Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

NN 84/2017 (25.8.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2024

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00086

Urbroj: 533-25-17-0001

Zagreb, 1. kolovoza 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD ZANIMANJA
STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Dobro poznavati strojarsku struku uz primjenu računala za ciljane potrebe. Računalom upravlja proizvodnim procesom, kako u području strojarstva, tako i u srodnim područjima, primjenom novih tehnologija i tehnika automatizacije, konstruiranja i vođenja proizvodnje.

Opis zanimanja

Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Može raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.), i to na način da prvo izrađuje skicu nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom proračunava dimenzije »kritičnih presjeka«, a zatim i druge dimenzije te određuje konačan oblik elementa i njegova uklapanja u sklop. Uz navedeno on treba odabrati materijale za izradbu elemenata strojeva, i to na temelju funkcionalnih i tehničko-tehnoloških zahtjeva na temelju proračuna statičkih opterećenja te definirati početne dimenzije izabranog materijala potrebnog za izradbu elemenata. Pritom se služi priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja, pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar služi se računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar služi se proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te metode kontrole. Na temelju konstrukcijskih zahtjeva propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradom. Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja, strojarski računalni tehničar temelji na postupcima kontrole (duljine površine, obujma, mase, sile, tlaka, brzine vrtnje, snage, prijenosnih omjera i sl.) u odnosu na propisane norme. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza i planiranje rada■ analiza i planiranje parametara potrebnih za konstruiranje

■ primijeniti norme pri izradbi tehničkih crteža i odabiru elemenata strojeva

■ prepoznati djelovanje opterećenja na konstrukciju

■ analiza i planiranje parametara potrebnih za izradbu tehnološkog postupka

■ odabrati tehničke materijale prema zadanim uvjetima

■ planirati tehnološki postupak, stroj i potrebne alate

■ analiza i planiranje parametara potrebnih za tijek proizvodnog procesa

■ analizirati strukturu i uvjete rada energetskih sustava

■ planirati, organizirati i nadzirati proces proizvodnje

Priprema radnog mjesta■ tehničko pripremanje proizvodnje■ pripremiti stroj i opremu te postupak izradbe
■ održavanje strojeva i opreme

■ provoditi postupke preventivnog održavanja

■ dijagnosticirati jednostavnije kvarove

■ ispitivati i puštati strojeve i sustave u rad

■ provjera ispravnosti energetskih sustava

■ utvrditi stanje pneumatskih i hidrauličkih pogonskih, upravljačkih, regulacijskih i izvršnih elemenata i sustava

■ utvrditi stanje sustava za proizvodnju i pretvorbu toplinske energije

■ primijeniti električne i elektroničke komponente i uređaje

Operativni poslovi■ izradba konstrukcijske, tehnološke i ostale tehničke dokumentacije

■ izraditi tehnički crtež primjenom računala

■ razraditi tehničku dokumentaciju elemenata i sklopova

■ proračunati, dimenzionirati i konstruirati jednostavnije strojne dijelove, alate i naprave

■ programiranje i izradba strojnih dijelova i proizvoda na numerički upravljanim alatnim strojevima

■ izraditi program za numerički upravljane alatne strojeve i simulirati proces izradbe

■ izraditi strojni dio na numerički upravljanom alatnom stroju

■ otkloniti jednostavnije kvarove stroja, postrojenja i opreme

■ upravljanje radom energetskih sustava

■ izraditi tehnološku dokumentaciju

■ izraditi pneumatske i hidrauličke sheme i sklopove upravljanja

■ upravljati radom hidrauličkih i pneumatskih sustava

■ funkcionalno spajanje elemenata automatizacije■ primijeniti načela robotike i industrijskih računala (PLC) u proizvodnom procesu
Administrativni poslovi■ poslovi povezani s izrađivanjem i ažuriranjem tehničke i tehnološke dokumentacije

■ unositi izvedene promjene u dokumentaciju

■ izrađivati sigurnosne kopije i ispis programa

Komercijalni poslovi■ promocija, nabava i prodaja proizvoda i usluga

■ izraditi kalkulaciju cijene proizvoda

■ izraditi osnovne komercijalne dokumente (upit, ponuda, narudžba, račun)

Komunikacija i suradnja s drugima■ poslovno komuniciranje

■ primjenjivati komunikacijske tehnologije

■ komunicirati poslovno

■ vođenje i upravljanje resursima■ upravljati ljudskim resursima
Osiguranje kvalitete■ mjerenje i ispitivanje

■ provoditi strojarska mjerenja

■ ispitivati svojstva materijala

■ osiguranje kvalitete

■ sudjelovati u osiguranju kvalitete

■ ispitivati strojeve i uređaje

Zaštita zdravlja i okoliša■ skrb za ljude i okoliš■ primjenjivati propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Poslovi strojarskoga računalnog tehničara zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i vodećim poslovima. Pri otkrivanju uzroka nekog kvara na uređaju potrebna je i sposobnost zaključivanja te povezivanja uzroka i posljedica. Za ostvarenje ovih stavova uvjet je psihofizička sposobnost te prosječne motoričke sposobnosti, a isključuje se daltonizam, izuzetna slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihička nestabilnost.


4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa izravno povezana sa zanimanjem

■ Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 149/2009, 61/2011, 82/2012, 73/2013 i 93/2014)

■ Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/1996, 94/1996, 114/2003, 100/2004, 86/2008, 116/2008, 75/2009, 143/2012, 71/2014, 118/2014 i 154/2014)

■ Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07, 80/2013, 153/2013 i 78/2015)

■ Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/1993, 107/2007 i 92/2010) Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/2005)

■ ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom

■ ISO 14001 sustav upravljanja okolišem

■ ISO 27001 sustav upravljanja sigurnošću informacija

■ OHSAS 18001 sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

■ ostala pozitivna zakonska regulativa.

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Kvalifikacija strojarski računalni tehničar omogućuje sljedeća zaposlenja: tehnolog u pripremi rada, tehnolog održavanja, tehnički crtač, programer NUAS-a, konstruktor alata i naprava, tehnolog kontrole (održavanja kvalitete).

Posebnost ovog zanimanja j potreba je stalnog usavršavanja zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u tehnici.

Napredovanje je moguće obrazovanjem na višoj razini: na fakultetima strojarstva, brodogradnje, drugim tehničkim fakultetima i stručnim studijima ili fakultetima prirodnih znanosti, u skladu s važećim odlukama visokoškolskih ustanova te cjeloživotnim učenjem.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje
Zanimanju strojarskoga računalnog tehničara bliska su sva zanimanja u strojarskoj struci na razini tehničara i inženjera. Zanimanje strojarskoga računalnog tehničara povezano je sa svim ostalim sudionicima proizvodnog procesa na višoj i nižoj razini u strojarstvu i u ostalim strukama.
4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju
Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi na računalnom zaslonu pa se eventualni problemi s vidom mogu pogoršati. Prilikom rada uglavnom se sjedi, a rjeđe obavlja posao stojeći. Za vrijeme rada u pogonu mala je opasnost od ozljeđivanja, električne energije, izloženosti utjecaju buke, prašine i isparavanju para i plinova te mogućih alergijskih reakcija na djelovanja tvari s kojima se dolazi u dodir prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka.
4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Strojarski računalni tehničar radi u zatvorenom prostoru sobne temperature i vlažnosti zraka. Osim operativnih poslova na održavanju, vođenju proizvodnje i održavanju, pri kojima je potrebna pokretljivost i rad u stojećem položaju, poslovi se obavljaju sjedeći.


5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0601/11-01
Naziv obrazovnog sektora:Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Šifra obrazovnog sektora:06
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Ivan Adrić, dipl. ing., Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek

Darko Cobović, dipl. ing., Srednja škola Oroslavje, Oroslavje

Želimir Čulina, prof., Tehnička škola Zadar, Zadar

Danijel Martinko, dipl. ing., Končar Alati d.o.o., Zagreb

Branko Mihalić, dipl. ing., Autocluster Croatia, Zagreb

Klaudija Mustapić, ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Mirjana Onukijević, prof., Tehnička škola Slavonski Brod, Slavonski Brod

Jerko Pandžić, dipl. ing., Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Zagreb

mr. sc. Gordana Ribarić, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Jozo Šimić, dipl. ing., Đuro Đaković, Slavonski Brod

Damir Zvonar, dipl. ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 9. 2. 2011.