Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

NN 85/2017 (26.8.2017.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2033

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10 i 22/13) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER (120424) U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER u obrazovnom sektoru ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner počevši od školske godine 2017./2018.

(2) Učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. upisali prvi razred srednje škole u eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner, obrazuju se po strukovnom kurikulumu koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2017./2018. i ranije, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner (120404) u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva (klasa: 602-03/11-05/00075; urbroj: 533-09-11-0001 od 24. svibnja 2011. godine), mogu se obrazovati po programu koji su upisali.

(4) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner (120404) u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva (klasa: 602-03/11-05/00075; urbroj: 533-09-11-0001 od 24. svibnja 2011. godine), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

(5) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Ministarstva prosvjete i športa o zajedničkom i izbornom dijelu pokusnog okvirnog nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme zanimanja drvodjeljski tehničar – dizajner za područje obrada drva (A) (klasa: 602-03/98-01/89; urbroj: 251-02-02/98-1 od
3. travnja 1998. godine) i Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva (klasa: 602-03/11-05/00075; urbroj: 533-09-11-0001 od 24. svibnja 2011. godine), osim za učenike iz točke II. stavka 3. i 4. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00072

Urbroj: 533-25-17-0013

Zagreb, 28. srpnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM
ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE
DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

CAD – Computer Aided Design, računalom potpomognuti dizajn

CMS – Classroom Management Software, programska potpora za upravljanje učionicom

CNC – Computer Numerical Control, numerički upravljan stroj

DGU – Državna geodetska uprava

DZS – Državni zavod za statistiku

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

IUPAC (nomenklatura) – International Union of Pure and Applied Chemistry, pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju

LCD – Liquid Crystal Display, zaslon s tekućim kristalima

LMS – Learning management system, sustav upravljanja učenjem

EU – Europska unija

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja

NN – Narodne novine

PC – Personal Computer, osobno računalo

RH – Republika Hrvatska

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OPĆI DIO

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Drvodjeljski tehničar dizajner

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner.

1.3. Trajanje obrazovanja

Četiri godine

1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan


*Napomena: U prvom i drugom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta. U trećem razredu polaznik bira dva od četiri ponuđena izborna nastavna predmeta (ukupno 105 sati nastave izbornih nastavnih sadržaja). U četvrtom razredu polaznik bira dva od četiri ponuđena izborna nastavna predmeta (ukupno 96 sati nastave izbornih nastavnih sadržaja).

2.2. Nastavni program

2.2.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

■ razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

■ steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

■ razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Opis predmeta:

U hrvatskom jeziku pet je skupova ishoda učenja:

I. Slušanje i govorenje

II. Struktura hrvatskog jezika

III. Pisanje

IV. Analiza književnih tekstova

V. Analiza neknjiževnih tekstova.

Skupovi ishoda učenja koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

Svi se navedeni skupovi ishoda ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskog jezika.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Slušanje i govorenje

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Struktura hrvatskog jezika

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Pisanje

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Analiza književnih tekstova

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatom književnom tekstu

Analiza neknjiževnih tekstova

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciJavni govor
Govorenje – monološki obliciGovor
Govorenje – dijaloški obliciOluja ideja
Funkcija glasova u jeziku

Fonem, alofon, fon

Fonem i grafem

Tvorba i podjela glasova

Podjela glasova prema otvoru

Slogovi i slogovna struktura

Podjela glasova prema zvučnosti

Podjela glasova prema mjestu tvorbe

Glasovne promjene

Jednačenje glasova po zvučnosti

Jednačenje glasova po mjestu tvorbe

Gubljenje suglasnika

Palatalizacija

Sibilarizacija

Jotacija

Vokalizacija

Nepostojano a

Pravogovorna i pravopisna norma

Pravogovor ili ortoepija

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Vrjednote govornog jezika

Pravopis ili ortografija

Pisanje velikog i malog slova

Pravopisni i rečenični znakovi

Pisanje glasova č/ć, dž/đ

Alternacije ije/je/e/i

Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća

Jezik – temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti

Izvori hrvatskoga književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici)

Pisanje – opisivanjeOpisivanje kao postupak
Pisanje -pripovijedanje

Pripovijedanje kao postupak

Priča

Tehničko izvješće

Obavijest

Životopis

Molba

Priča i novela

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Ranko Marinković, Prah

Giovanni Boccaccio, Chichibio

Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka

Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče

Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija

Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza

Dubravko Horvatić, Đavo u podne

Vjekoslav Kaleb, Gost

Roman

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Pavao Pavličić, Večernji akt

Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni

Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje

Victoria Hislop, Otok

Khaled Hosseini, Gonič zmajeva

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

Drama

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

Plaut, Škrtac

Pero Budak, Mećava

Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

Lirika

Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke

Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević

Ep

Polaznici čitaju pet pjevanja.

Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja)

Čitanje – opisivački tekstoviPostupak opisivanja u različitim vrstama tekstova
Čitanje – pripovjedački tekstovi

Postupak pripovijedanja u različitim vrstama tekstova

Molba

Životopis

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja)

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciPredavanje
Slušanje – dijaloški obliciIntervju
Govorenje – monološki obliciPredavanje
Govorenje – dijaloški obliciAnketa
Morfem i morfologija

Morfem, alomorf, morfologija

Vrste morfema

Gramatičke kategorije

Kategorije vrsta riječi

Kategorije oblika riječi

Promjenjive riječi

Imenice

Imenice i pravopis

Zamjenice

Zamjenice i pravopis

Pridjevi

Pridjevi i pravopis

Brojevi

Brojevi i pravopis

Glagoli

Glagoli i pravopis

Nepromjenjive riječi

Prilozi

Prijedlozi

Veznici

Čestice

Usklici

Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljećaNajvažnija jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)
Pisanje – izlaganje

Izlaganje kao postupak

Definicije

Sažetak

Bilješke i natuknice

Zapisnik

Stručno izvješće

Cijeli se svijet igra

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo i jedan ulomak po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Molière, Škrtac

Pedro Calderón de la Barca, Život je san

William Shakespeare, San ljetne noći

William Shakespeare, Romeo i Julija

Tennessee Williams, Tramvaj zvan žudnja

Elvis Bošnjak, Nosi nas rijeka

Tena Štivičić, Fragile

Prometeji

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Eshil, Okovani Prometej

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

Johann Wolfgang Goethe, Prometej

Alfred Victor de Vigny, Smrt vuka

Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića

Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

Tin Ujević, Visoki jablani

George Gordon Byron, Hodočašće Childea Harolda

Žena u književnom djelu

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i dvije pjesme po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Milan Begović, Bez trećega

Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

Biblija, Pjesma nad pjesmama

Ivan Slamnig, Barbara

Horacije, Lidiji

Josip Kozarac, Tena

Dinko Šimunović, Muljika

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Sofoklo, Antigona

Čitanje – izlagački tekstovi

Postupak izlaganja u različitim vrstama tekstova

Sažetak

Stručno izvješće

Popularno-znanstveni članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo


Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja)

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.


Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciIzvješće
Slušanje – dijaloški obliciRazgovor na temu
Govorenje – monološki obliciIzvješće
Govorenje – dijaloški obliciSlužbeni razgovor
SintaksaSintaksa
Spojevi riječiTipovi odnosa među sastavnicama spojeva riječi
Ustrojstvo rečenice

Obavijesno ustrojstvo rečenice

Gramatičko ustrojstvo rečenice

Rečenice po sastavuJednostavne i složene rečenice
Nezavisno složena rečenicaSastavna, rastavna, suprotna, isključna i zaključna rečenica
Zavisno složena rečenica

Subjektna, predikatna, objektna, atributna rečenica

Priložne rečenice: vremenske, načinske, mjesne, pogodbene, uzročne, posljedične, namjerne, dopusne

Povezivanje rečenica u tekstuRed riječi u rečenici
Pravopisna pravila u sintaksiUporaba razgodaka i pravopisnih znakova
Hrvatski jezik u 19. stoljećuLjudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja
Pisanje – dokazivanje

Dokazivanje kao postupak

Pismo za iskazivanje interesa

Prikaz

Problemski članak (na teme iz strukovne kvalifikacije i sadržaja predmeta Hrvatski jezik)

Školski esej

Jureći vlak braće Lumière

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Janko Polić Kamov, Brada

Antun Gustav Matoš, Cvijet sa raskršća

Antun Gustav Matoš, Notturno

Milan Begović, Kvartet

Vladimir Vidrić, Pejzaž II.

Charles Baudelaire, Cvjetovi zla

Konstantinos Kavafis, Čekajući barbare

Arthur Schnitzler, Novela o snu

Društveni angažman

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

August Šenoa, Prijan Lovro

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna

Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru

Antun Gustav Matoš, Kip domovine leta 188*

Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići

Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva

Honoré de Balzac, Otac Goriot

Charles Dickens, Velika očekivanja

Unutarnji svijet

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

William Shakespeare, Hamlet

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Henrik Ibsen, Nora

Petar Preradović, Ljudsko srce

Ralph Waldo Emerson, Ljubav

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

Ranko Marinković, Ruke

Franz Kafka, Preobrazba

Čitanje – dokazivački tekstovi

Postupak dokazivanja u različitim vrstama tekstova

Prikaz

Pismo za iskazivanje interesa

Problemski članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja)

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciKomentar
Slušanje – dijaloški obliciDebata
Govorenje – monološki obliciKomentar
Govorenje – dijaloški obliciRazgovor na temu
LeksikologijaUvod u leksikologiju
Jezični sustav i jezični znak

Struktura jezičnog znaka

Jednoznačnost i višeznačnost leksema

Leksičko-semantički odnosi

Sinonimija

Antonimija

Homonimija

Raslojenost leksika

Vremenska raslojenost leksika

Područna raslojenost leksika

Funkcionalna raslojenost leksika

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje

Posuđenice

Vrste posuđenica

Jezična norma i jezični purizam

Jezična norma

Jezični purizam

Frazeologija

Frazem i frazeologija

Frazemske istoznačnice i frazemski antonimi

Leksikografija

Vrste rječnika

Leksikografski (rječnički) članak

Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću

Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika kao izraz samobitnosti hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik – službeni jezik Europske unije

Pisanje – dokazivanjeŠkolski esej
Pisanje – upućivanje

Upućivanje kao postupak

Tehnička uputa

Stoljeće nemira

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Slavko Mihalić, Majstore, ugasi svijeću

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

Ranko Marinković, Kiklop

Ivan Goran Kovačić, Jama

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica

William Golding, Gospodar muha

Orhan Pamuk, Snijeg

Globalno selo

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Albert Camus, Stranac

Miroslav Krleža, Cvrčak pod vodopadom

Antun Šoljan, Luka

Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Kabanica

Gabriel García Marquez, Sto godina samoće

Raymond Carver, Katedrala

Aldous Huxley, Divni novi svijet

William Gibson, Neuromancer

Hrvatska književna baština

Polaznici čitaju pet djela s popisa. Prva su četiri djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedan ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Marko Marulić, Judita (ulomci)

Hanibal Lucić, Jur ni jedna na svit vila

Marin Držić, Dundo Maroje

Ivan Gundulić, Osman (1. pjevanje)

Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj ma Ljubice

Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmišlenje i žalostno protuženje

Tituš Brezovački, Matijaš grabancijaš dijak

Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik

Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Čitanje – dokazivački tekstovi

Kritika

Komentar

Čitanje – upućivački tekstovi

Postupak upućivanja u različitim vrstama tekstova

Tehnička uputa

Zakoni

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja)

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

■ čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis događaja u osobnim pismima

■ identificirati glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se polaznici redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

■ napisati jednostavan vezani tekst prema osobnom interesu

■ komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

■ jednostavno povezivati rečenice kako bi polaznici opisali događaje i svoje doživljaje

■ usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

■ usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja

■ uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

■ ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:

Nastavom engleskog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedniočkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrjednovanje, Europskog jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvog stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku četverogodišnjeg obrazovanja očekuje se da će polaznici doseći razinu A2+, prije svega u području receptivnih jezičnih vještina. Premda bi polaznici u skladu s Nastavnim planu i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, realno je očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole, uz manja proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20 %, ovisno o razini i razredu, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Čitanje

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

Slušanje

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovne i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture i vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik, fraza of

■ ČLANOVI: određeni i neodređeni, nulti

■ ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are, relativne

■ VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

■ PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i opisni, pridjevi neodređene količine

■ BROJEVI: glavni i redni

■ PRILOZI: mjesta, određenog i neodređenog vremena

■ SINTAKSA: red riječi u rečenici i nezavisno složenoj rečenici; mjesto izravnog i neizravnog objekta, mjesto priloga mjesta i vremena

■ GLAGOLI: pet osnovnih oblika: osnova-s oblik, – ed oblik, particip s nastavkom – ing, -ed. Osnovna glagolska vremena – ponavljanje; tvorba i uporaba budućih vremena (going to + infinitive; shall, will; Present Continous za budućnost), pojam aktiva i pasiva.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

2. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

Čitanje

1. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

2. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

2. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

Govor

1. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

2. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

Međukulturno djelovanje

1. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

2. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

3. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturalnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

Ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

■ ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

■ PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

■ PRIJEDLOZI: vrijeme (on, at, in, by, from), mjesto, pravac (on, at, above, under, into) i uzrok (because, for the sake of)

■ TVORBA RIJEČI: compounds

■ PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

■ SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici – načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima; slaganje vremena

■ GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

Čitanje

1. izdvojiti ključne informacije u pisanim materijalima na standardnom jeziku

2. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

Slušanje

1. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

Pisanje

1. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

Govor

1. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

Međukulturno djelovanje

1. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

2. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Škole i školski sustavi

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprikladnog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Međunarodno tržište rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Napomene:

Postignuća u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

■ Tenses – ponavljanje; slaganje vremena; frazalni glagoli; pogodbene rečenice (tip I i II); -ing oblik glagola, pasivne rečenice

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. interpretirati bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

2. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. klasificirati informaciju o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

2. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno usmjerene teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

■ pasivne rečenice, bezlični oblici, odnosne rečenice, pogodbene rečenice (tip I i II); – ing oblik glagola; causative have.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

■ čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis događaja u osobnim pismima

■ identificirati glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

■ napisati jednostavan vezani tekst o temi od osobnog interesa

■ komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

■ jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

■ usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči kroz sve jezične djelatnosti

■ usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja

■ uočiti potrebu tolerantnoga ophođenja s osobama iz drugih kultura

■ ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:

Nastavom njemačkog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskog jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvog stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku 4. razreda strukovne škole, polaznici bi u osnovnim područjima jezičnih djelatnosti u njemačkom jeziku mogli ostvariti razinu A2+. Premda bi polaznici sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina jezične kompetencije polaznika predviđena i na završetku 1. razreda strukovne škole jer je u tom razredu realno očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole uz (manja) proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalan smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

Slušanje

1. upotrijebiti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi


Pisanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ IMENICE: vrste, rod, broj

■ ČLANOVI: određeni, neodređeni

■ ZAMJENICE: osobne, pokazne i posvojne, deklinacija zamjenice, bezlična man

■ PRIDJEVI: komparacija, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

■ PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

■ PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

■ SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u zavisnoj objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (dass, weil, wenn, denn)

■ GLAGOLI: pomoćni, modalni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih glagola, perfekt, imperativ.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

2. izdvojiti osnove jezičnoga sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

Čitanje

1. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

2. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

2. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

Govor

1. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

2. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

Međukulturno djelovanje

1. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

2. usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

3. ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ ponavljanje i proširivanje:

■ IMENICE: složenice

■ PRIDJEVI: komparacija, deklinacija pridjeva

■ PRIJEDLOZI: prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

■ SINTAKSA: red riječi u zavisnim rečenicama

■ GLAGOLI: pregled konjugacije u prezentu, preterit modalnih glagola, konjunktiv II modalnih i pomoćnih glagola i uporaba haben i mögen kod izricanja molbe i želje, futur I; pasiv; rekcija glagola

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

Čitanje

1. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

2. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

Slušanje

1. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

Pisanje

1. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

Govor

1. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

Međukulturno djelovanje

1. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

2. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Škole i školski sustavi

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprikladnog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Međunarodno tržište rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Napomene:Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

■ pasiv i pasiv preterita, prijedlozi s genitivom, Fragepronomen, Frageadverbien, pogodbene rečenice u sadašnjosti, vremenske i namjerne rečenice; infinitiv sa zu; odnosne rečenice; nepravilne upitne rečenice; zamjenički prilozi (welcher, dieser); neupravni govor.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. interpretirati bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

2. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. klasificirati informaciju o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

2. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja i oglasi

Životopis i europass

Molba i razgovor za posao

Moje zanimanje u suvremenom društvu i europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenome društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno usmjerene teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ ponavljanje, proširivanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

■ razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta tijekom šest povijesnih razdoblja

■ vrjednovati dokaze

■ razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

■ interpretirati povijesne podatke

■ konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. temeljna povijesna znanja čine:

a) poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba

b) razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda

■ o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. sposobnost povijesnog razmišljanja koje se sastoji od pet vještina:

■ vještina kronološkog razmišljanja

■ vještina razumijevanja povijesne naracije

■ vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

■ vještina povijesnog istraživanja i

■ vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina kumulativnog je karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti strukturirano je tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba – sastavni su dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem nasljeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postanu dobri građani svoje domovine te da se ujedno osjećaju i građanima Europe i svijeta.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uspon i pad staroga svijeta

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najznačajnija postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućeg europskog nasljeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Srednjovjekovne civilizacije

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kultura i način života prvih ljudi ledenog doba

Pojava i razvoj prvih ljudi

Materijalna kultura i način života

Religijska vjerovanja i prvi tragovi umjetnosti

Neolitska i urbana revolucija

Nagli napredak čovječanstva u doba neolitika

Kulturne grupe i nastanak prvih naroda

Od stanovnika sela do stanovnika grada

Pojava pisma i nastanak prvih država i civilizacija

Stari istok

Pismo – pronalazak neprocjenjive važnosti

Graditeljstvo, umjetnost i znanost ranih civilizacija

Današnji hrvatski prostor u prapovijesti

Život paleolitskog lovca – krapinski pračovjek

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Iliri i njihova kultura

Prijelomna vremena -inovacije i velika seoba

Nove tehnologije, trgovina i migracije na Sredozemlju i u jugozapadnoj Aziji

Uspon i pad starih i novih država

Pojava judaizma i židovska država

Pojava i razvoj egejske civilizacije

Vladavina aristokracije i demokracija u grčkim polisima

Stari istok i Grčka između Aleksandra i Rimljana

Najpoznatije religije staroga svijeta

Helenska i helenistička kultura

Doba velikih carstava

Ujedinjenje Mediterana pod Rimskim Carstvom

Religija, rimska kultura i pravo kao kulturno nasljeđe

Indija i Kina

Susreti i prožimanja istočnog Jadrana i Sredozemlja

Od autohtonog ilirskog sela do autohtonog grada

Grčki i rimski gradovi na istočnoj obali Jadrana

Način života i arhitektura rimskog grada na istočnoj obali Jadrana

Susret i suživot triju svjetova na Sredozemlju

Kriza Rimskog Carstva i dezintegracijski procesi

Bizantsko Carstvo i širenje kršćanstva

Pojava i uspon islamske civilizacije

Kulturna i znanstvena razmjena triju svjetova na Sredozemlju

Oporavak Zapada

Nova carstva, kraljevstva i komune

Gospodarski i kulturni oporavak

Kršćanstvo i društvo

Prvi svjetski sustav trgovine (1250. – 1350.)

Slavenski svijet u Europi

Konsolidacija slavenskih naroda nakon seobe

Slavenski svijet na razmeđu Istoka i Zapada

Mongoli i njihov utjecaj na slavenski svijet

Hrvatska između sredozemnog i srednjoeuropskog svijeta

Istočna obala Jadrana u vrijeme seoba: etnogeneza i identiteti

Pokrštavanje, organizacija države i razvoj društva

Kulturni i gospodarski utjecaji: komune na Jadranu i gradovi u unutrašnjosti

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Napomene:U prvom razredu polaznik će u tri skupa ishoda učenja Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.), Uspon i pad staroga svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300. g.) i Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.) razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine te pojavu i razvoj srednjovjekovnih civilizacija, novih država i kultura na trima kontinentima te kako su te nove države, različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecali na društvene promjene i odnose u srednjem vijeku.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju)

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Temelji modernog svijeta

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Doba građanskih revolucija

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Dvadeseto stoljeće

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Rađanje moderne Europe

Crna smrt i njezine posljedice

Pojava nacionalnih država, gradovi i komune

Temelji humanizma i renesanse

Velika geografska otkrića i europska ekspanzija

Razvoj znanosti, tehnologije i gospodarstva

Kolonijalizam i europeizacija svijeta

Raspad srednjovjekovnih carstava i pojava nacionalnih monarhija

Izazovi s Istoka – uspon Osmanskog Carstva i kraj Bizanta

Uspon protestantizma i vjerski ratovi u Europi

Nastanak modernih europskih država

Hrvatska u »produženom srednjovjekovlju«

Hrvatska u razdoblju zastoja i ugroženosti

Stvaranje Habsburškog Carstva i kriza Osmanskog Carstva ̶ teritorijalne promjene krajem 17. stoljeća

Religijske i kulturne promjene u hrvatskim zemljama

Uzroci i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i početkom 19. stoljeća

Doba razuma

Američka i Francuska revolucija

Uzroci i posljedice industrijske i agrarne revolucije 18. i 19. stoljeća

Industrijalizacija i modernizacija

Uspon SAD-a do svjetske sile

Promjene u euroazijskim društvima u razdoblju svjetske trgovine i porasta europske moći

Osmansko Carstvo i Rusija u 19. stoljeću

Kina i Japan u 19. stoljeću

Primjeri nacionalizma, izgradnje država i društvenih reformi u Europi od 1830. do 1914. godine

Europa između restauracije i revolucije

Europa u doba nacionalizma i radničkog pokreta

»Novi imperijalizam« moćnih nacionalnih država 1850. – 1914. godine i važniji globalni trendovi

Svijet u razdoblju imperijalizma

Porast stanovništva i prekooceanske migracije

Građanska kultura od romantizma do moderne

Teritorijalna integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije

Hrvatski narodni preporod

Hrvatska između Austrije i Ugarske

Opća kriza modernog svijeta – problemi industrijalizacije,

demokracije i nacionalnosti

Politički odnosi, savezi i sukobi europskih država

Revolucionarni pokreti u svijetu početkom stoljeća

Europska kultura između historicizma i novih izražajnih oblika

Prvi svjetski rat

Pitanje krivnje za rat i politički učinak rata u pojedinim državama

Uzroci i posljedice ruske revolucije 1917. godine

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Ljudske žrtve i globalne posljedice Prvoga svjetskog rata

Tri oblika političke scene u svijetu od 1919. do 1939. godine

Komunistički sovjetski sustav, fašizam i građanske parlamentarne demokracije

Hrvatska u prvoj jugoslavenskoj državi

Drugi svjetski rat

Uzroci i karakter Drugoga svjetskog rata

Pokreti otpora i ljudske žrtve u Drugom svjetskom ratu

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije – oslobodilački i građanski rat

Ljudske žrtve i globalne posljedice Drugog svjetskog rata

Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici 20. stoljeća

Hladni rat i internacionalne krize

Dekolonizacija, Kina i Japan u drugoj polovici 20. stoljeća

Raspad komunističkog sustava u Europi i stvaranje Europske unije

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji i stvaranje samostalne hrvatske države

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji

Kriza konfederacije i samoupravljanja

Domovinski rat i stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:

U drugom razredu polaznik će u tri skupa ishoda učenja Temelji modernog svijeta (od 1350. do 1750. g.), Doba građanskih revolucija (od 1750. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva kao i društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine.

Polaznik će razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu te znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju)

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Cilj predmeta:

■ omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja

■ osobito se usredotočiti na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika

Opis predmeta:

Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.

Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojemu žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući dakako svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Religioznost i put religija

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za smislom života

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe – vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporišta

Čovjek – religiozno biće

Vjera – iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnog Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Kršćanska objava i Sveto pismo

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćana

Isus Krist – vrhunac objave

Isus – povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s Kristom

Tajna stvaranja – govor znanosti i govor vjere

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko-vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2. objasniti kršćansko poimanje slobode

3. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sloboda – izbor i odgovornost

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugomu

U potrazi za vrjednotama

Život s Crkvom i u Crkvi

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskom jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskoga služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13. – 14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva

S crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

3. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Kršćansko razumijevanje morala

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kršćansko poimanje čovjeka

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova puta

Čovjek – moralno biće

Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest – norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelji kršćanske moralnosti

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi

»Muško i žensko stvori ih«

Čovjek – žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj – odgovorno roditeljstvo

Dostojanstvo ljudskoga života

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrti

Živjeti u istini

Hoditi u istini

»Istina će vas osloboditi«

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Kršćansko razumijevanje morala

1. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

2. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga

Poteškoće suvremenoga čovjeka s Bogom – izazov nevjere

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i »nova religioznost«

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnosti

Biblijska slika i iskustvo Boga

Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ljudski rad i stvaralaštvo

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir

Izazovi znanstveno-tehničkog napretka

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka

Kršćanska nada u budućnost

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvarenje, uskrsnuće i život vječni

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Cilj predmeta:

■ stjecati teorijsko znanje iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

■ razvijati svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici

Opis predmeta:

Etika je u srednjoj školi predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika, te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina, kao što su filozofska antropologija, politička, pravna i socijalna filozofija. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina, primjerice psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području razvijanje je kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja, pritom je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko- religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije

Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zloporaba moći

Ispravnost/neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak kroz konfliktne situacije

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtjeva (egoizam i altruizam, težnja sreći i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu? Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja. Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva. Etičke kreposti i načelo sredine

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije,borba protiv privatnog vlasništva (T. More)

Kontraktualistički modeli države (T. Hobbes, J. J. Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham)

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa. Račun užitka

Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti, razlike među ljudima i problem jednakost ljudi (K. Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zloporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetike

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Ekološka svijest i osobna angažiranost

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacionizam

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika kao filozofija morala

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Etička argumentacija i etičke teorije

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealni zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike: normativna, deskriptivna i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Različiti filozofski pristupi utemeljenju etike

Razdioba etičkih teorija

Etika pravila i etika dobrog života

Aristotelovo utemeljenje etike vrline

Kantova deontološka etika

Utilitaristička etika (Bentham, Mill)

Nietzscheova kritika morala, etički nihilizam

Habermasova etika diskursa

Kontraktualistička etika (Hobbes, Rousseau, Rawls)

Metaetička, logičko-jezična analiza etičkih iskaza

Relativističko osporavanje etike (kulturni relativizam)

Metafizičko opravdanje etike (teološka etika)

Tradicijsko i religiozno opravdanje etike (običajnost i ćudoređe)

Filozofsko-antropološko opravdanje/osporavanje etike izvedeno iz biti čovjeka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Cilj predmeta:

■ razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije

■ osposobiti ih za zanimanja u strukovnim područjima: šumarstvo, prerada i obrada drva

Opis predmeta:

Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije i korelacije predmet ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ovim dvama područjima odgoja i obrazovanja.

Budući da primarno proučava prirodno-geografske i društveno-geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizacije prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevan život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupPodjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Orijentacija i geografske karte

Orijentacija u prostoru i određivanje položaja na Zemlji

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Globalna tektonika ploča

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Vrijeme i klima te promjene klime

Klasifikacija klima

Povezanost klime, vegetacije i tla

Svjetsko more (podjela, svojstva i gibanja)

Vode na kopnu (voda u podzemlju, tekućice, jezera, močvare)

Led na Zemlji

Prirodna bogatstva

Odnos čovjeka prema prirodnim bogatstvima

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštićena područja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7. analizirati nejednak regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja nasljeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građana te građana svijeta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj i svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu

Biološki, društveno-gospodarski i kulturno-antropološki sastav stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ljudske djelatnosti, organizacija prostora i okoliš

Naseljenost i naselja u Hrvatskoj i svijetu

Gospodarski sustavi

Povezanost demografskih i ekonomskih procesa

Opći pokazatelji gospodarskog razvoja

Gospodarska razvijenost i stanovništvo

Nejednaki gospodarski i regionalni razvoj

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i regionalnim integracijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave)

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

■ stjecati optimalnu količinu kineziološkog teorijskog znanja koje je bitno za provedbu smislenog i samostalnog tjelesnog vježbanja

■ provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkog znanja kojim se polaznik/djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

■ poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unaprjeđenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti

Opis predmeta:

Kod ovog zanimanja posao se najčešće obavlja u sjedećem položaju. Leđa su najopterećeniji dio tijela, otežan je rad krvotoka u nogama, prisutne su kontrakcije mišića vrata te neaktivnost mišića prsiju, trbuha i nogu.

Preporuča se da postupci unaprjeđenja kinantropoloških obilježja budu usmjereni na jačanje mišića trupa, nogu i prsiju.

Kineziološke postupke unaprjeđenja zdravlja usmjeriti na usvajanje znanja koja će koristiti za preventivno, relaksacijsko i korektivno smanjenje različitih problema povezanih s kralježnicom.

Sjedenje zahtijeva malu energetsku potrošnju i nepovoljno djeluje na rad dišnog i krvožilnog sustava te su osobe koje pretežito sjede sklone povećanju tjelesne mase i masnog tkiva. Zbog navedenog preporuča se posebnu pažnju usmjeriti prema razvoju aerobne izdržljivosti.

Timski rad je jedna od temeljnih osobina potrebnih za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Za utjecaj na razvoj spomenute osobine posebno su pogodne polistrukturne kompleksne aktivnosti kao što su odbojka, košarka i sl.

Osjećaj za estetiku također je jedna od značajnih obilježja za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Za utjecaj na razvoj navedenog putem nastavnog procesa posebno su pogodne polistrukturne konvencionalne aktivnosti koje imaju cilj dostići odgovarajuću estetsku razinu izvođenja. Primjerice, sadržaji sportske i ritmičke gimnastike, ples i sl.

U ovom zanimanju osobe su značajno izložene stresu. Polaznike je potrebno zainteresirati za izlete u prirodu s kineziološkim rekreacijskim sadržajima kao što su planinarenje, rafting i sl., Potrebno je utjecati na stvaranje navika korištenja spomenutih sadržaja kako bi ih mogli preventivno koristiti u smanjivanju stresa. Istovremeno je potrebno naučiti i osvijestiti polaznike kako bavljenje bilo kojom organiziranom kineziološkom aktivnošću smanjuje stres.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1. isplanirati monostrukturne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Transformacija kinantropoloških obilježja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene, jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Važnost tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2. Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3. Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4. Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)

5. Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetne tjelesne aktivnosti)

7. Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnog tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min

2. »Leteće« trčanje do 40 m

3. Trčanje do 100 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6. Skokovi odrazom svaki četvrti korak

7. Skok udalj tehnikom 2 ½ koraka

8. Bacanje Vortexa u dalj

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

1. Različite varijante premeta strance

2. Stoj na glavi

3. Stoj na rukama, kolut naprijed

4. Odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

1. Ljuljanje na karikama

2. Pomicanje u visu

3. Njihom strance premah odnožno

4. Klimom premah zgrčeno

5. Okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

6. Valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

7. Galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

1. Kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

2. Poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

3. Bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

4. Skok »kadet«

5. Skok »jelenji«

V. PLES I AEROBIKA

1. Engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

2. Disko foks plesovi

3. Aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

1. Bočno bacanje tsuri goshi

2. Nožno bacanje de ashi braai

3. Kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

4. Polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

1. Dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

2. Promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

3. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgor nakon okreta

4. Obrana »čovjek na čovjeka« (1 : 1; 2 : 2; 3 : 3)

5. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

1. Vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

2. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

3. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

4. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2, 4 : 4, 5 : 5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

5. Igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđenje)

IX. ODBOJKA

1. Pojedinačni blok smeča visoke lopte

2. Odbijanje podlakticama preko glave

3. Vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

4. Igra 6:6, zaštita od protivničkog napada 1 : 2 : 3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

5. Igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

1. Razne igre s loptom

2. Šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visine boka »jensen«

3. Jednostruka križanja

4. Prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

5. Osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprječavanje napadača sportskim prekršajem

6. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

1. Bekend servis

2. Vodoravni (drive) udarac

3. Osnove taktike igre u paru

4. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

1. Privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

2. Forhend (spužvasta loptica)

3. Bekend (spužvasta loptica)

4. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njezine provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1. Primjena vijače (redukcija potkožnoga masnog tkiva)

2. Primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3. Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4. Primjena bučica (razvoj mišićne mase)

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1. Statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2. Statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3. Dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4. PNF istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5. Balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1. Biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2. Biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3. Biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4. Biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5. Vježbe pravovremenosti – timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6. Vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1. Standardna metoda (trčanje 20' intenzitetom 50%)

2. Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2' 60%)

3. Intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6 x 20" s odmorom 10")

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama, jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel, jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezano nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■ nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju, doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati nogue s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno-izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski)

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Olimpizam

2. Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3. Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4. Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6. Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

7. Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali, voda – postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodatci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Tehnika brzog hodanja

2. Kros ili standardna ciklička kretanja različitim tempom do 10 min

3. Trčanje dionica 150 – 200 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi odrazom svaki treći korak

6. Skok uvis prekoračnom tehnikom L i D nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7. Sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8. Bacanje Vortexa u cilj na tlu

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

1. Leteći kolut

2. Raznoška uzduž sprave (kozlić)

3. Salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

1. Stoj na rukama u kolut naprijed

2. Ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

3. Klimom premah raznožni

4. Upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed

5. Naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

1. Skokovi s udarcem noge o nogu

2. Kotrljanje lopte po tlu i tijelu

3. Bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

4. Otvoreni – zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

5. Preskakivanje vijače naprijed i nazad križanjem ruku

6. »Leteći« skok vijačom

7. Skok »škare« povezano naprijed-natrag

V. PLES I AEROBIKA

1. Rock plesovi

2. Rumba (okreti, wisq, promenada)

3. Samba (okreti, wisq, promenada)

4. »New body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

1. Okreti za bacanja – mae mawari sabaki, ushiro mawari sabaki

2. Bočno bacanje tsuri goshi

3. Nožno bacanje de ashi braai u kretanju

4. Poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

1. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

2. Obrambeni skok i zagrađivanje

3. Oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

4. Slobodna bacanja

5. Zonska obrana

6. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

1. Dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

2. Udarci na vrata nakon dodane lopte

3. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

4. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2 : 1 (+ vratar)

5. Slobodna igra 5 + 1 : 5 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

1. Vršno odbijanje preko glave

2. Niski odbojkaški stav i obrana »oštrih« lopti poluupijačem

3. Povaljka u stranu i odbijanje čekićem

4. Obrana u prednjoj liniji – pojedinačni i grupni blok

5. Igra 6:6, zaštita vlastitog smeča 2 : 3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

1. Zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

2. Šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »polueret«

3. Povratna lopta – dupli pas

4. Poučavanje zonske obrane 5 : 1

5. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

1. Smeč udarac

2. Obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

3. Forhend i bekend visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

4. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

1. Forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin)

2. Ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2. Vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3. Vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4. Vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5. Primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6. Pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje jakosti)

1. Vježbe relativne jakosti (sklek)

2. Vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 – 10 ponavljanja)

3. Vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1 – 3 ponavljanja)

4. Vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5. Vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti)

1. Intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50m, maksimalni intenzitet, odmor 2')

2. Intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2')

3. Intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6x400m, intenzitet 80 – 90 %, odmor 4')

4. Intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3x6', 30" maksimalni intenzitet, 30" 50%, odmor 5')

5. Kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12', 1' maksimalni intenzitet, 1' 50%)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■ nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

6. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

VI. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati nogu s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno-izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski)

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupan napredak pojedinca tijekom nastavne godine

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2. Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3. Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4. Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5. Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6. Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7. Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 min

2. Trčanje dionica 40, 60, 80 m

3. Trčanje dionica 200 – 300 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Troskok s mjesta

6. Jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7. Skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

1. Sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

1. Sastav po izboru polaznika (tlo)

2. Sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

1. »Jelenji« skok

2. Vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

3. Kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

4. Bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

5. Vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

6. Preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

7. Preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

8. Sastav (vijača) – sastav prema izboru polaznica

9. Sastav (obruč) – sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

1. Cha-cha-cha

2. Salsa

3. Polka, Western polka (okreti, wisq, promenada)

4. Step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

1. Poluga ude garami

2. Udarac rukom naprijed pravocrtni

3. Udarac nogom naprijed pravocrtni

4. Donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

1. Otvaranje za prijem lopte

2. Razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

3. Presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

4. Napad na presing čovjek na čovjeka

5. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

1. Driblinzi i fintiranja 1 : 1

2. Driblinzi i fintiranja 1 : 1 s udarcima na vrata (vratar)

3. Oduzimanja lopte 1 : 1 i 2 : 2

4. Suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2 : 1 i 2 : 2 s udarcima na vrata (vratar), te oduzimanja lopte

5. Igra 4 + 1 : 4 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

1. Smeč iz zaleta varkom »kuhanjem« iza bloka

2. Povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

3. Vršno odbijanje u skoku

4. Taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

1. Finta – varka s presvlačenjem

2. Skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »skokšut polueret«

3. Kombinirani sustav obrane – varijanta 5 + 1

4. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

1. Rezani forhend drop

2. Bekend dugi udarac (clear)

3. Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

4. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

1. Forhend volej (spužvasta loptica)

2. Bekend volej (spužvasta loptica)

3. Smeč (spužvasta loptica)

4. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2. Vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3. Vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40")

4. Vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5. Primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6. Pilates s velikim loptama

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava)

1. Vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2. Vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed-natraške 6 x 5 m)

3. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 x 5 m, odmor 30")

5. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(optimizacija sastava tijela – smanjenje potkožnog masnog tkiva)

1. Metode aerobnog vježbanja (trčanje 30' niskim intenzitetom)

2. Metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20', 2' visoki intenzitet, 2'
50%)

3. Metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60", a oporavak 20")

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unapređenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, sa znanstvenih i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■ nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim se prstima upirati u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicati palac u korijenskom zglobu uz izvedbu što većega kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati nogu s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno-izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski)

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Kulturološko-povijesne dimenzije tjelesnog vježbanja i sporta u funkciji kulture življenja

2. Energetska potrošnja tijekom radnog dana i optimizacija prehrane

3. Masaža i samomasaža kao sredstvo oporavka (utjecaj, vrste, izvođenja pojedinih zahvata)

4. Odabir kinezioloških aktivnosti u funkciji sportske rekreacije

5. Moguća patološka stanja uzrokovana izabranim zanimanjem

6. Primjena novih tehnologija u funkciji samostalnog praćenja procesa tjelesnog vježbanja (monitori srčane frekvencije – Polar, Omron ili Tanita vage)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom 12 min i više

2. Trčanje dionica 300 – 400 m

3. Trčanje – motoričko postignuće

4. Troskok s mjesta – motoričko postignuće

5. Skok udalj individualno odabranim tehnikom – motoričko postignuće

6. Skok uvis leđna ili prekoračna tehnika – motoričko postignuće

7. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. RITMIČKA GIMNASTIKA

1. Individualna/skupna vježba s vijačom, loptom ili obručem

III. PLES I AEROBIKA

2. Bečki valcer (koreografija)

3. Quadrilla (koreografija)

4. Tae-bo aerobika

IV. BORILAČKI SPORTOVI

5. Obrana od pljuske (udarca rukom)

6. Obrana od obuhvata

7. Obrana od hvata za kosu

8. Sprovođenje ključem na ruci

9. Obrana od napada nožem

V. KOŠARKA

10. Dodavanje lopte uz primjenu finte dodavanje

11. Suradnja dva igrača u napadu – napad blokadama

12. Obrana od blokade preuzimanjem i probijanjem

13. Igra (primjena timske taktike 5 : 5)

VI. NOGOMET

14. Žongliranje loptom po podlozi i u zraku različitim dijelovima tijela

15. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2 i 5 : 2 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira, 1 dodir)

16. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 4 i 5 : 5 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

17. Igra 4 + 1: 4 + 1 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

VII. ODBOJKA

18. Tenis servis

19. Tradicionalni sustav 4 – 2 (dizač u prednjoj zoni)

20. Povezivanje sustava obrane polja VI-naprijed

21. Povezivanje zaštite 1 : 2 : 3 (1. polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni) i zaštite 2 : 3 (2. polaznik u prednjoj zoni, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

22. Igra (taktika i suđenje)

VIII. RUKOMET

23. Blokade u napadu (okomite i dijagonalne)

24. Utrčavanja te odvlačenja krilnih napadača bez lopte i s loptom

25. Fintiranje u vođenju i dodavanju (R)

26. Igra (taktika i suđenje)

IX. BADMINTON

27. Igra na mreži: zakucavanje (net kill), rezana kratka loptica

28. Igranje udaraca s fintama, varkama (dugi, drop, net drop)

29. Igra (osnovne taktike u mješovitim parovima)

X. TENIS

30. Spin servis

31. Igra mali tenis (taktička primjena osnovnih udaraca u igri)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. LOKOMOTORNI SUSTAV

(prevencija lokomotornih ozljeda)

1. Primjena relativnih vježbi jakosti u programima prevencije ozljeda (jednonožni čučanj)

2. Primjena elastičnih otpora u programima prevencije ozljeda (odupiranje trupa rotacijskoj sili elastičnog otpora)

3. Primjena proprioceptivnih vježbi u programima prevencije ozljeda (sporo trčanje s naskokom na jednu nogu i zadržavanjem ravnoteže)

4. Primjeri treninga za prevenciju ozljeda lokomotornog sustava

II. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(optimizacija sastava tijela – povećanje mišićne mase)

1. Vježbe potisaka i privlačenja (potisak s ravne klupe, horizontalno veslanje)

2. Vježbe pregiba i opružanja (pregib podlaktica bučicama, opružanje podlaktica bučicama)

3. Vježbe odmicanja i primicanja (razvlačenje bučicama, primicanje natkoljenice ležeći na boku)

4. Sustavi vježbanja I. (kumulativna ponavljanja, retrokumulativna ponavljanja, superserije)

5. Sustavi vježbanja II. (padajuće serije, negativna ponavljanja, forsirana ponavljanja)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, sa znanstvenih i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima.

Nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju, doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima:

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema vani i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu:

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1. s laktovima u visini ramena stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog.

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno-izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski)

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Cilj predmeta:

■ usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze

■ biti osposobljen za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike u različitim kontekstima, uključujući i svijet rada

■ razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim postignućima

■ prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

■ biti osposobljen za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje

■ učinkovito primjenjivati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim prikazima

■ učinkovito primjenjivati tehnologiju

■ steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Opis predmeta:

U društvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnom životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.

Matematičko obrazovanje polaznicima omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvu društvu.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

6. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

Algebra i funkcije

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. riješiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave te prikazati linearnu funkciju i funkciju apsolutne vrijednosti

Oblik i prostor

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

Mjerenje

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

Podatci

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Skupovi N, Z, Q i R

Računske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje s racionalnim eksponentom, korjenovanje)

Apsolutna vrijednost realnog broja

Brojevni pravac

Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

Procjena i zaokruživanje

Algebra i funkcije

Postotci, omjeri i razmjeri

Potencije i korijeni

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi

Linearne nejednadžbe i sustavi nejednadžbi

Linearna funkcija

Oblik i prostor

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Sukladnost i sličnost

Geometrijski oblici u ravnini

Mjerenje

Mjerne jedinice

Geometrijski oblici u ravnini – opseg i površina, Pitagorin poučak, poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta

Trigonometrija pravokutnog trokuta

PodatciPrikupljanje, obrada i predočavanje podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

Algebra i funkcije

1. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

2. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

Oblik i prostor

1. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

Mjerenje

1. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

Podatci

1. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviLogaritam pozitivnog broja
Algebra i funkcije

Kvadratna jednadžba

Kvadratna funkcija

Kvadratna nejednadžba

Eksponencijalna funkcija

Logaritamska funkcija

Eksponencijalna i logaritamska jednadžba

Eksponencijalna i logaritamska nejednadžba

Oblik i prostorGeometrija prostora
MjerenjeGeometrijski oblici u prostoru – oplošje i obujam
PodatciAnaliza prikupljenih i obrađenih podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi:

1. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

2. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Algebra i funkcije:

1. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

2. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

Oblik i prostor:

1. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

2. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

3. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Mjerenje:

1. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

2. primijeniti skalarni umnožak vektora

3. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

4. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Podatci:

1. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

2. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Trigonometrijska kružnica

Faktorijele

Algebra i funkcije

Trigonometrijske funkcije realnog broja

Trigonometrijske jednadžbe

Binomni poučak

Permutacije, kombinacije i varijacije

Oblik i prostor

Vektori u ravnini

Pravac u koordinatnom sustavu

Kružnica u koordinatnom sustavu

Mjerenje

Trigonometrija kosokutnog trokuta

Vektori u ravnini – skalarni umnožak vektora

PodatciVjerojatnost
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

Algebra i funkcije

1. koristiti nizove

2. istražiti elementarne funkcije

Podatci

1. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Infinitezimalni račun

1. odrediti limes koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviBrojevni sustavi
Algebra i funkcije

Nizovi i redovi

Funkcije

PodatciStatistika
Infinitezimalni račun

Limes niza

Limes funkcije

Derivacija funkcije

Primitivna funkcija i integral

Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Cilj predmeta:■ dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg obrazovanja radi cjelovitog osposobljavanja za određeno zanimanje
Opis predmeta:Fizika je osnova primijenjenih znanosti i tehnologija pa su zakonitosti fizike temelj za primijenjenu znanost, kao što su elektrotehnika i računalstvo. U fizici je važan i karakterističan eksperimentalni pristup koji omogućuje višekratno ponavljanje i istraživanje neke pojave, a time njezino detaljno upoznavanje i opisivanje; stoga je pokus neizostavan dio fizikalnog odgoja i obrazovanja. Fizika se služi opažanjem i mjerenjem te logičkim razmišljanjem i matematičkim zaključivanjem. Otuda proizlaze dva tijesno povezana pristupa, eksperimentalni i teorijski. Fizikalna pismenost uključuje kompetencije koje polazniku omogućuju promatranje i istraživanje pojava, razmišljanje o njima i razumijevanje njihova objašnjenja te na temelju toga kreativno odlučivanje i poduzimanje akcija.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Gibanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Sile i polja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombovog zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Rad i energija

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Gibanja

Put i pomak

Brzina

Akceleracija

Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje

Slobodni pad

Jednoliko kružno gibanje

Sile i polja

Sila i masa

Sila teža, trenje, elastična sila

Newtonovi zakoni gibanja.

Centripetalna sila

Gravitacijska sila

Tlak

Uzgon

Coulombov zakon

Električno polje

Magnetsko polje

Rad i energija

Mehanički rad i energija

Kinetička i potencijalna energija

Snaga i korisnost stroja

Zakon očuvanja energije u mehaničkim sustavima

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Cilj predmeta:

■ upoznati kemijske elemente, kemijske spojeve, sirovine i produkte koji su važni u njihovom zanimanju

■ objasniti kemijske promjene, povezati ih s pojavama u prirodi te ih prikazati jednadžbama kemijske reakcije

■ razvijati vještinu eksperimentiranja, sposobnost opažanja promjena, opisivanja i donošenja zaključaka

■ uočiti uzajamne veze između pokusa, pojava u prirodi i teorije

■ prepoznati štetne i opasne kemikalije te objasniti način njihovog obilježavanja, pravila rukovanja, postupanja i zbrinjavanja

■ razvijati svijest o nužnosti očuvanja prirodnih uvjeta, ne odričući se pritom dobrobiti civilizacije i napretka

■ osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama

Opis predmeta:Kemija je znanost o tvarima i njihovim kemijskim promjenama. Cilj je nastave kemije steći znanja o temeljnim kemijskim teorijama, ponajprije atomskoj teoriji i njezinim popratnim konceptima i modelima kako bi na temelju njih mogli opisati i razumjeti svojstva i promjene tvari. Jedna od temeljnih zadaća nastave kemije jest razviti interes polaznika prema prirodnim znanostima predstavljajući ih dijelom opće kulture. Nastavom kemije polaznici trebaju steći znanja i sposobnosti koje će omogućiti daljnje samoobrazovanje, odnosno usavršavanje u struci.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čestična građa tvari

1. objasniti strukturu atoma

2. navesti podatke koji se mogu iščitati iz periodnog sustava elemenata

3. usporediti fizikalna svojstva metala i nemetala

4. odrediti valenciju nekog atoma s obzirom na njegov položaj u periodnom sustavu elemenata

5. navesti osnovna svojstva kemijskih veza

Metali i nemetali

1. objasniti važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. identificirati najvažnije nemetale po skupinama u periodnom sustavu elemenata te po njihovim svojstvima

3. razmotriti koji spojevi nemetala imaju utjecaj na biosferu

4. prepoznati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. klasificirati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. navesti značajne osobine umjetnih gnojiva

7. diskutirati o važnosti zbrinjavanja otpada

Ugljikovodici

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Organski spojevi s kisikom

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

2. izdvojiti osnovna fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina)

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje)

4. navesti primjenu organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) u svakodnevnom životu i industriji

5. zaključiti o štetnom utjecaju prekomjernog konzumiranja alkohola na život čovjeka i šire zajednice

Prirodni spojevi

1. razlikovati karakteristike osnovnih skupina ugljikohidrata s njihovim predstavnicima

2. prikazati molekulske formule i shematske strukture jednostavnih ugljikohidrata

3. identificirati karakteristična fizikalna i kemijska svojstva ugljikohidrata

4. objasniti važnost uporabe najrasprostranjenijih ugljikohidrata za živi svijet

5. navesti primjere rasprostranjenosti ugljikohidrata

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Struktura atoma i periodni sustav elemenata

Sastav tvari

Građa atoma

Periodni sustav elemenata

Veze između atomaOsnovna svojstva kemijskih veza
Metali

Svojstva metala

Tehnički važni metali i njihove legure

Nemetali

Zrak

Voda

Tlo

Ugljikovodici

Alkani

Alkeni

Alkini

Areni

Organski spojevi s kisikom

Alkoholi i fenoli

Karboksilne kiseline

Prirodni spojeviUgljikohidrati
Napomene:Nastavni proces izvodi se skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, individualni rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Cilj predmeta:

■ uočiti važnost participacije u društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom razvoju društva u kojem živimo

■ razviti političku kulturu kao činitelja stvaranja i stabilnosti suvremenih demokracija

■ usvojiti znanja o pravima i obvezama građana u demokraciji

■ usvojiti znanja o ljudskim pravima kao važnom preduvjetu za život u multikulturnom svijetu s naglaskom na poštivanje različitosti

■ usvojiti znanja i steći sposobnost kritičkog prosuđivanja položaja hrvatskog društva u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa

■ razviti stavove prema aktualnim političkim zbivanjima

■ usvojiti znanja o ustrojstvu vlasti na nacionalnoj razini

■ prepoznati čimbenike i razlikovati tipove gospodarskih sustava

■ shvatiti važnost razvijanja poduzetničke kompetencije

Opis predmeta:

Nastavni plan i program sastoji se od dvaju dijelova.

Prvi dio obuhvaća politiku u kojoj se obrađuju pojmovi iz politike čija je svrha izgradnja polaznikovih stavova prema aktualnim političkim zbivanjima te shvaćanje politike kao nezaobilaznog segmenta u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i društva.

Drugi dio obuhvaća gospodarstvo u kojemu se obrađuju sadržaji koji uključuju temelje slobodnoga tržišnog gospodarstva te razvijanje poduzetničke kompetencije kao bitnog činitelja na tržištu rada.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Politika

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. prepoznati različite političke sustave – demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglasko na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Gospodarstvo

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazatii vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Politika i političko djelovanje

Razvoj političke znanosti

Važnost zakona u svakodnevnom životu

Vlast, moć i autoritet

Političko djelovanje

Civilno društvo

Ljudska prava

Država

Država

Oblici države

Narod i nacija

Politički sustavi

Politički sustavi

Demokracija – neposredna i predstavnička

Totalitarizam, diktatura, tiranija, aristokracija

Političke stranke

Političke stranke u Republici Hrvatskoj

Izbori

Izbori

Izborni sustavi

Izborni zakon Republike Hrvatske

Ustrojstvo Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske – Zakonodavna vlast

Izvršna vlast i Sudska vlast

Uvod u ekonomiju

Razvoj ekonomske znanosti

Osnovni ekonomski pojmovi

Temeljna ekonomska pitanja

Vrste gospodarskih sustava

Tržište

Tržište i tržišni mehanizmi

Ekonomska politika – fiskalna i monetarna politika

Ekonomski ciljevi – makroekonomski i mikroekonomski ciljevi

Novac i gospodarstvo – vrste novca i oblici kapitala

Vrste poslovnih organizacija

Poduzetništvo i marketing

Poduzetništvo i poduzetnički pothvat

Obilježja marketinga

Marketinški splet

Marketing i etika

Hrvatska i Europska unija

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Povijesni razvoj EU i institucije EU

Hrvatska i Europska unija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, aktivnost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: BIOLOGIJA

Cilj predmeta:

■ usvojiti i međusobno povezati ključne biološke koncepte u objašnjavanju pojava i procesa u živome svijetu kako bi stekli temeljnu biološku pismenost kao svojinu i alat građanina suvremenog demokratskog društva

■ proširiti znanja o zdravlju i rizicima od bolesti te oblikovati stavove o potrebi odgovornog ponašanja prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi

■ stečeno znanje staviti u funkciju oblikovanja stavova o potrebi očuvanja bogatstva prirode i prirodne ravnoteže te obrazložiti potrebu osobnoga odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu

Opis predmeta:Polaznici stječu znanje i razvijaju vještine, počevši od manualne spretnosti i umijeća korištenja pribora za praktičan rad, pa sve do promatranja, opisivanja, izdvajanja bitnog, zaključivanja, prezentiranja i rada u timu. Učenje biologije ciljano utječe i na afektivnu domenu polaznikova razvoja usvajanjem poštovanja prema životu te razvijanjem empatije prema drugim ljudima i drugim živim bićima, kao i na odgovornost za očuvanje prirode, okoliša te vlastitog i tuđeg zdravlja.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: BIOLOGIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čovjek i zdravlje

1. raspraviti o zdravim stilovima življenja te važnosti pravilne i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

2. identificirati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u čovjekovo tijelo i mjere prevencije

3. dati primjere najčešće virusne i bakterijske bolesti i načine njihova liječenja

4. diskutirati o djelovanju sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

5. protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različite ovisnosti

6. prepoznati opasnosti za zdravlje povezane sa specifičnosti zanimanja za koje se obrazuje

7. pokazati zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi

8. opisati primjer posljedica poremećaja ravnoteže u organizmu

Spolnost i sazrijevanje čovjeka

1. protumačiti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja s djelovanjem hormona

2. povezati funkciju spolnih organa s njihovom građom i higijenom

3. razlikovati prednosti i nedostatke različitih metoda planiranja trudnoće

4. protumačiti proces oplodnje i razvoj ploda do porođaja

5. povezati promjene tijekom trudnoće s odgovornim ponašanjem trudnice

6. raspraviti različite stavove o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju

Istraživanje u biologiji

1. izvijestiti o metodama primijenjenim u vlastitom istraživanju

2. pokazati metodu promatranja prema protokolu

3. prikazati rezultate istraživanja

4. raspraviti o značenju bioloških otkrića za život čovjeka

5. razlikovati znanstvene dokaze i neznanstvene tvrdnje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek i zdravlje

Značenje vlastitog zdravlja i potreba zdravog stila življenja

Povezanost najčešćih bolesti i poremećaja organskih sustava s mogućim čimbenicima rizika i prevencijom

Osobna higijena

Zdrava hrana i razborita prehrana

Umor, odmor i rekreacija

Ovisnosti (pušenje i ovisnost o duhanu, alkohol i alkoholizam, droge i narkomanija, ostale ovisnosti)

Pružanje prve pomoći (zahvati koji spašavaju život)

Individualni rad i rad u skupini

Primjeri poremećaja ravnoteže u organizmu i njihove posljedice

Poremećaji prehrane i utjecaj medija na stavove o zdravlju

Utjecaj vršnjaka i medija na oblikovanje zdravih stilova življenja

Odgovorno ponašanje prema zdravlju (donošenje odluka)

Rizici za zdravlje povezani sa specifičnosti zanimanja i načinom života

Spolnost i

sazrijevanje

čovjeka

Životni ciklus čovjeka i razvoj spolnosti

Pubertet i adolescencija

Građa i funkcija muškog i ženskog spolnog sustava

Menstrualni ciklus i oplodnja

Trudnoća, porođaj, dojenje i njega novorođenčadi

Sredstva kontracepcije i metode planiranja trudnoće

Individualni rad i rad u skupini

Odgovorno spolno ponašanje i partnerski odnosi (donošenje odluka)

Utjecaj vršnjaka i medija na spolno ponašanje

Istraživanje u biologiji

Područja istraživanja u biologiji

Primjeri primjene biologije u svakodnevnom životu

Osnovne etape, tehnike i metode istraživanja u biologiji

Individualni rad i rad u skupini

Važna biološka otkrića i osobe koje su pridonijele razvoju biologije

Provođenje jednostavnog istraživanja u biologiji vezanog uz struku

Znanstveni dokazi i neznanstvene tvrdnje (rasprava)

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja i individualni rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Cilj predmeta:

■ steći znanja i vještine te usvojiti procese i koncepte potrebne za korištenje računala

■ obrađivati i prikazivati podatke i informacije korištenjem primjenskih programa

■ usvojiti temeljna informatička znanja važna za razumijevanje rada računala

■ komunicirati posredstvom različitih medija

■ usvojiti postupke prikupljanja, organiziranja, analize i prezentacije podataka i informacija

■ analizirati i kritički ocijeniti prikupljene informacije

■ razviti logičke misaone procese

■ razviti algoritamski način razmišljanja

■ biti osposobljeni za samostalno i timsko rješavanje jednostavnijih problema iz vlastitog života i odabrane struke primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

■ steći osnovna znanja i vještine kako bi mogli usvojiti korištenje specifičnih računalnih programa iz područja struke

■ poštovati autorska prava i u skladu s tim preuzimati i koristiti sadržaje s računalnih mreža te steći temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Opis predmeta:

Napredak današnjeg društva temelji se na novim znanstvenim otkrićima te njihovoj primjeni u svakodnevnom životu. Razvoj znanosti i njihovu primjenu danas ne možemo zamisliti bez kvalitetne primjene informacijsko komunikacijske tehnologije te algoritamskog pristupa rješavanju problema.

U takvom društvu, temeljenom na informacijama i tehnologiji, gdje su računala sveprisutna u poslovnom i svakodnevnom životu, potrebno je da svaki pojedinac djelotvorno koristi informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Posebno je važno znati i moći prikupiti informacije i podatke te ih kritički vrjednovati, obraditi, sistematizirati, oblikovati i prikazati. Danas je konkurentnost na tržištu rada nezamisliva bez kvalitetne obrade i prezentacije podataka i rezultata vlastitog rada.

Umijeće korištenja računala, temeljna znanja i rješavanje problema tri su važne sastavnice informatičkog obrazovanja koje se nužno odvija uz samostalno korištenje računala. Rješavanje problema povezanih sa strukom temelji se na samostalnom i timskom radu koji će se razvijati u nastavnom predmetu.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

2. razlikovati osnovne logičke sklopove

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno izlazne jedinice)

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

Računalne mreže i internet

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. sigurno koristiti računalo, mrežu i internet

Obrada i prikaz podataka

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će prilagoditi sliku, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati i izložiti prezentaciju

4. radom u timu modelirati problem iz struke i svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

Rješavanje problema pomoću računala

1. koristiti i primijeniti program tabličnog računanja za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

2. opisati postupak nastajanja programa

3. objasniti pojam algoritma

4. opisati pseudokod

5. analizirati program zapisan u pseudokodu

6. osmisliti pseudokod koji rješava jednostavan problem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Prikaz podataka u računalu:

■ veza binarnog i dekadskog brojevnog sustava

■ pojam količine podataka

■ prikaz znakova standardnim ASCII kodom

Građa računala:

■ osnovni dijelovi računala

■ ulazni, izlazni, memorijski i komunikacijski uređaji i priključivanje

■ vanjske memorije

Operacijski sustav:

■ grafičko sučelje

■ postavke korisničkog sučelja

■ rad s datotekama i mapama

■ osnovno uređivanje crteža

Računalne mreže i internet

Mreže računala:

■ mreže računala (pojam i vrste)

■ dijelovi mreže računala

■ mrežni protokoli i brzina prijenosa podataka

■ internet

■ povezivanje na internet

■ usluge interneta

Elektronička pošta:

■ e-pošta klijent, web pošta

■ komunikacija pomoću elektroničke pošte

Usluga WWW:

■ web preglednik – korištenje

■ učinkovito pretraživanje i preuzimanje sadržaja s interneta

■ procjenjivanje kvalitete sadržaja na internetu

Računalna sigurnost i etičnost:

■ sigurnost i zaštita osobnih podataka

■ štetni programi i zaštita

■ kultura ponašanja na internetu

■ autorska prava i njihova zaštita

Obrada i prikaz podataka

Obrada teksta:

■ osnovna obilježja odabranog programa za obradu teksta

■ unos teksta i osnovne postavke stila pisanja

■ oblikovanje na razini znaka, odlomka i stranice

■ jezična provjera teksta i pretraživanje dokumenta

■ umetanje i oblikovanje tablice

■ umetanje i oblikovanje slika

■ pisanje matematičkih izraza

■ izradba tablice sadržaja

■ oblikovanje cijelog dokumenta

■ priprema dokumenta za ispis

■ izradba zadanog dokumenta

Obrada slike, zvuka i videa:

■ slika

■ zvuk

■ video

Prezentacije:

■ slajd, predložak, dizajn

■ korištenje slika, crteža, tablica, grafikona, zvuka u prezentaciji

■ efekti na slajdu i prezentaciji

■ izradba prezentacije na zadanu temu

Web stranice:

■ osnovna obilježja odabranog programa za izradbu web stranice

■ osnovna podešavanja

■ povezivanje stranica

■ organizacija sadržaja

■ postavljanje stranice na internet

Projektni zadatak:

■ izradba projektnog zadatka

■ prezentiranje projektnog zadatka

Rješavanje problema pomoću računala

Program i algoritam:

■ algoritam – pojam i uloga

■ pseudokod

■ slijedna struktura

■ naredba grananja

■ analiza algoritma

Tablično računanje:

■ osnovna obilježja odabranog programa za tablično računanje

■ unos i izmjena podataka

■ oblikovanje ćelija i tablica

■ adresiranje ćelija

■ formule i osnovne funkcije

■ izdvajanje podatka

■ grafikoni

■ priprema za ispis i ispis dokumenta

Projektni zadatak:

■ analiza problema

■ izradba projektnog zadatka

■ prezentiranje projektnog zadatka

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda demonstracije, istraživačka metoda, metoda praktičnih radova

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost

Oblici: individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje, domaća zadaća

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
2.2.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaMATERIJALI I TEHNOLOGIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Anatomija drva i furniri

Ploče

Nedrvni materijali

Ručni mehanizirani alati za obradu drva

Strojevi za obradu drva

Tehnološki procesi u obradi drva

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ stjecati znanja i vještine povezane s drvnim i nedrvnim materijalima koji se koriste u drvnoj industriji

■ stjecati znanja i vještine te usvojiti procese i koncepte potrebne za korištenje alata i strojeva za obradu drva

■ učinkovito primjenjivati tehnologiju kod tehnika izradbe i tehnoločkih procesa izradbe proizvoda

Opis modula:

Modul Materijali i tehnologije različitim metodama i oblicima nastave omogućava polaznicima stjecanje teorijskih znanja. Na početku prvog razreda polaznici trebaju steći ishode učenja vezane za siguran rad s alatima i strojevima te položiti ispit Zaštite na radu koji im je osnovni preduvjet za rad u školskom praktikumu.

U sklopu nastavnog predmeta Materijali, kroz stjecanje skupova ishoda učenja Anatomija drva i furniri, Ploče i Nedrvni materijali, polaznici će raznim metodama i oblicima nastave, koristeći uzorke, prepoznavati i opisati najvažnije komercijalne vrste drva, značajnije greške drva, vrste furnira, drvnih ploča te razlikovati i navesti primjenu brusnih sredstava, lakova i okova.

U sklopu nastavnog predmeta Tehnologija proizvodnje, kroz stjecanje skupova ishoda učenja Ručni mehanizirani alati za obradu drva, Strojevi za obradu drva te Tehnološki procesi za obradu drva, polaznici će raznim metodama i oblicima nastave steći ishode vezane za teorijsko poznavanje alata, strojeva i tehnoloških procesa proizvodnje.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Materijali (1. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Materijali (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Tehnologija proizvodnje (1. razred, 1 sat, 2 boda)

Tehnologija proizvodnje (2. razred, 1 sat, 2 boda)

Tehnologija proizvodnje (3. razred, 1 sat, 2 boda)Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATERIJALI

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. identificirati vrste drva

2. razlikovati histološku građu drva listača i četinjača

3. opisati makroskopsku građu drva

4. razlikovati svojstva drva kao materijala za obradu

5. identificirati grješke drva

6. odabrati drvne materijale ovisno o njihovim svojstvima i vrsti proizvoda koji će se izrađivati

7. razlikovati vrste piljene građe

8. razlikovati različite vrste furnira

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Stablo

Stablo – dijelovi, izgled i veličina

Vanjska svojstva debla

Anatomska građa drva

Stanica drva

Histološka građa drva četinjača i listača

Struktura građe drva

Makroskopska građa drva

Kemijski sastav drva

Tehnička svojstva drva

Estetska svojstva drva

Osnovna fizička svojstva drva

Mehanička svojstva drva

Fizičko-kemijska svojstva drva

Grješke drva

Grješke oblika stabla

Grješke građe drva

Grješke fizičke naravi

Grješke boje

Grješke konzistencije

Grješke od insekata i drugih štetnika

Furniri

Načini izradbe i vrste furnira

Razvrstavanje i uporaba furnira

Piljena građa

Razvrstavanje piljenica prema debljini

Razvrstavanje piljenica prema teksturi

Razvrstavanje piljenica prema kvaliteti

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), individualni i skupni praktični rad (uradak, referat, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli), predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATERIJALI

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati ploče iverice

2. razlikovati stolarske ploče

3. razlikovati furnirske ploče

4. razlikovati ploče vlaknatice

5. razlikovati lake građevinske ploče

6. odabrati pločaste materijale ovisno o njihovim svojstvima i vrsti proizvoda koji će se izrađivati

7. razlikovati različite vrste ljepila

8. razlikovati materijale za brušenje drvne površine

9. razlikovati materijale za kitanje drvne površine

10. razlikovati materijale za površinsku obradu drva

11. razlikovati različite vrste okova

12. razlikovati različite vrste tapetarskih materijala

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Iverice

Vrste iverica

Izradba ploča iverica

Svojstva iverica

Uporaba iverica

Stolarske ploče

Izradba stolarskih ploča

Svojstva stolarskih ploča

Uporaba stolarskih ploča

Furnirske ploče

Vrste furnirskih ploča

Izradba furnirskih ploča

Uporaba furnirskih ploča

Vlaknatice

Vrste vlaknatica

Oplemenjene ploče vlaknatice

MDF ploče

Svojstva vlaknatica

Uporaba vlaknatica

Lake građevinske ploče

Vrste lakih građevinskih ploča

Izradba lakih građevinskih ploča

Svojstva lakih građevinskih ploča

Uporaba lakih građevinskih ploča

Ljepila

Osnove lijepljenja

Vrste i svojstva ljepila

Brusila

Razlozi za brušenje

Vrste brusila

KitoviVrste i namjena kitova
Materijali za površinsku obradu drva

Svrha močenja drva

Vrste i svojstva močila

Boje

Izbjeljivanje

Lazure

Lakovi

Grješke kod površinske obrade drva

Okovi

Sredstva za učvršćivanje ili spajanje

Brave

Petlje

Tapetarski materijali

Vrste i namjena materijala

Madraci

Zavjese i dekori

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, individualni rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), individualni i skupni praktični rad (uradak, referat, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli), predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati vrste mehaničke obrade drva

2. prilagoditi uvjete u radionici za ručnu obradu drva

3. upotrijebiti stolarsku klupu kao radno mjesto

4. razlikovati vrste i primjenu ručnih alata

5. razlikovati vrste i primjenu ručnih mehaniziranih alata

6. razlikovati dijelove i alate te kinematiku ručnih mehaniziranih alata za obradu drva

7. razlikovati vrste i primjenu strojeva za obradu drva

8. razlikovati dijelove i alate te kinematiku strojeva za obradu drva

9. objasniti pravila za rad na strojevima na siguran način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Mehanička obrada drva

Značenje mehaničke obrade drva

Mehanička obrada drva s odvajanjem strugotine

Mehanička obrada drva bez odvajanja strugotine

Ručni alati

Ručni alati za mjerenje

Ručni alati za zacrtavanje

Ručni alati za piljenje

Ručni alati za blanjanje

Ručni alati za bušenje

Ručni alati za dubljenje

Rad na siguran način

Ručni mehanizirani alati

Ručna električna kružna pila

Ručna električna tračna pila

Ručna električna blanjalica

Ručna električna brusilica

Ručna električna glodalica

Ručna električna glodalica za lamello umetke

Rad na siguran način

Tračne pile

Vrste tračnih pila i njihova namjena

Radni alat tračne pile

Kinematika tračne pile

Uređenje lista pile

Dijelovi stolarske tračne pile

Rad na siguran način

Kružne pile

Vrste kružnih pila i njihova namjena

Kružne pile za uzdužno krojenje

Kružne pile za poprečno krojenje

Formatne kružne pile

Radni alat kružne pile

Kinematika kružne pile

Dijelovi stolne kružne pile

Rad na siguran način

Blanjalice

Vrste blanjalica i njihova namjena

Ravnalica

Debljača

Dvostrana blanjalica

Četverostrana blanjalica

Radni alat blanjalice

Rad na siguran način

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, primjena pravila za siguran rad, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), individualni i skupni praktični rad (uradak, referat, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli), predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati vrste i primjenu strojeva za obradu drva

2. razlikovati dijelove i alate te kinematiku strojeva za obradu drva

3. razlikovati strojeve za izradbu furnira

4. razlikovati različite vrste preša

5. objasniti pravila za rad na strojevima na siguran način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Glodalice

Vrste glodalica i njihova namjena

Stolna glodalica

Nadstolna glodalica

Radni alat glodalica

Kinematika glodalice

Rad na siguran način

Bušilice

Vrste bušilica i njihova namjena

Radni alat bušilica

Kinematika bušilica

Rad na siguran način

Tokarski strojevi

Vrste i namjena tokarskih strojeva

Tokarenje ovisno o smjeru kretanja tokarskog noža

Radni alat tokarskih strojeva

Rad na siguran način

Dubilice

Vrste i namjena dubilica

Lančana dubilica

Radni alat lančane dubilice

Rad na siguran način

Brusilice

Vrste i namjena brusilica

Uskotračne brusilice

Širokotračne brusilice

Tanjurasta brusilica

Rad na siguran način

Strojevi za izradbu furnira

Strojevi za piljenje furnira

Strojevi za ljuštenje furnira

Strojevi za rezanje furnira

Škare za rezanje furnira

Rad na siguran način

Preše

Mehaničke preše

Hidraulične preše

Pneumatske preše

Rad na siguran način

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, primjena pravila za siguran rad i individualni rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), individualni i skupni praktični rad (uradak, referat, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli), predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati tehnike krojenja masivnog drva i ploča

2. sastaviti krojne liste za različite proizvode

3. razlikovati tehnologiju blanjanja (ravnanje, debljanje i sl.)

4. odabrati odgovarajući način sastavljanja elemenata u gotovi proizvod te primijeniti različite načine izradbe vezova i profila

5. primijeniti tehnike brušenja te odabrati odgovarajuće sredstvo za brušenje

6. odabrati i primijeniti načine nanošenja materijala za površinsku obradu ovisno o vrsti proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnologija krojenja

Tehnike krojenja masivnog drva

Iskorištenje materijala prilikom krojenja masivnog drva

Tehnike krojenja ploča

Iskorištenje materijala prilikom krojenja ploča

Izradba krojne liste

Izradba sheme krojenja

Izračun potrebnog materijala za određeni proizvod

Tehnologija blanjanja

Tehnike blanjanja

Izbor odgovarajućeg stroja i alata

Tehnologija izradbe vezova i profila

Tehnološki proces izradbe vezova i profila

Izbor odgovarajućeg stroja i alata

Tehnika izradbe pojedinog veza i profila

Kontrola kvalitete obrade

Tehnologija brušenja

Izbor odgovarajućeg stroja i granulacije brusnog papira

Tehnika brušenja

Grješke brušenja

Tehnologija površinske obrade

Priprema materijala za površinsku obradu

Tehnike nanošenja materijala za površinsku obradu drva

Izračunavanje potrebne količine materijala za površinsku obradu

Tehnološki proces izradbe proizvoda

Točnost obrade

Tehnološki proces izradbe proizvoda od masivnog drva

Tehnološki proces izradbe proizvoda od pločastih materijala

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, primjena pravila za siguran rad i individualni rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), individualni i skupni praktični rad (uradak, referat, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli), predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaKONSTRUIRANJE NAMJEŠTAJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Tehničko crtanje

Nacrtna geometrija

Označavanje drvnih i nedrvnih materijala

Konstrukcijski vezovi i spojevi

Konstrukcije namještaja za odlaganje

Konstrukcije namještaja za podloge (rad i blagovanje)

Konstrukcije namještaja za sjedenje

Konstrukcije namještaja za ležanje

Konstrukcije građevinske stolarije

Osnove računalstva

2D konstruiranje računalom

3D konstruiranje računalom

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ objasniti grafičko komuniciranje; predočavanje predmeta i njihovo prikazivanje pomoću tehničkog crteža uz pravilnu primjenu pribora za crtanje, normi, vrsti crta, omjera, mjerila te kota i formata papira

■ objasniti vrste projekcija geometrijskih tijela i prikaze presjeka te prodora jednostavnijih uglatih i zaobljenih tijela u grafičkoj komunikaciji

■ prikazati predmete prema standardnim metodama konstruiranja drvnih proizvoda uz primjenu pravila označavanja vrsta i karakteristika pojedinih drvnih i nedrvnih materijala

■ koristiti specifične računalne programske pakete za konstruiranje namještaja, interijera i eksterijera (aplikativnih programa za 2D i 3D konstruiranje) te njihova osnovna sučelja

■ samostalno oblikovati prostor rukom i računalom, oblikovati proizvode od drva i drvnih materijala uz korištenje relevantne literature, normi, pravilnika i primjenu novih saznanja iz područja trendova, materijala i tehnologija

■ upotpuniti temeljna znanja iz područja oblikovanja i kulture stanovanja te osmisliti i samostalno oblikovati prostor i pojedine elemente u prostoru

■ uvesti pojedinca u osnove prostoručnog crtanja savladavanjem tehnika crtanja, vrsta prostoručnih crta, materijala, boja, podloga i motiva u crtanju

Opis modula:Osposobljava polaznike za grafičku i računalnu komunikaciju od savladavanja rukovanja ručnim priborom do samostalnosti izradbe tehničkih crteža na računalu u nekom od aplikativnih crtaćih 2D i 3D programa. Također, polaznici se osposobljavaju za samostalnu prilagodbu i uporabu računala prilikom pisanja, računanja, prezentiranja i pronalaženja sadržaja na internetu vezanih za struku te slanje i primanje elektroničke pošte.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Tehničko crtanje (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Nacrtna geometrija (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Konstrukcije (2. razred, 3 sata, 6 bodova)

Konstrukcije (3. razred, 4 sata, 8 bodova)

Konstrukcije (4. razred, 3 sata, 5 bodova)

Konstruiranje računalom (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Konstruiranje računalom (3. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TEHNIČKO CRTANJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. pravilno pripremiti i koristiti pribor za crtanje i pisanje

2. koristiti tehničko pismo i norme pri izradbi tehničkih crteža

3. primijeniti zadana mjerila prilikom izradbe tehničkih crteža

4. primijeniti pravila kotiranja i izradbe sastavnica proizvoda

5. konstruirati osnovne geometrijske likove i krivulje

6. primijeniti pravila ortogonalnog projiciranja

7. prikazati osnovna geometrijska tijela 3D prikazom

8. nacrtati kompoziciju geometrijskih tijela ortogonalnom projekcijom i 3D prikazom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u tehničko crtanje

Vrste tehničkih crteža

Namjena tehničkih crteža

Pribor za rad i njegovo održavanje

Vrste i podjela pribora za ručno crtanje

Glavne karakteristike u upotrebi

Priprema pribora za rad

Norme, značenje i primjena

Vrste normi i njihovo značenje unutar tehničkih crteža i općenito

Primjena normi i standarda

Tehničko pismo

Tehničko pismo – podjela i osnovne karakteristike

Tehničko pismo – namjena

Standard tehničkog pisma

Crte – vrsta i primjena

Vrste crta i primjena

Primjena pojedinog tipa linija

Kompozicija linija

Formati papira, savijanje

Podjela formata papira

Primjena formata papira

Savijanje formata papira

Sastavnice i zaglavlja

Namjena i vrste sastavnica

Osnovni elementi sastavnica

Namjena i vrsta zaglavlja

Osnovni elementi zaglavlja

Mjerila

Namjena mjerila

Osnovne karakteristike mjerila

Primjena mjerila i standardi

Kotiranje

Vrste kota i kotiranja

Elementi kote i njihova primjena

Standardi i pravila za kotiranje

Osnovni geometrijski pojmovi i primjena

Vrste kutova

Pravila konstruiranja kutova pomoću pribora za crtanje

Mjerenje i obilježavanje kutova

Konstruiranje simetrale, normale i kružnih prijelaza

Konstruiranje geometrijskih likova

Konstrukcije krivulja

Konstrukcija parabole

Konstrukcija hiperbole

Konstrukcija elipse pomoću temeljnih kružnica

Konstrukcija elipse iz para konjugiranih promjera

Ortogonalno projiciranje

Osnove ortogonalne projekcije

Definiranje ravnina projekcije

Projekcija na jednu ravninu (točke, pravca i plohe)

Projekcija na dvije ravnine (točke, pravca, plohe i tijela)

Projekcija na tri ravnine (točke, pravca, plohe i tijela)

Koso projiciranje

Osnove 3D crtanja

Izometrija

Kosa projekcija

Programi

Ortogonalna projekcija uglatih tijela uporabom mjerila i omjera

Izometrijski prikaz uglatih tijela upotrebom mjerila i omjera

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost normi i pravila tehničkog crtanja, primjena usvojenih normi i pravila, točnost, urednost i preciznost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. interpretirati prostorni koordinatni sustav i pripadajuće ravnine i osi

2. primijeniti pravila prostornog predočavanja

3. nacrtati presjeke jednostavnih i zaobljenih tijela

4. opisati prodore jednostavnijih uglatih i zaobljenih tijela

5. prepoznati primjenu presjeka i prodora u struci

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod i ponavljanje

Prostorni koordinatni sustav

Projekcije elemenata na sve tri ravnine

Projekcije likova na sve tri ravnine

Projekcije tijela na sve tri ravnine

Ortogonalno projiciranje

Načini projiciranja

Projekcije točke

Koordinate točke, kvadranti

Projekcije dužine

Prava veličina dužine

Projekcije pravca

Prvo i drugo probodište pravca

Prvi i drugi prikloni kut pravca

Točka i pravac

Dva pravca

Ravnina

Tragovi ravnine, koordinate ravnine

Pravac u ravnini (sutražnjica, priklonica)

Točka u ravnini

Zadavanje ravnine

Projekcija geometrijskih tijela s osnovicama u ravninama projekcije

■ prizma

■ valjak

■ piramida

■ stožac

Presjeci geometrijskih tijela

Presjeci prizama

Presjeci piramida

Prodori

Probodište ravnog lika s pravcem

Prodori uglastih tijela

Prodor dvaju valjaka koji se sijeku pod pravim kutem

Prodor valjka stošcem

Programi

Program 1:

ortogonalna projekcija kosog uglatog geometrijskog tijela.

Program 2:

ortogonalna projekcija rotirajućeg geometrijskog tijela.

Program 3:

presjek uglatog geometrijskog tijela

Program 4:

presjek rotirajućeg oblog geometrijskog tijela.

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. označiti i obilježiti masivno (cjelovito) drvo po pojedinim presjecima

2. označiti i obilježiti ploče

3. označiti i obilježiti nedrvne elemente za sastavljanje i povezivanje

4. razlikovati okove i ukrase

5. nacrtati konstrukcijske oblike sastavljanja i povezivanja

6. nacrtati širinsko sastavljanje masivnog drva i ploča

7. nacrtati dužinsko sastavljanje masivnog drva

8. nacrtati debljinsko sastavljanje masivnog drva

9. nacrtati kutno sastavljanje i povezivanje masivnog drva i ploča

10. nacrtati priključno sastavljanje i povezivanje masivnog drva i ploča

11. prikazati vezne elemente za vezove i sastave

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam konstrukcija i konstruiranja

Pojam konstrukcija

Zadaci konstruiranja i konstruktora

Metode konstruiranja

Drvni i nedrvni materijali u konstrukcijama namještaja i proizvoda za graditeljstvo

Kvalitativna analiza proizvoda

Kriteriji drvnih i nedrvnih materijala u izradbi gotovih proizvoda od drva

Klasifikacija finalnih drvnih proizvoda

Izradba tehničkih crteža prema osnovnim normama i metodama konstruiranja.

Prikazivanje i označavanje cjelovitog (masivnog drva)

Prikazivanje i označavanje ploča

Prikazivanje i označavanje nedrvnih i drugih materijala

Konstrukcijski oblici sastavljanja drvnih konstrukcija

Dužinsko sastavljanje

Širinsko sastavljanje

Širinsko sastavljanje drvnih materijala – ploča

Debljinsko ili uslojeno sastavljanje

Debljinsko sastavljanje s drvnim materijalima – pločama

Sastavljanje rubnim i kutnim dijelovima – oblaganje rubova i uglova

Kutno dvokrako plošno sastavljanje

Kutno dvokrako bočno sastavljanje

Kutno dvokrako priključno sastavljanje

Kutno trokrako prostorno sastavljanje

Kutno četverokrako sastavljanje

Kutno višekrako sastavljanje

Nedrvni elementi za spajanje i povezivanje (okovi i ukrasi)

Metalni, plastični i ostali elementi za povezivanje i spajanje

Metalni, plastični i ostali ukrasi prilikom izradbe namještaja i proizvoda od drva

Proizvodi drvne galanterije

Podjela i namjena drvne galanterije

Karakteristike ugrađenih materijala za izradbu drvne galanterije

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, kreativnost i odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati namještaj interijera prema namjeni i osnovnim karakteristikama u upotrebi

2. primijeniti optimalna konstrukcijska rješenja i pravilno dimenzioniranje namještaja iz pojedine skupine namještaja interijera

3. objasniti postupak izradbe tehničkog crteža za pojedinu skupinu namještaja interijera ručno i na računalu u 2D (ortogonalna projekcija, prostorni prikaz i razrada detalja)

4. nacrtati ortogonalnu projekciju i izometrijski prikaz pomoću računala u CAD 2D programu za konkretan proizvod iz pojedine skupine namještaja interijera

5. prepoznati i definirati osnovnu namjenu i karakteristike okova koje se koriste za pojedinu skupinu namještaja interijera

6. ispisati sastavnicu i tehnički opis za konkretan proizvod namještaja interijera na računalu u primjerenom programu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Metode konstruiranja drvnih proizvoda

Metode konstruiranja namještaja

Metode konstruiranja proizvoda od drva

Izradba dokumentacije za proizvode

Namještaj za pohranu

Podjela i namjena

Osnovni konstrukcijski oblici ormara (karakteristike i izgled)

Sastavljanje sklopova ormara

Inačice kutnog povezivanja korpusa ormara

Noge, nožišta i donožja ormara

Police, načini postavljanja

Ladice – konstrukcijska razrada i načini postavljanja

Poleđine, vrste i načini postavljanja

Konstrukcija i način ugradnje vrata na korpuse ormara

Prihvatnici, vrste i načini postavljanja

Vrste i primjena okova i ukrasa

Namještaj za podloge

Podjela i namjena

Načini sastavljanja pojedinih elemenata stola

Konstrukcijski oblici ploča stolova

Konstrukcijski oblici postolja

Sastavi okvirnica, postolja i nogu (rastavljive inačice)

Učvršćivanje ploče stola na postolje

Ostale konstrukcijske vrste postolja (stolovi za proširenje osnove)

Specijalni okovi i njihova primjena

Namještaj za sjedenje

Namjena i podjela

Nazivi dijelova i sklopova stolaca i polunaslonjača

Načini sastavljanja pojedinih dijelova

Konstrukcija sjedišta, nožišta, rukonaslona i naslona za leđa

Načini sastavljanja stolca

Naslonjač – jednosjed, višesjed

Sastavni dijelovi i konstrukcija naslonjača

Vrste i primjena tapetarskih materijala

Konstrukcije tapetarskih materijala i njihove karakteristike

Namještaj za ležanje

Namjena i podjela

Konstrukcijski oblici i sastavni dijelovi

Vrste kreveta

Konstrukcija i spajanje cjelina u sklopove

Podloge ležaja

Sastav ležaja

Okovi za krevete i njihova primjena

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, kreativnost i odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. definirati osnovne pojmove iz građevinarstva

2. objasniti namjenu, podjelu, osnovne karakteristike i skice karakterističnih horizontalnih i vertikalnih presjeka prozora

3. objasniti namjenu, podjelu, osnovne karakteristike i skice karakterističnih horizontalnih i vertikalnih presjeka vrata

4. prepoznati okove za građevinsku stolariju

5. objasniti zaštitu proizvoda građevinske stolarije

6. pročitati građevinske nacrte

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi iz graditeljstva

Osnovni pojmovi iz građevinarstva (vrste nacrta)

Zidovi i otvori na zidovima

Vrste mjera na građevinskim nacrtima

Prozori

Namjena i podjela

Određivanje mjera otvora za prozore

Načini ugradnje prozora

Osnovne dimenzije prozora

Podjela prozora prema materijalu

Standardi za prozore i razvrstavanje po konstrukciji

Konstrukcija doprozornika

Konstrukcija prozorskog krila

Podjela prozora s obzirom na broj krila i ostakljenih ravnina

Načini otvaranja prozora

Prozorski okovi (namjena i podjela)

Koeficijenti toplinske i zvučne provodljivosti prozora

Vrata

Namjena i podjela

Vrste mjera na otvorima i vratima

Načini ugradnje vrata

Osnovna konstrukcija i sklopovi vrata

Vrste vrata po obliku, položaju, broju krila i načinu otvaranja

Osnovni tipovi vratnih krila i dovratnika prema hrvatskim normama

Vanjska vrata – namjena, osnovne karakteristike, materijali i specifičnosti u upotrebi

Klizna, klatna, obrtna, posmična, otklopna i harmonika vrata

Karakteristični okovi za vrata

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, kreativnost i odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUIRANJE RAČUNALOM

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti sučelje crtaćeg 2D programa (CAD)

2. postaviti parametre crteža

3. crtati jednostavne objekte

4. crtati krivulje i točkaste objekte

5. uređivati crtež – osnovni alati

6. uređivati crtež – napredni alati

7. crtati složene objekte

8. crtati kote i kreirati stil kotiranja

9. iscrtati i ispisati crtež

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove AutoCAD-a

Upotreba korisničkog sučelja AutoCAD-a

Pokretanje AutoCAD-a

Zadavanje koordinata

Razumijevanje koordinatnog sustava X, Y

Vrste koordinata

Unošenje koordinata

Postavljanje koraka i mreže

Ciljnici točaka na objektima (Object Snap)

Naredba From

Postavljanje parametara crteža

Vrste mjernih jedinica

Granice crteža

Naredba MVSETUP

Crtanje jednostavnih objekata

Upotreba naredbi za crtanje (LINE, RECTANGLE, POLYGON,

CONSTRUCTION LINE, RAY)

Crtanje krivulja i točkastih objekataUporaba naredbi za crtanje (CIRCLE, ARC, ELLIPSE)
Pregledavanje crteža

Načini prikaza crteža

Naredbe (PANN i ZOOM)

Izometrijsko crtanje

Uređivanje crteža – osnovni alatiUporaba naredbi za modificiranje crteža (ERASE, MOVE, COPY, ROTATE, SCALE)
Uređivanje crteža – napredni alatiUporaba naredbi za modificiranje crteža (MIROR, ARRAY, OFFSET, TRIM, EXTEND, LENGTHEN, STRETCH, BREAK, CHAMFER, FILLET)
Uređivanje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta linija

Razumijevanje, imenovanje i kreiranje slojeva

Dodjeljivanje boje, vrste i debljine linija

Korištenje i prijelaz iz jednog u drugi sloj

Promjena boje, vrste i debljine linija sloja i objekta

Promjena karakteristika objekata primjenom globalnog mjerila

Kreiranje teksta

Kreiranje i uređivanje jednorednog teksta

Kreiranje i uređivanje višerednog i novog stila teksta

Crtanje kota

Elementi kote i priprema za kotiranje

Crtanje linijskih i usporednih kota

Kreiranje kota osnovne linije i lančanih kota

Kotiranje lukova i kružnica

Kotiranje pokaznih linija

Uređivanje kota

Kreiranje stilova kote

Definiranje nove kote

Upravljanje tekstom kote

Razumijevanje stilova kota

Crtanje složenih objekata

Kreiranje i uređivanje polilinija

Crtanje i uređivanje poveznica

Šrafiranje područja

Iscrtavanje i ispis crteža

Postavljanje crteža u prostor papira

Iscrtavanje crteža

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad, e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, kreativnost i odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUIRANJE RAČUNALOM

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. imenovati poglede u 3D

2. pregledavati 3D crteže

3. specificirati 3D koordinate

4. upotrijebiti korisnički koordinatni sustav (KKS)

5. crtati standardne 3D oblike

6. kreirati čvrsto tijelo i urediti ga u 3D prostoru

7. kreirati složeno čvrsto tijelo

8. urediti čvrsto tijelo naprednim alatima

9. renderirati crtež tijela u 3D

10. primijeniti materijale na 3D objektima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Imenovani pogledi

Fiksni okviri s pogledom i njihovo konfiguriranje

Korištenje fiksnih okvira s pogledom

Kreiranje pogleda u okvirima s pogledom

Podjela procedure crtanja između više okvira s pogledom

Pregledavanje 3D crteža

Rad sa standardnim motrištima i gledanje na crtež iz standardnih točaka

Motrišta

Karakteristike prikaza pojedinog motrišta

Upotreba 3D

orbite

Uporaba, okretanje i slobodno rotiranje u 3D orbiti

Pomicanje i zumiranja modela u 3D orbiti

Uporaba i namještanje kamere u 3D orbiti

Postavljanje reznih ravnina i korištenje opcija zasjenjivanja

Kreiranje regija

Osnovne karakteristike regije

Načini kreiranja regija

Uporaba regija prilikom formiranja3D crteža

Specificiranja 3D

koordinata

Rad s 3D koordinatama

Apsolutne i relativne Kartezijeve koordinate u 3D

Cilindrične i sferne koordinate

Korisnički koordinatni sustav (KKS)

Razumijevanje, upravljanje i rad s ikonom KKS-a

Korištenje elevacije i visine

Kreiranje ploha dodavanjem visine

Korištenje naredbe HIDE

Crtanje standardnih 3D oblika

Crtanje (kutije, klina, piramide, stošca, sfere, kupole, zdjele torusa)

Crtanje rotacijske plohe i zadavanje broja segmenata

Crtanje izvučene plohe

Kreiranje čvrstih tijela i njihovo uređivanje u 3D

Crtanje (kutije, sfere, cilindra, stošca, klina, torusa)

Korak po korak crtanje standardnih 3D čvrstih tijela

Kreiranje složenih čvrstih tijela

Zbrajanje, oduzimanje i kreiranje čvrstog tijela od presjeka dvaju ili više tijela

Kreiranje novog čvrstog tijela naredbom INTERFERE

Korištenje naredbe SECTION i SLICE

Korištenje naredbi za uređivanje u 3D

Zrcaljenje i svrstavanje objekata u polja

Kreiranje pravokutnih i polarnih trodimenzionalnih polja

Rotiranje i zaobljivanje 3D čvrstih tijela

Skošavanje bridova i rastavljanje 3D objekata

Uređivanje čvrstih tijela

Izvlačenje, pomicanje i zadavanje vrijednosti plohama

Brisanje, rotiranje i skošavanje ploha

Kopiranje, bojanje i uređivanje bridova ploha

Čišćenje, razdvajanje i izdubljivanje čvrstih tijela

Renderiranje u 3D

Razumijevanje i izvođenje standardnog postupka renderiranja

Kreiranje i zadavanje boje svjetlosti

Zadavanje ambijentalnog i točkastog izvora svjetlosti

Kreiranje refleksnog i udaljenog izvora svjetlosti

Kreiranje, tipovi i parametri sjena

Kreiranje scena

Rad s materijalima

Dodavanje materijala

Rad s listama materijala

Unošenje i pregledavanje materijala

Kreiranje vlastitih materijala

Refleksija, hrapavost, prozirnost i lom svjetlosti

Korištenje pozadina

Završno renderiranje, spremanje renderiranih slika i poništavanje rezultata renderiranja

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, kreativnost i odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaOBLIKOVANJE I PROJEKTIRANJE NAMJEŠTAJA I PROSTORA

Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda

kvalifikacije

Oblikovanje namještaja i proizvoda od drva

Primjena normi, materijala i tehnologija u oblikovanju namještaja

Osnove arhitektonskog projektiranja

Opremanje stambene jedinice

Primjena komponenata prostora

Osnove prostoručnog crtanja

Uvod u stilove namještaja

Linearno crtanje u perspektivi

Prezentacijski dizajnerski crtež

3D računalno oblikovanje namještaja

3D računalno opremanje prostora

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ samostalno oblikovati prostor rukom i računalom

■ oblikovati proizvode od drva i drvnih materijala uz korištenje relevantne literature, normi, pravilnika i primjenu novih saznanja iz područja trendova, materijala i tehnologija

■ upotpuniti temeljna znanja iz područja oblikovanja i kulture stanovanja te osmisliti i samostalno oblikovati prostor i pojedine elemente u prostoru

■ uvoditi pojedinca u osnove prostoručnog crtanja svladavanjem tehnika crtanja, vrsta prostoručnih crta, materijala, boja, podloga i motiva u crtanju

■ učinkovito primjenjivati tehnologiju kod 3D oblikovanja namještaja i opremanja prostora

Opis modula:Modul uvodi pojedinca u osnove dizajna i proces oblikovanja namještaja i prostora te ga osposobljava za djelomično samostalan i u cijelosti interdisciplinaran timski rad na oblikovanju proizvoda od drva i drvnih materijala te opremanju prostora. Također, modul osposobljava pojedinca u izradbi prezentacije vlastitog rješenja namještaja i opremljenog prostora pomoću dizajnerskog crteža, računalnih 2D i 3D aplikacijskih programa i radioničkog modela/ makete.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Oblikovanje i projektiranje proizvoda (3. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Oblikovanje i projektiranje proizvoda (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Opremanje i projektiranje prostora (4. razred, 3 sata, 5 bodova)

Dizajnersko crtanje (1. razred, 1 sat, 2 boda)

Dizajnersko crtanje (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Dizajnersko crtanje (3. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OBLIKOVANJE I PROJEKTIRANJE PROIZVODA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. osmisliti namještaj i druge proizvode od drva prema zadanim značajkama

2. primijeniti stil određenog namještaja s ciljem predlaganja novog rješenja (namještaja)

3. prikazati inačice idejnih rješenja namještaja funkcionalnim dizajnerskim crtežom u perspektivi

4. odrediti oblikovno-funkcionalne, konstrukcijsko-tehnološke i druge značajke izvedbenog rješenja namještaja

5. skicirati prostoručno linijski ideju zamišljenog namještaja

6. primijeniti dizajnerski crtež u prezentaciji rješenja namještaja

7. proučiti važeće norme u oblikovanju namještaja i drugih proizvoda od drva i drvnih materijala

8. pratiti trendove i novitete u području dizajna namještaja

9. pratiti inovacije u području novih materijala i tehnologija

10. razvrstati stilove namještaja prema značajkama i vremenu nastanka

11. navesti karakteristične oblike, vrstu korištenog materijala, dekoracije i druge značajke određenog stila

12. odrediti vrijeme nastanka namještaja obzirom na stil

13. prepoznati stil određenog namještaja s ciljem predlaganja novog rješenja (namještaja)

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u oblikovanje proizvoda

Obilježja svjetskih i europskih stilova u izradbi namještaja

Uporaba i značenje oblika, materijala i konstrukcija u određenim povijesnim stilovima, suvremeni trendovi u dizajnu namještaja

Razvoj suvremenog dizajna

Osnove oblikovanja proizvoda

Percepcija proizvoda

Oblikovni elementi industrijskog oblikovanja – načela oblikovanja: funkcionalna načela, estetska načela, tehničko-tehnološka načela, ljudska načela, ekonomska načela, ekološka načela.

Što je projektni zadatak

Uloga i značaj dobro dizajniranog proizvoda

Uloga dizajna u razvoju tvrtke određivanjem projektnog zadatka

Postupak i faze dizajna

Činitelji dizajna (dizajn faktori)

Serijska proizvodnja, plasman, korištenje proizvoda

Praksa dizajna

Mjesto i uloga dizajnera i tehničara u razvoju proizvoda, primjeri iz prakse

Proces oblikovanja

Zahtjevi koji se odnose na proizvod

Dizajn i normizacija: norme, namještaj, funkcionalne veličine

Međuodnosi veličina ljudskog tijela i proizvoda

Antropometrija i ergonomija

Kvaliteta proizvoda

Valorizacija oblikovanog proizvoda u marketingu

Komunikacija između proizvođača i potrošača

Način prikaza i prezentacije projekta

Programi (Vježbe)

Oblikovanje pojedinačnog namještaja jednostavnih funkcija:

Vježba 1: oblikovanje namještaja za pohranu (različite namjene: odlaganje knjiga; odlaganje odjeće; odlaganje cipela itd..)

Vježba 2: oblikovanje namještaja za podloge (ovisno o funkciji i namjeni: za blagovanje, za odmor; za rad u uredu; za rad u školi, itd)

Vježba 3: Oblikovanje namještaja za sjedenje (ovisno o funkciji i namjeni: za blagovanje, za odmor; za radu u redu; za rad u školi, itd)

Vježba 4: Oblikovanje namještaja za ležanje (različiti korisnici i funkcije: krevetni sustav za djecu; krevetni sustav za srednju dob; krevet – naslonjač, bolesnički krevet, itd)

Vježbe se izvode u koordinaciji s nastavnim temama iz predmeta Konstrukcije.

Svaka vježba sadrži mapu (program) sa sadržajem: uvod, postavljeni zahtjevi koji se odnose na proizvod (estetski, tehničko-tehnološki, antropometrijski, ekonomski, ekološki i ostali), idejne skice, oblikovno-funkcionalno-ergonomska analiza rješenja proizvoda, izvedbeno rješenje, prezentacija rješenja (prezentacijski crtež).

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad, e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija oblikovnog rješenja

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: OBLIKOVANJE I PROJEKTIRANJE PROIZVODA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. definirati značajke budućeg proizvoda (estetske, konstrukcijske, tehničke, ekonomske, ergonomske i dr.) prema potrebama ciljne skupine korisnika

2. skicirati oblikovano idejno rješenje namještaja i drugih proizvoda od drva

3. odabrati optimalno rješenje namještaja

4. primijeniti norme i drugu literaturu povezane s ergonomijom i kvalitetom oblikovanog proizvoda

5. koristiti nove materijale i tehnologije u oblikovanju namještaja

6. oblikovati složena 3D čvrsta tijela

7. pretvoriti čvrsta tijela u prepoznatljive forme namještaja

8. oblikovati vlastito rješenje namještaja pomoću 3D aplikacija

9. urediti vlastito rješenje namještaja pomoću 3D aplikacija

10. renderirati vlastito rješenje namještaja pomoću 3D aplikacija

11. primijeniti materijale na vlastitom rješenju

12. prezentirati oblikovani namještaj pomoću računalnog prezentacijskog 3D crteža

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Metodologija oblikovanja namještaja

Postavljanje problema: koja ciljna skupina korisnika koristi vrstu namještaja koja se treba oblikovati (dob, spol, ekonomski, kulturni, socijalni status i sl.)

Zahtjevi koji se odnose na vrstu namještaja koja se treba oblikovati (gdje se koristi, čemu služi, koju mora imati funkciju i sl.) (estetski, ergonomski, ekološki, konstrukcijski, tehnološki, ekonomski i dr.)

U odnosu na buduće rješenje namještaja – koncept rješenja

Elementi oblikovnog rješenja (što sve rješenje namještaja sadrži, od kojih se funkcionalnih dijelova sastoji, od čega je izveden (vrsta materijala, kako je izveden itd.)

Rješavanje funkcionalnosti proizvoda (način prikaza funkcije namještaja)

Odabir konačnog rješenja (objašnjenje zašto je odabrano određeno rješenje)

3D računalno modeliranje namještaja u prostoru

Primjena savladanih znanja i vještina u predmetu Dizajnerski crtež i Konstruiranje računalom zadanom temom

Prezentacija oblikovanog namještaja pomoću računalnog prezentacijskog 3D crteža

Programi (vježbe)

Vježba 1-2: Od ideje do gotovog proizvoda.

Oblikovanje elementa namještaja prema zadanoj temi, izradba modela ili makete proizvoda (od prostoručne skice do makete).

Vježbe se izvode u koordinaciji s već usvojenim znanjima iz predmeta Konstrukcije te u koordinaciji s nastavnim temama iz Radioničkog modeliranje proizvoda od drva i Konstruiranje računalom. Svaka vježba sadrži mapu (program) sa sadržajem: uvod u problem, postavljeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, idejne skice, oblikovno-funkcionalno-ergonomska analiza rješenja proizvoda, izvedbeno rješenje, prezentacija rješenja (2D i 3D računalna prezentacija).

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija oblikovnog rješenja

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: OPREMANJE I PROJEKTIRANJE
PROSTORA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati vrste, tipologiju i zadatke prostora

2. analizirati funkcionalne i estetske komponente prostora

3. definirati zahtjeve na zadanu funkcionalnu jedinicu (stan)

4. kotirati tlocrt stambene jedinice (stana) u zadanom mjerilu

5. tlocrtno i prostorno projektirati namještaj i opremu u zadanom stanu

6. ucrtati namještaj pomoću simbola u odgovarajućem mjerilu u zadani tlocrt stana

7. odrediti korisnika i funkciju zadane stambene jedinice

8. analizirati potrebe korisnika zadane stambene jedinice

9. definirati funkcionalne prostore i namjenu svakog prostora unutar zadane stambene jedinice

10. odrediti vrstu namještaja za pojedini funkcionalni prostor

11. opremiti pojedinu prostoriju stambene jedinice odgovarajućim namještajem s obzirom na funkciju i namjenu

12. prepoznati osnovne komponente prostora (boje, teksture, materijale, osvjetljenje i dr.) pri opremanju stana

13. koristiti literaturu povezanu s primjenom boja, tekstura, rasvjete, materijala i drugih komponenata u opremanju stana

14. isplanirati unutrašnju dekoraciju bojama po prostorijama

15. odabrati rasvjetu za pojedine prostorije

16. predvidjeti podne i zidne teksture za prostorije

17. primijeniti osnovne komponente prostora u zadanom tlocrtu stana

18. koristiti naredbe 3D računalnih aplikacijskih programa za oblikovanje i opremanje prostora

19. primijeniti 3D računalne aplikacijske programe pri oblikovanju i opremanju prostora

20. izraditi inačice rješenja opremljenog prostora u 3D aplikacijskom programu

21. primijeniti odgovarajuće mape materijala pri konačnom renderiranju prikaza

22. prikazati 3D opremljeni prostor iz nekoliko virtualno različitih stajališnih točaka u prostoru

23. prezentirati vlastito rješenje opremljenog prostora pomoću 3D računalnih aplikacijskih programa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u prostorno oblikovanje

Tipologija i zadatci prostora

Estetske i funkcionalne komponente prostora

Percepcija prostora

Odnos čovjeka, namještaja i namjenskog prostora

Etiološki pregled kroz unutrašnje opremanje prostora

Dispozicija, način projektiranja i gradnje, materijali, funkcionalna obilježja

Vrste materijala u arhitekturi

Uvod u arhitektonsko projektiranje

Načela arhitektonskog projektiranja, vrste nacrta, pravila arhitektonskog kotiranja tlocrta

Osnovna načela uređenja prostora

Mjere i odnosi

Način prikazivanja elemenata namještaja u tlocrtnoj projekciji (primjena simbola)

Tlocrtna komunikacija prostorija i namještaja

Funkcionalna i oblikovna analiza suvremenog namještaja i uporabnih predmeta

Kultura stanovanja

Obilježja stanovanja i opremanja stambenog prostora

Obilježja suvremenog stanovanja

Načela i elementi oblikovanja prostora za stanovanje

Buka, osvjetljenje, zrak, temperatura

Psihologija boje, materijala

Primjena boja i materijala u prostoru

Čovjek kao modul organizacije stambenog prostora

Tipologija stambenih prostora (osnove)

Obiteljska kuća

Stambena jedinica u stambenoj zgradi

Garsonijera

Potkrovlje

Opremanje funkcionalnih cjelina suvremene stambene jedinice

Analiza pojedinih prostornih jedinica, njihova funkcija i načela opremanja

Ulazni prostor

Hodnik

Dnevni boravak

Blagovaonica

Kuhinja

Radni prostor

Spavaća soba

Dječja soba

Pomoćni prostori

3D računalno modeliranje prostora

Primjena savladanih znanja i vještina u predmetu Dizajnerski crtež i Konstruiranje računalom u zadanoj temi

Prezentacija opremljenog prostora (s ucrtanim namještajem) pomoću računalnog prezentacijskog 3D crteža

Programi (vježbe):

Oblikovanje interijera pojedinih funkcionalnih jedinica unutar stana prema zadanom tlocrtu (napomena: zadatak se izrađuje za svaku funkcionalnu jedinicu posebno i neposredno nakon obrađene nastavne teme).

1. (prvo polugodište): izradba mape (programa) sa sadržajem: skica idejnog opremanja prostora, tlocrtni prikaz prostora te pogledi / presjeci s dimenzijama, sa i bez ucrtanog namještaja, prezentacija rješenja opremljenog prostora pomoću perspektive s dva nedogleda uz primjenu osnovnih elemenata dizajna.

2. (drugo polugodište): izradba mape (programa) sa sadržajem: skica idejnog opremanja prostora, tlocrtni prikaz prostora te pogledi / presjeci s dimenzijama, sa i bez ucrtanog namještaja, prezentacija rješenja opremljenog prostora pomoću 3D računalnih programa.

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija oblikovnog rješenja

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: DIZAJNERSKO CRTANJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti pravila prostoručnog crtanja jednostavnih i složenih kompozicija u prostoru

2. primijeniti tehniku viziranja u prostoručnom crtanju jednostavnih kompozicija

3. razlikovati vrstu prostoručno povučene crte i način sjenčanja

4. složiti kolorističku skalu boja prema zadanom predlošku

5. tonski modulirati boje i sjene na zadanom modelu

6. uočiti proporcije i kompoziciju na zadanom modelu

7. nacrtati prostoručno linijski zadanu kompoziciju

8. osjenčati zadanu kompoziciju tehnikama olovke/bojice

9. naznačiti grafizam predmeta na zadanoj kompoziciji

10. prikazati krokijem zadani model u prostoru

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove crtanja, upoznavanje s crtaćim i slikarskim priborom i materijalima

Upoznavanje s osnovama crtanja

Što je crtež, tehnike crtanja, materijali, boje, podloge i ostali pribor, vrste crta

Olovka, ugljen, tuš, pero, flomaster, akvarel, gvaš, tempera, kolaž

Linija, linijski crtež, ton, tonski crtež, tekstura, sjenčanje, grafizam

Podloge za risanje i slikanje

Specijalne podloge i materijali

Uvod u teoriju forme

Likovni pojmovi (likovni elementi, kompozicijska načela)

Likovni elementi: točka, crta (linija), boja, ploha, površina, volumen i prostor

Načela estetskog reda: ritam, kontrast, harmonija, ravnoteža, dominacija, jedinstvo

Linijski crtež

Komponente linijskog crteža

Tehnike i motivi linijskog crteža

Olovka, drvena bojica, tuš, flomaster

Grafizam, tekstura

Pravila crtanja jednostavnih dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih predmeta (kocka, kvadar, kugla, piramida...)

Postavljanje predmeta u format, viziranje

Uporabno značenje i primjena boje, teksture, kompozicije, harmonije, proporcije i ostalih načela

Crtanje prema zadanom modelu

Crtanje prema sjećanju

Kompozicija na papiru, proporcija i odnosi među elementima, perspektiva, svojstva površine – tekstura, faktura (crtačko teksturiranje, privid površine predmeta na papiru), tonska modelacija (sjenčanje, svjetlo/sjena) i grafička modelacija (grafizam, točka/linija)

Prostoručno prikazivanje projekcije i

volumena na plohi

Volumen, perspektiva, projekcija, pogledi

Vrste perspektive, nedogledi, horizont...

Poznavanje i razumijevanje prikaza na papiru

Trodimenzionalna projekcija (3D) na plohi (2D)

Pojmovi 2D, 3D crtanje

Privid volumena na plohi pomoću grafičkog i tonskog izražavanja

Modeliranje, građenje i prostorno-plastičko oblikovanje predmeta

Čovjek, proporcije, mjere i odnosi

Slikanje

Slikarske tehnike i materijali

Slikanje zadanog motiva

Akvarel, gvaš, tempera, akrilik, ulje, kolaž, freska, mozaik

Tonsko slikanje, realističko slikanje

Teorija boje: što je boja, boje i neboje, osnovna svojstva boja, kontrasti boja, simbolika boje

Kolorističko slikanje, miješanje boja

Apstraktno slikanje

Stilizacija

Crtanje zadane jednostavne kompozicijePrikaz kompozicije jednostavnih formi u prostoru
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad, e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: DIZAJNERSKO CRTANJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti pravila prostoručnog dizajnerskog crtanja složenih kompozicija u prostoru

2. koristiti pravila crtanja konstrukcije perspektive

3. objasniti pojam horizont, točke nedogleda, ravnina slike, očište i druge pojmove crtanja u perspektivi

4. primijeniti konstrukciju perspektive s jednim ili dva nedogleda na prikazu jednostavnih i složenih predmeta

5. primijeniti konstrukciju perspektive s jednim i dva nedogleda u crtanju namještaja i prostora

6. ucrtati namještaj u sobi pomoću perspektive s dva nedogleda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove dizajnerskog crteža

Tehnike i motivi dizajnerskog crteža

Skica, kroki

Ortogonalna projekcija (nacrt, tlocrt, bokocrt), perspektiva, aksonometrija predmeta u prostoru

Prostoručno prikazivanje jednostavnih predmeta svakodnevne upotrebe u prostoru, u ortogonalnom i perspektivnom prikazu

Uvod u perspektivu

Osnovni pojmovi: nedogled, ravnina slike, osnovna crta, mjerna crta, horizont, očište

Ravnine koje tvore oktante, distancijske točke

Kocka u Talesovoj kružnici iz jednog i dva nedogleda

Različiti položaji obzirom na očište i horizont (ptičja, u visini očiju, žablja perspektiva)

Oštrobridno tijelo unutar dvaju nedogleda

Prikaz tijela u perspektivi iz tri točke nedogleda

Vrste kosih projekcija (aksonometrija)

Izometrija, dimetrija, trimetrija, frontalna, kosa projekcija, vojnička, planometrija

Mreže za ucrtavanje aksonometrijskih slika

Konstrukcija perspektive s jednim nedogledom

Frontalni položaj kvadrata u horizontalnoj ravnini i njegova razdioba na manje kvadrate

Perspektiva zakrenutog kvadrata u horizontalnoj ravnini – mjerne točke.

Prevaljeni položaj i perspektivna slika kružnice

Perspektiva prizme s bazom u horizontalnoj ravnini

Konstrukcija prostorije s različitim položajima očišta

Konstrukcija položaja točke (dva načina)

Kvadratična razdioba zidova (mreža)

Jednostavna tijela u perspektivi

Namještena prostorija u perspektivi

Konstrukcija perspektive iz dva nedogledaKonstrukcija točke, mreža, prostorija s namještajem
Crtanje složene kompozicije (vježba (program)

Kompozicije složenih formi u prostoru (kompozicija stol, stolac, tepih, slikau prostoru) nacrtano pomoću konstrukcije perspektive s jednim nedogledom

Kompozicije složenih formi u prostoru (namještaj u sobi) nacrtano pomoću konstrukcije perspektive s dva nedogleda

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad, e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: DIZAJNERSKO CRTANJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti osnove dizajna u prezentaciji namještaja i prostora (basic design)

2. primijeniti načela dizajnerskog prezentacijskog crteža

3. primijeniti funkcionalni crtež za prikazivanje elemenata namještaja i prostora

4. dizajnerskim crtežom prezentirati oblikovano rješenje namještaja

5. dizajnerskim crtežom prezentirati oblikovano rješenje opremljenog prostora

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Dizajnerski crtež

Uporaba različitih i složenih elemenata forme

Uporaba dizajnerskih tehnika: olovka, bojice, flomaster, markeri

Složena kompozicija

Funkcionalan dizajnerski crtež

Zapažanje funkcionalnosti zadanog predmeta

Način prikazivanja skica, detalja, karakterističnih presjeka predmeta

Linearni funkcionalni prikaz, grafizam i tonska modulacija, gdje i kako ih koristiti

Prezentacijski crtež namještaja

Prezentacija dizajnerskog predmeta

Zapažanje namjene proizvoda u prostoru

Crtanje namještaja pomoću crteža u perspektivi, s različitim položajem stajališta

Prezentacijski crtež prostora

Zapažanje namjene namještaja u interijeru

Prezentacija interijera perspektivnim dizajnerskim crtežom

Crtanje složene kompozicijeKompozicije složenih formi u prostoru (kompozicija stol, stolac, tepih, slika u prostoru)
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPLANIRANJE, PRIPREMA I UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Planiranje i priprema proizvodnje

Kontrola i upravljanje proizvodnjom

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ upoznati polaznika s procesom planiranja i pripreme proizvodnje te kontrolom i upravljanjem proizvodnjom

■ provoditi proces planiranja i pripreme proizvodnje te procese kontrole kvalitete i upravljanja proizvodnjom

■ steći znanja i vještine za izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije, analize vremena proizvodnih procesa, kontrolu kvalitete, operativnu pripremu proizvodnje te izradbu kalkulacije

Opis modula:

Modul se sastoji od 2 strukovna skupa ishoda učenja:

■ Planiranje i priprema proizvodnje

■ Kontrola i upravljanje proizvodnjom

Polaznik ovim modulom ostvaruje 3,5 boda. Dva boda iz skupa ishoda učenja Planiranje i priprema proizvodnje te 1,5 boda iz skupa ishoda učenja Kontrola i upravljanje proizvodnjom.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PLANIRANJE, PRIPREMA I
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati strukturu proizvoda (element, sklop, podsklop)

2. tumačiti nacrt

3. razlikovati tehničko – tehnološku dokumentaciju

4. izraditi tehničku dokumentaciju (tehnički opis, sastavnicu proizvoda, krojnu listu, listu potrebe materijala)

5. izraditi planski izračun

6. razlikovati vrste i strukturu vremena u proizvodnom procesu

7. izraditi tehnološku dokumentaciju (tehnološku kartu, terminski plan proizvodnje)

8. rasporediti poslove i resurse po radnim mjestima

9. evidentirati izvršenje radnih naloga

10. obračunati radni nalog

11. raditi u timu

12. kontrolirati kvalitetu materijala

13. kontrolirati točnost obrade

14. primijeniti mjere zaštite na radu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Priprema proizvodnje

Pojam i vrste proizvodnih procesa

Pojam i vrste tehnoloških procesa

Pojam pripreme proizvodnje – podjela pripreme proizvodnje

Tehničko – tehnološka dokumentacija

Razrada konstrukcija i izradba nacrta

Sastavnica proizvoda

Tehnički opis proizvoda

Krojna lista proizvoda

Normativ osnovnog i pomoćnog materijala

Materijalna lista

Izdatnica i povratnica materijala

Razrada tehnološkog procesa

Radni list

Tehnološki list

Analiza vremena proizvodnog procesa

Raščlanjivanje vremena u proizvodnom procesu

Utvrđivanje strukture radnog vremena

Snimanje vremena rada kronometrom

Određivanje vremena operacije pomoću standardnih vremena

Operativna priprema proizvodnje

Planiranje kapaciteta

Terminiranje proizvodnje

Proizvodni ciklus

Radni nalog

Lansiranje radnih naloga

Tehnološka dokumentacija operativne pripreme

Kontrola i upravljanje proizvodnjom

Raspodjela poslova, alata i materijala po radnim mjestima

Obračun radnih naloga

Kontrola kvalitete materijala, proizvodnog procesa i proizvoda

Primjena mjera zaštite na radu

Izračun cijene

Pojam i vrste izračuna

Elementi planskog izračuna

Cijena koštanja proizvoda

Napomene:Dio nastave realizira se terenskom nastavom.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, točnost vježbi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, dnevnik terenske nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaUPRAVLJANJE RADOM CNC STROJEVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Osnove programiranja CNC strojeva

Izradba programa za CNC strojeve uz pomoć CAD-a

CNC strojevi za obradu drva

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ steći znanja o specifičnostima CNC tehnologije, izradbe i učitavanja programa za CNC strojeve, te znanja o korištenju programskih paketa

■ steći sposobnost za samostalni rad na CNC strojevima

Opis modula:

Izučavanjem ovog modula polaznici će biti osposobljeni izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima, unijeti parametre alata u odgovarajući računalni program, izraditi simulaciju obrade i probnog uzorka, izraditi zahtjevnije programe za CNC strojeve te odabrati i podesiti alate i opremu.

Polaznici će steći znanja o vrstama sigurnosnih uređaja i opremi strojeva, vrstama CNC strojeva koji se koriste u drvnoj industriji te njihovoj namjeni kao i o osnovnim dijelovima strojeva.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

CNC tehnologije u izradbi namještaja (3. razred, 2 sata, 3,5 boda)

CNC tehnologije u izradbi namještaja (4. razred, 1 sat, 2 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: CNC TEHNOLOGIJE U IZRADBI
NAMJEŠTAJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. zadavati naredbe u grafičkom i tekstualnom editoru

2. izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima

3. unijeti parametre alata u računalni program

4. napraviti simulaciju obrade

5. izraditi probni uzorak

6. učitati sliku u CAD programu i napraviti pripremu za daljnji rad

7. izraditi crtež u CAD programu na osnovi učitane slike

8. spremiti crtež u formatu koji podržava programski paket obradnog centra

9. učitati napravljeni program i izmijeniti pojedine parametre

10. provjeriti točnost unesenih parametara

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove programiranja

Uvod u programiranje

Radno sučelje programskih paketa CNC stroja

Izradba programskih tablica s geometrijskim i tehnološkim parametrima

Objašnjenje simbola

Alatiranje

Fiksni alati

Vanjski alati

Programiranje

Izradba programskih tablica pomoću programskih paketa stroja

Izradba programskih tablica pomoću CAD programa

Izradba proizvoda

Simulacija obrade

Izradba probnog uzorka

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, točnost vježbi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, dnevnik terenske nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: CNC TEHNOLOGIJE U IZRADBI
NAMJEŠTAJA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati CNC strojeve za obradu drva

2. prepoznati osnovne dijelove CNC stroja

3. opisati sigurnosne uređaje CNC stroja

4. opisati proceduru pokretanja i zaustavljanja CNC stroja

5. odabrati i podesiti alat za određenu radnu operaciju

6. izraditi programske tablice za određenu radnu operaciju

7. izraditi proizvod na CNC strojevima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
CNC obradni centar

Opis stroja

Sigurnosne norme na stroju

Pokretanje i zaustavljanje stroja

Odabir i podešavanje alata

Bušenje rupa

Izradba programskih tablica

Bušenje vertikalnih rupa

Bušenje horizontalnih rupa

Piljenje

Izradba programskih tablica

Izradba utora i poluutora

Glodanje

Izradba programskih tablica

Obrubljivanje ploče

Izradba profila

Izradba reljefa

CNC stroj za obradu rubova

Opis stroja

Sigurnosne norme na stroju

Pokretanje i zaustavljanje stroja

Odabir i podešavanje alata

Obrada rubova

Oblaganje rubova rubnim trakama

Oblaganje rubova masivnim letvicama

Izradba proizvoda

Izradba programskih tablica

Priprema materijala i CNC stroja za rad

Obrada materijala

Kontrola točnosti obrade

Sastavljane elemenata u gotov proizvod

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, točnost vježbi, primjena pravila za siguran rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, dnevnik terenske nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaNABAVA I PRODAJA DRVNIH PROIZVODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Osnove ekonomike poduzeća

Nabavno poslovanje

Prodajno poslovanje

Osnove marketinga

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ uvesti polaznike u trgovačko poslovanje proizvodnih i uslužnih gospodarskih subjekata

■ osposobiti polaznike za poslove nabave materijala, prodaje drvnih proizvoda, rješavanje reklamacijskih postupaka, skladištenje robe, upravljanje zalihama, te poslove organizacije i dostave proizvoda do krajnjih kupaca

■ koristiti poslovne komunikacije integriranih u trgovačko poslovanje

■ primijeniti jednostavne marketinške akcije s ciljem unaprjeđenja prodaje i nabave proizvoda i usluga

Opis modula:

Simulacijama poslovnih situacija povezuju se stručni teoretski sadržaji sa stvarnim poslovnim situacijama u praksi.

Moduli Materijali i tehnologije te Konstruiranje namještaja preduvjeti su za učenje modula Nabava i prodaja drvnih proizvoda.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Ekonomika i marketing (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Komercijalno poslovanje (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: EKONOMIKA I MARKETING

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti tržište i funkcije tržišta

2. analizirati odnose ponude, potražnje i cijene

3. opisati pojam ekonomike poduzeća

4. interpretirati poslovna sredstva poduzeća

5. objasniti amortizaciju i načine obračunavanja amortizacije

6. razlikovati vrste troškova u poduzeću

7. razlikovati prihode i rashode poduzeća

8. odrediti elemente prodajne cijene

9. objasniti stavke osobnog dohotka

10. objasniti značenje marketinga u poslovanju gospodarskih subjekata

11. identificirati marketinško okruženje

12. objasniti temeljne zadaće istraživanja tržišta

13. izraditi jednostavno marketinško istraživanje

14. objasniti marketinške funkcije

15. razlikovati načine zaštite potrošača

16. objasniti promotivne aktivnosti

17. izraditi jednostavnu reklamnu poruku

18. promovirati proizvod na izložbama i sajmovima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tržište

Pojam i funkcije tržišta

Ponuda, potražnja

Analiza odnosa – ponuda – potražnja – cijena

Uvod u marketing

Pojam i zadaće marketinga

Razlike prodajnog i marketinškog pristupa tržištu

Marketinški proces

Marketinško okruženje

Pojam, razlozi, proces istraživanja tržišta

Metode istraživanja tržišta

Izrada jednostavnog marketinškog istraživanja

Pojam i vrste marketinških funkcija

Marketing miks

Životni ciklus proizvoda

Promotivne aktivnosti

Izrada jednostavne reklamne poruke

Promocija na sajmovima i izložbama

Prodavaonica

Poslovne jedinice za prodaju robe

Pojam i vrste prodavaonica drvnim proizvodima

Uređenje prodavaonice

Djelatnici prodavaonice

Pojam potrošača

Činitelji ponašanja potrošača

Proces donošenja odluke o kupnji

Zaštita potrošača

Ekonomika poduzeća

Predmet ekonomike poduzeća

Pojam i vrste poduzeća

Proizvodni resursi poduzeća

Poslovna sredstva poduzeća

Osnovna sredstva i obrtna sredstva

Amortizacija, metode obračuna amortizacije

Pojam i vrste troškova, točka pokrića troškova

Kalkulacije – vrste i metode izračunavanja

Obračun plaće

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, točnost vježbi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, dnevnik terenske nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KOMERCIJALNO POSLOVANJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. voditi skladišno poslovanje

2. izraditi skladišne dokumente

3. izraditi upit dobavljaču

4. objasniti pravila sigurnosti na radu u skladištu

5. izračunati optimalnu zalihu

6. ispuniti prateću dokumentaciju za otpremu robe

7. organizirati dostavu robe

8. popuniti jamstveni list za prodanu robu

9. prezentirati asortiman proizvoda

10. voditi prodajni proces

11. izraditi ponudu za proizvod, grupu proizvoda ili opremanje prostora

12. rješavati pritužbe i reklamacije kupaca

13. poslovno komunicirati koristeći tradicionalne i informatičke tehnologije na hrvatskom i jednom stranom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Nabava

Pojam, ciljevi i zadaća nabave

Politika nabave (kakvoća, zaliha, nabavne cijene, izvori nabave, plaćanje roba i usluga)

Vođenje pregovora (upit, ponuda, pregovaranje, prihvat ponude)

Proces elektroničke nabave

Skladište

Pojam i zadaće skladišta

Vrste i namjena skladišta

Skladištenje u proizvodnji

Skladištenje u prodavaonici

Oprema i uređenje skladišta

Pravila sigurnosti rada u skladištu

Inventura (predmet popisa, tehnike popisa, izvješća o provedenom popisu)

Dokumenti ulaza i izlaza robe u skladištu

Skladišna kartoteka

Primjena računala u vođenju skladišne evidencije

Zalihe

Pojam, vrste i funkcija zaliha

Gubici i sprječavanje gubitaka na zalihama

Obrtaj zaliha i optimalna količina zaliha

Kontrola zaliha

Prodaja

Pojam, ciljevi i zadaće prodaje

Politika prodaje (asortiman, cijena, kakvoća, usluga)

Izbor načina prodaje

Operativno poslovanje prodaje (ponuda, pregovaranje, zaključivanje ugovora o prodaji, otprema robe)

Izradba ponude za proizvod ili opremanje prostora uz podršku računala

Prateća dokumentacija uz robu u otpremi dostave robe do kupca

Rješavanje reklamacija

Jamstveni list

Prodaja u prodavaonici

Pojam, dimenzije asortimana prodavaonica drvnim proizvodima

Naručivanje, preuzimanje i priprema robe za prodaju

Izlaganje robe

Prodajni razgovor

Obračunavanje i naplaćivanje robe

Obračun blagajne

Poslovne komunikacije

Komunikacijski proces

Bonton u poslovnim komunikacijama

Poslovno dopisivanje uz podršku računala (poslovno pismo na

Hrvatskom i stranom jeziku)

Prijave na oglase i natječaje

Verbalno i neverbalno komuniciranje tijekom kupoprodajne situacije, reklamacijskog postupka i sl.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, točnost vježbi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, dnevnik terenske nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPRAKTIČNA NASTAVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Ručni i mehanizirani alati za obradu drva

Radionička izradba elemenata od drva

Radionička izradba namještaja

Upravljanje radom CNC strojeva

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ izraditi različite proizvode od drva prema vlastitim zamislima i/ili zahtjevima kupca
Opis modula:

Modul Praktična nastava namijenjen je povezivanju teorijske i praktične nastave. Sadržaji modula omogućavaju polaznicima primjenu teorijskih znanja putem praktičnih sadržaja.

Izučavanjem ovog modula polaznik će biti sposoban povezivati stečena teorijska znanja s praktičnim znanjima, primjenjivati norme i standarde, koristiti tehničku i tehnološku dokumentaciju te suvremene tehnike, tehnologije i organizacije rada, shvatiti značaj djelovanja čovjeka u stvaranju materijalnih dobara kao i formirati gospodarski način razmišljanja u odnosu prema korištenju materijala, energije, strojeva i uređaja. Polaznici će steći sposobnost timskog rada.

Polaznici će biti u stanju samostalno izraditi pojedine dijelove namještaja i građevinske stolarije te postaviti okove i površinski obraditi izrađene elemente.

Nastavni predmet Praktična nastava osmišljen je tako da se kod polaznika formiraju radne navike, disciplina, točnost, samostalnost i spretnost.

Savladavanje nastavnog gradiva probudit će kod polaznika interes za stručno usavršavanje i daljnje obrazovanje.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Praktična nastava (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Praktična nastava (2. razred, 4 sata, 6 bodova)

Praktična nastava (3. razred, 3 sata, 5 bodova)

Praktična nastava (4. razred, 3 sata, 5 bodova)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti vrste opasnosti u radionici za obradu drva i mjere zaštite od istih

2. upotrijebiti stolarsku klupu kao radno mjesto

3. koristiti ručne alate

4. koristiti ručne mehanizirane alate

5. izraditi vez ili spoj drva ručnim alatima

6. izraditi vez ili spoj drva ručnim mehaniziranim alatima

7. primjenjivati pravila za siguran rad

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tema vježbi

Zaštita na radu – zakonski propisi, štetni čimbenici radne sredine

Upoznavanje sa stolarskom radionicom, alatima, priborom, strojevima i uređajima te poslovanjem

Zaštita pri radu na pojedinim strojevima, sprječavanje nesreće, ekološki zahtjevi

Alati za ručnu obradu drva – primjena i održavanje pojedinih alata uz izvođenje postupka rada: alati za mjerenje i zacrtavanje, ručne pile, ručne blanje, ručna dlijeta, ručne bušilice

Ručni mehanizirani alati – korištenje i održavanje

Izradba vezova drva ručnim i ručnim mehaniziranim alatima: vezovi za širinsko sastavljanje, vezovi za dužinsko sastavljanje, vezovi za kutno sastavljanje

Napomene:Pri realizaciji praktične nastave razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo:
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, praktični uradak, primjena pravila za siguran rad na strojevima, upravljanje strojevima i rad alatima

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, rezultat praktičnog rada (uradak), opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, praktičan rad, dnevnik praktične nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati odgovarajući materijal i konstrukciju pri izradbi jednostavnog elementa od drva

2. izraditi jednostavni element od drva

3. odabrati odgovarajući tehnološki proces i izraditi jednostavnije proizvode od drva i ploča

4. primijeniti odgovarajuću površinsku obradu na elementu od drva

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Teme vježbi

Masivno drvo kao predmet obrade:

■ upoznavanje s komercijalnim vrstama drva

■ greške drva

■ klase kakvoće

■ određivanje vode u drvu

Podešavanje, održavanje, stjecanje vještine rada na strojevima:

■ stolnim, klatnim, poteznim te višelisnim pilama

■ stolnoj tračnoj pili

■ blanjalicama

■ glodalicama

■ dubilicama

■ bušilicama

■ prešama

Izradba jednostavnih proizvoda od masivnog drva i ploča

Napomene:Pri realizaciji praktične nastave razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, praktični uradak, primjena pravila za siguran rad na strojevima, upravljanje strojevima i rad alatima

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, rezultat praktičnog rada (uradak), opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, praktičan rad, dnevnik praktične nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izraditi dijelove namještaja za pohranu

2. izraditi dijelove namještaja za podloge

3. izraditi dijelove namještaja za sjedenje

4. izraditi dijelove namještaja za ležanje

5. izraditi pojedine dijelove konstrukcije namještaja prema vlastitom oblikovanom rješenju

6. sastaviti dijelove namještaja u cjelinu

7. primijeniti odgovarajuću površinsku obradu na vlastitom oblikovanom rješenju

8. prezentirati uradak

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Teme vježbi

Korištenje ljepila pri sastavljanju – primjena vrsta i načina sastavljanja

Izradba dijelova konstrukcija te sastavljanje u cjelinu:

■ prema zadanom nacrtu – stolac bez naslona

■ prema vlastitom nacrtu – ormarić

■ prema vlastitom nacrtu – stolić

■ prema vlastitom nacrtu – stolac s naslonom

Izradba dijelova konstrukcija te sastavljanje u cjelinu:

■ prema vlastitom nacrtu – korpusni element namještaja

■ prema zadanom nacrtu – dijelovi vrata i prozora

■ prema zadanom nacrtu – dijelovi stubišta

Površinska obrada elemenata, dijelova i sklopova, ručno i strojno

■ brušenje

■ izbjeljivanje

■ močenje

■ lakiranje

■ popravci površine

Kemijska zaštitna sredstva za drvo – vrste i primjena

Sudjelovanje kod ugradnje montažnih dijelova namještaja.

Tehnike obrade za postizanje različitih efekata (starina i sl.): patiniranje, pjeskarenje, paljenje

Rad na sofisticiranim strojevima za obradu drva (formatna pila za krojenje, obradni centar i sl.) – programiranje i obrada

Napomene:Pri realizaciji praktične nastave razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, praktični uradak, primjena pravila za siguran rad na strojevima, upravljanje strojevima i rad alatima

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, rezultat praktičnog rada (uradak), opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, praktičan rad, dnevnik praktične nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. podesiti alat za određenu radnu operaciju

2. izraditi program za CNC stroj

3. aktivirati i deaktivirati uređaje za hitno zaustavljanje CNC stroja

4. obraditi materijal na CNC stroju

5. napraviti kontrolu točnosti obrade

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Bušenje rupa

Izradba programskih tablica

Bušenje vertikalnih rupa

Bušenje horizontalnih rupa

Piljenje

Izradba programskih tablica

Izradba utora

Glodanje

Izrada programskih tablica

Obrubljivanje ploče

Izradba profila

Izradba reljefa

Obrada rubova

Oblaganje rubova rubnim trakama

Oblaganje rubova masivnim letvicama

Izradba proizvoda

Izradba programskih tablica

Priprema materijala i CNC stroja za rad

Obrada materijala

Kontrola točnosti obrade

Sastavljanje elemenata u gotov proizvod

Napomene:Pri realizaciji praktične nastave razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, praktični uradak, primjena pravila za siguran rad na strojevima, upravljanje strojevima i rad alatima

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, rezultat praktičnog rada (uradak), opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, praktičan rad, dnevnik praktične nastave

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.3. Izborni strukovni moduli

Naziv modulaHIDROTERMIČKA OBRADA DRVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeHidrotermička obrada drva
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ stjecati znanja i vještine o uspješnom uklanjanju nedostataka koje ima drvo, a koji se događaju uslijed promjene vlažnosti drva

■ razlikovati načine određivanja vlage u drvu te sušenja elemenata na odgovarajući sadržaj vlage kako bi se svojstva drva poboljšala i otklonili nedostaci koji bi se mogli dogoditi pri uporabi proizvoda od drva

Opis modula:Modul Hidrotermička obrada drva izborni je modul, ali predstavlja izvrsnu nadopunu modula Materijali i tehnologije. Problematika vezana za promjenu vlažnosti u drvu pridonosi boljem razumijevanju tehnoloških procesa obrade, a ujeno pruža polazniku dobru podlogu za obavljanje poslova vezanih uz sušenje drva u budućnosti.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Hidrotermička obrada drva (2. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HIDROTERMIČKA OBRADA DRVA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. predvidjeti procese koji se događaju u drvu uslijed promjene vlage zraka

2. protumačiti vezu između relativne vlage zraka i vlage u drvu

3. razlikovati prednosti i nedostatke prirodnog sušenja u odnosu na umjetno

4. razlikovati različite vrste sušionica i njihove opreme

5. koristiti načine određivanja vlage u drvu

6. isplanirati odgovarajući način sušenja ovisno o vrsti elemenata koji se suše

7. nadzirati računalni program za sušenje

8. izračunati količinu građe koja se može sušiti u sušionici

9. voditi proces sušenja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u hidrotermičku obradu drva

Razlozi za sušenje

Sadržaj vode u drvu

Podjela vode u drvu

Točka zasićenosti vlakanaca

Gustoća drva i njen utjecaj na sušenje

Utezanje i bubrenje

Karakteristike zraka

Brzina i trajanje sušenja

Vlaga ravnoteže

Prirodno sušenje drva

Uvjeti za sušenje drva prirodnim putem

Stovarište za prirodno sušenje drva

Načini slaganja složajeva za prirodno sušenje drva

Sušenje drva u sušionici

Uvjeti za sušenje drva u sušionici

Ciklus sušenja u komori

Koeficijent punjenja sušionice

Režimi za sušenje

Oprema u sušionici

Klasične komorne sušionice

Kondenzacijske sušionice

Kanalne sušionice

Vakumske sušionice

Grješke sušenja

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio nastave realizira se terenskom nastavom.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, vježbe

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaPILANSKA OBRADA DRVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijePilanska obrada drva
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ upoznati polaznika s proizvodnim pogonima za primarnu obradu drva i tehnološkim procesima za proizvodnju piljene građe

■ naučiti čimbenike koji utječu na kvantitativno i kvalitativno iskorištavanje drvne sirovine, kako bi bilo što manje otpada i gubitka drvne sirovine

Opis modula:U ovom će se modulu polaznici upoznati s postupcima pilanske obrade drva, pratećim strojevima, alatima i priborom. Kod polaznika će se razviti smisao za racionalno korištenje materijala, točnost i finoću obrade te sposobnost kontrole kakvoće izradbe. Razvit će se odgovornost za pravilno i ekonomično iskorištavanje drvne sirovine te energije i sredstava rada.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Pilanska obrada drva (2. razred, 2 sata, 4 boda)Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PILANSKA OBRADA DRVA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati stovarište trupaca

2. opisati stovarište piljene građe

3. opisati i protumačiti pojedine faze tehnološkog procesa primarne prerade drva

4. razlikovati primarne strojeve na pilani i znati kada primijeniti pojedini primarni stroj

5. raspoznavati pojedine pilanske sortimente

6. složiti piljenu građu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pilana

Stovarište trupaca

Pilanska hala

Stovarište piljene građe

Primarni strojevi na pilani

Tračne pile

Jarmače

Kružne pile

Iverači

Piljena građaVrste piljene građe
Napomene:Dio nastave realizira se terenskom nastavom.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, vježbe

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaSPECIJALNI RADOVI NA PROIZVODIMA OD DRVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeSpecijalni radovi na proizvodima od drva
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ objasniti razne metode oplemenjivanja drvene površine nedrvnim materijalom

■ uputiti pojedinca u kreativni ručni rad na drvu

■ razvijati vještinu preciznosti i urednosti pri radu s drvom

■ usmjeravati pojedinca na malo obrtništvo i samozapošljavanje

Opis modula:

Ovaj modul uvodi polaznike u specijalne radove na drvu pri kojima se razvijaju sposobnosti kreativnog ručnog rada na drvu.

Polaznici se upoznaju sa tehnikama rada na drvu koristeći različite alate za obradu i materijale određenih karakteristika.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Specijalni radovi na proizvodima od drva (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: SPECIJALNI RADOVI NA PROIZVODIMA OD DRVA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. imenovati vrste, karakteristike furnira i sredstava rada za izradbu intarzija, bordura i aplikacija

2. izraditi intarziju, bordure, aplikacije

3. opisati tehnike oslikavanja drvenih površina

4. oslikati površinu drvnog namještaja

5. oblikovati drveni proizvod primjenom drugih materijala npr. staklo metal, kamen

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Intarzije, bordure,

aplikacije

Vrste i karakteristike furnira za izradbu intarzija, bordura, aplikacija

Vrste alata i pribora za izradbu intarzija, bordura, aplikacija

Vrste ljepila, močila, boja, lakova i njihova upotreba pri izradbi intarzija, bordura, aplikacija

Načini sastavljanja furnira

Tehnološki proces izradbe intarzije

Tehnološki proces izradbe bordure

Tehnološki proces izradbe aplikacije

Tehnike oslikavanja površine proizvoda

Vrste materijala za površinsku obradu kod oslikavanja

Vrste močila, boja, lakova, zaštitnih premaza pri oslikavanju površine proizvoda i njihova upotreba

Vrste alata i pribora za oslikavanje

Izradba šablona od vlaknatica, kartona, samoljepivih papira i njihova upotreba

Vrste oslikavanja

Tehnike oslikavanja

Osobna zaštitna sredstva

Oblikovanje površine proizvoda

od drva staklom, kamenom, metalom

Vrste i svojstva stakla, kamena i metala

Vrste alata i pribora za oblikovanje stakla, kamena i metala

Vrste ljepila, boja i zaštitnih premaza

Mozaik kao slikarska tehnika

Osobna zaštitna sredstva

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, točnost i preciznost izradbe, estetska komponenta praktičnog rada, primjena pravila za siguran rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, kreativnost, odgovornost), vježbe, praktičan rad

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaPREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijePrezentacijske vještine
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ objasniti pravila komuniciranja i prenošenja informacija

■ stjecati praktične vještine uspješnog komuniciranja i prezentiranja

Opis modula:

Ovaj modul uvodi polaznika u pravila komuniciranja i prenošenja informacija zainteresiranima te u praktične vještine uspješnog komuniciranja.

Modul će osiguravati povećanje kompaktnosti na komunikacijskim funkcijama kod poslova u okviru zanimanja.

Nezaobilazno će osigurati stjecanje konkretnih znanja iz naznačenih područja s naglaskom na kretanja u okruženju (mjestu obavljanja djelatnosti i dr.).

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Prezentacijske vještine (1. razred, 1 sat, 2 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati vrste prezentacija

2. interpretirati pravila prezentacije

3. primijeniti prezentacijske vještine

4. razviti samopouzdanje

5. koristiti audio-vizualna pomagala

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam prezentacije

Definiranje pojma prezentacija

Vrste prezentacije

Ciljevi prezentacije

Faze prezentacije

Elementi prezentacije

Faze prezentacijskog procesa

Slušatelj

Procjena slušatelja

Elementi procjene slušatelja


Verbalna i neverbalna komunikacija

Govor

Riječ

Kretnje

Uloga odijevanja

Boja u komunikaciji

Prostor i ljudi

Uspješna prezentacija

Važnost znanja

Važnost samopouzdanja

Pravila dobre prezentacije

Komunikacija sa slušateljima

Uspostavljanje dobrog odnosa sa slušateljima

Stvaranje dobrog imidža

Otežana komunikacija

Poboljšavanje vještine slušanja

Tehnička podrška

Vizualna pomagala

Prednosti i nedostaci vizualnih pomagala

Izradba vizualnih pomagala

Pisani materijali

Alternative PowerPoint-u (OpenOffice Presenter, mentalne mape i drugi alati)

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, predstavljanje rezultata rada, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaEKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeEkologija i održivi razvoj
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ prepoznati važnosti ekologije kao primijenjene znanosti u zanimanju
Opis modula:Ovaj modul će omogućiti polaznicima uočavanje i participiranje važnosti zadaće ekologije kao primijenjene znanosti u zanimanju, stoga ovaj modul pretpostavlja korištenje znanja uz pojam modernog drvnog namještaja, eko dizajna i ekološke obrade drva.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Ekologija i održivi razvoj (1. razred, 1 sat, 2 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti definiciju ekologije i pojam održivog razvoja

2. razlikovati utjecaj abiotičkih čimbenika

3. koristiti ekološke materijale u izradbi namještaja i dizajnu namještaja

4. protumačiti ekološki namještaj

5. objasniti ekonomsku i ekološku važnost izdvajanja sekundarnih sirovina iz drva

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek i okoliš

Ekologija kao znanost

Cilj i zadaci ekologije

Osnovne značajke održivog razvoja

Ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja

Održivi razvoj i trgovina

Ekološki činiteljiAbiotički činitelji
Ekosustavi

Kopneni ekosustavi (tropske, miješane, bjelogorične, crnogorične šume i prašume)

Utjecaj čovjeka na biosferu

Stanje svjetskog ekosustava

Zaštita okoliša

Pojam ekološkog namještaja

Drvo kao ekološki materijal pri dizajnu i izradbi namještaja

Drvo u preradi i upotrebi

Drvo kao čimbenik u ublažavanju klimatskih promjena

Europske i svjetske ekološke organizacije

Organizacije ekoloških akcija

Aktualna ekološka problematika u Republici Hrvatskoj

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, vježbe

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaNAMJEŠTAJ I ZDRAVLJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeNamještaj i zdravlje
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ razviti svijest pojedinca o važnosti medicine, ergonomije, antropometrije, dizajna, arhitekture, strojarstva i ostalih struka, kao i utjecaja okoliša i uporabe različitih materijala koji su zdravi ili štetni po zdravlje čovjeka
Opis modula:Ovaj modul uvodi pojedinca u vezu namještaja i čovjeka, posebno sa stajališta očuvanja zdravlja korisnika, pri čemu obrađuje brojne interdisciplinarne čimbenike i osvrće se na brojne struke koje su u uskoj povezanosti sa zdravljem čovjeka.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Namještaj i zdravlje (3. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NAMJEŠTAJ I ZDRAVLJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti odnos namještaja i zdravlja čovjeka

2. povezati utjecaje okoliša i materijala sa zdravljem čovjeka

3. primijeniti odgovarajuće norme i materijale u oblikovanju proizvoda i opremanju prostora

4. prepoznati zdravstvene čimbenike pri oblikovanju namještaja i opremanju prostora

5. primijeniti ergonomiju i antropometriju u službi zdravlja

6. predložiti rješenje određene vrste namještaja koje je u službi zdravlja čovjeka prema svim karakteristikama, zahtjevima i kriterijima oblikovanja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Odnos namještaja i zdravlja čovjeka

Pojam »zdravog« namještaja

Pojam medicine namještaja

Načela oblikovanja zdravog namještaja

Medicinska, ergonomska i antropometrijska načela za oblikovanje namještaja

Oboljenja uslijed neodgovarajuće oblikovanog i korištenog namještaja

Svjetska dostignuća i proizvodi kao primjeri dobrog dizajna koji čuva zdravlje

Individualan pristup oblikovanju »zdravog« namještaja

Prednosti i nedostatci određenog rješenja namještaja u odnosu na čovjeka i uporabu

Utjecaj okoliša i materijala na zdravlje čovjeka

Utjecaj okoliša na ponašanje čovjeka

Utjecaj vrsta materijala na zdravlje pojedinca

Specifične značajke prirodnih i sintetskih materijala

Kvaliteta namještaja

Norme za funkcionalne dimenzije proizvoda i prostora

Norme za kvalitetu namještaja

Novi materijali i tehnologije u funkciji oblikovanja »zdravog« proizvoda i okruženja

Zaštita čovjeka i okoliša kroz odgovarajuće oblikovanje, proizvodnju i uporabu namještaja i opremanje interijera

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, vježbe

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaSTILOVI NAMJEŠTAJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeStilovi namještaja
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ osposobiti pojedinca da prepoznaje, razlikuje, razumije pojedine stilove namještaja kroz povijest i sadašnjost, kako bi ih primijenio u vlastitim rješenjima u oblikovanju namještaja i opremanju prostora
Opis modula:Modul Stilovi namještaja nadopunjava praktična znanja stečena kroz izučavanje predmeta Oblikovanje i projektiranje proizvoda te Opremanje i projektiranje prostora u području povijesnih i suvremenih stilova namještaja.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Stilovi namještaja (3. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: STILOVI NAMJEŠTAJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. navesti osnovne karakteristike i tipove namještaja u pojedinim stilskim razdobljima

2. razumjeti društvenu, gospodarsku i kulturnu povezanost određenog povijesnog razdoblja i nastanka pojedinog stila u namještaju

3. prepoznati elemente dizajna na namještaju u pojedinom stilskom razdoblju

4. prepoznati karakteristična rješenja svjetskih i domaćih autora poznatih u pojedinom stilskom razdoblju

5. prepoznati stilove namještaja 20. i 21. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Namještaj starog vijekaStari Egipat, Grčka, Rim i Bizant
Namještaj srednjeg vijekaRomanika, gotika, renesansa i barok
Namještaj novog vijeka

Rokoko, klasicizam, empire i bidermajer

Industrijska revolucija: historicizam i stilovi 1900. (secesija, art nouveau, Deutsche Werkbund)

Engleski i američki namještaj

Obnova starog namještaja

Materijali i alati u obnovi namještaja

Procjena oštećenja na namještaju

Obnova namještaja: zaštita, čišćenje, sitni popravci i završna obrada

Procjena vrijednosti antikviteta

Namještaj XX.-tog stoljeća

Između dva rata: De stijl, internacionalni stil, art deco, skandinavski dizajn, engleski i američki dizajn

Škole dizajna: Bauhaus, Čikaška škola, Ulmska škola

Namještaj potrošačkog društva, engleski i američki dizajn, pop – kultura, talijanski dizajn 80-tih

Suvremeni dizajn namještaja 21. stoljeća

Hrvatski dizajn namještaja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, seminarski rad

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), seminarski rad, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaKONSTRUKCIJE STUBIŠTA, OBLOGA I PREGRADA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeKonstrukcije stubišta, obloga i pregrada
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ objasniti osnove konstrukcijske razrade stubišta, upotrebu karakterističnih, specifičnih drvnih i nedrvnih materijala, te zadovoljavanje komponibilne i estetske komponente stubišta,

■ objasniti pojedine tipove obloga, specifičnosti i zahtjeve prilikom ugradnje kao i raspoložive drvne i nedrvne materijale prilikom konstrukcijske razrade svakog tipa obloge.

Opis modula:

Izučavanjem ovog modula polaznik će biti sposoban razlikovati pojedine tipove obloga, specifičnosti i zahtjeve prilikom ugradnje, kao i raspoložive drvne i nedrvne materijale prilikom konstrukcijske razrade svakog tipa obloge.

Polaznik će biti upoznat s normama, standardima i pravilima struke po pitanju izradbe i ugradnje namještaja eksterijera te s usvajanjem i primjenom istih s obzirom na specifičnosti sigurnosnih, estetskih i ekoloških zahtjeva postavljenih za konkretan proizvod. Uz sve to, polaznik će usvojiti osnove konstrukcijske razrade stubišta, uporabe karakterističnih i specifičnih drvnih i nedrvnih materijala te zadovoljiti komponibilne i estetske komponente stubišta.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada (4. razred, 1 sat, 1,5 bod)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJE STUBIŠTA, OBLOGA I PREGRADA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike u upotrebi pojedinih tipova stubišta

2. opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike drvnih i nedrvnih materijala prilikom izradbe i ugradnje stubišta

3. opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike u upotrebi unutarnje opreme

4. opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike drvnih i nedrvnih materijala prilikom izradbe i ugradnje obloga

5. navesti specifične zahtjeve ugrađenih materijala s obzirom na primjenu pojedinog tipa namještaja interijera i eksterijera

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Stubišta

Namjena i funkcija stubišta

Vrste stubišta

Dijelovi jedne stube

Stubišni krakovi – namjena i podjela

Ravna i zavojna stubišta

Polukružna i spiralna stubišta

Metode izračunavanja potrebnog broja stuba, uspona stuba i dimenzioniranje pojedinih elemenata prilikom izgradnje stubišta

Podjela stubišta prema načinu izgradnje i smještaja

Vrste materijala za izradbu drvenog stubišta

Stubišta od mosnica i sandučasta stubišta

Stubišne ograde i rukohvati

Konstrukcije unutarnje opreme

Namjena i podjela unutarnje opreme

Obloge unutarnjih zidova

Materijali i načini izradbe zidnih obloga

Karakteristični vezni elementi i okovi

Vanjske zidne obloge

Stropne obloge

Materijali i načini izradbe stropnih obloga

Načini postavljanja stropnih obloga

Karakteristični vezni elementi i okovi

Podne obloge

Materijali i načini izradbe podnih obloga

Načini postavljanja podnih obloga

Karakteristični vezni elementi i okovi

Ugrađeni ormari

Načini izradbe i postavljanja ugrađenih ormara

Namještaj eksterijera

Namjena i podjela namještaja eksterijera

Karakteristike ugrađenih materijala i specifičnosti konstrukcije

Specifičnosti zahtjeva proizvoda eksterijera (zaštita i trajnost proizvoda, stupanj obradivosti, ekološki zahtjevi)

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, kreativnost i odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaDRVO U GRADITELJSTVU
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeDrvo u graditeljstvu
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ objasniti polaznicima primjenu drva u području graditeljstva koristeći pritom sva njegova prirodna, estetska i funkcionalna svojstva koja su prednost u odnosu na ostale nedrvne materijale
Opis modula:Izučavanjem ovog modula polaznik će biti sposoban objasniti specifične uvjete primjene drva, razlikovati kriterije primjene drva, razumjeti osnovna načela uporabe drva u graditeljstvu i objasniti komparativne prednosti drva kao materijala u graditeljstvu.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Drvo u graditeljstvu (3. razred, 1 sat, 2 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima čenja

Naziv nastavnog predmeta: DRVO U GRADITELJSTVU

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razvrstati proizvode u graditeljstvu

2. obrazložiti osnovna načela uporabe drva u graditeljstvu

3. predvidjeti osnovne karakteristike materijala i specifičnosti pri uporabi

4. predvidjeti tehnologije u izradbi proizvoda u graditeljstvu

5. procijeniti prednosti primjene drvnih materijala u odnosu na ostale

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Podjela proizvoda

Nosive drvne konstrukcije

Drvena krovišta (grede)

Lamelirani nosači

Rešetkasti drveni nosači

Vanjske konstrukcije i drveni mostovi

Namještaj eksterijera i dječja igrališta

Osnovna načela uporabe

Osnovni graditeljski zahtjevi – funkcionalni (fizički, mehanički)

Konstrukcijski i ostali zahtjevi (svjetlosni, ventilacijski, akustični i toplinsko-izolacijski)

Dodatni zahtjevi (sigurnosni, vatrozaštitni, estetski i ekološki)

Tehnologija izradbe

Sredstva rada i oprema

Karakteristični vezni i spojni elementi

Primjena normi i standarda

Upotreba nedrvnih materijala

Ljepila

Premazi

Okovi

Komparativne prednosti

Permeabilnost

Elektrostatičnost

Samoregulacija mikroklime

Ekološki faktor

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, odnos prema radu

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaSPECIJALNE TEHNOLOGIJE U OBRADI DRVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeSpecijalne tehnologije u obradi drva
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ stjecati znanja i vještine koje omogućuju polazniku rad u području savijanja drva i izradbe tokarenih elemenata pri izradbi namještaja te oplemenjivanja površine furnirom
Opis modula:Ovo je izborni modul koji pruža širi uvid u područje drvne industrije i izvrsna je nadopuna tehnoloških procesa s kojima se polaznik susreće tijekom izučavanja obveznih i izbornih strukovnih modula.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Specijalne tehnologije u obradi drva (4. razred, 1 sat, 1,5 bod)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: SPECIJALNE TEHNOLOGIJE U OBRADI DRVA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati materijale za savijanje

2. razlikovati strojeve za savijanje drva pri izradbi namještaja

3. opisati tehnološki proces savijanja

4. odabrati materijale za tokarenje

5. razlikovati strojeve za tokarenje koji se primjenjuju pri izradbi namještaja

6. opisati tehnološki proces tokarenja

7. objasniti tehnološki proces oplemenjivanja površine furnirom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnologija savijanja drva

Materijali za savijanje

Strojevi za savijanje

Tehnološki proces savijanja

Tehnologija tokarenja drva

Materijali za tokarenje

Priprema obradaka za tokarenje

Tokarski strojevi

Radni alat tokarskih strojeva

Tehnološki proces tokarenja

Tehnologija oplemenjivanja površine furnirom

Priprema furnira

Priprema podloge

Priprema ljepila

Prešanje

Grješke furniranja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, točnost, urednost i preciznost, odgovornost

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaESTETSKO OBLIKOVANJE PRODAVAONICE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeEstetsko oblikovanje prodavaonice
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ aranžirati i estetski oblikovati izlog prodavaonice i salona namještaja

■ aranžirati i estetski oblikovati izložbeni prostor prodavaonice namještaja i izložbene prostore na sajmovima

Opis modula:

Ovim modulom pojedinac će biti u stanju objasniti pojam vizualne komunikacije s potrošačima te pojmove dekoriranja i aranžiranja.

Polaznik će biti u stanju estetski oblikovati prodajni prostor. Sadržaj modula koncipiran je tako da svakog polaznika potiče na kreativnost, samostalnost i inicijativu kao temelje za ostvarivanje uspješnog prodajnog procesa.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Estetsko oblikovanje prodavaonice (3. razred, 1 sat, 2 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv predmeta: ESTETSKO OBLIKOVANJE PRODAVAONICE

Razrede: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati stilove aranžiranja i dekoriranja unutarnjih prostora kroz povijest

2. opisati karakteristike dobrog prodajnog ili izložbenog prostora

3. provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice namještaja

4. provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice namještaja

5. objasniti vizualnu komunikaciju s potrošačima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Vizualni identitet prodavaonice

Pojam vizualnog identiteta

Vanjska obilježja prodavaonice

Unutarnji izgled prodavaonice

Vizualna komunikacija s potrošačima

Aranžiranje i dekoriranje

Pojam aranžiranja i dekoriranja

Aranžiranje i dekoriranje kroz povijest

Sredstva za aranžiranje robe u prodavaonicama

Dekorativni elementi uređenja prostora prodavaonica namještajem

Promjena boja, tekstura, rasvjete, materijala u uređenju prodavaonice

Aranžiranje izloga i prostora prodavaonica za posebne prigode

Estetsko oblikovanje izloga prodavaonice namještaja

Estetsko oblikovanje prodajnog prostora salona namještaja

Vrijeme mijenjanja robe u izlogu

Utjecaj ranžiranja i dekoriranja izloga i prodavaonice na promet robe

Napomene:Dio nastave realizira se terenskom nastavom.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, kreativnost, prezentacija oblikovnog rješenja

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe, programi, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaPODUZETNIŠTVO
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijePoduzetništvo
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ steći znanja i vještine za osnivanje i samostalno vođenje poduzeća, obrta ili slobodne profesije
Opis modula:Kroz ovaj modul polaznici trebaju osmisliti i razviti poslovnu ideju, identificirati potrebne resurse, procijeniti potrebna sredstva za pokretanje poslovanja te prepoznati i odabrati ciljana tržišta. S tim u svezi polaznik će biti osposobljen izraditi poslovni, financijski ili marketinški plan.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:Poduzetništvo (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PODUZETNIŠTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati i objasniti pojmove: poduzetnik i poduzetništvo

2. objasniti metode odabira poduzetničkih ideja

3. kreirati poslovnu ideju

4. opisati poslovni plan

5. izraditi poslovni plan

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u poduzetništvo

Pojam poduzetništva

Pojam poduzetnika

Karakteristike poduzetnika

Razlozi pokretanja vlastitog poduzeća

Poduzetnička ideja i inicijativa

Poduzetnička ideja

Metode prikupljanja i odabira ideja

Vlastita poduzetnička ideja

Poduzetnički pothvat

Elementi uspješnog poduzetničkog pothvata

Mogućnosti ulaska u posao

Pojam i namjena poslovnog plana

Elementi poslovnog plana

Izradba poslovnog plana na temelju razvijene poduzetničke ideje (simulacija)

Registracija poduzeća (simulacija)

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad i e-učenje

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, aktivnost u radu, točnost vježbi

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, opisno praćenje (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost), vježbe

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


2.2.4. Završni rad

Provodi se na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine«, broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanove za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

■ profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

■ diplomirani kroatolog

■ profesor hrvatske kulture

■ diplomirani komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

■ profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar kroatologije

■ magistar edukacije kroatologije

■ magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor engleskog jezika i književnosti

■ diplomirani anglist

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

■ magistar prevoditelj, ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog, ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor njemačkog jezika i književnosti

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

■ magistar prevoditelj, ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog, ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani povjesničar

■ profesor povijesti

■ magistar edukacije povijesti

■ magistar povijesti

■ profesor geografije i povijesti

■ magistar edukacije geografije i povijesti

Katolički vjeronauk■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani vjeroučitelj teologije

■ diplomirani kateheta

■ profesor vjeronauka

■ magistar religiozne pedagogije i katehetike

■ diplomirani teolog

■ magistar teologije

Etika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor filozofije

■ magistar edukacije filozofije

■ diplomirani filozof

■ magistar filozofije

■ profesor sociologije

■ magistar sociologije

■ diplomirani politolog

■ magistar politologije

■ diplomirani teolog

■ magistar teologije

■ diplomirani kateheta

■ magistar religiozne pedagogije i katehetike

■ profesor hrvatske kulture

■ magistar edukacije kroatologije

■ diplomirani kroatolog

■ magistar kroatologije

■ profesor religijske kulture

■ magistar edukacije religijskih znanosti

■ diplomirani religiolog

■ magistar religijskih znanosti

Geografija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor geografije

■ profesor geografije i povijesti

■ profesor geografije i geologije

■ diplomirani geograf

■ profesor geografije i drugog predmeta

■ magistar edukacije geografije

■ magistar edukacije geografije i povijesti

■ magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ magistar kineziologije

■ profesor kineziologije

■ profesor tjelesnog odgoja

■ profesor fizičke kulture

■ profesor fizičkog odgoja

Matematika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor matematike

■ diplomirani inženjer matematike

■ profesor matematike i informatike

■ diplomirani inženjer računarstva i matematike

■ profesor matematike i fizike

■ profesor fizike i matematike

■ magistar edukacije matematike

■ magistar matematike

■ magistar edukacije matematike i informatike

■ magistar računalstva i matematike

■ magistar edukacije matematike i fizike

■ magistar edukacije fizike i matematike

Fizika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ magistar edukacije fizike

■ magistar fizike

■ magistar edukacije fizike i matematike

■ magistar edukacije fizike i politehnike

■ magistar edukacije fizike i informatike

■ magistar fizike – geofizike

■ magistar edukacije fizike i tehnike

■ magistar edukacije fizike i kemije

■ profesor fizike

■ diplomirani inženjer fizike

■ profesor matematike i fizike

■ profesor fizike i matematike

Kemija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor kemije

■ diplomirani inženjer kemije

■ diplomirani inženjer kemijske tehnologije

■ diplomirani kemijski inženjer

■ diplomirani inženjer biotehnologije

■ magistar edukacije kemije

■ magistar edukacije biologije i kemije

■ magistar edukacije fizike i kemije

■ magistar kemije

■ magistar biologije i kemije

■ magistar/inženjer kemijskog inženjerstva

■ magistar primijenjene kemije

■ magistar/inženjer bioprocesnog inženjerstva

Politika i gospodarstvo■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor sociologije

■ magistar sociologije

■ diplomirani politolog

■ magistar politologije

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ diplomirani pravnik

■ magistar prava

Biologija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor biologije

■ magistar biologije

■ profesor biologije i kemije

■ magistar biologije i kemije

■ magistar edukacije biologije i kemije

■ diplomirani inženjer biologije – smjer ekologija

■ diplomirani inženjer biologije – smjer molekularna biologija

■ magistar molekularne biologije

■ magistar eksperimentalne biologije

■ magistar biologije i ekologije mora

■ magistar ekologije i zaštite prirode

■ magistar zaštite okoliša

Računalstvo

■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar profesor matematike i informatike

■ magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■ magistar inženjer elektrotehnike

■ magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

■ magistar inženjer računarstva

■ magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

■ magistar inženjer automatike i sustava

■ magistar informacijskih znanosti

■ stručni specijalist inženjer elektrotehnike

■ stručni specijalist inženjer računarstva

■ magistar informatike u edukaciji

■ diplomirani inženjer elektrotehnike

■ diplomirani inženjer računarstva

■ profesor matematike i informatike

■ profesor informatike

■ diplomirani informatičar

■ profesor elektrotehnike

■ stručni specijalist računarstva

■ stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

■ stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■ sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■ sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■ sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

■ stručni prvostupnik inženjer računarstva

■ stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■ stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

■ stručni prvostupnik informatike

■ inženjer elektrotehnike

■ inženjer računarstva

■ inženjer informatike

Materijali■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ prvostupnik drvne tehnologije

Tehnologija proizvodnje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ prvostupnik drvne tehnologije

Tehničko crtanje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ prvostupnik drvne tehnologije

Nacrtna geometrija■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ prvostupnik drvne tehnologije

Konstrukcije■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

Konstruiranje računalom■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

Oblikovanje i projektiranje proizvoda■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ diplomirani dizajner (produkt dizajn)

■ magistar dizajna

■ diplomirani arhitekt

■ magistar arhitekture i urbanizma

Opremanje i projektiranje prostora■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ diplomirani dizajner (produkt dizajn)

■ magistar dizajna

■ diplomirani arhitekt

■ magistar arhitekture i urbanizma

Dizajnersko crtanje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ diplomirani dizajner (produkt dizajn)

■ magistar dizajna

■ diplomirani arhitekt

■ magistar arhitekture i urbanizma

Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

CNC tehnologije u izradbi namještaja■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije s položenim certifikatom o znanju Cad računalnog programa te dodatno obučen za rad na CNC strojevima za obradu drva

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije s položenim certifikatom o znanju CAD računalnog programa te dodatno obučen za rad na CNC strojevima za obradu drva

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi s položenim certifikatom o znanju Cad računalnog programa te dodatno obučen za rad na CNC strojevima za obradu drva

■ suradnik u nastavi■ strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva u četverogodišnjem ili trogodišnjem trajanju obrazovanja u preradi i obradi drva s najmanje pet godina radnog staža u struci
Ekonomika i marketing■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Komercijalno poslovanje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Praktična nastava■ nastavnik praktične nastave i vježbi

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije

■ strukovni učitelj■ inženjer drvne industrije prvostupnik drvne tehnologije
■ suradnik u nastavi■ strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva u četverogodišnjem ili trogodišnjem trajanju obrazovanja u preradi i obradi drva s najmanje pet godina radnog staža u struci
Pilanska obrada drva■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije

Poduzetništvo■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani ekonomist

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ magistar ekonomije

Specijalni radovi na proizvodima od drva■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije

Prezentacijske vještine■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije

Ekologija i održivi razvoj■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije

Hidrotermička obrada drva■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

Specijalne tehnologije u obradi drva■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

Namještaj i zdravlje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

Drvo u graditeljstvu■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

Stilovi namještaja■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ magistar dizajna

■ magistar arhitekture i urbanizma

Estetsko oblikovanje prodavaonice■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer drvne tehnologije

■ diplomirani inženjer drvne industrije

■ magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva

■ magistar dizajna

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

■ magistar poslovne ekonomije* Napomena: Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novog akademskog ili stručnog naziva i sl.) suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za povijest
Katolički vjeronaukračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za vjeronauk
Etikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za etiku
Geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, geografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, multimedijalne prezentacije, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i GPS uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijal

specijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju

školsko dvorište

Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala prema državnom pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostoraotvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…), – prema državnom pedagoškom standardu
Matematikaračunalo s pristupom internetu i potrebnom matematičkom programskom potporom, projektor, zaslon, pametna ploča, geometrijski pribor, modeli geometrijskih tijelastandardna učionica, kabinet za matematiku, specijalizirana informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Fizikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, pribor za demonstracijske pokusespecijalizirana ili standardna učionica, kabinet za pripremu nastave fizike s opremom
Kemijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, kemijski pribor i kemikalije

standardna učionica ili specijalizirana učionica za kemiju, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema

kabinet za pripremu nastave kemije s opremom

Politika i gospodarstvoračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Biologijaprojektor, zaslon, grafoskop, računalo s pristupom internetu, DVD player, televizor, model unutarnjih organa čovjeka (torzo), slike organa čovjeka, stetoskop i tlakomjerstandardna učionica, kabinet za biologiju, specijalizirana učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Računalstvoprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu te instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisačinformatička učionica
Materijaliprojektor, zaslon, računalo s pristupom internetu, mikroskop, povećala, shematski prikazi građe drva, uzorci materijalastandardna učionica
Tehnologija proizvodnjeračunalo s pristupom internetu, LCD projektor, zvučnici, zaslon, alati i strojevi za ručnu i strojnu obradu drva

standardna učionica

radionica za ručnu i strojnu obradu drva

Tehničko crtanjeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom, uzorci modela geometijskih tijela, katalozi i AV materijalispecijalizirana učionica
Nacrtna geometrijaprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom, uzorci modela geometijskih tijela, katalozi i AV materijalispecijalizirana učionica
Konstrukcijeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom (za 2D i 3D crtanje), umreženi pisač, uzorci vezova i spojeva drva, modeli, okovi, katalozi i AV materijali, zvučniciinformatička učionica
Konstruiranje računalomprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom (za 2D i 3D crtanje), umreženi pisač, modeli, AV materijali, zvučniciinformatička učionica
Oblikovanje i projektiranje proizvodaprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom (za 2D i 3D crtanje), umreženi pisač, AV materijali, zvučnicispecijalizirana učionica, informatička učionica -korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Opremanje i projektiranje prostoraprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom (za 2D i 3D crtanje), umreženi pisač, AV materijali, zvučnicispecijalizirana učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Dizajnersko crtanje

računalo, odgovarajući računalni programi,

internet, zvučnici, projektor, školska ploča, zaslon

specijalizirana učionica
CNC tehnologije u izardi namještaja

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i programskom potporom (za 2D i 3D crtanje), umreženi pisač, zvučnici, programski paketi CNC obradnog centra u vlasništvu ustanove, uzorci ploča i okova, prospekti, katalozi i AV materijal iz područja CNC obrade drva

CNC obradni centar, CNC strojevi za obradu drva, računalo s omogućenim pristupom internetu, 10 – 14 radnih mjesta, projektor, pripadajući računalnim programi za crtanje (CAD programi) i programski paketi CNC obradnog centra u vlasništvu ustanove

informatička učionica

specijalizirani praktikum sa specijaliziranom učionicom

Pilanska obrada drvaračunalo s pristupom internetu, projektor, zvučnici, zaslon, uzorci alata i pilanskih sortimenata, AV materijal iz područja pilanske obrade drvastandardna učionica
Ekonomika i marketingračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Komercijalno poslovanjeračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Poduzetništvoračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica
Specijalni radovi na proizvodima od drvaodgovarajući ručni alati, stolarska klupa, pomagala i pribor, računalo s pristupom internetu, projektor, zvučnici, zaslonstandardna učionica, praktikum
Prezentacijske vještineprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, pisačstandardna učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Ekologija i održivi razvojračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica
Hidrotermička obrada drvaminimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu s računalnim programom za vođenje procesa sušenja, projektor, zaslon, uzorci grešaka od sušenja

standardna učionica informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema

sušionica u vlasništvu ustanove za strukovno obrazovanje

Specijalne tehnologije u obradi drvaodgovarajući ručni alati i strojevi, stolarska klupa, pomagala i pribor, računalo s pristupom internetu, projektor, zvučnici, zaslonstandardna učionica, radionica za ručnu i strojnu obradu drva
Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjomračunalo s pristupom internetu, projektor, zvučnici, zaslon, odgovarajući računalni programistandardna učionica
Konstrukcije stubišta, obloga i pregradaminimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu s pripadajućom programskom potporom za crtanje u 2D i 3D (CAD) te projektorom i jednim umreženim pisačem, uzorci vezova i spojeva drva, modeli, okovi, katalozi i AV materijali, zvučnici, zasloninformatička učionica
Praktična nastava

ručni i ručni mehanizirani alati za obradu drva

klasični strojevi za obradu drva (kružna pila, blanjalica, glodalica, brusilica), minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu, projektor, umreženi pisač, pripadajući računalni programi za crtanje (CAD programi), programski paketi CNC obradnog centra u vlasništvu ustanove, školska ploča, uzorci ploča i okova, prospekti, katalozi i AV materijal iz područja CNC obrade drva

CNC obradni centar, CNC stroj za obradu rubova, računalo s omogućenim pristupom internetu, LCD projektor, pripadajući računalnim programi za crtanje (CAD programi) i programski paketi CNC obradnog centra u vlasništvu ustanove

informatička učionica specijalizirani praktikum

radionica za ručnu i strojnu obradu drva

Namještaj i zdravljeračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica
Drvo u graditeljstvuračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica
Stilovi namještajaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica
Estetsko oblikovanje prodavaoniceračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, odgovarajuća programska potpora, zvučnicistandardna učionica

6. REFERENCE DOKUMENTA

6.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0202/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šifra obrazovnog sektora: 02

6.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

Biologija

mr. sc. Zrinka Pongrac Štimac, prof., V. gimnazija, Zagreb

Dalibor Sumpor, prof., Srednja škola Tina Ujevića i Tehnička škola, Kutina

Marina Ništ, prof., AZOO, Osijek

prof. dr. sc. Ines Radanović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Tehničko i informatičko područje:

/

Društveno humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

Umjetničko područje:

/

Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

Saša Atanasovski, dipl. ing., Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci

Danijela Domljan, mag. dizajna, Šumarski fakultet, Zagreb

Stjepan Ostroški, dipl. ing., Srednja strukovna škola Varaždin, Varaždin

Ernestina Fischer, dipl. ing. Srednja strukovna škola, Varaždin

Nenad Gojković, dipl. ing., Knite d.o.o., Lepoglava

Tomislav Haraminčić, PPS Galeković – PPS Majur, Mraclin

Irena Ištvanić, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Ljiljana Lozančić, dipl. ing., Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac

Dubravka Masnec, dipl. ing., Drvodjelska škola, Zagreb

Franjo Nađ, dipl. ing., Tehnička škola, Virovitica

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih