Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

NN 84/2017 (25.8.2017.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2022

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima;

b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava;

c) »Korisnik« – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika;

d) »Ministar« – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva;

e) »Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore;

f) »Poduzetnik u sektoru ribarstva i akvakulture« – svaki subjekt koji djeluju u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, bez obzira na njegov pravni oblik;

g) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru/uzgoj ribe i drugih morskih organizama/akvakulturu (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarski ribolov na moru ili se smiju obavljati gospodarska djelatnost akvakulture;

h) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

i) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/2015).

Predmet potpore

Članak 3.

Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (u daljnjem tekstu: potpora) u sektoru

– uzgoja školjaka,

– uzgoja hladnovodnih vrsta riba i

– gospodarskog ribolova na moru.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore, moraju biti ispunjeni sljedeći osnovni uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice;

b) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima;

c) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

d) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa člankom 6. Uredbe (EU) br. 717/2014.

(2) Korisnici iz članka 3. alineja 1. i 2. ovoga Pravilnika, moraju ispuniti uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka i specifični uvjeti, vezan uz dostavu očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama/popis o akvakulturi za godinu koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Korisnici iz članka 3. alineje 3. ovoga Pravilnika, moraju ispuniti uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka i sljedeće specifične uvjete:

a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;

b) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za dodjelu državne potpore male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev za potporu);

c) u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova;

d) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu;

e) ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

(4) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika iz članka 3. alineje 3. ovoga Pravilnika ukoliko je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;

d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa).

(5) Iznimno od stavka 3. točke a) ovog članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ukoliko je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).

(6) Ako korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 3. točki a) i b) te stavka 4. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ukoliko je:

a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 3. točki a) i b) te stavka 4. ovoga članka;

b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;

c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;

d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

(8) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika iz članka 3. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika ukoliko je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.);

b) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavcima 4. do 8. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja dodjele potpore te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila zajedničke ribarstvene politike, potpora se vraća razmjerno težini povrede.

(2) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva potpore temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sredstva potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 30.000.000,00 kuna.

(3) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(4) Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

(5) U slučaju da je jedan poduzetnih primio potporu i od drugih davatelja državne potpore male vrijednosti, svi primljeni iznosi se zbrajaju.

(6) Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

(7) Sukladno članku 2. stavku 2. Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, samostalno kontrolira, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(8) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 6. ovoga članka preko jednog ili više drugih poduzeća također se smatraju jednim poduzetnikom.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. ožujka.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2017. godini je do 15. rujna 2017. godine.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva, temeljem dostavljenoga Zahtjeva za potporu, dokumentacije iz članka 7. stavka 2. ovoga pravilnika te službenih evidencija koju vodi Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravi ribarstva u roku od deset radnih dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Uprava ribarstva će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Izdavanje Odluka

Članak 9.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Uprava ribarstva će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak,

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

uz naznaku:

»Zahtjev za odobrenje promjena državne potpore male vrijednosti u ribarstvu«

V. ISPLATA POTPORE

Članak 11.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na račun temeljem Odluke o dodjeli sredstava.

(2) Isplate sukladno Odlukama o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 12.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva, a kontrola može biti kontrola prije ili nakon isplate.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju uzorka od ukupno dva posto ukupnog broja korisnika kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava te se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva.

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tri godina nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Članak 13.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu pregledati plovilo, uzgojnu infrastrukturu te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Uprava ribarstva će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Uprava ribarstva i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 15.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Uprava ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 16.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 9. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 9. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 14. stavka 1. Odluka o povratu.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akata iz stavka 4. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru državne potpore male vrijednosti u ribarstvu«.

(7) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(8) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/38
Urbroj: 525-13/0339-17-2
Zagreb, 14. kolovoza 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE

1) Uzgoj školjaka

Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (m2)* × 1,30 kn

* U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine u m2 na kojima su postavljene uzgojne instalacije i na kojima je zabilježena proizvodnja školjkaša u prethodnoj kalendarskoj godini, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a za koje je dostavljen očevidnik o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u propisanom roku te točno ispunjen.

Ukoliko se radi o polivalentnom uzgoju kao podatak o ukupnim proizvodnim površinama za uzgoj školjaka uzima se u podatak o omjeru količine proizvodnje koja je dodijeljena za uzgoj školjaka na toj površini. Ukoliko taj podatak nije određen, uzima se podatak od 30% od ukupne površine u polivalentnom uzgoju. Također, i u slučaju polivalentnog uzgoja, mora biti zabilježena proizvodnja školjaka u prethodnoj kalendarskoj godini a za koje je dostavljen očevidnik o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u propisanom roku te točno ispunjen.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

2) Uzgoj hladnovodnih vrsta riba

Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (m2)* × 60,00 kn

* U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine za koje je dostavljen popis o akvakulturi u propisanom roku te točno ispunjen, za prethodnu kalendarsku godinu, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

3) Gospodarski ribolov na moru

Potpora (kn) = GT plovila* × 70,00 kn + ukupni broj ribolovnih dana* × 130,00 kn

* U obzir se uzimaju samo oni ribolovni dani za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Podaci pri obračunu uzimaju se iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

(Primjer: za Zahtjev za potporu za 2017. godinu uzimaju se izračun podaci iz 2016. godine)