Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

NN 84/2017 (25.8.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

Grad Omiš

2027

Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) te odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (»Službeni glasnik Grada Omiša« 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. sjednici, održanoj 18. 7. 2017. g. donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihodi Grada Omiša.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad Omiš uvodi sljedeće poreze:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina

5. Porez na nekretnine

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Omiša.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak ostvaren od obveznika.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8% na osnovicu iz prethodnog stavka.

Poslove vezano uz utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak obavlja Ministarstvo Financija Republike Hrvatske, Porezna uprava.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Omiša.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića obveznik poreza obračunava i plaća na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Omiša.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti dok su njima smješteni izbjeglice ili prognanici, koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda te starosti i trošnosti.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i slično.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Omiša u iznosima od:

– 5 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša i to Svinišće, Podašpilje, Dubravu, Srijane, Dolac Donji, Trnbuse, Putišiće, Dolac Gornji, Nova sela i Blato n/C,

– 10 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša i to Gata, Tugare, Naklice, Čišla, Ostrvica, Zvečanje, Smolonje, Kostanje, Podgrađe, Kučiće, Seoca, Slime, stara naselja Lokva Rogoznica i Čelina,

– 15 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša u granicama GUP-a Omiš te naselja Pisak, Marušići, Mimice, Medići, Lokva Rogoznica, Ivašnjak, Ruskamen, Zavode, Stanići, Zakučac, Ravnice, Vrisovci i Nemira.

Članak 8.

Ovlašćuje se Porezna ispostava Omiš da obveznike poreza na kuće za odmor oslobodi plaćanja ovog vida poreza u koliko obveznici spadaju u jednu od sljedećih kategorija:

– invalid Domovinskog rata

– obitelj poginulog hrvatskog branitelja

– obitelj nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% na utvrđeni iznos obveze plaćanja naknade za korištenje javno prometnih površina.

Obveznik i osnovica za plaćanje ovog poreza utvrđuju se temeljem službene evidencije Upravnog odjela za komunalno stambene poslove i uređenje prostora Grada Omiša koja se odnosi na sklopljene ugovore o privremenom korištenju javnih i prometnih površina.

Upravni odjel za komunalno stambene poslove i uređenje prostora Grada Omiša dužan je redovno dostavljati Poreznoj ispostavi Omiš podatke o korisnicima i iznosima o utvrđenoj naknadi iz prethodnog stavka u svrhu razreza poreza.

Porez na nekretnine

Članak 10.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se odlukom Gradskog vijeća Grada Omiša, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša da daje potrebna tumačenja i naputke za provedbu ove Odluke.

Gradonačelnik Grada Omiša ovlašten je donositi i blaže kriterije za oslobađanje od plaćanja gradskih poreza po ovoj Odluci.

Članak 12.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale radnje primjenjivat će se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 13.

Poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza-prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na javno prometne površine te poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava, Područni ured u Splitu, Ispostava Omiš.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Omiša« 8/2009).

Članak 15.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza započeti prema odredbama Odluke o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Omiša« 8/2009), dovršit će se prema odredbama navedene Odluke.

Članak 16.

Odredbe članka 7. i 8. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Omiša«.

Klasa: 410-01/17-01/07
Urbroj: 2155/01-01/17-1
Omiš, 18. srpnja 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zvonko Močić, dr. med., v. r.