Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik

NN 84/2017 (25.8.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2018

Na temelju članka 22. stavka 2. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA BORIK

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik (»Narodne novine«, br. 5/98 i 81/04), u točki I. stavak 2. briše se.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju (kopneni i morski dio) ukupne je površine 43.435 m² te je obilježeno poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM koordinatnom sustavu kako slijedi:

TOČKAEN
1396657.014888650.05
2396688.024888663.09
3396695.254888666.10
4396702.314888669.12
5396708.164888671.84
6396732.474888683.40
7396767.204888699.84
8396805.384888717.86
9396810.264888719.73
10396812.844888720.12
11396815.854888719.61
12396818.074888718.62
13396819.884888717.37
14396821.304888715.75
15396828.364888706.89
16396819.584888698.23
17396823.534888696.97
18396828.344888694.80
19396832.884888692.25
20396837.544888689.05
21396839.864888687.29
22396844.364888683.16
23396848.214888678.83
24396851.714888674.35
25396855.144888668.64
26396857.644888663.21
27396859.564888658.01
28396860.814888652.70
29396861.734888646.52
30396861.974888640.01
31396861.834888633.47
32396860.824888625.82
33396858.824888618.48
34396857.474888614.24
35396856.134888610.54
36396855.424888608.11
37396855.204888604.64
38396855.254888601.39
39396855.674888591.42
40396856.524888576.38
41396856.674888574.04
42396856.984888569.71
43396857.404888563.61
44396857.694888560.47
45396858.414888553.99
46396858.984888549.24
47396859.514888545.66
48396860.554888539.87
49396861.484888535.21
50396861.894888534.53
51396863.934888526.35
52396866.624888517.39
53396869.554888509.08
54396872.854888500.53
55396876.384888491.96
56396880.744888482.86
57396885.694888473.93
58396888.744888469.27
59396894.384888461.34
84396898.144888457.62
L4396669.074888612.72
L5396680.084888577.83
L6396689.004888558.40
L7396694.134888551.06
L8396712.484888534.81
L9396737.924888511.03
L10396745.964888504.79
L11396749.064888505.05
L12396744.544888457.48
L13396743.704888455.53
L14396753.724888438.46
L15396763.304888425.65
L16396773.894888413.92
L17396784.924888403.02
L18396787.474888401.02
L19396790.964888399.86
L20396794.274888400.27
L21396819.274888414.19
L22396838.434888425.22
L23396854.414888434.40
L24396869.274888443.76
L25396886.574888454.98
L26396888.064888455.01
L27396894.474888457.60
L28396896.184888457.82
L72396661.614888619.68
L73396665.614888623.81a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

III.

U točki IV. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

IV.

U točki V. broj: »32« zamjenjuje se brojem: »50«.

V.

U točki VI. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Protekom roka od 32 godine od dana zaključenja ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik, odnosno od 30. siječnja 2030. godine, naknada koju je Ovlaštenik koncesije dužan plaćati za koncesionirano pomorsko dobro, utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio naknade u iznosu od 10 kuna po metru kvadratnom zauzete površine godišnje

– promjenjivi dio naknade u iznosu od 3% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. siječnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K = faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

p1 = stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

p2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

p3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda

Neovisno o usklađivanju cijena vezano za inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na euro i to za +/-2%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.«.

VI.

Ovlaštenik koncesije dužan je u koncesionirano pomorsko dobro uložiti sveukupno 13.490.760,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br. 2 Ugovoru o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj u srpnju 2016. godine, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br. 2 Ugovoru iz točke VIII. ove Odluke dovršiti planiranu izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

VII.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da, u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke, Davatelju koncesije dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 674.538,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja iznosi 13.490.760,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/285
Urbroj: 50301-27/20-17-2
Zagreb, 24. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.