Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku

NN 84/2017 (25.8.2017.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Vlada Republike Hrvatske

2011

Na temelju članka 25. i članka 43. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

Članak 1.

U Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 117/12), članak 2. mijenja se i glasi:

»Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 od 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (Tekst značajan za EGP) (SL L 224, 29. 8. 2015.),

– Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti zraka i čistijem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.),

– Direktiva 2004/107/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.).«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari iz stavka 2. ovoga članka provode se mjernim metodama definiranim posebnim propisom kojim se uređuje praćenje kvalitete zraka.

(4) Mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari iz stavka 2. ovoga članka provode ispitni laboratoriji koji su od Ministarstva ishodili dozvolu za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari iz članka 3. ove Uredbe su javni i objavljuju se i u strojno čitljivom obliku na internetskim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, odnosno u službenom glasilu ili na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/66
Urbroj: 50301-25/14-17-2
Zagreb, 24. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.