uratka u poslovnim prostorijama i izvan njih


KôdJ-1106-4/O-12/18
NazivKorištenje informacijskih aplikacija u poštanskom prometu
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ koristiti razne informacijske aplikacije i protokole u svrhu prezentacije, pružanja i realizacije poštanskih, telekomunikacijskih i financijskih usluga

Ishodi učenja

(5-10)

1. upotrijebiti MIPS aplikaciju za poštansko poslovanje

2. protumačiti rad u Windows okruženju

3. isplanirati antivirusnu zaštitu

4. upravljati datotekama i arhivama

5. usporediti web-stranice u svrhu prezentacije usluga

6. koristiti aplikacije za on-line učenje

7. primijeniti informatičke protokole u telekomunikacijskom prometu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. upotrijebiti MIPS aplikaciju za poštansko poslovanje

■ koristiti MIPS aplikaciju za poštansko poslova

2. protumačiti rad u Windows okruženju

■ opisati rad u Windows okruženju

3. isplanirati antivirusnu zaštitu

■ izabrati antivirusnu zaštitu

4. upravljati datotekama i arhivom

■ stvoriti datoteke i arhive

5. usporediti web-stranice u svrhu prezentacije usluga

■ skicirati web-stranice u svrhu prezentacije usluga

6. koristiti aplikacije za on-line učenje

■ upotrijebiti aplikacije za on-line učenje

7. primijeniti informatičke protokole u telekomunikacijskom prometu

■ provesti informatičke protokole u telekomunikacijskom prometu


KôdJ-1106-3/O-12/01
NazivKompjuterska daktilografija
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ ovladati vještinom slijepog pisanja s deset prstiju

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj strojeva za pisanje

2. objasniti ergonomiju radnog mjesta

3. koristiti korisničke karakteristike

4. rukovati tipkovnicom

5. demonstrirati vještinu pisanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj strojeva za pisanje

■ usporediti razvoj strojeva za pisanje

2. objasniti ergonomiju radnog mjesta

■ protumačiti ergonomiju radnog mjesta

3. koristiti korisničke karakteristike

■ primijeniti korisničke karakteristike

4. rukovati tipkovnicom

■ koristiti tipkovnicu

5. demonstrirati vještinu pisanja

■ upotrijebiti vještinu pisanja


KodJ-1106-3/O-12/02
NazivOrganizacija rada u poštanskom uredu
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti stečena znanja o važnosti rada, organizaciji rada, pravilnom organiziranju radnog mjesta i radnoj etici

Ishodi učenja

(5-10)

1. iskazati definiciju pojma rada

2. objasniti važnost organizacije rada u poštanskom uredu

3. nabrojiti općenite radne uvjete

4. opisati »šaltersko« radno mjesto

5. provoditi poslove u pozivnim (call) centrima

6. prepoznati simptome stresa i znakove izgaranja na poslu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. iskazati definiciju pojma rada

■ protumačiti definiciju pojma rada

2. objasniti važnost organizacije rada u poštanskom uredu

■ prepoznati važnost organizacije rada u poštanskom uredu

3. nabrojiti općenite radne uvjete

■ navesti općenite radne uvjete

4. opisati »šaltersko« radno mjesto

■ označiti »šaltersko« radno mjesto

5. provoditi poslove u pozivnim (call) centrima

■ izvesti poslove u pozivnim (call) centrima

6. prepoznati simptome stresa i znakove izgaranja na poslu

■ protumačiti simptome stresa i znakove izgaranja na poslu


KôdJ-1106-4/O-12/20
NazivZaštita na radu, zaštita od požara i ekologija
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti propise iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti načela sigurnosti na radu

2. kategorizirati slučajeve opasnosti

3. provesti gašenje požara na radnom mjestu

4. pružiti osnovnu prvu pomoć

5. koristiti osnovna načela osobne sigurnosti, društvene odgovornosti i propise etičkog kodeksa

6. identificirati i zbrinuti ekološki opasan otpad

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. objasniti načela sigurnosti na radu

■ protumačiti načela sigurnosti

2. kategorizirati slučajeve opasnosti

■ usporediti vrste slučajeva opasnosti

3. provesti gašenje požara na radnom mjestu

■ izvesti vježbu gašenja požara

4. pružiti osnovnu prvu pomoć

■ pokazati načine pružanja osnovne prve pomoći

5. koristiti osnovna načela osobne sigurnosti i društvene odgovornosti

■ primijeniti osnovna načela osobne sigurnosti i društvene odgovornosti

6. identificirati i zbrinuti ekološki opasan otpad

■ predvidjeti odlaganje ekološki opasnog otpada


KôdJ-1106-3/O-12/03
NazivDokumentiranje povezano s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ planirati dokumentaciju/obrasce u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

■ izraditi dokumentaciju/obrasce u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

■ voditi dokumentaciju/obrasce u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

■ arhivirati dokumentaciju/obrasce u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati potrebnu dokumentaciju/obrasce u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

2. pripremiti dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

3. voditi dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

4. izvršiti provjeru obrađene dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

5. organizirati arhiviranje dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. prepoznati potrebnu dokumentaciju/obrasce

■ identificirati potrebnu dokumentaciju/obrasce

2. pripremiti dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

■ predvidjeti dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

3. voditi dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

■ sastaviti dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

4. izvršiti provjeru obrađene dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

■ prikazati provjeru obrađene dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

5. organizirati arhiviranje dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga

■ voditi arhiviranje dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa, telekomunikacijskih i financijskih usluga


2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-1106-4/I-12-01
NazivPoštanski i komunikacijski sustavi
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti zakonitosti sustava

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti poštanske i komunikacijske sustave

2. prikazati ekonomske pokazatelje poštanskog i komunikacijskog sustava

3. razlikovati gospodarstvo pošte i telekomunikacija

4. primijeniti radno zakonodavstvo

5. koristiti osnovna pravila marketinga

6. provesti osnove menadžmenta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. objasniti poštanske i komunikacijske sustave

■ opisati poštanske i komunikacijske sustave

2. prikazati ekonomske pokazatelje poštanskog i komunikacijskog sustava

■ interpretirati ekonomske pokazatelje poštanskog i komunikacijskog sustava

3. razlikovati gospodarstvo pošte i telekomunikacija

■ analizirati gospodarstvo pošte i telekomunikacija

4. primijeniti radno zakonodavstvo

■ koristiti radno zakonodavstvo

5. koristiti osnovna pravila marketinga

■ interpretirati osnovna pravila marketinga

6. provesti osnove menadžmenta

■ prepoznati osnove menadžmentaKôdJ-1106-4/I-12-02
NazivPromet i ekologija
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti ekološka pravila i zakonitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti vezu prometa i ekologije

2. protumačiti ekologiju u poštanskom prometu

3. opisati recikliranje ekološkog otpada

4. navesti električni i elektronički otpad

5. usporediti mjere smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. objasniti vezu prometa i ekologije

■ prepoznati vezu prometa i ekologije

2. protumačiti ekologiju u poštanskom prometu

■ prepoznati ekologiju u poštanskom prometu

3. opisati recikliranje ekološkog otpada

■ dati primjer recikliranja ekološkog otpada

4. navesti električni i elektronički otpad

■ nabrojiti električni i elektronički otpad

5. usporediti mjere smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš

■ izdvojiti mjere smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš


KôdJ-1106-4/I-12-03
NazivOsnove komunikologije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti stečena znanja o međusobnoj komunikaciji, snalaženju u sukobima i nesporazumima

■ primijeniti usvojena znanja o poslovnoj etici

■ dati primjer dobrog komunikacijskog odnosa s kolegama i poslovnim partnerima

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati osnovne modele komuniciranja

2. prezentirati komuniciranje s korisnicima usluga

3. prikazati faze komuniciranja

4. objasniti strah od komuniciranja

5. dati primjer rješavanja sukoba u malim grupama

6. kritički analizirati medijske poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. opisati osnovne modele komuniciranja

■ prepoznati osnovne modele komuniciranja

2. prezentirati komuniciranje s korisnicima usluga

■ prilagoditi komuniciranje s korisnicima usluga

3. prikazati faze komuniciranja

■ povezati faze komuniciranja

4. objasniti strah od komuniciranja

■ opisati strah od komuniciranja

5. dati primjer rješavanja sukoba u malim grupama

■ protumačiti rješavanje sukoba u malim grupama

6. kritički analizirati medijske poruke

■ usporediti medijske poruke


KôdJ-1106-4/I-12-04
NazivUvod u marketing
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti vještine i temeljna marketinška znanja potrebna za definiranje poštanskih, telekomunikacijskih i financijskih usluga

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam i razvoj marketinga kao suvremenu poslovnu koncepciju

2. protumačiti osnovna obilježja upravljanja marketingom

3. analizirati osnovnu zadaću marketinga

4. prepoznati ulogu i važnost istraživanja tržišta

5. povezati elemente marketinškog spleta

6. upotrijebiti elemente u procesu marketinškog planiranja

7. predvidjeti kontrolu marketinga

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam i razvoj marketinga kao suvremenu poslovnu koncepciju

■ definirati pojam i razvoj marketinga kao suvremenu poslovnu koncepciju

2. protumačiti osnovna obilježja upravljanja marketingom

■ opisati osnovna obilježja upravljanja marketingom

3. analizirati osnovnu zadaću marketinga

■ komentirati osnovnu zadaću marketinga

4. prepoznati ulogu i važnost istraživanja tržišta

■ dati primjer uloge i važnosti istraživanja tržišta

5. povezati elemente marketinškog spleta

■ prikupiti elemente marketinškog spleta

6. upotrijebiti elemente u procesu marketinškog planiranja

■ koristiti elemente u procesu marketinškog planiranja

7. predvidjeti kontrolu marketinga

■ objasniti kontrolu marketinga


KôdJ-1106-4/I-12-05
NazivLogistika
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti osnovna pravila logistike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati elemente logističkog sustava i podsustava

2. prikazati logističke organizacije

3. napisati logističke lance

4. upotrijebiti logističke informacijske sustave

5. primijeniti distribuciju logistike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. opisati elemente logističkog sustava i podsustava

■ objasniti elemente logističkog sustava i podsustava

2. prikazati logističke organizacije

■ analizirati logističke organizacije

3. napisati logističke lance

■ formulirati logističke lance

4. upotrijebiti logističke informacijske sustave

■ prikazati logističke informacijske sustave

5. primijeniti distribuciju logistike

■ koristiti distribuciju logistike


KôdJ-1106-4/I-12/06
NazivTelematika
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ informirati korisnike o postojećim uslugama i prezentirati nove usluge

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati nove trendove u poštanskom prometu, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

2. primijeniti nova tehnološka/organizacijska rješenja i znanja

3. opisati nova rješenja informacijskih tehnologija

4. izdvojiti nove usluge

5. postaviti prioritete u korištenju novih znanja i tehnologija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. prepoznati nove trendove u poštanskom prometu, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

■ identificirati nove trendove u poštanskom prometu, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

2. primijeniti nova tehnološka/organizacijska rješenja i znanja

■ koristiti nova tehnološka/organizacijska rješenja i znanja

3. opisati nova rješenja informacijskih tehnologija

■ pripremiti nova rješenja informacijskih tehnologija

4. izdvojiti nove usluge

■ protumačiti nove usluge

5. postaviti prioritete u korištenju novih znanja i tehnologija

■ formulirati prioritete u korištenju novih znanja i tehnologija


KôdJ-1106-4/I-12-07
NazivFilatelija
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ pratiti izdanja

■ razlikovati, čuvati i izlagati filatelističke cjeline

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati pojam filatelije

2. komentirati razvoj poštanske marke

3. usporediti ulogu poštanskih žigova

4. opisati proces izradbe poštanske marke

5. usporediti vrste poštanskih maraka

6. razlikovati filatelističke cjeline

7. prezentirati filatelistički pribor

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. analizirati pojam filatelije

■ izdvojiti aktivnosti filatelista

2. komentirati razvoj poštanske marke

■ raščlaniti povijesni razvoj poštanske marke

3. izdvojiti ulogu poštanskih žigova

■ objasniti ulogu poštanskih žigova prije i poslije uvođenja poštanske marke

4. opisati proces izradbe poštanske marke

■ dati primjer izradbe poštanske marke

5. usporediti vrste poštanskih maraka

■ opisati prigodne poštanske marke

6. razlikovati filatelističke cjeline

■ procijeniti vrijednost filatelističke cjeline

7. prezentirati filatelistički pribor

■ pripremiti filatelistički pribor


KôdJ-1106-4/I-12-08
NazivInteligentni transportni sustavi
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti suvremene tehnologije transporta

■ optimizirati prometne procese

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati područja i usluge inteligentnih transportnih sustava

2. razlikovati inteligentne prometnice i sredstva prijevoza

3. organizirati multimodalni prijevozni proces

4. koristiti logistiku u održavanju sustava

5. objasniti inteligentne transportne sustave

6. prikazati inteligentne transportne terminale i sučelja

7. izraziti funkcionalnosti inteligentnih transportnih sustava za nacionalnu sigurnost i zaštitu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer

provjere i vrjednovanja

1. opisati područja i usluge inteligentnih transportnih sustava

■ objasniti područja i usluge inteligentnih transportnih sustava

2. razlikovati inteligentne prometnice i sredstva prijevoza

■ povezati inteligentne prometnice i sredstva prijevoza

3. organizirati multimodalni prijevozni proces

■ osmisliti multimodalni prijevozni proces

4. koristiti logistiku u održavanju sustava

■ upotrijebiti logistiku u održavanju sustava

5. objasniti inteligentne transportne sustave

■ grupirati inteligentne transportne sustave

6. prikazati inteligentne transportne terminale i sučelja

■ pokazati inteligentne transportne terminale i sučelja

7. izraziti funkcionalnosti inteligentnih transportnih sustava za nacionalnu sigurnost i zaštitu

■ protumačiti funkcionalnosti inteligentnih transportnih sustava za nacionalnu sigurnost i zaštitu


3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

U višestoljetnoj povijesti djelovanja poštanskog sustava, kako u svijetu, tako i na geografskim prostorima RH, konstantno se mijenjalo, prilagođavajući se organizacijski i poslovno uvijek (s više ili manje uspjeha) potrebama svojih klijenata, mahom novim oblicima komunikacije, raznovrsnim financijskim transakcijama i uslugama, poslovima za državne organe te trgovinu robom, koristeći pritom brojna sredstva prijenosa i prijevoza.

Na temelju podataka dobivenih iz inozemnih i domaćih studija (WiK, Roland Berger, MMPI RH, HAKOM, razne sindikalne udruge), na tržištu poštanskih usluga u Europskoj uniji, u razdoblju od kraja 80-ih do danas, inozemni operatori i poštanska poduzeća bila su, s više ili manje uspjeha, restrukturirana i reorganizirana.

U odnosu na dotadašnja troma i relativno kruta monopolna poduzeća ili vladine organizacije) restrukturiranja i reorganiziranja uglavnom su se temeljili prema načelu grupacije poslovnih funkcija ili divizija: mail (pismovni, osnovni paketi), logistika (ekspresni i/ili pošiljke s dodanom vrijednošću), mreža poštanskih ureda (trgovina i maloprodaja), usluge za državu i druge komitente (različiti vladini i institucionalni programi podrške domicilnom stanovništvu, bankarsko i ostalo financijsko poslovanje, osiguranja, specifično telekomunikacijsko poslovanje, vlastito elektroničko poslovanje, upravljanje vlastitim nekretninama i slično).

Ovakve organizacijske i poslovne transformacije, kao sastavni dio procesa, slijedilo je svojevrsno temeljito kadrovsko restrukturiranje i prilagodba postojećeg, ali i nove radne snage s novim znanjima te promijenjenoj stručnoj osposobljenost temeljenoj na zahtjevima tržišta.

Navedene promjene i trendovi već su duži niz godina prisutni i u Republici Hrvatskoj, jednim dijelom kao posljedica zakonske i poslovne prilagodbe u procesu pregovora o ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, a drugim dijelom kao posljedica tržišne utakmice na ovom i pratećim tržištima.

Upravo je tržišna utakmica u poslovanje na poštansko tržište unijela brojne promjene na način proširenja poslovanja novim asortimanom roba i usluga, novim transportnim oblicima, specifičnim telekomunikacijskim i informatičkim rješenjima te potrebama za novim znanjima i zvanjima kako bi se uspješno odgovorilo na sve veće i različite zahtjeve klijenata, bilo onih poslovnih, bilo građanstva.

Prema podatcima Hrvatske agencije za komunikacije (Istraživanje o zadovoljstvu i korištenju poštanskih i kurirskih usluga iz 2008. i 2010. godine), različite su potrebe i zahtjevi građanstva za uslugama poštanskog sustava u odnosu na zahtjeve i potrebe koje imaju poslovni korisnici.

Građanstvo poštanski sustav, manjim dijelom za usluge iz palete tradicionalnoga poštanskog lanca vrijednosti (pisma, paketi), a većim dijelom za financijske usluge svih vrsta (bankarsko poslovanje, uplate/isplate za komunalne i ostale organizacije, poslovi osiguranja ...) i maloprodaju specifičnih roba, uglavnom koristi poštanske urede kao dio široke poštanske mreže, dok poslovni korisnici za potrebe svojeg poslovanja većim dijelom koriste usluge tzv. tradicionalnoga poštanskog lanca vrijednosti, uz brojne specifične zahtjeve kao što su brzina i točnost prijama i uručenja, dodatna informatička rješenja (track-and-trace), specifična sredstva prijevoza i slično.

Za svoje potrebe poslovni korisnici koriste manjim dijelom poštanske urede, a većim dijelom druge oblike poštanske mreže, uključivo i dolazak poštanskih radnika u svoje poslovne prostore (poštanski pretinci, servisi, prijevoz…).

Zahtjevi i potrebe poslovnih korisnika za financijskim uslugama koje pruža poštanski sustav uglavnom su specifični i znatno manjeg opsega, promatrano u odnosu na građanstvo, te su dijelom vezane uz dio usluga poštanskog sustava kao dodatna vrijednost (otkupnine, komunalne uplate, internet trgovina…).

Tehničar za poštanski promet, telekomunikacijske i financijske usluge zanimanje je koje koordinira i izvršava poslove specifičnih multidisciplinarnih znanja iz više područja kao sastavni dio usluga koje pruža i obavlja poštanski sustav.

Tehničari rade na poslovima pružanja svih usluga tehnologije poštanskog prometa, dijela tehnologije telekomunikacijskog prometa, financijskih i bankarskih usluga te poslova maloprodaje robe i usluga u uredima i izvan njih na cijelom teritoriju RH.

Na tržištu rada itekako su potrebni jer jedino to zanimanje posjeduje interdisciplinarna znanja i vještine o svim čimbenicima i uslugama koje nudi i pruža poštanski sustav, ali i brojne prateće djelatnosti (telekomunikacijske usluge, financijske i bankarske organizacije, trgovina, prijevoz i logistika), čime je olakšana perspektiva zapošljavanja, kao i mogućega daljnjeg nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

3.3. Uloga kvalifikacije

Nastavak obrazovanja:

■ na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

■ poslovni subjekti čija je djelatnost povezana s tehnologijom telekomunikacijskog prometa, financijskih i bankarskih usluga, usluga osiguravajućih društava, poslovima maloprodaje robe i usluga te poštanskih usluga.

Ostalo:

/

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

Ovlaštena ustanova

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

4.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-1106/12-01-42/12-01

Naziv obrazovnog sektora: Promet i logistika

Šifra obrazovnog sektora: 11

4.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

4.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj – Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Društveno-humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

III. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

IV. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZOS, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

V. Umjetničko područje:

/

VI. Tehničko i informatičko područje:

Računalstvo

Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučič, dipl. ing., XV. gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V. gimnazija Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

4.2.2. Strukovni dio

Ivo Milanović, dipl. ing., Srednja tehnička prometna škola Split, Split

Stjepan Pisačić, dipl. ing., Strukovna škola Zlatar, Zlatar

Franjo Rimpf, dipl. ing., Prometna škola Rijeka, Rijeka

mr. sc. Andrej Sardelić, Hrvatske pošta d.o.o., Zagreb

Maja Tabak, dipl. ing., Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Radmila Žuljević, dipl. oec., Prometna škola Rijeka, Rijeka

Kristina Miklaužić Černicki, dipl. ing., ASOO, Zagreb

4.3. Predlagatelj standarda kvalifikacije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 17. 2. 2012.