Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

NN 84/2017 (25.8.2017.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Ministarstvo poljoprivrede

2021

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U OKVIRU PROGRAMA POTPORE »ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTI I MORSKIH EKOSUSTAVA I REŽIMI NAKNADE U OKVIRU ODRŽIVIH RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« – KOMPENZACIJA ZA ŠTETE NA ULOVIMA KOJU UZROKUJU SISAVCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru programa potpore za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava te za režime naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima;

b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava;

c) »Korisnik« – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika;

d) »Mala i srednja poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP)« – poduzeća koja ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 1388/2014);

e) »Ministar« – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva;

f) »Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore;

g) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu;

h) »Poduzetnik u teškoćama« – znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

i. U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine) ako je više od polovine njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovinu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornošću« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/34/EU), a »temeljni kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na dionice,

ii. u slučaju trgovačkog društva u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine), ako je više od polovine njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima izgubljeno uslijed akumuliranih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva« posebice se odnosi na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU,

iii. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika,

iv. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije vratio zajam ili okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još podliježe planu restrukturiranja.

i) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

j) »Ribolovni dan« – svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu s propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Komisije (EU) br. 1388/2014, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/2015).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je sustav za kompenzaciju štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice zaštićeni direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 1388/2014 odnosno člankom 40. stavkom 1. točkom h) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(2) U skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014, sustav kompenzacije iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva kompenzaciju koja se dodjeljuje za štete na ulovu lista, oslića, bukve, trlje blatarice, lokarde, orade, muzgavaca, ušate i sipe, koje uzrokuju dupini na:

a) jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili

b) pridnenim povlačnim mrežama koćama.

(3) Kompenzacija iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuje se vlasnicima/ovlaštenicima povlastice, a obuhvaća bespovratna novčana sredstva za štete na godišnjoj razini koju uzrokuju dupini.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu kompenzacije, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice;

b) korisnik mora biti isključivo MSP;

c) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;

d) iznimno od točke b) ovoga stavka u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;

e) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za dodjelu državne potpore (u daljnjem tekstu: Zahtjev za potporu);

f) u slučaju pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu kočarskog ribolova;

g) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od 60 ribolovnih dana ostvarenih ribolovnim alatima iz članka 3. stavka 2. točke a) ili b) ovoga Pravilnika u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu. Korisniku se računaju ribolovni dani samo po jednoj skupini ribolovnih alata iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika;

h) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima;

i) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

j) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa člankom 9. stavkom 1. te Prilogom III. Uredbe (EU) br. 1388/2014;

k) korisnik ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju čl anka 1. stavka 3. točke h) Uredbe (EU) br. 1388/2014 neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29.10.2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;

d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovog članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ukoliko je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od četiri kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).

(4) Ukoliko korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ukoliko je:

a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;

b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi tri ili više bodova;

c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;

d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja dodjele potpore te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila zajedničke ribarstvene politike, potpora se vraća razmjerno težini povrede.

(2) Korisnik ne smije ribarsko plovilo koje je predmet potpore prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(3) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva državne potpore za dodjelu kompenzacije temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sredstva državne potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 9.000.000,00 kuna.

(3) Na temelju članka 25. točke b) Uredbe (EU) br. 1388/2014 odnosno članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 udio javne potpore iznosi 50 posto iznosa naknade za izgubljeni prihod izračunate sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju da je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, može se ostvariti povećanje odnosno smanjenje udjela javne potpore za određeni broj postotnih bodova, uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 209 16. 7. 2014.). Kriteriji povećanja i smanjenja te način njihove primjene navedeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(5) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(6) Nakon obračuna potpore iz stavka 5. ovoga članka primjenjuje se stavak 3. i 4. ovoga članka.

(7) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos potpore po plovilu može iznositi 70.000,00 kuna.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore – kompenzacija za štete na ulovima od dupina – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. travnja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2017. godini je do 15. rujna 2017. godine.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravi ribarstva u roku od deset radnih dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Uprava ribarstva će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Izdavanje Odluka

Članak 9.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Uprava ribarstva će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak,

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

uz naznaku:

»Zahtjev za odobrenje promjena u okviru kompenzacija za štete na ulovima od dupina.«

V. ISPLATA KOMPENZACIJE

Članak 11.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju Odluke o dodjeli sredstava.

(2) Potpora za vlasnika/ovlaštenika povlastice za plovilo se isplaćuje na račun vlasnika/ovlaštenika povlastice.

(3) Isplate sukladno Odlukama o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 12.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva, a može biti kontrola prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Kontrola se provodi na temelju uzorka od dva posto ukupnog broja korisnika kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava te se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva.

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je pet godina nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Članak 13.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu pregledati i plovilo te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Uprava ribarstva će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Uprava ribarstva i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 15.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Uprava ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 16.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 9. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 9. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 14. stavka 1. Odluka o povratu.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akata iz stavka 4. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru kompenzacija za štete na ulovima od dupina«.

(7) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(8) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/37
Urbroj: 525-13/0339-17-2
Zagreb, 14. kolovoza 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN JAVNE POTPORE
u okviru kompenzacija za štete na ulovima od dupina

Osnovni udio javne potpore

Na temelju članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, udio javne potpore iznosi 50 posto iznosa naknade za izgubljeni prihod izračunate sukladno Prilogu II ovoga Pravilnika.

Iznimno, u slučaju da je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, može se ostvariti povećanje odnosno smanjenje udjela javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

KriterijPovećanje/smanjenjeBroj postotnih bodovaUdio javne potpore (%)

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: potpora se dodjeljuje za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova*

Povećanje3080

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: sjedište/prebivalište korisnika je na navedenim otocima

Povećanje3585

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik (vlasnik/ovlaštenik povlastice) je ribarska zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje1060

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik (vlasnik/ovlaštenik povlastice) je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje2575

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.)

Smanjenje2030* Na temelju članka 3. stavka 2. točke 14. Uredbe (EU) br. 508/2014, mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz popisa u tablici 3. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9. 1. 2004.) te njene izmjene, tj. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 741/2014 оd 8. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice (SL L 200, 9. 7. 2014.)

Primjena u slučaju više povećanja odnosno i povećanja i smanjenja

Na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.), ako ista operacija udovoljava više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, isti se primjenjuju kako slijedi:

– ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;

– ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

PRILOG II.

IZRAČUN NAKNADE ZA IZGUBLJENI PRIHOD
u okviru kompenzacija za štete na ulovima od dupina

1. Jednostruke i trostruke mreže stajačice

Redni brojKategorijaBroj ribolovnih danaKoeficijent
1.Jednostruke mreže stajačice≥ 600,425
2.Trostruke mreže stajačice≥ 600,50


Naknada = Koeficijent x količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini* x prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini**

2. Pridnene povlačne mreže koće

Koeficijent = 0,03

Naknada = Koeficijent x količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini* x prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini**

* Količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika

** Prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika

U obzir se uzimaju samo one količine ulova za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Podaci se pri obračunu uzimaju iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.