Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

NN 85/2017 (26.8.2017.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2039

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10 i 22/13) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist počevši od školske godine 2017./2018.

(2) Učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. upisali prvi razred srednje škole u eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060704), obrazuju se po strukovnom kurikulumu koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2017./2018. i ranije, sukladno nastavnom planu i programu za zanimanje ekonomist objavljenom u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996. te donesenom Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomist (060604) u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0007 od 13. lipnja 2011. godine), mogu se obrazovati po programu koji su upisali.

(4) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno nastavnom planu i programu za zanimanje ekonomist objavljenom u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996. te donesenom Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomist (060604) u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0007 od 13. lipnja 2011. godine), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

(5) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti nastavni plan i program za zanimanje ekonomist objavljen u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996. te donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomist (060604) u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0007 od 13. lipnja 2011. godine), osim za učenike iz točke II. stavka 3. i 4. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00083

Urbroj: 533-25-17-0003

Zagreb, 14. kolovoza 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM
ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE
EKONOMIST

Popis kratica

ALADI – Asociación Latinoamericana de Integración, Latinoameričko udruženje za integraciju

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

BDP – bruto domaći proizvod

CARIFTA – Caribbean Free Trade Association, Karipsko udruženje za slobodnu trgovinu

CEFTA – Central European Free Trade Association, Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini

CPI – Consumer Price Indexes, košarica potrošačkih dobara

D – desna

DZS – Državni zavod za statistiku

DGU – Državna geodetska uprava

EBRD – European Bank for Reconstruction and Development, Europska banka za obnovu i razvoj

EIB – European Investment Bank, Europska investicijka banka

EU – Europska unija

EU CV – European. Curriculum vitae, EU format životopisa

FTP – File Transfer Protocol, protokol za prijenos datoteka

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, Opći sporazum o carinama i trgovini

GATS – General Agreement on Trade in Services, Opći sporazum o trgovi i uslugama

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

GRI – Global Reporting Initiative, neprofitna organizacija koja promiče ekonomsku održivost

HUP – Hrvatska udruga poslodavaca

IBRD – International Bank for Reconstruction and Development, Međunarodna banka za obnovu i razvoj

ICT – Information and communications technology, informacijska i komunikacijska tehnologija

IMF – International Monetary Fund, Međunarodni monetarni fond

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry, Međunarodna unija za čistu i primjenjenu kemiju

ITM – indeks tjelesne mase

L – lijeva

MTP – multilateralna trgovinska platforma

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NAFTA – North American Free Trade Agreement, Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NEW – neto ekonomkso blagostanje

NN – Narodne novine

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries, Organizacija zemalja izvoznica nafte

PDV – porez na dodanu vrijednost

PPI – Producer Price Indeks, indeks cijena proizvodnje

PSE – periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

SUVT – Središnju ured vježbeničkih tvrtki

TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

UNDP – United Nations Development Programme, program Ujedinjenih naroda za razvoj

VT – vježbenička tvrtka

ZOT – zadatci objektivnog tipa

Napomene:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. Opći dio

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Ekonomist

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Cilj strukovnog kurikuluma stjecanje je kompetencija propisanih standardom kvalifikacije ekonomist.

1.3. Trajanje obrazovanja

Četiri godine

1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan*Napomena: U prvom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U drugom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U trećem razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U četvrtom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom.

2.2. Nastavni program

2.2.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Cilj predmeta:

naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u te različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Opis predmeta:

U hrvatskom jeziku pet je skupova ishoda učenja:

I. Slušanje i govorenje

II. Struktura hrvatskog jezika

III. Pisanje

IV. Analiza književnih tekstova

V. Analiza neknjiževnih tekstova.

Skupovi ishoda učenja koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

Svi se navedeni skupovi ishoda učenja ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskog jezika.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Slušanje i govorenje

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Struktura hrvatskog jezika

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Pisanje

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Analiza književnih tekstova

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Analiza neknjiževnih tekstova

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciJavni govor
Govorenje – monološki obliciGovor
Govorenje – dijaloški obliciOluja ideja
Funkcija glasova u jeziku

Fonem, alofon, fon

Fonem i grafem

Tvorba i podjela glasova

Podjela glasova prema otvoru

Slogovi i slogovna struktura

Podjela glasova prema zvučnosti

Podjela glasova prema mjestu tvorbe

Glasovne promjene

Jednačenje glasova po zvučnosti

Jednačenje glasova po mjestu tvorbe

Gubljenje suglasnika

Palatalizacija

Sibilarizacija

Jotacija

Vokalizacija

Nepostojano a

Pravogovorna i pravopisna norma

Pravogovor ili ortoepija

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Vrjednote govornog jezika

Pravopis ili ortografija

Pisanje velikog i malog slova

Pravopisni i rečenični znakovi

Pisanje glasova č/ć, dž/đ

Alternacije ije/je/e/i

Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća

Jezik – temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti

Izvori hrvatskoga književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici)

Pisanje – opisivanjeOpisivanje kao postupak
Pisanje – pripovijedanje

Pripovijedanje kao postupak

Priča

Tehničko izvješće

Obavijest

Životopis

Molba

Priča i novela

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Ranko Marinković, Prah

Giovanni Boccaccio, Chichibio

Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka

Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče

Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija

Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza

Dubravko Horvatić, Đavo u podne

Vjekoslav Kaleb, Gost

Roman

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Pavao Pavličić, Večernji akt

Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni

Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje

Victoria Hislop, Otok

Khaled Hosseini, Gonič zmajeva

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

Drama

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

Plaut, Škrtac

Pero Budak, Mećava

Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

Lirika

Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke

Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević

Ep

Polaznici čitaju pet pjevanja.

Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja)

Čitanje – opisivački tekstoviPostupak opisivanja u različitim vrstama tekstova
Čitanje – pripovjedački tekstovi

Postupak pripovijedanja u različitim vrstama tekstova

Molba

Životopis

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sve četiri godine učenja hrvatskog jezika.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciPredavanje
Slušanje – dijaloški obliciIntervju
Govorenje – monološki obliciPredavanje
Govorenje – dijaloški obliciAnketa
Morfem i morfologija

Morfem, alomorf, morfologija

Vrste morfema

Gramatičke kategorije

Kategorije vrsta riječi

Kategorije oblika riječi

Promjenjive riječi

Imenice

Imenice i pravopis

Zamjenice

Zamjenice i pravopis

Pridjevi

Pridjevi i pravopis

Brojevi

Brojevi i pravopis

Glagoli

Glagoli i pravopis

Nepromjenjive riječi

Prilozi

Prijedlozi

Veznici

Čestice

Usklici

Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljećaNajvažnija jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)
Pisanje – izlaganje

Izlaganje kao postupak

Definicije

Sažetak

Bilješke i natuknice

Zapisnik.

Stručno izvješće

Cijeli se svijet igra

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo i jedan ulomak po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Molière, Škrtac

Pedro Calderón de la Barca, Život je san

William Shakespeare, San ljetne noći

William Shakespeare, Romeo i Julija

Tennessee Williams, Tramvaj zvan žudnja

Elvis Bošnjak, Nosi nas rijeka

Tena Štivičić, Fragile

Prometeji

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Eshil, Okovani Prometej

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

Johann Wolfgang Goethe, Prometej

Alfred Victor de Vigny, Smrt vuka

Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića

Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

Tin Ujević, Visoki jablani

George Gordon Byron, Hodočašće Childea Harolda

Žena u književnom djelu

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i dvije pjesme po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Milan Begović, Bez trećega

Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

Biblija, Pjesma nad pjesmama

Ivan Slamnig, Barbara

Horacije, Lidiji

Josip Kozarac, Tena

Dinko Šimunović, Muljika

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Sofoklo, Antigona

Čitanje – izlagački tekstovi

Postupak izlaganja u različitim vrstama tekstova

Sažetak

Stručno izvješće

Popularno-znanstveni članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sve četiri godine učenja hrvatskog jezika.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciIzvješće
Slušanje – dijaloški obliciRazgovor na temu
Govorenje – monološki obliciIzvješće
Govorenje – dijaloški obliciSlužbeni razgovor
SintaksaSintaksa
Spojevi riječiTipovi odnosa među sastavnicama spojeva riječi
Ustrojstvo rečenice

Obavijesno ustrojstvo rečenice

Gramatičko ustrojstvo rečenice

Rečenice po sastavuJednostavne i složene rečenice
Nezavisno složena rečenicaSastavna, rastavna, suprotna, isključna i zaključna rečenica
Zavisno složena rečenica

Subjektna, predikatna, objektna, atributna rečenica

Priložne rečenice: vremenske, načinske, mjesne, pogodbene, uzročne, posljedične, namjerne, dopusne

Povezivanje rečenica u tekstuRed riječi u rečenici
Pravopisna pravila u sintaksiUporaba razgodaka i pravopisnih znakova
Hrvatski jezik u 19. stoljećuLjudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja
Pisanje – dokazivanje

Dokazivanje kao postupak

Pismo za iskazivanje interesa

Prikaz

Problemski članak (na teme iz strukovne kvalifikacije i sadržaja predmeta Hrvatski jezik)

Školski esej

Jureći vlak braće Lumière

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Janko Polić Kamov, Brada

Antun Gustav Matoš, Cvijet sa raskršća

Antun Gustav Matoš, Notturno

Milan Begović, Kvartet

Vladimir Vidrić, Pejzaž II.

Charles Baudelaire, Cvjetovi zla

Konstantinos Kavafis, Čekajući barbare

Arthur Schnitzler, Novela o snu

Društveni angažman

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskimlačkim interesima polaznika.

August Šenoa, Prijan Lovro

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna

Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru

Antun Gustav Matoš, Kip domovine leta 188*

Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići

Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva

Honoré de Balzac, Otac Goriot

Charles Dickens, Velika očekivanja

Unutarnji svijet

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

William Shakespeare, Hamlet

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Henrik Ibsen, Nora

Petar Preradović, Ljudsko srce

Ralph Waldo Emerson, Ljubav

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

Ranko Marinković, Ruke

Franz Kafka, Preobrazba

Čitanje – dokazivački tekstovi

Postupak dokazivanja u različitim vrstama tekstova

Prikaz

Pismo za iskazivanje interesa

Problemski članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sve četiri godine učenja hrvatskog jezika.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciKomentar
Slušanje – dijaloški obliciDebata
Govorenje – monološki obliciKomentar
Govorenje – dijaloški obliciRazgovor na temu
LeksikologijaUvod u leksikologiju
Jezični sustav i jezični znak

Struktura jezičnog znaka

Jednoznačnost i višeznačnost leksema

Leksičko-semantički odnosi

Sinonimija

Antonimija

Homonimija

Raslojenost leksika

Vremenska raslojenost leksika

Područna raslojenost leksika

Funkcionalna raslojenost leksika

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje

Posuđenice

Vrste posuđenica

Jezična norma i jezični purizam

Jezična norma

Jezični purizam

Frazeologija

Frazem i frazeologija

Frazemske istoznačnice i frazemski antonimi

Leksikografija

Vrste rječnika

Leksikografski (rječnički) članak

Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću

Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika kao izraz samobitnosti hrvatskog jezika

Hrvatski jezik – službeni jezik Europske unije

Pisanje – dokazivanjeŠkolski esej
Pisanje – upućivanje

Upućivanje kao postupak

Tehnička uputa

Stoljeće nemira

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Slavko Mihalić, Majstore, ugasi svijeću

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

Ranko Marinković, Kiklop

Ivan Goran Kovačić, Jama

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica

William Golding, Gospodar muha

Orhan Pamuk, Snijeg

Globalno selo

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Albert Camus, Stranac

Miroslav Krleža, Cvrčak pod vodopadom

Antun Šoljan, Luka

Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Kabanica

Gabriel García Marquez, Sto godina samoće

Raymond Carver, Katedrala

Aldous Huxley, Divni novi svijet

William Gibson, Neuromancer

Hrvatska književna baština

Polaznici čitaju pet djela s popisa. Prva su četiri djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedan ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Marko Marulić, Judita (ulomci)

Hanibal Lucić, Jur ni jedna na svit vila

Marin Držić, Dundo Maroje

Ivan Gundulić, Osman (1. pjevanje)

Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj ma Ljubice

Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmišlenje i žalostno protuženje

Tituš Brezovački, Matijaš grabancijaš dijak

Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik

Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Čitanje – dokazivački tekstovi

Kritika

Komentar

Čitanje – upućivački tekstovi

Postupak upućivanja u različitim vrstama tekstova

Tehnička uputa

Zakoni

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Cilj predmeta:

osposobiti se za usmenu i pisanu kompetenciju na engleskom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke

učiti jezik radi daljnje izobrazbe i usavršavanja, tj. za cjeloživotno učenje i obrazovanje

razvijati jezična i nejezična znanja, vještine, sposobnosti, strategije i vrijednosti koje će im omogućiti da aktivno, kritički i uspješno odgovore na potrebe suvremenog društva i tržišta rada

razvijati svijest o višejezičnosti, međukulturnim sličnostima i razlikama, toleranciji i empatiji prema drugom i drugačijem

razumjeti zanimanje, poštovanje i skrb za vlastiti jezik i kulturu

primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

čitati tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

razumjeti opis osjećaja i želja u osobnim pismima

razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog interesa i iz jezika struke ako su iskazane relativno polako i razumljivo

napisati osobno pismo opisujući doživljaje i dojmove

komunicirati u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja područjem na kojemu se taj jezik govori

uključiti se bez pripreme u razgovor o temama koje su im poznate

obrazložiti svoja stajališta i ukratko objasniti, ispričati priču, opisati reakcije

razviti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

primijeniti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

prepoznati i preispitati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

isticati tolerantno ophođenje s osobama iz drugih kultura

ostvariti složeniju komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvažavanje različitosti

prosuđivati o različitostima, uz obranu i argumentiranje vlastitih stavova i vrijednosti te uvažavanja tuđih

Opis predmeta:

Nastavom engleskog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku četverogodišnjeg obrazovanja očekuje se da će polaznici doseći razinu B1, prije svega u području receptivnih jezičnih vještina. Premda bi polaznici, u skladu s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam razreda učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, realno je očekivati heterogenost polaznikovih znanja iz osnovne škole koja će trebati usložniti, uz manja proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i razredu učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji. stranog jezika

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona vokabulara i složenijih jezičnih struktura koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

Slušanje

1. razumjeti složene jezične strukture i vokabular

Pisanje

1. odabrati jezične strukture i vokabular prema obliku i vrsti pisanoga jezičnog izričaja

2. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u jednostavne pisane izričaje

Govor

1. odabrati jezične strukture i vokabular u skladu s oblikom i vrstom usmenog izričaja

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i vrijednostima ciljnog jezika

2. procijeniti istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugih

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Obitelj

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Moj dom

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Stanovanje u svijetu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Sport i rekreacija

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Hobiji

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Izvannastavne/izvanškolske aktivnosti

Svakodnevica/ stilovi života

Svakodnevni život i običaji

Odijevanje i moda

Moda/ modni trendovi

Kupovanje

Novac

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Briga o zdravlju

Dijelovi tijela

Osobna higijena i njega tijela

Bolesti i nezgode

Briga za zdravlje

Prehrambene navike

Prehrana

Hrana i piće

Obroci

Zdrave i alternativne prehrambene navike

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Posuđe, pribor za jelo

Jelovnik, restorani

Vrijeme

Dnevni raspored

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Vrijeme kroz godinu

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (B1) Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik, fraza of

ČLANOVI: određeni i neodređeni, nulti

ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are, relativne

VEZNICI: and, or, but, yet, so, when, until, if, although, since, itd..

PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i opisni, pridjevi neodređene količine

BROJEVI: glavni i redni

PRILOZI: mjesta, određenog i neodređenog vremena, načina

SINTAKSA: red riječi u rečenici i u nezavisno složenoj rečenici; mjesto izravnog i neizravnog objekta, mjesto priloga mjesta i vremena, upitna rečenica s who kao subjekotom i kao s objektom

GLAGOLI: pet osnovnih oblika: osnova -s oblik, -ed oblik, particip s nastavkom -ing, -ed. Osnovna glagolska vremena – ponavljanje; tvorba i uporaba budućih vremena (going to + infinitive; shall, will; Present Continuous za budućnost), pojam aktiva i pasiva, modalni glagoli.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji. stranog jezika

1. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

2. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

Čitanje

1. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

2. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevne upute, izlaganja i programe

2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

Pisanje

1. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

2. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

Govor

1. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u tečne i točne govorne izričaje

2. komentirati nezahtjevne tekstove

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

2. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Putovanja

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Multikulturnost

Slavni ljudi i događaji

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Hrvatske kulturne manifestacije

Europa

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Mediji

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

Tv vodič i programi

Komunikacija

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, sms, mms, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Pametni telefoni (skype, facetime)

Škola i obrazovanje

Škole

Predmeti, ocjenjivanje

Život u školi

Školske aktivnosti

Obrazovni sustav

Školski sustav – usporedba i prezentiranje

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Sport

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Međunarodni sportski događaji, Olimpijske igre

Zdravlje

Briga o zdravlju i tijelu

Bolesti i ovisnosti

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Emocije

Generacijski jaz

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since, itd..

BROJEVI: glavni i redni

PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici; slaganje vremena

GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji. stranog jezika

1. primijeniti osnove jezičnog sustava više razine na novim sadržajima

2. koristiti osnovne jezične strukture više razine i prošireni vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

Čitanje

1. izdvojiti specifične informacije iz nešto složenijih izvornih i didaktičkih tekstova

2. kritički procijeniti sadržaj teksta i namjere autora

Slušanje

1. razumjeti razgovor među izvornim govornicima na poznatu temu

2. razumjeti pojedinosti i specifične informacije iz snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

Pisanje

1. izložiti svoje misli, osjećaje, ideje u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. koristiti bilješke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon slušanja ili čitanja teksta

Govor

1. preispitati svoje misli, osjećaje, ideje u govornom izričaju

2. povezati bilješke nakon slušanja ili čitanja u strukturirano usmeno izlaganje

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. vrjednovati ustaljena pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

2. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma, nacionalizma, rasizma i drugih čimbenika diskriminacije

3. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Nezgode, nesreće i bolesti

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju…)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Odnosi među spolovima

Kultura i civilizacija

Osnove povijesti

Kultura i civilizacija zemalja i naroda čiji se jezik uči i zemalja EU

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Međunarodno tržište rada

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

BROJEVI: glavni i redni

PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici; slaganje vremena

GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u različitim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave više razine radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. uočiti značajke različitih vrsta tekstova

Slušanje

1. uočiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama, pod uvjetom da su jasno strukturirana

Pisanje

1. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranome pisanom izričaju

Govor

1. provjeriti informacije u razgovoru

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

2. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u nepredviđenim uvjetima uz uvažavanje različitosti

3. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na različitosti općenito i različite kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Suvremeni trendovi u mom zanimanju

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Strukovno usmjerene teme

Budućnost struke

Tehnika i tehnologija u službi struke

Stručni sadržaji povezani s kvalifikacijom

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

BROJEVI: glavni i redni

PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici; slaganje vremena

GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Cilj predmeta:

osposobiti za usmenu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke

učiti jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi dalje izobrazbe i usavršavanja, tj. za cjeloživotno učenje i obrazovanje razviti jezična i nejezična znanja, vještine, sposobnosti, strategije i vrijednosti koje će im omogućiti da aktivno, kritički i uspješno odgovore na potrebe suvremenog društva i tržišta rada

primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije čitati tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

razumjeti opis osjećaja i želja u osobnim pismima razumjeti glavne poruke radijskih i televijziskih programa o sadašnjim događajima ili temama od osobnog interesa i iz jezika struke ako su iskazane relativno polako i razumljivo napisati osobno pismo opisujući doživljaje i dojmove komunicirati u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja područjem na kojem se taj jezik govori uključiti u razgovor o temama koje su im poznate obrazložiti svoja stajališta i ukratko objasniti, ispričati priču, opisati reakcije razviti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima primijeniti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura prepoznati i preispitati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja isticati tolerantno ophođenje s osobama iz drugih kultura te ostvariti složeniju komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvažavanje različitosti prosuđivati kritički o različitostima, uz obranu i argumentiranje vlastitih stavova i vrijednosti te uvažavanja tuđih.

Opis predmeta:

Nastavom njemačkog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskog jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku 4. razreda strukovne škole, polaznici bi u osnovnim područjima jezičnih djelatnosti u njemačkom jeziku mogli ostvariti razinu A2+. Premda bi polaznici, sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnomu okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina jezične kompetencije polaznika predviđena i na završetku 1. razreda strukovne škole jer je u tom razredu realno očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole, uz (manja) proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji. stranog jezika

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalan i detaljan smisao tekstova šireg raspona vokabulara i složenijih jezičnih struktura koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

Slušanje

1. razumjeti složene jezične strukture i vokabular

Pisanje

1. odabrati jezične strukture i vokabular prema obliku i vrsti pisanog jezičnog izričaja

2. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u jednostavne pisane izričaje

Govor

1. odabrati jezične strukture i vokabular u skladu s oblikom i vrstom usmenog izričaja

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i vrijednostima jezika cilja

2. procijeniti istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugih

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine)

Obitelj

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Moj dom

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Stanovanje u svijetu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Sport i rekreacija

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Hobiji

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Izvannastavne/izvanškolske aktivnosti

Svakodnevica/ stilovi života

Svakodnevni život i običaji

Odijevanje i moda

Moda/modni trendovi

Kupovanje

Novac

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Briga o zdravlju

Dijelovi tijela

Osobna higijena i njega tijela

Bolesti i nezgode

Briga za zdravlje

Prehrambene navike

Prehrana

Hrana i piće

Obroci

Zdrave i alternativne prehrambene navike

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Posuđe, pribor za jelo

Jelovnik, restorani

Vrijeme

Dnevni raspored

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Vrijeme kroz godinu

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz osnovne škole. Proširivanje i uvođenje novih struktura.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

IMENICE: vrste, rod, broj

ČLANOVI: određeni, neodređeni

ZAMJENICE: osobne, pokazne, posvojne, odnosne (nominativ i akuzativ), deklinacija zamjenice, bezlična man; upitna zamjenica welcher

PRIDJEVI: stupnjevanje, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

BROJEVI: glavni i redni

PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s akuzativom, dativom i genitivom; prijedlozi s dativom i akuzativom – Wechselpräpositonen

PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u nezavisnim i zavisnim rečenicama objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (denn, dass, weil, wenn,deshalb, damit...)

GLAGOLI: pomoćni, modalni, pravilini i nepravilni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih i modalnih glagola, perfekt, imperativ, konjuktiv II. od haben.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

2. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

Čitanje

1. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

2. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevne upute, izlaganja, programe

2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

Pisanje

1. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

2. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

Govor

1. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u tečne i točne govorne izričaje

2. komentirati nezahtjevne tekstove

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

2. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Putovanja

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Multikulturnost

Slavni ljudi i događaji

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Hrvatske kulturne manifestacije

Europa

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Mediji

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Komunikacija

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, sms, mms, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Pametni telefoni (skype, facetime)

Škola i obrazovanje

Škole

Predmeti, ocjenjivanje

Život u školi

Školske aktivnosti

Obrazovni sustav

Školski sustav – usporedba i prezentiranje

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Sport

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Međunarodni sportski događaji, Olimpijske igre

Zdravlje

Briga o zdravlju i tijelu

Bolesti i ovisnosti

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Emocije

Generacijski jaz

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz osnovne škole. Proširivanje i uvođenje novih struktura.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

IMENICE: vrste, rod, broj

ČLANOVI: određeni, neodređeni

ZAMJENICE: osobne, pokazne, posvojne, odnosne (nominativ i akuzativ), deklinacija zamjenice, bezlična man; upitna zamjenica welcher

PRIDJEVI: stupnjevanje, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

BROJEVI: glavni i redni

PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s akuzativom, dativom i genitivom; prijedlozi s dativom i akuzativom – – Wechselpräpositonen

PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u nezavisnim i zavisnim rečenicama objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (denn, dass, weil, wenn,deshalb, damit)

GLAGOLI: pomoćni, modalni, pravilini i nepravilni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih i modalnih glagola, perfekt, imperativ, konjuktiv II. od haben.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava više razine na novim sadržajima

2. koristiti osnovne jezične strukture više razine i prošireni vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

Čitanje

1. izdvojiti specifične informacije iz nešto složenijih izvornih i didaktičkih tekstova

2. kritički procijeniti sadržaj teksta i namjere autora

Slušanje

1. razumjeti razgovor između izvornih govornika na poznatu temu

2. razumjeti pojedinosti i specifične informacije iz snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

Pisanje

1. izložiti svoje misli, osjećaje, ideje u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. koristiti bilješke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon slušanja ili čitanja teksta

Govor

1. preispitati svoje misli, osjećaje, ideje u govornom izričaju

2. povezati bilješke nakon slušanja ili čitanja u strukturirano usmeno izlaganje

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. vrjednovati ustaljena pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

2. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma, nacionalizma, rasizma i drugih čimbenika diskriminacije

3. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Nezgode, nesreće i bolesti

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Odnosi među spolovima

Kultura i civilizacija

Osnove povijesti

Kultura i civilizacija zemalja i naroda čiji se jezik uči i zemalja EU

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Međunarodno tržište rada

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz osnovne škole. Proširivanje i uvođenje novih struktura.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

IMENICE: vrste, rod, broj

ČLANOVI: određeni, neodređeni

ZAMJENICE: osobne, pokazne, posvojne, odnosne (nominativ i akuzativ), deklinacija zamjenice, bezlična man; upitna zamjenica welcher

PRIDJEVI: stupnjevanje, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

BROJEVI: glavni i redni

PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s akuzativom, dativom i genitivom; prijedlozi s dativom i akuzativom – Wechselpräpositonen

PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u nezavisnim i zavisnim rečenicama objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (denn, dass, weil, wenn, deshalb, damit...)

GLAGOLI: pomoćni, modalni, pravilini i nepravilni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih i modalnih glagola, perfekt, imperativ, konjuktiv II. od haben.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji. stranog jezika

1. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u različitim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave više razine radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. uočiti značajke različitih vrsta tekstova

Slušanje

1. uočiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama, pod uvjetom da su jasno strukturirana

Pisanje

1. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranome pisanom izričaju

Govor

1. provjeriti informacije u razgovoru

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

2. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u nepredviđenim uvjetima uz uvažavanje različitosti

3. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na različitosti općenito i različite kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Suvremeni trendovi u mom zanimanju

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Strukovno usmjerene teme

Budućnost struke

Tehnika i tehnologija u službi struke

Stručni sadržaji povezanim s kvalifikacijom

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina

usporedne rečenice, rekcija glagola, Particip I, konjunktiv II. pomoćnih i modalnih glagola; würde + infinitiv, zavisna rečenice s ob, rečenice s dva objekta, pluskvamperfekt, genitiv kod vlastitih imena, stupnjevanje priloga, veznici entweder, oder; denn, nicht, sondern; ob; seit; um, zu; so, dass; obwohl, darum, deswegen, trotzdem; fraze iz stručnog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta kroz šest povijesnih razdoblja

vrjednovati dokaze

razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

interpretirati povijesne podatke

konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. Temeljna povijesna znanja čine:

poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba

razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda

o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. Sposobnost povijesnog razmišljanja koje se sastoji od pet vještina:

vještina kronološkog razmišljanja

vještina razumijevanja povijesne naracije

vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

vještina povijesnog istraživanja

vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina kumulativnog je karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti strukturirano je tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj, već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane, što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika, u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba, sastavni su dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem naslijeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postani dobri građani svoje domovine te da se ujedno osjećaju građanima Europe i svijeta.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1. opisati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume itehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uspon i pad starog svijeta

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3. raspravljati o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najvažnija postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog naslijeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Srednjovjekovne civilizacije

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kultura i način života prvih ljudi ledenog doba

Pojava i razvoj prvih ljudi

Materijalna kultura i način života

Religijska vjerovanja i prvi tragovi umjetnosti

Neolitska i urbana revolucija

Nagli napredak čovječanstva u doba neolitika

Kulturne grupe i nastanak prvih naroda

Od stanovnika sela do stanovnika grada

Pojava pisma i nastanak prvih država i civilizacija

Stari istok

Pismo – pronalazak neprocjenjive važnosti

Graditeljstvo, umjetnost i znanost ranih civilizacija

Današnji hrvatski prostor u prapovijesti

Život paleolitskog lovca – krapinski pračovjek

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Iliri i njihova kultura

Prijelomna vremena – inovacije i velika seoba

Nove tehnologije, trgovina i migracije na Sredozemlju i u jugozapadnoj Aziji

Uspon i pad starih i novih država

Pojava judaizma i Židovska država

Pojava i razvoj egejske civilizacije

Vladavina aristokracije i demokracija u grčkim polisima

Grčka i Stari istok između Aleksandra i Rimljana

Najpoznatije religije starog svijeta

Helenska i helenistička kultura

Doba velikih carstava

Ujedinjenje Mediterana pod Rimskim Carstvom

Religija, rimska kultura i pravo kao kulturno nasljeđe

Indija i Kina

Susreti i prožimanja istočnog Jadrana i Sredozemlja

Od autohtonog ilirskog sela do autohtonoga grada

Grčki i rimski gradovi na istočnoj obali Jadrana

Način života i arhitektura rimskoga grada na istočnoj obali Jadrana

Susret i suživot triju svjetova na Sredozemlju

Kriza Rimskog Carstva i dezintegracijski procesi

Bizantsko Carstvo i širenje kršćanstva

Pojava i uspon islamske civilizacije

Kulturna i znanstvena razmjena triju svjetova na Sredozemlju

Oporavak Zapada

Nova carstva, kraljevstva i komune

Gospodarski i kulturni oporavak

Kršćanstvo i društvo

Prvi svjetski sustav trgovine (1250. – 1350.)

Slavenski svijet u Europi

Konsolidacija slavenskih naroda nakon seobe

Slavenski svijet na razmeđu Istoka i Zapada

Mongoli i njihov utjecaj na slavenski svijet

Hrvatska između sredozemnog i srednjoeurop- skog svijeta

Istočna obala Jadrana u vrijeme seoba: etnogeneza i identiteti

Pokrštavanje, organizacija države i razvoj društva

Kulturni i gospodarski utjecaji: komune na Jadranu i gradovi u unutrašnjosti

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Napomene:U prvom razredu polaznik će u tri skupa skupovima ishoda učenja: Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.), Uspon i pad starog svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300. g.) i Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.) razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine. Također će biti u stanju razumjeti pojavu i razvoj srednjovjekovnih civilizacija, novih država i kultura na trima kontinentima te kako su nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecali na društvene promjene i odnose u srednjem vijeku.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: pisana provjera, usmena provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Temelji modernog svijeta

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku,društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Doba građanskih revolucija

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspravljati o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Dvadeseto stoljeće

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva između velikih sila kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

9. raspraviti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva u 20. stoljeću

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Rađanje moderne Europe

Crna smrt i njezine posljedice

Pojava nacionalnih država, gradovi i komune

Temelji humanizma i renesanse

Velika geografska otkrića i europska ekspanzija

Razvoj znanosti, tehnologije i gospodarstva

Kolonijalizam i europeizacija svijeta

Raspad srednjovjekovnih carstava i pojava nacionalnih monarhija

Izazovi s Istoka – Uspon Osmanskog Carstva i kraj Bizanta

Uspon protestantizma i vjerski ratovi u Europi

Nastanak modernih europskih država

Hrvatska u »produženom srednjovjekovlju«

Hrvatska u razdoblju zastoja i ugroženosti

Stvaranje Habsburškog Carstva i kriza Osmanskog Carstva – teritorijalne promjene krajem 17. stoljeća

Religijske i kulturne promjene u hrvatskim zemljama

Uzroci i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i početkom 19. stoljeća

Doba razuma

Američka i Francuska revolucija

Uzroci i posljedice industrijske i agrarne revolucije 18. i 19. stoljeća

Industrijalizacija i modernizacija

Uspon SAD-a do svjetske sile

Promjene u euroazijskim društvima u razdoblju svjetske trgovine i porasta europske moći

Osmansko Carstvo i Rusija u 19. stoljeću

Kina i Japan u 19. stoljeću

Primjeri nacionalizma, izgradnje država i društvenih reformi u Europi od 1830. do 1914. godine

Europa između restauracije i revolucije

Europa u doba nacionalizma i radničkog pokreta

»Novi imperijalizam« moćnih nacionalnih država 1850. – 1914. godine i važniji globalni trendovi

Svijet u razdoblju imperijalizma

Porast stanovništva i prekooceanske migracije

Građanska kultura od romantizma do moderne

Teritorijalna integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije

Hrvatski narodni preporod

Hrvatska između Austrije i Ugarske

Opća kriza modernog svijeta – problemi industrijalizacije,

demokracije i nacionalnosti

Politički odnosi, savezi i sukobi europskih država

Revolucionarni pokreti u svijetu početkom stoljeća

Europska kultura između historicizma i novih izražajnih oblika

Prvi svjetski rat

Pitanje krivnje za rat i politički učinak rata u pojedinim državama

Uzroci i posljedice ruske revolucije 1917. godine

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Ljudske žrtve i globalne posljedice Prvoga svjetskog rata

Tri oblika političke scene u svijetu od 1919. do 1939. godine

Komunistički sovjetski sustav, fašizam i građanske parlamentarne demokracije

Hrvatska u prvoj jugoslavenskoj državi

Drugi svjetski rat

Uzroci i karakter Drugoga svjetskog rata

Pokreti otpora i ljudske žrtve u Drugome svjetskom ratu

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije – oslobodilački i građanski rat

Ljudske žrtve i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata

Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici 20. stoljeća

Hladni rat i internacionalne krize

Dekolonizacija, Kina i Japan u drugoj polovici 20. stoljeća

Raspad komunističkog sustava u Europi i stvaranje Europske unije

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji i stvaranje samostalne hrvatske države

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji

Kriza konfederacije i samoupravljanja

Domovinski rat i stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:

U drugom razredu polaznik će u tri skupa skupovima ishoda učenja: Temelji modernog svijeta (od 1350. do 1750. g.), Doba građanskih revolucija (od 1750. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, kao i društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova, u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine.

Polaznik će razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu te znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva, kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, polaznikovo izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni, individualni, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: pisana provjera, usmena provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Cilj predmeta:

■ omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja

■ osobito se usredotočujući na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika

Opis predmeta:

Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.

Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojemu žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum, kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući, dakako, svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Religioznost i put religija

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za smislom života

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe – vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporišta

Čovjek – religiozno biće

Vjera – iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnog Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Kršćanska objava i Sveto pismo

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćana

Isus Krist – vrhunac objave

Isus – povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s Kristom

Tajna stvaranja – govor znanosti i govor vjere

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko-vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2. objasniti kršćansko poimanje slobode

3. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sloboda – izbor i odgovornost

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugome

U potrazi za vrjednotama

Život s Crkvom i u Crkvi

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskome jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskoga služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13. – 14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva

S crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

2. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

3. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Kršćansko razumijevanje morala

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kršćansko poimanje čovjeka

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova puta

Čovjek – moralno biće

Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelji kršćanske moralnosti

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi

»Muško i žensko stvori ih«

Čovjek – žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj – odgovorno roditeljstvo

Dostojanstvo ljudskoga života

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrti

Živjeti u istini

Hoditi u istini

»Istina će vas osloboditi»

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Kršćansko razumijevanje morala

1. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

2. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga

Poteškoće suvremenog čovjeka s Bogom − izazov nevjere

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i »nova religioznost«

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnosti

Biblijska slika i iskustvo Boga

Bog u svjedočanstvu vjere Starog zavjeta

Bog u svjedočanstvu vjere Novog zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnog Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ljudski rad i stvaralaštvo

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir

Izazovi znanstveno-tehničkog napretka

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka

Kršćanska nada u budućnost

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvorenje, uskrsnuće i život vječni

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Cilj predmeta:

steći teorijska znanja iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

razviti svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici

Opis predmeta:

Etika je u srednjoj školi predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina poput filozofske antropologije, političke, pravne i socijalne filozofije. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina poput psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju, bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području razvijanje je kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja; pritom je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila, nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije

Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zloporaba moći

Ispravnost/neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak tijekom konfliktnih situacija

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtijeva (egoizam i altruizam, težnja za srećom i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu?

Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja

Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva

Etičke krjeposti i načelo sredine

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije, borba protiv privatnog vlasništva (T. More)

Kontraktualistički modeli države (T. Hobbes, J. J. Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham)

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa

Račun užitka

Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti; razlike među ljudima i problem jednakosti ljudi (K. Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zloporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetike

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Ekološka svijest i osobna angažiranost

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacionizam

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika kao filozofija morala

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Etička argumentacija i etičke teorije

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealni zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike:normativna i deskriptivna etika i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Različiti filozofski pristupi utemeljenju etike

Razdioba etičkih teorija

Etika pravila i etika dobrog života

Aristotelovo utemeljenje etike vrline

Kantova deontološka etika

Utilitaristička etika (Bentham, Mill)

Nietzscheova kritika morala, etički nihilizam

Habermasova etika diskursa

Kontraktualistička etika (Hobbes, Rousseau, Rawls)

Metaetička, logičko-jezična analiza etičkih iskaza

Relativističko osporavanje etike (kulturni relativizam)

Metafizičko opravdanje etike (teološka etika)

Tradicijsko i religiozno opravdanje etike (običajnost i ćudoređe)

Filozofsko-antropološko opravdanje/osporavanje etike izvedeno iz biti čovjeka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Cilj predmeta:

razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije

osposobiti ih za zanimanja u ekonomiji, trgovini i poslovnoj administraciji

Opis predmeta:

Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima učenja pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja, kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije i korelacije ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ova dva područja odgoja i obrazovanja.

Budući da primarno proučava prirodno-geografske i društveno-geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizacije prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevni život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. izdvojiti etape u razvoju geografije i doprinos pojedinih znanstvenika

2. izdvojiti nove pristupe u razvoju grana i disciplina geografije

3. vrjednovati položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1. objasniti postanak svemira

2. razlikovati tijela u svemiru i Sunčevu sustavu

3. objasniti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu

4. protumačiti postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. analizirati posljedice gibanja Zemlje

6. raščlaniti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1. objasniti načine izradbe i upotrebu geografskih karata

2. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS u analizi prostornih pojava i procesa

3. primijeniti suvremena tehnička sredstva za orijentaciju

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. usporediti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo i vegetacija) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. istražiti prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. objasniti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristup

Podjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu

Razvoj ekonomske geografije

Osnovna obilježja gospodarstva

Ekonomski prostorni sustavi i njihovi elementi

Sektori djelatnosti

Zemlja u Sunčevu sustavu i Svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Utjecaj gibanja Zemlje na ljude

Orijentacija i geografske karte

Orijentacija u prostoru

Određivanja položaja na Zemlji

Geografska karta

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Prirodno-geografski faktori razvoja ekonomskih prostornih sustava

Klimatski faktori

Sunčevo zračenje i temperatura zraka

Tlak zraka, zračne mase i zračna strujanja

Vlaga zraka i padaline

Tipovi klime u Hrvatskoj

Tipovi klime u svijetu

Podjela i svojstva svjetskog mora

Gibanja mora

Vode na kopnu

Elementi i oblici reljefa u zavičaju i Hrvatskoj

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje i globalna tektonika ploča

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Čimbenici razvoja, svojstva i vrste tala

Šumski i pustinjski biomi

Ostali kopneni i vodeni biomi

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživačko izvješće, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. procijeniti mogućnosti i ograničenja geografskih istraživanja

2. analizirati ulogu i važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Orijentacija i geografske karte

1. primijeniti kartografske pojmove u interpretaciji prostornih pojava i procesa

2. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka u projektnim zadatcima koristeći se skicama, dijagramima, tablicama i tematskim kartama

3. rabiti jednostavne računalne programe za predočavanje prostornih pojava i procesa

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. analizirati utjecaj prirodno-geografskih obilježja na organizaciju prostora (strukturu stanovništva i naseljenost)

2. koristiti istraživačke metode u prikupljanju, obradi te interpretaciji rezultata istraživanja, raspraviti zaključke istraživanja o prirodno-geografskim pojavama i procesima

3. raspraviti problematiku o globalnoj promjeni klime i onečišćenju okoliša

4. vrjednovati mogućnosti povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

5. primijeniti koncept održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupUloga i važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe
Orijentacija i geografske karte

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Neobnovljivi prirodni izvori i rezerve

Iskorištavanje neobnovljivih prirodnih izvora u Hrvatskoj i svijetu

Obnovljivi prirodni izvori

Iskorištavanje obnovljivih prirodnih izvora u Hrvatskoj i svijetu

Prirodna bogatstva i održivi razvoj

Utjecaj prirodnih nepogoda na gospodarstvo (vulkani, potresi, suše, poplave, vjetrovi)

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštita prirode u Hrvatskoj i svijetu

Zaštićena područja u Hrvatskoj

Zaštićena područja u svijetu

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Socijalni faktori razvoja ekonomskih prostornih sustava

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj

Razvoj naseljenosti u svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj

Razmještaj stanovništva u svijetu

Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj

Prirodno kretanje stanovništva u svijetu

Prostorno kretanje stanovništva u Hrvatskoj

Prostorno kretanje stanovništva u svijetu

Populacijska politika u Hrvatskoj i u svijetu

Opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i u svijetu

Biološki sastav stanovništva u Hrvatskoj

Biološki sastav stanovništva u svijetu

Kulturno-antropološki sastav stanovništva u Hrvatskoj

Kulturno-antropološki sastav stanovništva u svijetu

Obrazovni sastav stanovništva u Hrvatskoj

Obrazovni sastav stanovništva u svijetu

Naselja u Hrvatskoj i u svijetu

Urbanizacija u Hrvatskoj

Urbanizacija kao svjetski proces

Urbani sustav u Hrvatskoj

Urbani sustavi u svijetu

Prostorna struktura gradskih naselja

Gradske regije u Hrvatskoj i svijetu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživačko izvješće, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. analizirati ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj Europi i svijetu

2. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

3. analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristup

Uloga geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Faktori lokacije ekonomskih djelatnosti, prostorno planiranje i regionalni razvoj

Prostorni sustavi primarnih djelatnosti

Prostorni sustavi sekundarnih djelatnosti

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Ruralni prostori u Hrvatskoj

Ruralni prostori u svijetu

Agrarni proizvodni sustavi u Hrvatskoj

Agrarni proizvodni sustavi u svijetu

Prirodno-geografski faktori poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj i svijetu

Društveno-geografski faktori poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj i svijetu

Tehničko-organizacijska obilježja poljoprivrede u Hrvatskoj

Tehničko-organizacijska obilježja poljoprivrede u svijetu

Proizvodna obilježja poljoprivrede u Hrvatskoj

Proizvodna obilježja poljoprivrede u svijetu

Sustavi agrarnog iskorištavanja u Hrvatskoj i svijetu

Ratarstvo u Hrvatskoj i svijetu

Stočarstvo u Hrvatskoj i svijetu

Ribarstvo u Hrvatskoj i svijetu

Šumarstvo u Hrvatskoj i svijetu

Zelena revolucija

Ekološke posljedice poljoprivrede u Hrvatskoj i svijetu

Suvremene promjene u ruralnim prostorima u Hrvatskoj i svijetu

Ruralni pejsaž u Hrvatskoj i svijetu

Pojava i razvoj industrije u Hrvatskoj i svijetu

Vrste industrija u Hrvatskoj i svijetu

Faktori lokacije i razvoja industrije u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi industrijske proizvodnje u Hrvatskoj i svijetu

Mineralne i druge sirovine

Energetika i industrija

Industrija u prostoru (industrijske regije u Hrvatskoj i svijetu)

Djelatnosti sekundarnog sektora i okoliš

Posljedice onečišćenja okoliša u Hrvatskoj i svijetu

Važnost sekundarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. istražiti doprinos znanstvenih spoznaja geografije u unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

2. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

3. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građana te građana svijeta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristup

Doprinos znanstvenih spoznaja geografije u unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

Prostorni sustavi uslužnih djelatnosti

Ostale uslužne djelatnosti i njihova prostorna organizacija u Hrvatskoj i svijetu

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Osnovna obilježja prometa

Kopneni promet u Hrvatskoj i svijetu

Pomorski promet u Hrvatskoj i svijetu

Zračni promet u Hrvatskoj i svijetu

Telekomunikacijski promet u Hrvatskoj i svijetu

Osnovna obilježja i prostorni sustav turizma

Tipovi turističkih područja u Hrvatskoj i svijetu

Prostorna organizacija i važnost trgovine

Prostorna organizacija i važnost trgovine u gradovima

Intenzitet, faktori razvoja, elementi i struktura trgovine u Hrvatskoj

Intenzitet, faktori razvoja, elementi i struktura svjetske trgovine

Globalizacija svjetskog gospodarstva

Utjecaj globalizacije na proizvođače, potrošače i okoliš u Hrvatskoj i svijetu

Povezanost demografskih i ekonomskih procesa

Ekonomska i socijalna mjerila razvijenosti

Nejednaki gospodarski razvoj u Hrvatskoj i svijetu

Nejednaki regionalni razvoj u Hrvatskoj i svijetu

Države s velikim i visokorazvijenim gospodarstvima (Njemačka, Francuska, UK, Italija, SAD, Kanada, Japan, »tigrovi Dalekog istoka», Australija)

Države s gospodarstvima od svjetskog značenja (Kina, Ruska Federacija, Indija, Brazil)

Srednje razvijene države

Slabije razvijene države

Države u tranziciji

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i regionalnim integracijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

stjecati optimalnu količinu kinezioloških teorijskih znanja koja su bitna za provedbu smislenog i samostalnoga tjelesnog vježbanja

provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkih znanja kojima se polaznik /djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unaprjeđenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti

Opis predmeta:

U ovom zanimanju posao se najčešće obavlja u sjedećem položaju. Leđa su najopterećeniji dio tijela, otežan je rad krvotoka u nogama, prisutne su kontrakcije mišića vrata te neaktivnost mišića prsiju, trbuha i nogu.

Preporučuje se da postupci unaprjeđenja kinantropoloških obilježja budu usmjereni na jačanje mišića trupa, nogu i prsiju.

Kineziološke postupke unaprjeđenja zdravlja usmjeriti na usvajanje znanja koja će koristiti za preventivno, relaksacijsko i korektivno smanjenje različitih problema povezanih s kralježnicom.

Sjedenje i stajanje zahtijevaju malu energetsku potrošnju i nepovoljno djeluju na rad dišnog i krvožilnog sustava te su takve osobe sklone povećanju tjelesne mase i masnog tkiva. Zbog navedenog preporučuje se posebnu pozornost usmjeriti na razvoj aerobnih kapaciteta.

U ovom zanimanju osobe su znatno izložene stresu. Polaznike je potrebno zainteresirati za izlete u prirodu s kineziološkim rekreacijskim sadržajima kao što su planinarenja, rafting i sl. Potrebno je utjecati na stvaranje navika korištenja spomenutih sadržaja kako bi ih mogli preventivno koristiti u smanjivanju stresa. Istovremeno je potrebno naučiti i osvijestiti polaznike kako bavljenje bilo kojom organiziranom kineziološkom aktivnošću smanjuje stres.

Od izvannastavnih dislociranih aktivnosti, s obzirom na utvrđenu statičku aktivaciju lokomotornog sustava, preporučuje se plivanje i aktivnosti koje uključuju hodanja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1. isplanirati monostrukturne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Transformacija kinantropoloških obilježja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Važnost tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2. Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3. Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4. Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)

5. Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetne tjelesne aktivnosti)

7. Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnog tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min

2. »Leteće« trčanje do 40 m

3. Trčanje do 100 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6. Skokovi odrazom svaki četvrti korak

7. Skok udalj tehnikom 2 ½ koraka

8. Bacanje Vortexa udalj

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Različite varijante premeta strance

11. Stoj na glavi

12. Stoj na rukama, kolut naprijed

13. Odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

14. Ljuljanje na karikama

15. Pomicanje u visu

16. Njihom strance premah odnožno

17. Klimom premah zgrčeno

18. Okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

19. Valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

20. Galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

21. Kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

22. Poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

23. Bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

24. Skok »kadet«

25. Skok »jelenji«

V. PLES I AEROBIKA

26. Engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

27. Disko foks plesovi

28. Aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Bočno bacanje tsuri goshi

30. Nožno bacanje de ashi barai

31. Kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

32. Polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

33. Dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

34. Promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

35. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgor nakon okreta

36. Obrana »čovjek na čovjeka« (1 : 1; 2 : 2; 3 : 3)

37. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

38. Vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

39. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

40. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

41. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2, 4 : 4, 5 : 5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

42. Igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđenje)

IX. ODBOJKA

43. Pojedinačni blok smeča visoke lopte

44. Odbijanje podlakticama preko glave

45. Vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

46. Igra 6 : 6, zaštita od protivničkog napada 1 : 2 : 3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

47. Igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

48. Razne igre s loptom

49. Šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visine boka »jensen«

50. Jednostruka križanja

51. Prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

52. Osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprječavanje napadača sportskim prekršajem

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Bekend servis

55. Vodoravni (drive) udarac

56. Osnove taktike igre u paru

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

59. Forhend (spužvasta loptica)

60. Bekend (spužvasta loptica)

61. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njezine provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1. Primjena vijače (redukcija potkožnoga masnog tkiva)

2. Primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3. Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4. Primjena bučica (razvoj mišićne mase)

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1. Statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2. Statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3. Dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4. PNF istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5. Balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1. Biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2. Biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3. Biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4. Biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5. Vježbe pravovremenosti − timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6. Vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1. Standardna metoda (trčanje 20' intenzitetom 50%)

2. Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2' 60%)

3. Intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6x20" s odmorom 10")

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unapređenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane u nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovom korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Olimpizam

2. Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3. Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4. Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6. Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali, voda – postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodatci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Tehnika brzog hodanja

2. Kros ili standardna ciklička kretanja različitim tempom do 10 min

3. Trčanje dionica 150 − 200 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi odrazom svaki treći korak

6. Skok uvis prekoračnom tehnikom L i D nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7. Sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8. Bacanje Vortexa u cilj na tlu

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Leteći kolut

11. Raznoška uzduž sprave (kozlić)

12. Salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

13. Stoj na rukama u kolut naprijed

14. Ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

15. Klimom premah raznožni

16. Upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed

17. Naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

18. Skokovi s udarcem noge o nogu

19. Kotrljanje lopte po tlu i tijelu

20. Bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

21. Otvoreni − zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

22. Preskakivanje vijače naprijed i natrag križanjem ruku

23. »Leteći« skok vijačom

24. Skok »škare« povezano naprijed-natrag

V. PLES I AEROBIKA

25. Rock plesovi

26. Rumba (okreti, wisq, promenada)

27. Samba (okreti, wisq, promenada)

28. »New body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Okreti za bacanja – mae mawari sabaki,ushiro mawari sabaki

30. Bočno bacanje tsuri goshi

31. Nožno bacanje de ashi barai u kretanju

32. Poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

33. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

34. Obrambeni skok i zagrađivanje

35. Oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

36. Slobodna bacanja

37. Zonska obrana

38. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

39. Dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

40. Udarci na vrata nakon dodane lopte

41. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

42. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2 : 1 (+ vratar)

43. Slobodna igra 5 + 1 : 5 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

44. Vršno odbijanje preko glave

45. Niski odbojkaški stav i obrana »oštrih« lopti poluupijačem

46. Povaljka u stranu i odbijanje čekićem

47. Obrana u prednjoj liniji – pojedinačni i grupni blok

48. Igra 6 : 6, zaštita vlastitog smeča 2 : 3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

49. Zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

50. Šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »polueret«

51. Povratna lopta – dupli pas

52. Poučavanje zonske obrane 5 :1

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Smeč udarac

55. Obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

56. Forhend i bekend visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin)

59. Ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2. Vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3. Vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4. Vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5. Primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6. Pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje jakosti)

1. Vježbe relativne jakosti (sklek)

2. Vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 − 10 ponavljanja)

3. Vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1 – 3 ponavljanja)

4. Vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5. Vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti)

1. Intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50 m, maksimalni intenzitet, odmor 2')

2. Intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50 m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2')

3. Intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6 x 400 m, intenzitet 80 – 90%, odmor 4')

4. Intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3x6, 30" maksimalni intenzitet, 30" 50%, odmor 5')

5. Kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12', 1' maksimalni intenzitet, 1' 50%)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I.Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II.Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III.Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupan napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2. Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3. Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4. Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5. Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6. Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7. Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 min

2. Trčanje dionica 40, 60, 80 m

3. Trčanje dionica 200 − 300 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Troskok s mjesta

6. Jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7. Skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

9. Sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

10. Sastav po izboru polaznika (tlo)

11. Sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

12. »Jelenji« skok

13. Vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

14. Kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

15. Bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

16. Vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

17. Preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

18. Preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

19. Sastav (vijača) – sastav prema izboru polaznica

20. Sastav (obruč) – sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

21. Cha-cha-cha

22. Salsa

23. Polka, Western polka (okreti, wisq, promenada)

24. Step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

25. Poluga ude garami

26. Udarac rukom naprijed pravocrtni

27. Udarac nogom naprijed pravocrtni

28. Donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

29. Otvaranje za prijem lopte

30. Razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

31. Presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

32. Napad na presing čovjek na čovjeka

33. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

34. Driblinzi i fintiranja 1 : 1

35. Driblinzi i fintiranja 1 : 1 s udarcima na vrata (vratar)

36. Oduzimanja lopte 1 : 1 i 2 : 2

37. Suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2 : 1 i 2 : 2 s udarcima na vrata (vratar), te oduzimanja lopte

38. Igra 4 + 1 : 4 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

39. Smeč iz zaleta varkom »kuhanjem« iza bloka

40. Povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

41. Vršno odbijanje u skoku

42. Taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

43. Finta – varka s presvlačenjem

44. Skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku « skokšut polueret«

45. Kombinirani sustav obrane – varijanta 5 + 1

46. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

47. Rezani forhend drop

48. Bekend dugi udarac (clear)

49. Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

50. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

51. Forhend volej (spužvasta loptica)

52. Bekend volej (spužvasta loptica)

53. Smeč (spužvasta loptica)

54. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2. Vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3. Vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40)

4. Vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5. Primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6. Pilates s velikim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava)

1. Vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2. Vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed i natraške 6 x 5 m)

3. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 x 5 m, odmor 30)

5. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(optimizacija sastava tijela – smanjenje potkožnog masnog tkiva)

1. Metode aerobnog vježbanja (trčanje 30' niskim intenzitetom)

2. Metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20', 2' visoki intenzitet, 2'
50%)

3. Metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60", a oporavak 20")

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unapređenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora sorganizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim se prstima upirati u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima

(ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicati palac u korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te pa druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Kulturološko-povijesne dimenzije tjelesnog vježbanja i sporta u funkciji kulture življenja

2. Energetska potrošnja tijekom radnog dana i optimizacija prehrane

3. Masaža i samomasaža kao sredstvo oporavka (utjecaj, vrste, izvođenja pojedinih zahvata)

4. Odabir kinezioloških aktivnosti u funkciji sportske rekreacije

5. Moguća patološka stanja uzrokovana izabranim zanimanjem

6. Primjena novih tehnologija u funkciji samostalnog praćenja procesa tjelesnog vježbanja (monitori srčane frekvencije – Polar, Omron ili Tanita vage)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom 12 min i više

2. Trčanje dionica 300 – 400 m

3. Trčanje – motoričko postignuće

4. Troskok s mjesta – motoričko postignuće

5. Skok udalj individualno odabranim tehnikom – motoričko postignuće

6. Skok uvis leđna ili prekoračna tehnika – motoričko postignuće

7. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. RITMIČKA GIMNASTIKA

8. Individualna/skupna vježba s vijačom, loptom ili obručem

III. PLES I AEROBIKA

9. Bečki valcer (koreografija)

10. Quadrilla (koreografija)

11. Tae-bo aerobika

IV. BORILAČKI SPORTOVI

12. Obrana od pljuske (udarca rukom)

13. Obrana od obuhvata

14. Obrana od hvata za kosu

15. Sprovođenje ključem na ruci

16. Obrana od napada nožem

V. KOŠARKA

17. Dodavanje lopte uz primjenu finte dodavanje

18. Suradnja dva igrača u napadu – napad blokadama

19. Obrana od blokade preuzimanjem i probijanjem

20. Igra (primjena timske taktike 5 : 5)

VI. NOGOMET

21. Žongliranje loptom po podlozi i u zraku različitim dijelovima tijela

22. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2 i 5 : 2 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira, 1 dodir)

23. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 4 i 5 : 5 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

24. Igra 4 + 1: 4 + 1 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

VII. ODBOJKA

25. Tenis servis

26. Tradicionalni sustav 4 – 2 (dizač u prednjoj zoni)

27. Povezivanje sustava obrane polja VI-naprijed

28. Povezivanje zaštite 1 : 2 :3 (1. polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni) i zaštite 2 : 3 (2. polaznik u prednjoj zoni, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

29. Igra (taktika i suđenje)

VIII. RUKOMET

30. Blokade u napadu (okomite i dijagonalne)

31. Utrčavanja te odvlačenja krilnih napadača bez lopte i s loptom

32. Fintiranje u vođenju i dodavanju (R)

33. Igra (taktika i suđenje)

IX. BADMINTON

34. Igra na mreži: zakucavanje (net kill), rezana kratka loptica

35. Igranje udaraca s fintama, varkama (dugi, drop, net drop)

36. Igra (osnovne taktike u mješovitim parovima)

X. TENIS

37. Spin servis

38. Igra mali tenis (taktička primjena osnovnih udaraca u igri)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. LOKOMOTORNI SUSTAV

(prevencija lokomotornih ozljeda)

1. Primjena relativnih vježbi jakosti u programima prevencije ozljeda (jednonožni čučanj)

2. Primjena elastičnih otpora u programima prevencije ozljeda (odupiranje trupa rotacijskoj sili elastičnog otpora)

3. Primjena proprioceptivnih vježbi u programima prevencije ozljeda (sporo trčanje s naskokom na jednu nogu i zadržavanjem ravnoteže)

4. Primjeri treninga za prevenciju ozljeda lokomotornog sustava

II. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(optimizacija sastava tijela – povećanje mišićne mase)

1. Vježbe potisaka i privlačenja (potisak s ravne klupe, horizontalno veslanje)

2. Vježbe pregiba i opružanja (pregib podlaktica bučicama, opružanje podlaktica bučicama)

3. Vježbe odmicanja i primicanja (razvlačenje bučicama, primicanje natkoljenice ležeći na boku)

4. Sustavi vježbanja I. (kumulativna ponavljanja, retrokumulativna ponavljanja, superserije)

5. Sustavi vježbanja II. (padajuće serije, negativna ponavljanja, forsirana ponavljanja)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima.

Nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju, doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima:

(ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema vani i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu:

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog.

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjeničnai kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Cilj predmeta:

usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze

biti osposobljeni za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike u različitim kontekstima uključujući i svijet rada

razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim postignućima

prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

biti osposobljeni za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje

učinkovito primjenjivati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim prikazima

učinkovito primjenjivati tehnologiju

steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Opis predmeta:

U društvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnom životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.

Matematičko obrazovanje polaznicima omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvu društvu.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

6. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

Algebra i funkcije

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. diskutirati o rješenju linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovim sustavima koristeći linearnu funkciju

Oblik i prostor

1. koristiti pravokutni koordinatni sustav u ravnini za prikaz točaka te određivanje udaljenosti i polovišta

2. primijeniti osnovne geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva

3. rabiti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod jednostavnih geometrijskih oblika u ravnini

Mjerenje

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

Podatci

1. prikupiti podatke za statističko istraživanje

2. urediti prikupljene podatke prema planiranim kriterijima

3. predočiti prikupljene podatke na najprimjereniji način pomoću računala

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Skupovi N, Z, Q i R

Računske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje s racionalnim eksponentom, korjenovanje)

Apsolutna vrijednost realnog broja

Brojevni pravac

Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

Procjena i zaokruživanje

Algebra i funkcije

Postotci, omjeri i razmjeri. Potencije i korijeni

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi

Linearne nejednadžbe i sustavi nejednadžbi

Linearna funkcija

Oblik i prostor

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Sukladnost i sličnost

Geometrijski oblici u ravnini

Mjerenje

Mjerne jedinice

Geometrijski oblici u ravnini – opseg i površina, Pitagorin poučak, poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta

Trigonometrija pravokutnog trokuta

PodatciPrikupljanje, obrada i predočavanje podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

Algebra i funkcije

1. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

2. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

Oblik i prostor

1. proučiti osnovne geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

Mjerenje

1. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

Podatci

1. analizirati prikupljene i prikazane podatke

2. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviLogaritam pozitivnog broja
Algebra i funkcije

Kvadratna jednadžba

Kvadratna funkcija

Kvadratna nejednadžba

Eksponencijalna funkcija

Logaritamska funkcija

Eksponencijalna i logaritamska jednadžba

Eksponencijalna i logaritamska nejednadžba

Oblik i prostorGeometrija prostora
MjerenjeGeometrijski oblici u prostoru – oplošje i obujam
PodatciAnaliza prikupljenih i obrađenih podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

2. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Algebra i funkcije

1. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

2. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

Oblik i prostor

1. računati s vektorima u ravnini

2. povezati pravac u koordinatnom sustavu u ravnini s njegovom jednadžbom

3. povezati kružnicu u koordinatnom sustavu u ravnini s njezinom jednadžbom

Mjerenje

1. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

2. primijeniti skalarni umnožak vektora

3. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

4. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Podatci

1. odrediti vjerojatnost složenog događaja za prikupljene i analizirane podatke

2. prikazati statistiku nizova podataka

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Trigonometrijska kružnica

Faktorijele

Algebra i funkcije

Trigonometrijske funkcije realnog broja

Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Binomni poučak

Permutacije, kombinacije i varijacije

Oblik i prostor

Vektori u ravnini

Pravac u koordinatnom sustavu

Kružnica u koordinatnom sustavu

Mjerenje

Trigonometrija kosokutnog trokuta

Vektori u ravnini – skalarni umnožak vektora

PodatciVjerojatnost
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatom brojevnom sustavu

Algebra i funkcije

1. primijeniti nizove i redove

2. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

Podatci

1. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

2. usporediti srodne skupove podataka

Infinitezimalni račun

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviBrojevni sustavi
Algebra i funkcije

Nizovi i redovi

Funkcije

PodatciStatistika
Infinitezimalni račun

Limes niza

Limes funkcije

Derivacija funkcije

Primitivna funkcija i integral

Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Cilj predmeta:

upoznati kemijske elemente, kemijske spojeve, sirovine i produkte

objasniti kemijske promjene, povezati ih s pojavama u prirodi te ih prikazati jednadžbama kemijske reakcije

izvođenjem pokusa razviti vještinu eksperimentiranja, sposobnost opažanja promjena, opisivanja i donošenja zaključaka

uočiti uzajamne veze između pokusa, pojava u prirodi i teorije

prepoznati štetne i opasne kemikalije te objasniti način njihova obilježavanja, pravila rukovanja, postupanja i zbrinjavanja

razviti svijest o neophodnosti očuvanja prirodnih uvjeta, a pritom ne odričući se dobrobiti civilizacije i napretka

osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama

Opis predmeta:Kemija je znanost o tvarima i njihovim kemijskim promjenama. Cilj je nastave kemije steći znanja o temeljnim kemijskim teorijama, prvenstveno atomskoj teoriji i njezinim popratnim konceptima i modelima kako bi na osnovu njih mogli opisati i razumjeti svojstva i promjene tvari. Jedna od temeljnih zadaća nastave kemije jest razviti interes polaznika za prirodne znanosti predstavljajući ih dijelom opće kulture. Nastavom kemije polaznici trebaju steći znanja i sposobnosti koje će omogućiti daljnje samoobrazovanje, odnosno usavršavanje u struci.


Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čestična građa tvari

1. objasniti strukturu atoma

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE-a

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na njihov položaj u PSE-u

4. odrediti valenciju nekog kemijskog elementa na osnovi njegove elektronske strukture

5. objasniti nastajanje kemijskih veza

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

Metali i nemetali

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Ugljikovodici

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Organski spojevi s kisikom

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

2. izdvojiti osnovna fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina)

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje)

4. navesti primjenu organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) u svakodnevnom životu i industriji

5. zaključiti o štetnom utjecaju prekomjernog konzumiranja alkohola na život čovjeka i šire zajednice

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Struktura atoma i periodni sustav elemenata

Sastav tvari

Građa atoma

Periodni sustav elemenata

Veze između atoma i molekula

Ionska veza

Kovalentna veza

Polarnost molekula (međumolekulske sile i vodikova veza)

Metali

Svojstva metala

Tehnički važni metali i njihove legure

Nemetali

Halogeni elementi

Halkogeni elementi

Dušikova skupina elemenata

Ugljikova skupina elemenata

Ugljikovodici

Alkani. Alkeni

Alkini. Areni

Organski spojevi s kisikom

Alkoholi i fenoli

Karboksilne kiseline

Napomene:Nastavni se proces izvodi skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: BIOLOGIJA

Cilj predmeta:

usvojiti i međusobno povezati ključne biološke koncepte u objašnjavanju pojava i procesa u živome svijetu kako bi stekli temeljnu biološku pismenost kao svojinu i alat građanina suvremenoga demokratskog društva

proširiti znanja o zdravlju i rizicima od bolesti te oblikovati stavove o potrebi odgovornog ponašanja prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi

stečena znanja staviti u funkciju oblikovanja stavova o potrebi očuvanja bogatstva prirode i prirodne ravnoteže te obrazložiti potrebu vlastitoga odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu

Opis predmeta:Učenjem biologije polaznici stječu znanja i razvijaju vještine, počevši od manualne spretnosti i umijeća korištenja pribora za praktičan rad do promatranja, opisivanja, izdvajanja bitnog, zaključivanja, prezentiranja i rada u timu. Učenje biologije ciljano utječe i na afektivnu domenu polaznikova razvoja usvajanjem poštovanja prema životu te razvijanjem empatije prema drugim ljudima i drugim živim bićima, kao i na odgovornost za očuvanje prirode, okoliša, vlastitog i tuđeg zdravlja.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: BIOLOGIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čovjek i zdravlje

1. preispitati zdrave stilove življenja te važnost pravilne i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

2. povezati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u tijelo čovjeka s mjerama prevencije

3. usporediti najčešće virusne i bakterijske bolesti i načine njihova liječenja

4. diskutirati o djelovanju sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

5. protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različite ovisnosti

6. procijeniti opasnosti za zdravlje povezane sa specifičnošću zanimanja za koje se školuje

7. demonstrirati osnovne zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi

8. procijeniti posljedice poremećaja ravnoteže u organizmu

Spolnost i sazrijevanje čovjeka

1. protumačiti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja s djelovanjem hormona

2. povezati funkciju spolnih organa s njihovom građom i higijenom

3. razlikovati prednosti i nedostatke različitih metoda planiranja trudnoće

4. protumačiti proces oplodnje i razvoj ploda do porođaja

5. povezati promjene tijekom trudnoće s odgovornim ponašanjem trudnice

6. raspraviti različite stavove o spolnosti i odgovornome spolnom ponašanju

Zaštita prirode i okoliša

1. opisati odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

2. opisati odnose između živih bića u biocenozi

3. objasniti razloge ugroženosti prirode na Zemlji

4. istražiti potencijalne opasnosti za okoliš, povezane sa zanimanjem za koje se školuju pomoću malih istraživanja

5. predvidjeti moguće mjere zaštite prirode koje se mogu provesti zbog postojećeg ili potencijalnoga štetnog djelovanja na okoliš

6. ilustrirati na primjerima raznolikost i posebnosti hrvatske flore i faune

7. raspraviti potrebu očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek i zdravlje

Značenje vlastitog zdravlja i potreba zdravog stila življenja

Povezanost najčešćih bolesti i poremećaja organskih sustava s mogućim čimbenicima rizika i prevencijom

Osobna higijena

Zdrava hrana i razborita prehrana

Umor, odmor i rekreacija

Ovisnosti (pušenje i ovisnost o duhanu, alkohol i alkoholizam, droge i narkomanija, ostale ovisnosti)

Pružanje prve pomoći (zahvati koji spašavaju život)

Individualni rad i rad u skupini

Primjeri poremećaja ravnoteže u organizmu i njihove posljedice

Poremećaji prehrane i utjecaj medija na stavove o zdravlju

Utjecaj vršnjaka i medija na oblikovanje zdravih stilova življenja

Odgovorno ponašanje prema zdravlju (donošenje odluka)

Rizici za zdravlje povezani sa specifičnostima zanimanja i načinom života

Spolnost i sazrijevanje čovjeka

Životni ciklus čovjeka i razvoj spolnosti

Pubertet i adolescencija

Građa i funkcija muškog i ženskog spolnog sustava

Menstrualni ciklus i oplodnja

Trudnoća, porod, dojenje i njega novorođenčadi

Sredstva kontracepcije i metode planiranja trudnoće

Individualni rad i rad u skupini

Odgovorno spolno ponašanje i partnerski odnosi (donošenje odluka)

Utjecaj vršnjaka i medija na spolno ponašanje

Zaštita prirode i okoliša

Područje istraživanja ekologije i temeljni pojmovi

Utjecaj najvažnijih abiotičkih čimbenika na život i održavanje

organizama

Utjecaj biotičkih čimbenika na život i održavanje organizama

Temeljne značajke ekosustava i održanje prirodne ravnoteže

Osobitosti i zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti u Hrvatskoj

Individualni rad i rad u skupini

Razlozi ugroženosti prirode na Zemlji

Štetna djelovanja čovjeka na okoliš (primjer prema načelu regionalnosti)

Potencijalni štetni učinci profila zanimanja na biološku i krajobraznu raznolikost i prijedlozi praktičnih mjera zaštite

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja i individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaOSNOVE EKONOMIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Temeljni mikroekonomski koncepti

Temeljni makroekonomski koncepti

Osnove međunarodne ekonomije

Statistička obrada, analiza i prikaz podataka

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ koristiti se složenim gospodarskim jezikom

■ prepoznati zakonitosti u ponašanju sudionika na mikrotržištima i na tržištu nacionalnog gospodarstva

■ razlikovati gospodarske probleme s kojima se ekonomije suočavaju te usporediti gospodarske i političke ciljeve s primijenjenim ekonomskim mjerama ili instrumentima, ovisno o trenutačnoj gospodarskoj situaciji

■ objasniti ulogu nacionalnog gospodarstva u kontekstu međunarodne razmjene i ulogu procesa ekonomske i političke globalizacije

Opis modula:Osnove ekonomije predstavljaju bazni modul za početak stjecanja temeljne razine ekonomske pismenosti koja će polaznicima omogućiti razumijevanje ekonomske stvarnosti što ih svakodnevno okružuje. Uključuje prepoznavanje djelovanja ekonomskih zakonitosti mikrotržišta, bez obzira na činjenicu nalazi li se polaznik u ulozi kupca, potrošača, klijenta, štediše s jedne strane, ili obrtnika, vlasnika jednostavnih ili malih trgovačkih društava, nositelja OPG-a ili pak zaposlenika navedenih i svih ostalih poduzetničkih subjekata s druge strane, te korištenje stečene kompetencije za vlastitu korist i korist svojega poslodavca. Također uključuje razlikovanje mikro od makroprocesa, problema, posljedica i mjera, razumijevanje nužnosti veze između politike i ekonomske politike i uočavanje problema populizma u rješavanju dnevnopolitičkih problema na štetu kratkoročnih i dugoročnih ekonomskih ciljeva i potrebe realnoga sagledavanja trenutačnoga gospodarskoga problema, razumijevanje pa čak i potencijalno predviđanje pozitivnih i negativnih učinaka aktualnih gospodarskih situacija, ciljeva, instrumenata i mjera u kontekstu nacionalne ekonomije i njezine pozicije na regionalnoj i svjetskoj razini. Pritom je polaznik u mogućnosti matematički, tabelarno i grafički prikazati i primjenom statističkih metoda obraditi te analizirati veze među promatranim ekonomskim varijablama i izvesti jednostavniju analizu i zaključke. To je modul koji, osim minimalne ekonomske logike i pismenosti, pruža i velike mogućnosti za njezino obogaćivanje kroz procese daljnjega formalnog obrazovanja, ali i procese cjeloživotnog učenja.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Osnove ekonomije (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Osnove ekonomije (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Osnove ekonomije (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Osnove ekonomije (4. razred, 2 sata, 3 boda)

Statistika (3. razred, 2 sata, 3 boda)Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE EKONOMIJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti problem ograničenosti/oskudice povezujući ga s oportunitetnim troškovima

2. identificirati temeljne proizvodne resurse ukazujući na nužnost očuvanja čovjekova okoliša te potrebu pronalaska i razvijanja novih i zamjenjivih resursa

3. izračunati i komentirati pokazatelje učinkovitosti poslovnih procesa razlikujući metode racionalizacije

4. analizirati ponašanje potrošača i poslovnih subjekata na tržištu nekog dobra ili usluge

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ograničenost kao nužnost i kao temelj ekonomske znanosti

Ljudske potrebe i njihova neograničenost

Hijerarhija ljudskih potreba

Potrebe i želje, mogućnost i načini zadovoljenja potreba te problem izbora ili ekonomiziranja

Struktura potreba i stupanj razvijenosti gospodarstva

Ekonomska/tržišna i slobodna dobra, oportunitetni troškovi

Ekonomski Zakon ograničenosti/oskudnosti

Osnove stručnoga ekonomskog jezika

Stručni pojmovi ili koncepti

Načini izražavanja promatranih varijabli, matematički izrazi ili formule

Tabelarni prikaz i sastavni dijelovi tabele

Grafički prikaz i sastavni dijelovi linijskoga grafičkog prikaza

Proizvodni resursi i rezultati proizvodnje

Pojam i vrste resursa/inputa/proizvodnih faktora

Resursi i njihova obnovljivost

Resursi i prilagodljivost u proizvodnim procesima (kratki i dugi rok)

Cijene resursa (samo informativno)

Potrošnja prirodnih resursa i budućnost gospodarskog razvoja – trajno održivi rast

Brzi tehnološki razvoj i ostali uzroci globalnih promjena

Protokol iz Kyota i njegova ratifikacija

G20 kao forum za upravljanje globalnim gospodarstvom

Rezultati proizvodnje/outputi, cijena outputa i ograničenost inputa

Gospodarski sustavi

Pojam gospodarskog sustava

Običajni/tradicijski sustav

Komandni/centralno-planski sustav

Mješoviti (tržišni) gospodarski sustav

Zakon opadajućih prinosa u proizvodnji poduzetnika

Zakonitost opadajućih prinosa i rastućih troškova

Ukupna, prosječna i granična proizvodnja i ekonomije razmjera

Zakon supstitucije resursa i Zakon opadajućih troškova

Pojedinačna, serijska i masovna proizvodnja

Učinkovitost/ djelotvornost poduzetnika

Pojam učinkovitosti/djelotvornosti poduzetnika

Proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost poslovanja

Načini povećanja poduzetnikove učinkovitosti

Podjela rada i specijalizacija

Motivacija zaposlenika

Standardizacija, tipizacija i unifikacija kao metode racionalizacije

Mehanizacija i automatizacija tehnoloških procesa

Troškovi poduzetnika – ukupni, fiksni i varijabilni

Prosječni i granični troškovi

Troškovi i učinkovitost poduzetnika

Tržište i temeljne tržišne zakonitosti

Pojam tržišta i njegove osnovne zadaće – alokacijska, distribucijska, selekcijska, informativna i razvojna

Ekonomski zakon potražnje na mikrorazini – djelovanje zakona, učinci supstitucije i dohotka

Individualna i tržišna skala/križaljka potražnje

Grafički prikaz potražnje

Determinante ili čimbenici utjecaja na potražnju

Promjena u potraživanoj količini u odnosu na promjenu potražnje dobra/usluge

Ekonomski zakon ponude na mikrorazini – djelovanje zakona

Individualna i tržišna skala/križaljka ponude

Grafički prikaz ponude

Determinante ili čimbenici utjecaja na ponudu

Promjena u ponuđenoj količini u odnosu na promjenu ponude dobra/usluge

Mikroekonomska ravnoteža i njena promjena

Cjenovna elastičnost potražnje – koeficijent cjenovne elastičnosti

Grafički prikaz potražnje odgovarajućeg stupnja cjenovne elastičnosti

Determinante/čimbenici utjecaja na stupanj cjenovne elastičnosti potražnje

Cjenovna elastičnost potražnje i prihod poduzetnika

Cjenovna elastičnost ponude – koeficijent cjenovne elastičnosti

Grafički prikaz ponude odgovarajućeg stupnja elastičnosti

Determinante/čimbenici utjecaja na stupanj cjenovne elastičnosti ponude

Dohodovna elastičnost potražnje – koeficijent dohodovne elastičnosti

Ilustracija prve, druge i treće Engelove krivulje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE EKONOMIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. povezati ekonomska dobra/usluge s odgovarajućim tržišnim strukturama

2. opisati manjkavosti tržišta s naglaskom na stavove o zdravoj tržišnoj utakmici

3. povezati osnovne makroekonomske ciljeve gospodarstva s odgovarajućim ekonomskim politikama i instrumentima

4. protumačiti pojmove bruto nacionalnog i domaćeg proizvoda raščlanjujući ih na njihove sastavnice bez obzira na kriterij raščlambe

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tržište i ponašanje potrošača

Ponašanje potrošača u kontekstu korisnosti dobara

Ukupna i granična korisnost dobara i usluga

Zakon opadajuće granične korisnosti

Tržišna košarica dobara i usluga, krivulja indiferencije i mapa krivulja indiferencije

Budžetski pravac i pomicanje budžetskog pravca

Potrošačeva ravnoteža ili točka najveće korisnosti

Otkriveno preferirajuće i otkriveno inferiorne kombinacije dobara iz tržišne košarice

Strukture tržišta

Tržište potpune konkurencije

Monopolsko tržište i tržište prirodnih monopola

Tržište čistog i diferenciranog oligopola

Tržište ograničene/monopolističke konkurencije

Tržišni nedostaci i državna intervencija

Nejednakost raspodjele dohotka u društvu

Progresivni sustav oporezivanja i državni transferi

Neučinkovitost – ograničavanje monopolskih ponašanja poduzetnika i poticanje konkurencije

Zakon za zaštitu tržišnog natjecanja i agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Zakon za zaštitu tržišnog natjecanja i agencija za zaštitu potrošača

Pozitivne i negativne eksternalije

Mjere sprječavanja i poticanja eksternalija

Javna dobra, »slijepi putnici»/ »slobodni jahači«

Nestabilnost i uloga države u poticanju stabilnosti

Državne potpore u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj

Ciljevi, politike i instrumenti makroekonomije

Vitalni gospodarski segmenti postavljanja makroekonomskih ciljeva

Temeljni makroekonomski ciljevi

Realni i novčani tijekovi u gospodarstvu

Pojam makroekonomskih politika

Fiskalna politika – automatski stabilizatori i mjere diskrecijske fiskalne politike

Porezni sustav Republike Hrvatske – direktni, indirektni porezi i porezna načela

Posebni porezi (trošarine/akcize)

Državni, županijski, općinski/gradski i zajednički porezi

Učinkovitost naplate poreza – Ramseyjevo pravilo

Djelotvornost poreza i Lafferova krivulja

Porezna incidencija/prevaljivanje poreza i porezna evazija/izbjegavanje plaćanja poreza

Monetarna politika – stopa obvezne rezerve likvidnosti, diskontna/eskontna stopa, operacije na otvorenom tržištu

Hrvatska narodna banka

Vanjskotrgovinska politika – politika deviznog tečaja, carine, premije i trgovinske kvote/kontingenti

Politika dohotka

Ekspanzivnost i restriktivnost u primjeni instrumenata ekonomske politike

Gospodarski ciklus (ekspanzija, vrh, kontrakcija/recesija, dno ciklusa/depresija) i uzroci gospodarskih ciklusa

Faza gospodarskog ciklusa i mjere makroekonomske politike

Bruto nacionalni proizvod

Pojam bruto nacionalnog i bruto domaćeg proizvoda

Tehnološke mogućnosti društva/granica proizvodnih mogućnosti društva

Potencijalni BDP, ostvareni BDP i BDP jaz

Promjena tehnoloških mogućnosti

Mjerenje BDP-a: ukupnim izdacima u društvu, visinom ostvarenog ukupnog dohotka i dodanim vrijednostima u poslovnim procesima

Nominalni i realni BDP

Indeksi nominalne i realne promjene vrijednosti BDP-a i promjene opće razine cijena/deflator BDP-a

BDP i NEW/neto ekonomsko blagostanje

Državni proračun

Državni proračun i proračunska politika

Uravnoteženi, suficitaran i deficitaran proračun

Prihodi i rashodi državnog proračuna

Državni, županijski, općinski i gradski proračun, izvanproračunski fondovi (porezni sustav Republike Hrvatske)

Proračunski deficit i njegove posljedice za gospodarstvo

Državni/javni dug i financiranje javnog duga

Utjecaj veličine državnog duga na stope gospodarskog rasta

Multiplikator javnih rashoda i porezni multiplikator

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE EKONOMIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati ponašanje subjekata nacionalnog gospodarstva

2. analizirati osnovne značajke tržišta proizvodnih resursa

3. objasniti temeljne probleme nacionalne ekonomije i mjere za njihovo sprječavanje i suzbijanje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Agregatna/ ukupna potražnja i ponuda

Agregatna potražnja i učinci realnog boga3tstva, novčane mase i međunarodne razmjene

Grafički prikaz agregatne potražnje

Determinante/čimbenici utjecaja na agregatnu potražnju

Kratkoročna agregatna ponuda

Dugoročna agregatna ponuda

Determinante/čimbenici utjecaja na agregatnu ponudu

Makroekonomska ravnoteža (puna zaposlenost, podzaposlenost i prezaposlenost) i promjena ravnoteže

Komponente agregatne potražnje/BDP-a

Osobna potrošnja kućanstava – autonomna i inducirana te štednja

Granična i prosječna sklonost potrošnji i štednji

Determinante/čimbenici utjecaja na osobnu potrošnju/štednju

Investicijska potrošnja poduzetnika

Investicijski multiplikator/multiplikator javnih rashoda

Državna potrošnja – rekapitulirati

Neto-izvoz,

Domaće i međunarodne odrednice neto-izvoza

Tržišta i vrijednosti proizvodnih resursa

Teorija raspodjele dohotka kao teorija cijena resursa

Prihod graničnog proizvoda ljudskog rada, kapitala i prirodnih izvora

Pravilo najmanjeg troška i supstitucije

Tržište rada – potpuno i ograničeno konkurentno

Odrednice ponude i potražnje ljudskog resursa

Nominalne i realne nadnice/najamnine

Razlike u nadnicama/najamninama – kompenzirajući dodatci, razlike u kvaliteti rada, nekonkurentnost tržišnih skupina, nadarenost pojedinaca (čista ekonomska renta), diskriminacija, heterogenost radnika, heterogenost poslova i nesavršenosti tržišta rada

Afirmativne metode/metode pozitivne diskriminacije (prednosti i nedostaci)

Sindikalne organizacije – granske i strukovne

Kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori, ekonomski paket

Moguće mjere pritiska poslodavaca i sindikata (lockout, paralelni pogoni, odbjegle tvornice, štrajk, closed shop, union shop, open shop)

Sindikalni utjecaj na ponudu, potražnju rada i nadnice iznad konkurencijskih razina

Udruge poslodavaca kao odgovor na sindikalna udruženja

Pregovaračka scena u Republici Hrvatskoj – Sindikati, HUP, Gospodarsko-socijalno vijeće (GSV)

Prirodni izvori kao fiksni proizvodni resurs

Renta kao osiguranje racioniranja ograničenih resursa

Oporezivanje visokih renti – pokret Henrya Georgea kao temelj moderne teorije oporezivanja

Kapitalni resurs – renta i stopa prinosa na kapital

Sadašnja vrijednost kapitalnih dobara

Financiranje kapitalnih dobara, štednja i kamatnjak

Zaobilaznost u tekućoj potrošnji i investicije

Kapital kao proizvodni resurs

Profiti na kamate i prinos na kapital

Odrednice profita

Raspodjela dohotka i nejednakost

Raspodjela dohotka i bogatstva u suvremenom društvu

Stupanj nejednakosti raspodjele – Lorenzova krivulja i Ginijev koeficijent

Nejednakost raspodjele i razvijenost gospodarstva

Apsolutno i relativno siromaštvo

Uzroci nejednakosti

Priroda nejednakosti – razlike u dohotcima od rada i dohotcima od vlasništva

»Trade off« između učinkovitosti i jednakosti (»Šuplje vedro« A. Okuna)

Programi borbe protiv siromaštva

Programi protiv siromaštva i motivacija siromašnih

Zemlje u razvoju – Human Development Indeks (HDI) i uzroci zaostajanja u razvoju

Problem nejednakosti u Republici Hrvatskoj

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE EKONOMIJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. demonstrirati način korištenja usluga Zavoda za zapošljavanje i internetskih portala za zapošljavanje, uz posebno težište na isticanju njihove uloge u transparentnosti tržišta rada

2. objasniti strukturu bilance međunarodnih plaćanja

3. prepoznati razloge uključivanja nacionalnog gospodarstva u međunarodne trgovinske tijekove

4. komentirati instrumente vanjskotrgovinske politike, odnosno vrijeme, način i svrsishodnost njihove primjene

5. analizirati faze povijesnog razvoja međunarodne trgovine

6. objasniti ulogu svjetske trgovinske organizacije, međunarodnih financijskih institucija te regionalnih i međunarodnih integracija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Nezaposlenost

Stanovništvo i raspoloživa radna snaga gospodarstva – radni kontingent i radno sposobno stanovništvo

Kategorija zaposlenih i nezaposlenih stanovnika

Stopa nezaposlenosti

Nezaposlenost s aspekta jednakosti osoba, skrivenosti ili podzaposlenosti

Vrste i uzroci nezaposlenosti

Utjecaj fleksibilnosti/nefleksibilnosti nadnica na visinu stope nezaposlenosti

Načini mjerenja nezaposlenosti

Nezaposlenost i gospodarski napredak (»trade off« između nezaposlenosti i BDP-a i inflacije A. Okuna)

Hrvatski zavod za zapošljavanje i programi poticanja zapošljavanja

Internetski portali zapošljavanja i sajmovi karijera

Ekonomske i socijalne posljedice nezaposlenosti

Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj

Inflacija

Potrebna količina novca u optjecaju

Inflacija – pojam i mjerenje (deflator BDP-a, CPI, PPI)

Izračun indeksa potrošačkih cijena

Inflacija – prema intenzitetu udara na gospodarstvo (umjerena, galopirajuća, hiperinflacija, anticipirana i neanticipirana, inercijska ili sržna)

Inflacija – prema uzrocima pojave (inflacija potražnje, troškova ili »šoka ponude« i mark-up inflacija, strukturna inflacija)

Ekonomske i socijalne posljedice inflacije

Phillipsova teorija inflacije (»trade off« inflacije i nezaposlenosti u kratkom roku i dugoročna Phillipsova krivulja po Phelpsu i Friedmanu)

Antiinflacijske i stabilizacijske mjere/programi

Stagflacija i indeks neugodnosti/discomfort index

Gospodarski rast i razvoj

Definicija gospodarskog rasta i gospodarskog razvoja

Činitelji ekonomskog rasta i pretpostavke za njihovo aktiviranje

Osnovni modeli gospodarskog rasta – klasični (Smith i Malthus), Harrod-Domarov model, neoklasični (Solow i pravilo jedne trećine) i moderne teorije endogenog rasta

Prepreke gospodarskog rasta i načini njihova prevladavanja

Dileme oko ekonomskih politika i poticanja gospodarskog rasta

Odnos razvijenih zemalja i zemalja u razvoju – trendovi razvoja u svjetskim gospodarstvima

Suvremeni pogledi na gospodarski razvoj

Kronologija rasprave na temu održivog razvoja

Međunarodna ekonomija

Otvorenost gospodarstva kao preduvjet rasta i razvoja

Međunarodno kretanje dobara, usluga, financijskog kapitala, osoba – kao radnog resursa i kao turista te informacija

Kronologija pojašnjenja važnosti vanjske trgovine – apsolutne prednosti (Smith), komparativne prednosti (Ricardo i modernizacija teorije u Heckscher-Ohlinovu i Vernonovu modelu) i konkurentske prednosti (porter i činitelji nacionalne konkurentnosti)

Struktura bilance međunarodnih plaćanja – bilanca tekućih transakcija, bilanca kapitalnih transakcija, netopogrješke i propusti

Vanjskotrgovinska politika tečaja

Konvertibilnost nacionalnih valuta

Slobodna trgovina i suvremeni protekcionizam

GATT i svjetska trgovinska organizacija (WTO)

GATT krugovi/runde pregovora (do urugvajske runde 1994.)

GATS, TRIPS – sporazumi u području trgovine uslugama i intelektualnim vlasništvom

Nova runda trgovinskih pregovora (Doha runda) – ministarske konferencije od dohe 2001. do Geneve 2008.

Međunarodne financijske institucije – IMF, IBRD, EBRD, EIB, EUROFINAS

Međunarodne organizacije – UN, OPEC

Regionalne međunarodne organizacije – EU, CEFTA, ALADI, NAFTA, CARIFTA

Položaj Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju

Globalizacija – razine globalizacije, prednosti i nedostatci

Kratak pregled razvoja ekonomske znanosti tijekom ljudske povijesti (stablo razvoja)

Antika, Biblija, skolastici

Fiziokrati i merkantilisti

Adam Smith – Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, ekonomski liberalizam, »nevidljiva ruka«

Karl Marx – Kapital, kritika kapitalizma

John Maynard Keynes – Opća teorija zaposlenosti, kamata i novca Gospodarska kriza i državna intervencija ili »vidljiva ruka«

Suvremena ekonomska misao – Friedman, Laffer, Buchanan, Galbraight, Samuelson, Porter, Krugman

(sadržaji se obrađuju na nivou osnova)

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: STATISTIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti različite načine i sredstva prikupljanja podataka

2. prikazati uređene podatke tabelarno i grafički, s naglaskom na njihovu interpretaciju

3. izračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti analizirajući dobivene rezultate

4. prikazati obradu vremenskih nizova

5. povezati odnose među promatranim pojavama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove statističkog istraživanja

Statistika – pojam i temeljne zadaće

Predmet proučavanja statistike – statistički skup, statističke jedinice

Izvori podataka – sekundarni i primarni podatci

Načini prikupljanja podataka

Priprema podataka za statističku analizu

Uređivanje i prikazivanje podataka

Formiranje statističkih nizova – nizovi kvalitativnih podataka

Tabeliranje podataka

Grafičko prikazivanje – grafikoni jednostavnih i dvostrukih stupaca, razdijeljenih i strukturnih stupaca, s krugovima i polukrugovima

Relativni brojevi – postotci

Statistički omjerni brojevi

Indeksi niza kvalitativnih podataka

Pojedinačni numerički podatci i distribucija frekvencija

Distribucija frekvencija s razredima

Srednje vrijednosti i mjere raspršenosti

Srednje vrijednosti – mod, medijan, aritmetička sredina, geometrijska i harmonijska sredina

Odnosi među srednjim vrijednostima

Mjere raspršenosti – raspon varijacije, interkvartilni raspon i koeficijent kvartilne devijacije

Varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije

Statistička obrada vremenskih nizova

Formiranje vremenskog niza i njegove osnovne značajke

Grafički prikaz intervalnog i trenutačnog niza

Indeksi na stalnoj bazi

Verižni indeksi, stopa promjene i prosječna stopa promjene

Skupni indeksi količina, cijena i vrijednosti

Aritmetička sredina vremenskog niza

Model linearnog trenda

Ispitivanje odnosa među pojavama

Ispitivanje odnosa među pojavama – dijagram rasipanja

Jednostavna linearna regresija

Varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije regresije

Koeficijent linearne korelacije

Korelacija ranga

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPOSLOVNE KOMUNIKACIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Računalna daktilografija i obrada teksta

Pisano poslovno komuniciranje u organizaciji

Komunikacijska sinergija u praktičnoj izvedbi

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ usvojiti osnove kompjutorske daktilografije

■ ovladati vještinom desetoprstnog slijepog pisanja kao temelja pisane poslovne komunikacije

■ primijeniti vještine poslovne komunikacije kao strategije poslovanja suvremene organizacije

■ ujediniti komunikacijska znanja

■ prezentirati vještine u najširem kontekstu njihove osobne, ali i poslovne primjene

■ razviti komunikacijske kompetencije

■ primijeniti u realizaciji individualnih, ali i poslovnih ciljeva

Opis modula:Informatička pismenost u suvremenome poslovnom svijetu temelj je uspješnog poslovanja i stvaranja zdrave radne okoline. Svladavanjem desetoprstnog pisanja na računalu (daktilografija) stječe se znanje i vještina u brzom i učinkovitom rješavanju poslovnih zadataka s ciljem racionalizacije vremena. Stjecanjem brzine, preciznosti i stručnosti oblikovanja teksta, koristeći svih deset prstiju uz uporabu suvremene tehnologije, omogućuju se strukovne kompetencije u radu s računalom. Spoj informatičke i komunikacijske pismenosti u suvremenome globalnom okruženju predstavlja temelj poslovanja. Razumijevanjem vrsta komunikacije te razina komuniciranja u organizaciji stječe se podloga za uspješan komunikacijski okvir unutar i izvan same organizacije. Strukturiranim, jasno definiranim i opće razumljivim dokumentima poslovanja stječe se mogućnost dokumentiranja i poslovnog komuniciranja tvrtki na globalnoj razini. Modul uzima u obzir teorijska znanja, pisani sustav, tehnike i prezentacijske vještine kao čimbenike komunikacijske mreže u suvremenoj organizaciji koja želi realizirati učinkovitu i optimalnu poslovnu komunikaciju. Modul će omogućiti primjenu komunikacijske kompetencije kao jedinstva jezične, društvene, tehnološke, kulturne i strateške kompetencije – kako pojedinca, tako i organizacije u cjelini.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Poslovne komunikacije (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Poslovne komunikacije (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Komunikacijsko-prezentacijske vještine (3. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati povijesni razvoj sredstava/medija komuniciranja

2. primijeniti pravila i preporuke zaštite pri radu na suvremenoj uredskoj opremi

3. koristiti suvremenu uredsku opremu

4. rukovati višefunkcionalnom tipkovnicom

5. primijeniti vještinu desetoprstnoga slijepog pisanja (računalnu daktilografiju)

6. primijeniti program za obradu teksta u kontekstu vještine desetoprstnoga slijepog pisanja

7. demonstrirati vještinu desetoprstnoga slijepog pisanja prema standardu i pravilima struke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Postanak i razvoj sredstava za pisanje/ komuniciranje

Razvoj sredstava za pisanje tijekom povijest (bitniji izumi – oruđa komunikacije, pronalazak papira, pojava pošte, opismenjavanje, doprinos hrvatskih izumitelja)

Pisaći stroj

Računalo

Ured, osobno računalo i poslovno komuniciranje

Ured i uredsko poslovanje kao dio suvremene organizacijske strukture

Suvremena uredska oprema/suvremeni ured

Rukovanje suvremenom uredskom opremom i zaštita pri rukovanju

Višefunkcionalna tipkovnica

Višefunkcionalna tipkovnica (osnovne upravljačke tipke, ergonomska pravila i vježbe, zaštita pri radu na računalu, gimnastičke vježbe i vježbe za otklanjanje umora)

Upute za pisanje na tipkovnici (najvažnije tipke s gledišta računalne daktilografije, položaj ruku, pravila udara/zahvata na tipke, pravila sjedenja)

Pripremni poslovi pri obradi teksta na računalu (postavljanje stranice, odabir vrste i veličine slova mišem i tipkama, poravnavanje teksta, centriranje, određivanje rednog razmaka, oblikovanje teksta podebljavanjem, pisanjem u kurzivu i podcrtavanjem, načini isticanja teksta, ispravak pogrješaka, označivanje teksta pomoću tipkovnice, premještanje teksta, oblikovanje zaglavlja i podnožja, umetanje simbola i ostalih znakova, pisanje ispod ili iznad temeljne linije pisanja, brojenje unesenih udaraca, spremanje dokumenta, ispis dokumenta)

Desetoprstno slijepo pisanje ili računalna

daktilografija

Temeljni položaj

Obrada slova r/u

Obrada slova e/i

Obrada slova v/m

Zahvat na slova g/h

Slovo c i zarez

Pisanje točke, crtice za rastavljanje i velikog slova

Slova o/p

Slova t/z

Slova b/n

Slova š/ć

Slova ž/đ

Slova w, x, q, y

Pisanje arapskih i rimskih brojki

Interpunkcijski znakovi, crtica za podcrtavanje i rastavljanje, zagrade, kosa crta i navodnici

Znakovi za računske operacije

Vizualizacija i oblikovanje teksta

Estetika poslovne komunikacije (načini vizualizacije i uređivanja teksta

Oblikovanje teksta – vrste oblika

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti osnovne pojmove, modele i vrste komunikacije

2. opisati pojam, podjelu i ulogu poslovne komunikacije

3. prepoznati obilježja i vrste komunikacijskih mreža u poslovnoj organizaciji

4. primijeniti opća načela strukture, standarde i načine oblikovanja poslovne komunikacije/dopisa

5. koristiti pisanu poslovnu komunikaciju povezujući ju sa svim fazama kupoprodajnog posla

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Komunikacija i modeli komuniciranja

Komunikacija kao osnova međuljudskih odnosa; komunikacijska kompetencija

Proces komunikacije; elementi procesa komunikacije, čimbenici procesa komunikacije, smetnje u komunikaciji

Modeli komuniciranja

Vrste komunikacije

Vrste komunikacije prema načinu izražavanja

Vrste komunikacije prema blizini sudionika

Komunikacija prema broju sudionika

Vrste komunikacija prema obliku, nastanku i namjeni

Tradicionalne i digitalne komunikacije

Poslovna komunikacija

Kronološki razvoj znanstvene discipline

Poslovne komunikacije kao temeljni čimbenik poslovanja, organizacije i menadžmenta

Uloga poslovne komunikacije u fazama poslovanja

Podjela poslovne komunikacije

Korisne zadaće i ciljevi

Komunikacija u poslovnoj organizaciji

Upravljanje komunikacijom u poslovnoj organizaciji (menadžment i komunikacija, upravljanje vremenom, komunikacijski nesporazumi, sukobi i stilovi rješavanja)

Mreža formalne komunikacije

Mreža neformalne komunikacije

Pisana poslovna komunikacija

Obilježja pisane poslovne komunikacije u suvremenom poslovanju

Vrste pisane poslovne komunikacije

Poslovno pismo/dopis (jezik, stil, plan i matrica pisanja)

Standardi i norme za pisane poslovne komunikacije (standardi i norme za poslovni papir, standardi i norme za strukturu pisane poslovne komunikacije, standardi i norme za oblikovanje pisane poslovne komunikacije, kratice i oznake u pisanom komuniciranju)

Pisane poslovne komunikacije u fazi promocije

Sustavi nuđenja

Ponuda

Upit

Oblici suradnje s poslovnim partnerima i prigodne poslovne komunikacije

Operativne poslovne komunikacije i dokumentacija

Narudžba i prihvat narudžbe

Ugovori o prodaji robe

Realizacija naloga

Podmirenje obveze, plaćanje

Negativne komunikacije – teškoće u poslovanju

Reklamacija

Požurnica

Opoziv

Otklon

Nagodbe

Opomena

Ostale pisane komunikacije

Komunikacije sa službom ljudskih resursa (ponuda za posao, životopis, preporuke)

Priprema i organizacija poslovnih sastanaka

Pisane poslovne komunikacije u odnosima s javnošću

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KOMUNIKACIJSKO-PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati specifične oblike usmene komunikacije u poslovanju

2. objasniti mogućnosti primjene neverbalne komunikacije u poslovanju

3. izvesti uspješnu govornu prezentaciju

4. napraviti prezentaciju primjenjujući program za kreiranje i uređivanje prezentacija

5. demonstrirati komunikacijsko-prezentacijske vještine u komunikaciji s kupcima/korisnicima i suradnicima

6. prepoznati važnost internog i eksternoga poslovnog pregovaranja

7. prepoznati kulturološke razlike u poslovanju primjenjujući pravila uljudbenoga poslovnog komuniciranja i poslovnog bontona

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Usmena komunikacija

Prednosti, nedostatci i oblici usmene komunikacije

Razgovor – komunikacijski proces; specifičnosti poslovnog razgovora

Poslovni sastanak; vođenje i tehnike vođenja poslovnog sastanka

Vještine argumentiranja/dokazivanja

Uvjeravanje

Slušanje

Diskusija

Javno izlaganje

Poslovno izvješće (neposrednom pretpostavljenom, manjoj grupi, većoj grupi)

Poslovno pregovaranje (načela, strategije i taktike pregovaranja)

Neverbalna komunikacija

Uloga, važnost i tumačenje neverbalne komunikacije i neverbalnog znakovlja

Kinetičko znakovlje (pogled, mimika, taktilna komunikacija – dodir, držanje tijela i položaj...)

Proksemičko znakovlje (uporaba prostora – udaljenost, vanjski izgled, tzv. styling, odjeća, obuća, šminkanje, boje, mirisi...)

Neverbalna komunikacija poslovne organizacije (dizajn/stil interijera i eksterijera, logo, boja, neverbalna komunikacija djelatnika, poslovno djelovanje – dress-code…)

Kulturološke razlike u tumačenju neverbalne komunikacije

Govorna prezentacija

Govorničko umijeće – retorika

Suvremene govorne vrste: razgovor/dijalog (službeni razgovor, anketa, intervju, debata, razgovor na temu, brainstorming...)

Monolozi (uvodna riječ, izjava, vijest, diskusija, komentar, izvješće)

Govori (poslovni, prigodni, svečani...)

Konvencionalan govor, govorna izražajna sredstva, kompozicija govora, organizacija govorne poruke, logika u govoru, opća govornička pravila

Primjena vještina govorništva u suvremenom poslovanju

Prezentiranje

Prezentacija (vrste, ciljevi, osnovni elementi, faze prezentacijskog procesa)

Shema govorne poslovne prezentacije

Osobine prezentera (komunikacijsko-prezentacijske vještine i dijagnostičke vještine u radu s kupcima/klijentima)

Telefonska prezentacija i prodaja (plan telefonske prezentacije, model AIDA u telefonskoj prezentaciji/prodaji, prednosti i nedostatci)

Prezentacija (misija prezentacije, zastupanje interesa publike, zatrpavanje podatcima – damping podataka, strukturni tijek, vizualno komuniciranje, načelo »manje je više«, fokusiranje na prezentera, psihologija percepcije, elementi grafičkog dizajna, problem ograničenosti učinkovitog slajda, smjernice za tekst, numerička grafika i tehnike grafičkog kontinuiteta, odgovaranje na pitanja)

Prilagodba poslovne prezentacije kupcima/klijentima

Okružje prezentacije

Kulturološke razlike u poslovnoj komunikaciji

Kultura poslovne organizacije i njeni čimbenici

Međukulturalna komunikacija u međunarodnom poslovanju (etnocentrizam, komunikacijski nesporazumi, upoznavanje i uvažavanje kulturoloških razlika...)

Poslovni bonton

Pojam i važnost poslovnog bontona i uljudbenoga poslovnog komuniciranja

Razine poslovnog bontona (predstavljanje/samoprezentacija, stvaranje prvog dojma, muško-ženski odnos, pravilo o predstavljanju, upoznavanje, kultura poslovnog razgovaranja, poslovni ručak, poslovni sastanci, konferencije, kultura telefonskog komuniciranja, poslovni pokloni i darivanje, poslovno odijevanje, uredski bonton, ulaz posjetitelja u ured, najave, kucanje…)

Norme ponašanja u poslovnom komuniciranju

Poslovna etika, profesionalni etički kodeksi i njihova primjena u komunikaciji s unutarnjom i vanjskom javnošću

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaRAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Osnovni računovodstveni pojmovi

Računovodstveni instrumenti

Novčano poslovanje

Računovodstvo kratkotrajne imovine, obveza i troškova

Obračun proizvodnje i trgovine

Računovodstvo dugotrajne imovine

Računovodstvo prihoda i rashoda

Financijska izvješća

Računovodstvo fizičkih osoba

Kako učiti i raditi s ovim modulom


Cilj modula:

■ koristiti znanja i vještina potrebne za obavljanje radnih zadataka računovodstva i financija u poslovnim organizacijama

■ usvojiti i primijeniti računovodstvene pojmove i instrumente

■ provesti promjene u poslovanju

■ osigurati potrebne informacije u procesu poslovnog odlučivanja

■ upoznati temeljne računovodstvene kategorije, knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, financijska izvješća, utjecaje poslovnih događaja na promjene vrijednosti imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i rezultata poslovanja s povezivanjem sadržaja te mogućnošću prilagođavanja zahtjevima poslovnog okruženja

■ povezati informacije iz poslovnih knjiga s transakcijama

■ pripremiti menadžmentu podatke za analizu uspješnosti poslovanja

■ primijeniti u radu računalnu tehnologiju.

■ steći vještinu suradnje, osjećaj odgovornosti za obavljanje radnih aktivnosti

■ razviti potrebu za razmjenom informacija

■ pokazati interes za usavršavanje, nastavak obrazovanja/osposobljavanja i cjeloživotno učenje

Opis modula:Modul objašnjava razliku između računovodstva i knjigovodstva, osposobljava za samostalno ispostavljanje knjigovodstvenih isprava, vođenje osnovne i pomoćne poslovne knjige. Na primjerima iz gospodarske prakse sastavlja se bruto-bilanca, izračunava financijski rezultat poslovanja, primjenjuje sustav dvojnoga knjigovodstva te sustav poreza na dodanu vrijednost, kao i njegov utjecaj na knjiženje poslovnih promjena. Stječu se vještine uočavanja i ispravljanja knjigovodstvenih pogrješaka te provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza, tj. inventure. Stječu se znanja o materijalnim troškovima, troškovima usluga, amortizaciji, obračunu plaća zaposlenika, ostalim troškovima poslovanja. Spoznaja različitih klasifikacija troškova osposobit će polaznika za pripremu informacija o troškovima za poslovno odlučivanje. Prikazuju se promjene imovine poduzetnika, novčanih i materijalnih sredstava te njihova evidencija u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama. Polaznik razvija spoznaju provedbe izračuna troškova proizvodnje te primjenu različitih metoda izračuna cijene proizvodnje i gotovih proizvoda. Na praktičan način razvija evidenciju analitičkoga knjigovodstva gotovih proizvoda. Upoznaje ga se s osnovnim pojmovima trgovinske djelatnosti, kao i s različitim vrstama i metodama kalkulacija cijene robe u trgovini na veliko i na malo te vanjskotrgovinskim poslovima. Osposobljava polaznika za unos dobivenih podataka u knjigovodstvene evidencije i analizu istih. Prikazuje temeljne elemente poduzetničkoga računovodstva u funkciji financijskog izvješćivanja. Na složenim primjerima poslovanja polaznik će analizirati i interpretirati elemente propisanih financijskih izvješća u našoj poslovnoj praksi, obračunavati i raspodjeljivati dobit, kao i gubitak te njegovo pokriće. Osposobljava ga za knjigovodstveno praćenje registracije trgovačkih društava i ulaganje kapitala u poduzetničke pothvate, a sve s ciljem povećanja financijske pismenosti.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Osnove računovodstva (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Računovodstvo troškova i imovine (2. razred, 3 sata, 6 bodova)

Računovodstvo proizvodnje i trgovine (3. razred, 3 sata, 6 bodova)

Poduzetničko računovodstvo (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. navesti pojam, zadatke i povijesni razvoj računovodstva

2. izraziti računovodstveni proces, standarde i sustave

3. identificirati temeljne računovodstvene kategorije

4. objasniti pojam, svrhu i postupak provedbe popisa

5. povezati temeljne računovodstvene kategorije, bilancu, račun dobiti i gubitka te izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

6. navesti pojam, vrste, sadržaj i kontrolu isprava

7. povezati isprave s poslovnim događajima

8. objasniti sadržaj i način evidencije na pojedinim vrstama konta

9. razlikovati sadržaje osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga

10. izraziti primjenu kontnog plana sa stajališta kvalitete računovodstvenih informacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u računovodstvo

Pojam i sastavnice računovodstva

Povijesni razvoj računovodstvene evidencije

Računovodstveni proces

Zadatci i načela računovodstva

Računovodstveni standardi

Knjigovodstveni sustavi

Osnovni računovodstveni pojmovi

Temeljne računovodstvene kategorije

Imovina

Dugotrajna imovina

Kratkotrajna imovina

Kapital (glavnica)

Obveze

Bilanca

Aktiva bilance

Pasiva bilance

Bilančne promjene

Prihodi

Rashodi

Financijski rezultat

Račun dobiti i gubitka te izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Računovodstveni instrumenti

Pojam i vrste računovodstvenih instrumenata

Računovodstvene isprave

Pojam, važnost i vrste računovodstvenih isprava

Kontrola i čuvanje isprava

Pojam i obilježja PDV-a za obračun na ispravama

Primjeri isprava: račun, primka, nalog za plaćanje

Konto i kontni plan

Pojam i sadržaj konta

Oblici konta

Vrste konta i pravila evidencije na kontima

Konta stanja

Konta uspjeha

Konta prema samostalnosti

Konta prema složenosti poslovnih promjena

Konta prema položaju u bilanci

Kontni plan

Poslovne knjige

Dnevnik

Glavna knjiga

Probna bruto-bilanca

Ostale pomoćne poslovne knjige

Knjigovodstvene pogrješke i ispravljanje pogrješki

Popis imovine i obveza

Pojam i vrste popisa

Priprema popisa

Provedba popisa

Popisne razlike

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA IMOVINE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam i vrste platnog prometa

2. prikazati obrasce platnog prometa

3. opisati organizaciju i poslove blagajne

4. prikazati isprave u blagajni

5. razlikovati korištenje debitnih i kreditnih kartica kao sredstva plaćanja

6. prikazati promjene novčanih sredstava

7. provesti promjene financijske imovine

8. izvesti promjene potraživanja u glavnoj knjizi i u analitičkom knjigovodstvu

9. prikazati promjene obveza u osnovnim i u pomoćnim poslovnim knjigama

10. provesti izračune cijena zaliha i promjene kratkotrajnih materijalnih sredstava u glavnoj knjizi i u materijalnom knjigovodstvu

11. prikazati obračune i nastanak troškova poslovanja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Novčano poslovanje

Pojam i vrste platnog prometa

Novac u banci

Otvaranje i vođenje računa u banci

Obrasci platnog prometa

Platni promet posredstvom žiro-računa

Platni promet posredstvom deviznog računa

Elektronička plaćanja

Novac u blagajni

Isprave u blagajničkom poslovanju

Mjenica

Akreditiv

Novčana sredstva

Novčana sredstva na računima i u blagajni

Otvoreni akreditivi

Devizna novčana sredstva

Financijska imovina

Pojam i vrste financijske imovine

Novčani ekvivalenti

Ulaganja u vrijednosne papire

Dionice

Obveznice

Dani zajmovi

Potraživanja

Pojam i vrste potraživanja

Potraživanja od kupaca i analitičko knjigovodstvo

Potraživanja od zaposlenika

Potraživanja za PDV

Obveze

Pojam i vrste obveza

Obveze prema dobavljačima i analitičko knjigovodstvo

Obveze po izdanim vrijednosnim papirima

Obveze prema zaposlenima

Obveze za primljene kredite

Obveze prema državi

Obveze za PDV

Utjecaj obveza na promjene ekonomskih kategorija

Kratkotrajna materijalna sredstva

Pojam i sadržaj zaliha namijenjenih procesu poslovanja

Kalkulacije nabavne cijene zaliha

Računovodstveni instrumenti u poslovanju sa zalihama

Nabava zaliha sirovina i materijala

Metode izračuna utroška zaliha

Utrošak zaliha

Nabava, uporaba i otpis sitnog inventara

Nabava, uporaba i otpis ambalaže

Analitičko knjigovodstvo zaliha

Složeni primjer nabave i utroška zaliha

Utjecaj zaliha na promjene ekonomskih kategorija

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I TRGOVINE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. provesti izračune troškova proizvodnje

2. prikazati obračune proizvodnje i gotovih proizvoda

3. izračunati cijene trgovačke robe

4. prikazati nabavu i prodaju trgovačke robe

5. izvesti izračune i promjene zaliha u međunarodnoj trgovini

6. razlikovati vrste i obilježja dugotrajne imovine

7. prikazati nabavu i aktiviranje nematerijalne imovine

8. provesti promjene dugotrajne materijalne imovine

9. prikazati rashodovanje i prodaju dugotrajne imovine

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Troškovi poslovanja

Pojam i vrste troškova poslovanja

Materijalni troškovi

Troškovi usluga

Amortizacija

Naknade troškova i materijalnih prava zaposlenika

Plaće

Ostali troškovi poslovanja

Obračun proizvodnje i gotovih proizvoda

Pojam proizvodnje i vrste troškova u proizvodnji

Obračun troškova proizvodnje po troškovnim nositeljima

Djelidbene kalkulacije troškova proizvoda

Dodatna kalkulacija troškova proizvoda

Obračun troškova proizvodnje po troškovnim mjestima

Računovodstveni instrumenti za obračun proizvodnje i gotovih proizvoda

Promjene proizvodnje i gotovih proizvoda

Analitičko knjigovodstvo gotovih proizvoda

Složeni primjer promjena proizvodnje i gotovih proizvoda

Utjecaj proizvodnje i gotovih proizvoda na ekonomske kategorije

Roba

Osnovni pojmovi trgovinske djelatnosti

Kalkulacije nabavne cijene robe (postotna metoda, težinski faktor)

Kalkulacije cijene robe u trgovini na veliko i na malo

Računovodstveni instrumenti u poslovanju s robom

Nabava robe za trgovinu na veliko

Prodaja robe na veliko

Nabava robe za trgovinu na malo

Prodaja robe na malo

Kalkulacija nabavne cijene robe iz uvoza

Uvoz robe

Kalkulacija cijene proizvoda za izvoz

Izvoz gotovih proizvoda

Složeni primjer nabave i prodaje robe

Utjecaj zaliha robe na promjene ekonomskih kategorija

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli seu grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. protumačiti dugotrajna financijska ulaganja

2. razlikovati vrste prihoda i rashoda

3. prikazati nastanak prihoda i rashoda

4. izračunati financijski rezultat

5. provesti promjene kapitala

6. protumačiti utjecaj financijskog rezultata na kapital

7. navesti vrste financijskih izvješća

8. usporediti sadržaje financijskih izvješća

9. izračunati temeljne računovodstvene kategorije

10. napraviti račun dobiti i gubitka te izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

11. napraviti bilancu

12. opisati primitke u poslovanju fizičkih osoba

13. navesti izdatke u poslovanju fizičkih osoba

14. protumačiti dohodak fizičkih osoba

15. prikazati promjene u poslovanju fizičkih osoba

16. napraviti prijavu poreza na dohodak

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Dugotrajna imovina

Pojam i vrste dugotrajne imovine

Nematerijalna imovina

Materijalna imovina

Prirodna bogatstva

Nekretnine

Izgradnja građevinskog objekta uz odobreni dugoročni kredit Postrojenja i oprema

Nabava materijalne imovine na financijski leasing

Rashodovanje i prodaja materijalne imovine

Štete na dugotrajnoj imovini

Viškovi i manjkovi materijalne imovine

Analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine i knjiga inventara

Financijska imovina

Složeni primjer promjena dugotrajne imovine

Utjecaj dugotrajne imovine na promjene ekonomskih kategorija

Prihodi i rashodi

Pojam i podjela prihoda i rashoda

Poslovni prihodi i rashodi

Financijski prihodi i rashodi

Izvanredni prihodi i rashodi

Utjecaj prihoda i rashoda na rezultat poslovanja

Kapital

Kapital društva s ograničenom odgovornošću

Kapital dioničkog društva

Dobit i raspodjela dobiti

Gubitak i njegovo pokriće

Utjecaj financijskog rezultata na promjene kapitala

Financijski izvještaji

Vrste financijskih izvještaja

Bilanca

Račun dobiti i gubitka

Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Izvješće o novčanom toku

Izvješće o svim promjenama kapitala

Računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća

Složeni primjeri poslovanja trgovine i proizvodnje

Ulaganje kapitala u trgovinsku djelatnost

Ulaganja u dugotrajnu imovinu

Nabava robe

Troškovi poslovanja trgovinske djelatnosti

Prodaja robe

Naplata potraživanja

Plaćanje obveza

Kompenzacija potraživanja i obveza

Cesija

Obračun PDV-a

Utvrđivanje financijskog rezultata trgovine

Bruto-bilanca trgovinske djelatnosti

Financijska izvješća trgovine

Početna bilanca proizvodne djelatnosti

Troškovi poslovanja proizvodne djelatnosti

Obračun proizvodnje i gotovih proizvoda

Prodaja proizvoda

Naplata potraživanja i plaćanje obveza

Utvrđivanje financijskog rezultata proizvodne djelatnosti

Obračun obveza prema državi

Bruto-bilanca proizvodne djelatnosti

Financijska izvješća proizvodne djelatnosti

Računovodstvo fizičkih osoba

Osobitosti računovodstva fizičkih osoba i jednostavnog knjigovodstva

Primitak

Izdatak

Dohodak

Promjene u djelatnostima fizičkih osoba

Izvadak iz poslovnih knjiga

Prijava poreza na dohodak

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaMARKETING
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Ponašanje potrošača u marketinškom okruženju

Strateško planiranje marketinga

Kontrola, organizacija i primjena marketinga u gospodarskim i izvangospodarskim djelatnostima

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ pružiti specijalizirana znanja i vještine povezane s marketinškim planiranjem i primjenjivost marketinških načela u svim gospodarskih i izvangospodarskim subjektima

■ koristi strategije i instrumentarij koji su temeljeni na rezultatima istraživanja i analize tržišta.

■ omogućiti sudjelovanje u marketinškim poslovima poslovnog subjekta kao što su provođenje istraživanja, analiza, planiranja te provedbe integriranog marketinškog komuniciranja

Opis modula:

Ovaj modul uključuje analizu i istraživanje tržišta te razlikovanje mikro i makrookruženja.

Potrebno je identificirati želje i potrebe potrošača, razlikovati kategorije potrošača i njihovo ponašanje, opisati postupak segmentacije i pozicioniranja s ciljem odabira različitih marketinških strategija. Ukazuje na čimbenike od utjecaja na ponašanje potrošača i interpretira proces donošenja odluke o kupnji. Opisuje proces marketinškoga planiranja.

Uključuje primjenu ključnih marketinških elemenata na marketinške programe suvremenih tvrtki s ciljem povezivanja elemenata marketinškog miksa s naglaskom na etičnost. Potrebno je prepoznati važnost kontrole marketinškog odlučivanja i razine organizacije marketinga te specifičnosti marketinga u pojedinim gospodarskim djelatnostima.

Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:

Marketing (3. razred, 2 sata, 4,5 bodaa)

Marketing (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MARKETING

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti proces tržišne razmjene

2. opisati poslovne koncepcije i temeljna obilježja suvremenog marketinga

3. prepoznati mikro i makrookruženje marketinga

4. razlikovati kategorije potrošača

5. objasniti postupak donošenja odluke o kupnji

6. opisati proces marketinškog planiranja

7. navesti metode istraživanja tržišta

8. objasniti istraživanje tržišta

9. izdvojiti kriterije za segmentaciju tržišta

10. kategorizirati marketinške strategije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tržišna razmjena

Pojmovno određenje tržišta

Preduvjeti tržišne razmjene

Funkcije tržišta

Ponuda i potražnja na tržištu

Sudionici tržišne razmjene

Uvodna razmatranja o marketingu

Pojmovno određenje marketinga

Poslovne koncepcije

Upravljanje elementima marketinškog spleta (4P + 2P)

Temeljna obilježja suvremenog marketinga

Marketinški proces

Marketing okruženje

Mikrookruženje marketinga

Makrookruženje marketinga

Ponašanje potrošača

Pojmovno određenje potrošača

Totalno tržište i kategorije potrošača

Čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača

Proces donošenja odluke o kupnji (motivacija, percepcija, stavovi, integracija i učenje)

Zaštita potrošača

Planiranje marketinga

Pojmovno određenje planiranja marketinga

Plan marketinga

Strateško planiranje

Istraživanje tržišta

Pojam, zadaće i značenje istraživanja tržišta

Proces istraživanja tržišta

Vrste istraživanja tržišta

Vrste izvora podataka

Metode istraživanja tržišta

Marketinški informacijski sustav (MIS)

Posebna područja istraživanja tržišta

Segmentacija tržišta

Pojam segmentacije i njeno značenje

Masovni marketing u odnosu na segmentirani marketing

Kriteriji za segmentaciju tržišta

Postupak segmentacije tržišta

Marketinška strategija

Pojam marketinške strategije

Uloga analize u marketinškoj strategiji (SWOT analiza)

Vrste marketinških strategija

Izbor marketinške strategije

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MARKETING

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. povezati elemente marketinškog spleta

2. raspraviti o elementima marketinškog spleta s naglaskom na etičnost

3. prepoznati važnost kontrole marketinškog odlučivanja

4. identificirati razine organizacije marketinga

5. objasniti specifičnosti marketinga u pojedinim gospodarskim djelatnostima

6. opisati specifičnosti marketinga u pojedinim izvangospodarskim djelatnostima

7. objasniti specifičnosti međunarodnog marketinga

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Proizvod

Proizvod i usluga kao predmet marketinga

Razlika između proizvoda i usluge

Politika proizvoda

Proizvodni program

Kvaliteta proizvoda – mjerila kvalitete, ISO standardi, institucije kvalitete, nagrade i priznanja za kvalitetu, nadzor kvalitete, Total Quality Menagement (TQM)

Marka proizvoda

Razvoj proizvoda

Životni ciklus proizvoda – faze

Benchmarking – pojam, značenje i korist

Marketing odnosa (CRM)

Cijena

Pojam i značenje cijene kao elementa marketinškog spleta

Politika cijena – oblikovanje cijena (pravila i utjecaji)

Motiviranje željenog ponašanja kupaca cijenom kao elementom marketinškog spleta

Distribucija

Prodaja u odnosu na distribucija

Etape prodajnog procesa

Izbor kanala distribucije

Posrednici u prodaji

Vertikalni marketing

Poslovna logistika – elementi logističkog sustava

Uloga interneta kao kanala distribucije

Promocija

Pojam i cilj promocije

Komunikacijski model – poruka, kanali, pošiljatelj, primatelj,

Primarne promocijske aktivnosti – upravljanje oglašavanjem, upravljanje unaprjeđenjem prodaje, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja

Sekundarne promocijske aktivnosti – dizajn, ambalaža, usluge potrošačima, propaganda »od usta do usta«

Oglašavačka poruka – AIDA, apeli

Promocijski splet (integrirana marketinška komunikacija)

Izravna marketinška komunikacija

Institucijsko oglašavanje, sponzorstva

Etičnost marketinškog spleta

Društveni aspekti

Ekonomski aspekti

Pravni aspekti

Etičnost u marketinškoj komunikaciji

Kodeks oglašavanja

Kontrola marketinga

Svrha marketinške kontrole

Proces provedbe marketinške kontrole

Kontrola marketinških odluka

Kontrola marketinških aktivnosti

Organizacija marketinga

Čimbenici oblikovanja organizacije

Modaliteti organizacije marketinga (centralizirani o odnosu na decentralizirani, funkcijski o odnosu na divizionalni, vanjski o odnosu na unutarnji...)

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaFINANCIJSKO TRŽIŠTE I INSTITUCIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Osnove bankarskog i osiguravateljskog poslovanja

Praktična primjena bankarskih i osiguravateljskih vještina

Financijsko tržište i instrumenti

Sudionici financijskog tržišta i postupak kupoprodaje instrumenata

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ protumačiti bit funkcioniranja financijskog tržišta

■ prepoznati ulogu i interese svakog od sudionika te moguće posljedice utjecaja pozitivnih i negativnih promjena koje su se na tom tržištu dogodile na nacionalno gospodarstvo

■ iskoristiti podatke i informacije financijskog tržišta, s osobnog i profesionalnog stajališta

■ izvesti sve potrebne radnje povezane s realizacijom osnovnih bankarskih i osiguravateljskih aktivnosti koje se očekuju od osobe s ovom razinom kompetencija

Opis modula:

Ovim modulom polaznici razvijaju znanja i vještine o novcu u svakodnevnom životu te kako se njime odgovorno koristiti. Upoznaju sličnosti i razlike između novca i novčanih surogata. Modul objašnjava strukturu hrvatskoga bankarskog sustava, povezuje sudionike platnoga prometa na hrvatskome financijskom tržištu. Pomaže objasniti kartično poslovanje razlikujući debitne od kreditnih kartica. Omogućuje prepoznavanje poslova i dokumentacije povezane sa štednjom, ulaganjima i blagajničkim poslovanjem. Objašnjava kreditne poslove s građanima i pravnim osobama. Upoznaju temeljne pojmove osiguravateljske djelatnosti, osnovne elemente osiguranja i vrste osiguranja.

Kad je riječ o novcu, važno je promišljati u okvirima stvarnih životnih okolnosti. Modul pomaže polaznicima da provedu otvaranje odgovarajućih računa korisnika i obave radnje povezanies izdavanjem bankovnih kartica oponašajući stvarne događaje. Upoznaje s uslugama mobilnog i internetskog bankarstva, prednostima i rizicima online plaćanja te suvremenim sustavima plaćanja.

Pomaže prepoznati načine štednje i provođenja potrebne aktivnosti povezane s kreiranjem konkretnoga štedno-ulagačkog plana za potrebe korisnika prema zadanome jednostavnom primjeru. Demonstrira provedbu svih potrebnih koraka prilikom obavljanja bezgotovinskoga ili gotovinskoga platnog prometa građana i pravnih osoba. Kroz primjere pokazuje tijek postupka odobrenja kredita, s naglaskom na procjenu kreditnih rizika, uz potrebnu dokumentaciju. Navodi izvođenje svih potrebnih radnji koristeći odgovarajući računalni program i raspoloživu dokumentaciju.

Objašnjava pojam financijskoga tržišta razlikujući novčano tržište od tržišta kapitala. Modul pojašnjava važnost financijskih tržišta pojedinih financijskih instrumenata za razvoj nacionalnog gospodarstva. Procjenjuje ulogu središnjeg regulatora financijskih tržišta (HANFA). Polaznici uočavaju ulogu Središnjega klirinškog depozitarnog društva u procesu kupoprodaje financijskih instrumenata te provode postupak kupnje i prodaje financijskog instrumenta.

Također omogućuje da spoznaje, znanja i vještine stečene u ovom modulu možemo povezati sa spoznajama drugih modula, a posebno s modulima Osnove ekonomije, Računovodstvo i financije i Poduzetništvo u primjeni.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Bankarstvo i osiguranje (3. razred, 3 sata, 5,5 bodova)

Bankarstvo i osiguranje (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Tržište kapitala (4. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: BANKARSTVO I OSIGURANJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati ulogu i važnost novca i novčanih surogata

2. objasniti strukturu hrvatskoga bankarskog sustava

3. objasniti kartično poslovanje razlikujući debitne od kreditnih kartica

4. prepoznati poslove i dokumentaciju povezanu sa štednjom, ulaganjima i blagajničkim poslovanjem

5. objasniti kreditne poslove s građanima i s pravnim osobama

6. protumačiti temeljne pojmove osiguravateljske djelatnosti

7. analizirati najčešće vrste osiguranja, odnosno najčešće sklapane police osiguranja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Novac

Novac – definicija novca, oblici novca (robni, kovani, papirni i bankovni) i temeljna svojstva novca

Vrijednost novca – materijalna, nominalna i realna (suvremeni novac kao reprezentativni novac i fiducijarni standard)

Očuvanje vrijednosti novca

Funkcije novca – sredstvo razmjene, mjera vrijednosti, sredstvo čuvanja vrijednosti (štednja i tezauriranje), sredstvo izražavanja odgođenih plaćanja, funkcija svjetskog novca (deviza, valuta i vrste valuta)

Vrste suvremenog novca – gotov novac (novčanice i zaštita novčanica) i depozitni novac, s osvrtom na elektronski novac i virtualne banke

Novčani surogati – mjenice (vlastite ili solo te trasirane), kartice (debitne i kreditne – klasične i pametne/smart kartice)

Mjere novčane ponude – novčana masa, kvazinovac, ostala likvidna sredstva i nelikvidna sredstva (monetarni agregati)

Optjecaj i brzina optjecaja novca

Hrvatski bankarski sustav

Bankarski sustav Republike Hrvatske – sustav poslovnih banaka

Komercijalne banke, štedno-kreditne zadruge, štedionice – sličnosti i razlike

Strane banke u Republici Hrvatskoj

Osnova kreditnog potencijala banaka – početni kapital, depoziti, međubankarski krediti

Jednostavni prikaz izračuna kreditnog potencijala, rezerva likvidnosti, obvezna rezerva

Razine platnog prometa

Revizija – pojam, svrha, odabir revizora, Državni ured za reviziju

Računi građana/ poslovnih subjekata i debitne kartice

Tekući račun građana – pojam, svrha, način otvaranja/zatvaranja

Potrebna dokumentacija za otvaranje, opunomoćenici po računu

Debitne kartice po tekućem računu – namjena, izdavanje, kartice opunomoćenika, ugovor o dopuštrnom prekoračenju, obračun kamata

Prijenos sredstava na račun, gotovinska isplata s računa ili uplata na račun

Registracija isplate/uplate preko bankomata, isplate preko EFT pos uređaja, internet bankarstva, mobilnog bankarstva, samo uslužnih uređaja za prijenos sredstava

Obročne otplate po tekućem računu

Redoviti izvadak tekućeg računa, način dostave komitentu, izvadak tekućeg računa na zahtjev komitenta, e-izvadak

Opomena za nedopušteno prekoračenje po računu

Kunski žiro-račun građana/poduzetnika – pojam, potreba, način otvaranja/zatvaranja

Razlika između tekućih i žiro-računa

Potrebna dokumentacija za otvaranje

Debitne kartice na osnovi žiro-računa – namjena, izdavanje, kartice opunomoćenika, obračun kamata

Prijenos novčanih sredstava, gotovinska isplata s računa

Registracija uplate/isplate preko bankomata ili EFT pos uređaja, internet bankarstva, mobilnog bankarstva, samo uslužnih uređaja za prijenos sredstava

Redoviti izvadak sa žiro-računa, način dostave komitentu, izvadak sa žiro-računa na zahtjev komitenta, e-izvadak

Devizni račun/žiro-račun građana/poduzetnika – pojam, potreba, način otvaranja/zatvaranja i potrebna dokumentacija

Debitne kartice po deviznom žiro-računu

Kreditne kartice i kartično poslovanje

Kreditne kartice – objašnjenje, način korištenja

Revolving kartice, prepaid kartice, kartice s odgodom plaćanja, charge kartice

Upisnine i godišnje članarine, izdavanje kartica i kartica opunomoćenika

Poništavanje kartica, izdavanje novih kartica osnovnom/dodatnom korisniku (promjena matičnih podataka, oštećenje, gubitak, reklamacije)

Obavijest o potrošnji i naplata računa

Promjena PIN-a, opomena za dug po kartici, reklamacije transakcija

Štedno ulagački proizvodi

Štedno ulagački plan

Oročeni depoziti građana – ugovor o oročenju sredstava, uplata ili prijenos sredstava, obračun kamata, obnavljanje ili raskid ugovora o oročenju

Stambena štednja – ugovor o stambenoj štednji, obračun kamata i premija, zatvaranje ugovora i isplata sredstava, državna poticajna sredstva i kreditiranje

Dječja štednja

Osiguranja

Mirovinska štednja

Investicijski fondovi

Blagajničko poslovanje/ transakcijski proizvodi

Posredovanje u platnom prometu građana i pravnih osoba – gotovinski i bezgotovinski platni promet, uplata na račun, isplata s računa, prijenos sredstava, obračun naknade, doznake u inozemstvo

Trajni nalozi po računima – svrha, ugovor o trajnom nalogu (u korist banke ili u korist drugih računa), plaćanje nalogom u korist drugih računa

Mjenjački poslovi – otkup i prodaja stranoga efektivnog novca

Internet/elektronsko i mobilno bankarstvo – objašnjenje pojmova, način rada uslugom, upis, odnosno sklapanje ugovora, izvršenje platnog prometa, obračun naknade i obračun članarina

Izdavanje kartica

Krediti

Overdraft – pojam, uvjeti odobrenja, ugovor o dopuštenom prekoračenju/kreditnom limitu, obračun kamata na iskorišteni dio limita i naknade na neiskorišteni dio

Lombardni kredit – pojam, uvjeti odobravanja kredita, instrumenti osiguranja kredita, obrada kreditne dokumentacije, ugovor o kreditu, obračun kamata i naknada za obradu kreditnog zahtjeva, isplata kredita, vrste lombardnih kredita

Hipotekarni kredit – pojam, uvjeti odobravanja kredita, instrumenti osiguranja kredita, obrada kreditne dokumentacije, ugovor o kreditu, obračun kamata i naknada za obradu kreditnog zahtjeva, isplata kredita

Stambeni kredit – svrha, vrste stambenih kredita, potrebna dokumentacija, uvjeti za odobrenje, obrada kreditnog zahtjeva, obračun naknade za obradu zahtjeva, obračun kamata, ugovor o kreditu

Gotovinski i potrošački kredit – vrste i uvjeti odobravanja, kreditna sposobnost klijenta, instrumenti osiguranja, naknada za obradu zahtjeva, ugovor o kreditu

Kartični kredit

Kreditni rizici – zaposlenje korisnika, visina plaće, urednost poslovanja, kreditna sposobnost, godine života, instrumenti osiguranja kredita

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: BANKARSTVO I OSIGURANJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. provesti otvaranje odgovarajućih računa korisnika i obavljanje radnji povezanih s izdavanjem bankovnih kartica

2. pokazati sve radnje povezane sa štednjom građana uključujući i savjetodavnu ulogu oko izradbe štedno-ulagačkog plana

3. provesti postupke platnog prometa za građane i poslovne subjekte

4. provjeriti kreditne zahtjeve građana i potrebnu dokumentaciju te u skladu s dobivenim ovlaštenjima odobriti/odbiti kreditni zahtjev

5. izložiti potencijalnom korisniku usluge osiguranja, sve koristi od sklapanja police

6. demonstrirati radnje prilikom sklapanja najčešće korištenih polica osiguranja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osiguranje

Osiguranje – pojam i funkcije osiguranja

Temeljni poslovi osiguranja

Osnovni elementi osiguranja – predmet osiguranja, osigurani događaj, vrijeme trajanja, oblik pokrića štete

Opći uvjeti za osiguranja – ugovor o osiguranju/polica osiguranja/list pokrića, trajanje ugovora, osigurani slučaj, način obavještavanja, obaveze ugovaratelja, obaveze osiguratelja, trajanje osiguranja, štete, nadosiguranje i ugovor s više ugovaratelja

Rizik u osiguranju, kvote štete i tehničke pričuve, raspodjela rizika (suosiguranje, reosiguranje – informativno)

Vrste osiguranja – obvezno i dragovoljno, prema predmetu (imovine, života, transporta i kredita), prema srodnosti rizika (grupacije i grupe osiguranja), prema osiguraniku

Načini osiguranja – na svotu osiguranja, na stvarnu vrijednost, ali najviše do limita pokrića

Skupine i vrste osiguranja – informativno

Mirovinski i zdravstveni sustav osiguranja u Republici Hrvatskoj

Bankarski poslovi – praktična primjena sadržaja

Tekući račun komitenta – otvaranje/zatvaranje, opunomoćenici po računu, prijenos sredstava na račun, gotovinska isplata s računa ili uplata na račun, kontrola novčanica, registracija isplate/uplate preko bankomata, isplate preko EFT pos uređaja, internet bankarstva ili mobilnog bankarstva, redoviti izvadak tekućeg računa, izvadak s tekućeg računa na zahtjev komitenta, ispis transakcija po računu, opomena za nedopušteno prekoračenje po računu, kontaktiranje komitenata s ciljem informiranja o novim proizvodima, arhiviranje dokumenata

Kunski žiro-račun građana/poduzetnika – otvaranje/zatvaranje, prijenos novčanih sredstava, gotovinska isplata s računa, registracija uplate/isplate preko bankomata ili EFT pos uređaja, redoviti izvadak sa žiro-računa, izvadak sa žiro-računa na zahtjev komitenta, ispis transakcija po računu, arhiviranje dokumenata

Devizni žiro-račun građana/poduzetnika – otvaranje/zatvaranje, transakcije na računima, arhiviranje dokumenata

Kartice – debitne i kreditne, informiranje komitenata, izdavanje kartica i kartica opunomoćenika, obračun upisnine i godišnje članarine, poništavanje kartica, izdavanje novih kartica osnovnom/dodatnom korisniku, naplata računa, otvaranje računa revolving kredita, opomena za dug po kartici, rješavanje reklamacije transakcije, arhiviranje dokumenata

Oročeni depoziti građana – informiranje komitenata, ugovor o oročenju sredstava, uplata ili prijenos sredstava sa štedog / tekućeg / žiro-računa, obračun kamata, kontrola novčanica, obnavljanje ili raskid ugovora o oročenju, savjetodavna uloga i kreiranje ponude štedno-ulagačkog plana, arhiviranje dokumenata

Stambena štednja – informiranje komitenata, ugovor o stambenoj štednji, obračun kamata i naknade, zatvaranje ugovora i isplata sredstava, arhiviranje dokumenata

Obavljanje platnog prometa za građane i poduzetnike – gotovinski i bezgotovinski platni promet, uplata na račun, isplata s računa, prijenos sredstava, kontrola novčanica, obračun naknade, doznake u inozemstvo, arhiviranje dokumenata

Trajni nalozi po računima – informiranje komitenata, ugovor o trajnom nalogu, plaćanje nalogom u korist drugih računa, arhiviranje dokumenata

Mjenjački poslovi – otkup i prodaja stranog efektivnog novca, kontrola novčanica, arhiviranje dokumenata

Internet/elektronsko i mobilno bankarstvo – informiranje komitenata, upis odnosno sklapanje ugovora, obavljanje platnog prometa, bankomati, obračun provizije i obračun članarina, arhiviranje dokumenata

Čuvanje i upravljanje vrijednostima – sklapanje ugovora, zaprimanje vrijednosti na čuvanje, obračun ugovorene naknade, arhiviranje dokumenata

Kreditni poslovi – informiranje komitenata, zaprimanje zahtjeva i potrebne dokumentacije, primarna procjena kreditnog rizika klijenta, odobrenje kredita u skladu s ovlaštenjima, sklapanje ugovora o kreditu, isplata novčanih sredstava, naplata anuiteta, opomena zbog kašnjenja u podmirenju obveze po kreditu, izvršavanje ovršnih zahtjeva po računima, arhiviranje dokumenata

Portfelj komitenata – portfelj potencijalnih korisnika ciljanih bankarskih usluga, portfelj potencijalno loših potraživanja, portfelj komitenata s rizikom odlaska iz banke, kontaktiranje navedenih komitenata, zadržavanje korisnika, arhiviranje dokumenata

Sklapanje ugovora o osiguranju/ polica osiguranja

Praktična primjena sadržaja – prijedlog najučestalijih vrsta po skupinama

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO)

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od požara i drugih opasnosti, osiguranje od požara i potresa

Osiguranje kućanstva

Polica obiteljski paket

Poduzetnički paket

Zdravstveno putno osiguranje (CORIS)

Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila (AK)

Osiguranje osoba od posljedica nesreće pri redovnom zanimanju i izvan redovnog zanimanja

Osiguranje od provalne krađe i razbojstava

Osiguranje potraživanja/kredita – ugovor o osiguranju stambenih kredita ili ugovor o osiguranju potrošačkih kredita

Životno osiguranje – osiguranje za slučaj smrti i doživljenja ili osiguranje za slučaj smrti ili osiguranje za slučaj doživljenja

Štedno osiguranje djece (ŠOD)

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TRŽIŠTE KAPITALA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. Objasniti pojam financijskog tržišta razlikujući novčano od tržišta kapitala

2. Analizirati ulogu i važnost pojedinoga financijskog instrumenta s aspekta izdavača i kupaca

3. Procijeniti ulogu središnjeg regulatora financijskog tržišta

4. Razlikovati financijske instrumente iz skupine hibrida

5. Objasniti svrhu i tijek primarnih emisija s posebnim naglaskom na Inicijalnu ponudu dionica (IPO)

6. Objasniti tijek neizravnog ulaganja u financijske instrumente putem institucionalnih investitora

7. Komentirati ulogu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u procesu kupoprodaje financijskih instrumenata

8. Provesti tijek kupnje financijskog instrumenta (dionice ili obveznice) preko odabranog investicijskog društva ili vezanog zastupnika

9. Provesti tijek prodaje financijskog instrumenta

10. Istražiti načine praćenja informacija s tržišta kapitala i usporediti ih s informacijama u realnom vremenu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Financijsko tržište

Uloga financijskih tržišta

Struktura financijskih tržišta – tržišta kreditnog i vlastitog kapitala

Primarna /IPO i sekundarna tržišta

Tržišta novca i kapitala, službena i izvanburzovna tržišta

Internacionalizacija financijskih tržišta – strane obveznice, euroobveznice, eurovalute

Financijski posrednici – uloga financijskih posrednika, transakcijski troškovi, asimetrične informacije (negativna selekcija i moralni hazard), vrste financijskih posrednika (depozitne institucije, institucije ugovorne štednje i investicijski posrednici – prepoznati i razvrstati, glavni izvori kapitala, način ulaganja kapitala)

Tržište novca

Pojam i svrha novčanog tržišta

Sudionici novčanog tržišta – Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija (državna riznica)

Poslovne banke, društva za upravljanje mirovinskim fondovima, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za poslovanje vrijednosnim papirima, osiguravajuća društva, trgovačka društva – informativno u ovom dijelu

Tržište novca u Zagrebu – kratka povijest, svrha, sudionici trgovinskih transakcija, članovi tržišta, način informiranja korisnika, trgovinski sustav SETT

Financijski instrumenti novčanog tržišta – trezorski zapisi, blagajnički zapisi, kratkoročne državne obveznice, obveznice u posljednjoj godini dospjeća, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, sporazumi o reotkupu/repo krediti, bankovni akcepti, mjenice (pojam navedenih instrumenata, izdavač/emitent, svrha izdavanja, prava vlasnika instrumenata, način trgovanja)

Eurodolari i eurodolarsko tržište

Tržište kapitala

Pojam i zadaća tržišta kapitala

Financijski instrumenti tržišta kapitala

Dionica – pojam, vrsta vrijednosnog papira/financijskog instrumenta

Prava vlasnika dionice (upravljačka i imovinska), veliki/mali dioničar, većinski/manjinski dioničar, način isplate dividende

Vrste dionica u Republici Hrvatskoj (redovne i kumulativne te participativne povlaštene)

Dematerijalizacija dionica, vrijednost dionice (nominalna, tržišna i knjigovodstvena)

Dionički certifikati/lotovi ili blokovi, trezorske dionice, dividendne dionice

Motivi ulaganja u dionice, dionice po tržišnoj kvaliteti (blue chips, John Law, junk, emerging ili grow, cyclical)

Obveznica – pojam, vrsta financijskog instrumenta

Prava vlasnika obveznice, vrste obveznica (po ročnosti, po garanciji ulagačima, po izdavaču, po načinu amortizacije, po karakteru kamate, po mogućnosti zamjene/konverzije ili opoziva)

Nominalna vrijednost, kuponska kamatna stopa, visina kamatne stope i vrsta obveznice, kamatni rizik, investicijski rejting obveznica

Hibridni financijski instrumenti – karakteristike hibrida

Vrste hibridnih (povlaštena dionica, dohodovna obveznica, participativne obveznice, financijske izvedenice/derivativi – dioničke opcije, varanti i prava), dioničke opcije – call i put opcijski ugovori, izvršna cijena opcije, premija opcije, opcijski termin, izvršenje opcije, prodaja opcije, vrijeme prodaje opcije, varanti – odjeljivi/nedjeljivi, izvršna cijena varanta, premija varanta, izvršenje varanta, prodaja varanta,vrijeme prodaje varanta, pravo – izvršna cijena prava, vrijeme izvršenja, premija prava, prodaja prava, vrijeme prodaje prava

Hrvatsko tržište kapitala – Zagrebačka burza, starija i novija povijest burze

Ustroj i tip burze, članovi burze, trgovanje nekad i sad – parket burze i elektronički sustav

Službeno, prime market i redovito tržište, MTP, dionice u posebnom režimu trgovanja, uvrštenja i pravila uvrštenja

Sustav trgovanja i vrste burzovnih naloga za kupovinu i prodaju, način prikaza informacija na web stranici (home page i prikaz trgovinskih podataka po tržištima i po pojedinoj vrijednosnici), interpretacija podataka, transparentnost u objavi podataka od strane izdavača uvrštenih vrijednosnica

Burzovni indeksi (CROBEX, CROBEX10 i CROBIS), praćenje podataka u realnom vremenu (ZSE monitor), edukacija korisnika/Akademija Zagrebačke burze, virtualna burza

Usporedba hrvatskog sa svjetskim tržištima (New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange…), domaći o odnosu na svjetski burzovni indeksi

Promptno i terminsko trgovanje

Burzovna panika i burzovni slom – pojmovi i primjeri iz starije i novije svjetske povijesti, tržišta medvjeda i tržišta bikova (bear i bull market)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Temeljne zadaće i ovlasti Agencije

Razvoj Agencije – od Komisije za vrijednosne papire do danas, IOSCO

Registri u nadležnosti Agencije – dostupni podatci za korisnike i potencijalne korisnike

Javne ponude za upis i uplatu dionica – pregled prospekata

Obaveze izdavača financijskih instrumenata u objavi financijskih izvješća – HINA, Zagrebačka burza, HANFA, SKDD, dostupnost javnosti, Službeni registar propisanih informacija

Evidencija sustava za namiru financijskih instrumenata

Dostupne edukacije i ispiti

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD)

Namjena i svrha SKDD-a

Vlasništvo nad SKDD-om i njegovi članovi

Usluge SKDD-a – središnji registar/depozitarij, prijeboj i namira, dodjela ISIN-a (ISIN i oznaka vrijednosnog papira/ticker)

Obrasci i dokumentacija za ulagače, izdavače vrijednosnih papira i za sudionike – informativno

Moj e-račun – elektronski sustav za ulagače

Edukacija korisnika usluga

Investicijska/ brokerska društva

Ustroj društava i njihova zadaća

Usluge brokerskih društava – posredovanje, špekulacije, vođenje portfelja ulagača, istraživanje, analiza i savjetovanje, pokroviteljstvo izdanja, agent izdanja, kreditiranje ulagača…

Brokeri i specijalisti – sličnosti i razlike, tko može biti broker ili specijalist, investicijski savjetnici

Ugovor o obavljanju brokerskih usluga i razvrstavanje klijenata (mali ulagači i profesionalni ulagači)

Vezani zastupnici – pojam, dozvola, ovlasti

Način trgovanja preko brokerskih društava – klasično (zadavanje naloga kupovine/prodaje osobno, telefonom, telefaxom, e-poštaom), elektronsko trgovanje, mogućnosti elektronskih sustava (demo verzija načina funkcioniranja, zadavanje naloga, promjena dijelova naloga, opoziv naloga, pregled danih, izvršenih i neizvršenih naloga, stanje na računu, praćenje informacija sa Zagrebačke burze u realnom vremenu…)

Brokerska provizija i način trgovanja, ulaganja na domaće i na inozemna tržišta

Margin krediti (uvjeti, rizik, lista vrijednosnica)

Primarna emisija vrijednosnica i uloga brokerskih društava/ poslovnih banaka – promotivne aktivnosti, razgovori i pregovori, savjetovanje izdavača vrijednosnica, prihvaćanje pokroviteljstva izdanja ili pokroviteljstva uvrštenja, uloge agenta izdanja

Brokerska društva u Republici Hrvatskoj – usporedba i jednostavna analiza

Investicijski fondovi

Društva za upravljanje investicijskim fondovima

Prednosti ulaganja preko investicijskih fondova – strukturirani portfelj, diverzifikacija rizika ulaganja, profesionalno upravljanje, visoki stupanj likvidnosti udjela u fondu, niži stupanj tržišnog rizika,…

Vrste investicijskih fondova – otvoreni i zatvoreni, novčani, mješoviti, obveznički, dionički, indeksni

Način ulaganja preko investicijskih fondova – zahtjev za kupnju/ prodaju udjela u fondu, jednokratni prijenos novčanih sredstava ili trajni nalog u banci ili isplata novčanih sredstava na račun, naknade investicijskom fondu

Fondovi i potencijalne stope prinosa i rizici ulaganja, cijene udjela

Investicijski fondovi na financijskom tržištu Republike Hrvatske – usporedba i jednostavna analiza

Mirovinski fondovi

Društva za upravljanje mirovinskim fondovima

Mirovinski sustav Republike Hrvatske – 3 stupa osiguranja

Dobrovoljni mirovinski fondovi – svrha fondova, način ulaganja novčanih sredstava komitenata, ulazak/izlazak iz fonda, ulaganje imovine fonda/strukturirani portfelj fonda, rizici ulaganja i očekivane stope prinosa, državne premije i poticaji, informiranje komitenata

Dobrovoljni mirovinski fondovi na tržištu Republike Hrvatske – usporedba i jednostavna analiza

Postupak kupnje/ prodaje financijskih instrumenata

(simulacija)

Prikupljanje informacija i odabir brokerske kuće/banke

Otvaranje računa ufiktivnom SKDD-u

Sklapanje ugovora o obavljanju brokerskih usluga i dostava potrebnih dokumenata

Popunjavanje upitnika u svrhu razvrstavanja po kategoriji ulagača

Uplata novčanih sredstava za odgovarajući žiro-račun brokerske kuće/ banke (vrijednost + premija)/kod prodaje – registracija vrijednosnih papira u SKDD-u

Prijava za korištenje elektronskog sustava trgovanja brokerske kuće/ banke i davanje naloga za kupnju/prodaju ili zadavanje naloga telefonski, telefaxom ili e-poštom

Prosljeđivanje naloga na tržište elektronskim putem

Izvršavanje naloga i promjena pozicija vrijednosnih papira na računima kupca i prodavača (prijeboj i namira), isplata na račun prodavača (vrijednost – premija)

Registracija vlasništva u knjizi dionica

Primarna emisija dionica /ipo

(simulacija)

Primarna emisija – kod osnivanja, druga, treća… emisija – jednostavan primjer idejnog projekta izdavanja dionica

Odluka skupštine društva o novoj emisiji

Strukturiranje izdanja dionica – izradba jednostavnog primjera prospekta

Fiktivni zahtjev za odobrenje javnog poziva HANFE

Objava javnog poziva NN i dnevnom tisku

Prodaja dionica – upis kod agenta izdanja (upisnica i uplata novčanih sredstava)

Obavijest HANFI o završetku i rezultatu javnog poziva

Uvrštenje izdanih dionica u depozitarij SKDD-a

Uvrštenje izdanih dionica u jedno od tržišta Zagrebačke burze (službeno, redovito, multilateralna trgovinska platforma)

Privatni plasman nove emisije dionica – sličnosti i razlike u odnosu na javni plasman

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv modulaPODUZETNIŠTVO U PRIMJENI
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Struktura poduzetničkog pothvata

Pravni oblici poduzetničkog pothvata i poslovne funkcije

Upravljanje poduzetničkim pothvatom

Razvoj zapošljivosti kroz simulirani poduzetnički pothvat

Kako učiti i raditi s ovim modulom


Cilj modula:

■ prepoznati poduzetnički potencijal u sebi te razviti vještine poduzetničkog razmišljanja i djelovanja jer su one danas potrebne u većini životnih situacija

■ upoznati metodologiju izradbe i sudjelovati u pripremi poslovnog plana kao temeljne okosnice svakoga poduzetničkog pothvata

■ identificirati i odabrati odgovarajući izvor i oblik financiranja malog i srednjeg poduzetništva te najprikladniji oblik pravnog i organizacijskog ustroja

■ svladati radne zadatke kao što su upravljanje i pohranjivanje poslovne dokumentacije, sudjelovanje u (ne)izravnoj prodaji proizvoda i usluga, komuniciranje u skladu s načelima poslovne komunikacije i pravilima korespondiranja, sudjelovanje u svakodnevnom nadzoru provedbe operativnih poslova u skladu sa stručnim standardima, primjerima dobre prakse, kodeksima/etičkim načelima, poslovnim bontonom

Opis modula:Prepoznati poduzetničke osobine i vještine u sebi zahtijeva razlikovanje osobe poduzetnika od osobe koja radi za drugoga, kako po specifičnim znanjima, vještinama i sposobnostima, tako i po specifičnom pristupu prema radu. Prepoznati važnost poduzetništva za razvoj društva i prihvatiti poduzetništvo kao životnu filozofiju u rješavanju problema nezaposlenosti. Uočiti postojanje kapitala, vlasništva, dobiti, rizika i neizvjesnosti, stvaralaštva i inovacije te poslovne prigode kao temeljne odrednice poduzetništva. Pokrenuti i voditi poduzetnički pothvat, kao i ljude u pothvatu, uključuje razlikovanje raznih pravnih oblika poslovanja kao što su obrt, trgovačko društvo, OPG i drugi te pravnih regulativa financiranja poslovanja kroz kreditiranje od banaka i dobavljača, bondholdera ili faktoring. Uočiti razlike između društva kapitala i društva osoba s ciljem odgovornog preuzimanja prava i obveza koje iz istih proizlaze. Biti pokretač razvoja društva i gospodarstva kroz kreiranje novih proizvodnih i uslužnih poslovnih ideja za osobnu dobrobit, za dobro lokalne zajednice i društva u cjelini podrazumijeva primjenu stručnih standarda poslovanja, etičkih načela i poslovnog bontona primjerenih svekolikom čovječanstvu i raznolikim kulturama. Biti aktivan sudionik u procesu osmišljanja poslovne ideje, njezinu plasiranju na tržište primjenom marketinške filozofije, realizirati poslovni cilj ostvarenja dobiti dajući svoj doprinos kao menadžer, skladištar, referent, informatičar, administrator ili obavljajući bilo koji drugi zadatak u tvrtki. Upoznati potporne državne institucije kao što su poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi i druge kao motivatore i faktore ohrabrenja za ulazak u poduzetništvo. Izraditi poslovni plan kao temelj i okosnicu financiranja kako poslovnih, tako i svakodnevnih životnih aktivnosti.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Poduzetništvo (1. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Poduzetništvo (2. razred, 3 sata, 6 bodova)

Vježbenička tvrtka (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Vježbenička tvrtka (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PODUZETNIŠTVO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati važnost poduzetništva u društvu

2. objasniti temeljne odrednice poduzetništva

3. opisati poduzetnika kao pokretača poduzetničkog pothvata

4. identificirati načine i metode dolaska do poslovne ideje

5. interpretirati važnost organizacijskog ustrojstva pojedine poslovne organizacije

6. identificirati pravne oblike osnivanja poduzetničkog pothvata

7. usporediti pokretanje poduzetničkog pothvata s obzirom na različite pravne oblike osnivanja

8. analizirati poslovne funkcije poslovne organizacije

9. opisati životni ciklus poduzetničke organizacije

10. razlikovati čimbenike koji utječu na razvoj poduzetništva

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Povijesni pregled i temeljne odrednice poduzetništva

Pojmovno određenje poduzetništva

Teorijski osvrt na poduzetništvo

Temeljne odrednice poduzetništva: kapital, vlasništvo, dobit, rizik i neizvjesnost, stvaralaštvo i inovacije, poslovna prigoda

Poduzetnička i tržišna sloboda

Socijalno poduzetništvo – pojam, obilježja, nositelji, primjeri dobre prakse

Poduzetnik

Pojmovno određenje poduzetnika

Osobine poduzetnika

Poduzetnički motivi

Poduzetnički ciljevi

Poduzetništvo na djelu

Poduzetnička ideja

Stvaranje poduzetničkih ideja – metode

Prikupljanje i analiza poduzetničkih ideja

Poduzetnički pothvat

Poduzetnički ustroj

Pojam i značenje organizacije

Organizacijska struktura

Čimbenici organizacije: ljudi, ciljevi, djelatnost, pravila, ustroj, upravljanje, imovina, prostor, vrijeme

Pravni oblici poduzetničkog pothvata

Pojmovno određenje: trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili slobodno zanimanje

Podjela trgovačkih društava – društva osoba, društva kapitala

Pretpostavke za izbor pojedinog pravnog oblika

Osnivanje trgovačkih društava – pojam i temeljne naznake o trgovačkim društvima (pojam, tvrtka, djelatnost, sjedište, zastupanje i sudski registar)

Društvo s ograničenom odgovornošću – pojam, tijela, osnivanje

Dioničko društvo – pojam, tijela, osnivanje

Javno trgovačko društvo

Komanditno društvo

Poslovne funkcije

Organizacijska struktura poduzetničkog pothvata

Menadžment

Zaposlenici

Marketing (istraživanje i razvoj, prodaja)

Proizvodnja

Nabava

Računovodstvo i financije

Životni ciklus poduzetničke organizacije

Životni ciklus poduzetničke organizacije

Ulaganje

Djelovanje pothvata

Prestanak djelovanja pothvata

Čimbenici koji utječu na razvoj poduzetništva

Vanjski – institucijski, tehnološki, tržišni, društveni

Unutarnji – tržišni položaj, dobavljači, kupci, konkurenti – postojeći i novi

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PODUZETNIŠTVO

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati potrebu institucionalne potpore malom i srednjem poduzetništvu

2. nabrojiti vrste ulaganja i financiranja poduzetničkog pothvata

3. identificirati elemente planiranja poslovanja

4. napraviti poslovni plan

5. objasniti načine upravljanja poduzetničkim pothvatom

6. opisati elemente procesa upravljanja ljudskim potencijalima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Državna potpora i poticaji razvoja malog poduzetništva

Institucijska potpora poduzetništvu: poduzetničke zone, poduzetnički inkubatori, slobodne zone, HAMAG – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak, regionalni centri

Programi poticanja razvoja malog poduzetništva

Obrazovanje za poduzetništvo: Zelena knjiga o poduzetništvu u EU (2003.), Program za poduzetničko obrazovanje u EU (2006.), Strategija učenja za poduzetništvo (2010. – 2014.)

Program GEM – Global Entrepreneurship Monitor program

Planiranje poslovanja

Svrha poslovnog planiranja

Razine poslovnog planiranja

Subjekti poslovnog planiranja

Načela poslovnog planiranja

Sadržaj poslovnog plana

Izradba poslovnog plana

Pojam i svrha raščlambe i nadzora

Ulaganje u poduzetnički pothvat

Vlastiti izvori ulaganja

Tuđi izvori ulaganja

Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja

Ulaganje izvan vlastitog pothvata

Financiranje poduzetničkog pothvata

Financiranje pothvata vlastitim kapitalom

Financiranje pothvata tuđim kapitalom

Gospodarska opravdanost ulaganja u poduzetnički pothvat

Upravljanje poduzetničkim pothvatom

Pojam upravljanja (menadžmenta)

Funkcije menadžera

Menadžerski stilovi

Posebna područja primjene menadžmenta

Upravljanje ljudskim potencijalima

Ciljevi i razlozi planiranja ljudskih potencijala

Osobni razvoj i karijera

Zapošljavanje

Izobrazba i profesionalni razvoj

Motivacija i kompenzacije

Međuljudski odnosi i timski rad

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: VJEŽBENIČKA TVRTKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati poslovnu ideju

2. provoditi postupak osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u informacijskom sustavu SUVT-a (Središnji ured vježbeničkih tvrtki)

3. provesti selekcijski postupak zapošljavanja zaposlenika/ polaznika s ciljem učinkovitog pozicioniranja zaposlenika i poslodavaca na tržištu rada (zapošljiva radna snaga)

4. primijeniti pisanu poslovnu komunikaciju povezujući je sa svim fazama kupoprodajnog posla

5. napraviti obračun PDV-a i obračun plaće s pripadajućom dokumentacijom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poslovna ideja

Metode pronalaženja ideja

Ocjenjivanje ideja

Odabir ideje

Odabir naziva vježbeničke tvrtke

Kontakti s partnerskom tvrtkom

Osnivanje vježbeničke tvrtke

Ispunjavanje izjave o osnivanju / društveni ugovor

Izradba ostale dokumentacije povezane s osnivanjem tvrtke

Prijava vježbeničke tvrtke u Središnji ured vježbeničkih tvrtki (SUVT):

banka – otvaranje žiro-računa

Trgovački sud – otvaranje nove tvrtke i promjena podataka za postojeće tvrtke.

Organizacijska struktura poduzetničkog pothvata

Zapošljavanje

Ciljevi i razlozi planiranja ljudskih potencijala

Plan potrebnih zaposlenika – opis radnih mjesta

Izradba natječaja za potrebna radna mjesta

Pisanje molbe za posao

Pisanje životopisa – EU CV

Procjena pristiglih molbi za posao

Selekcijski intervju – provedba

Rangiranje i odabir radnika

Integralni zadaci poslovanja vježbeničke tvrtke po odjelima – međusobno poslovanje vježbeničkih tvrtki

Cilj izradbe integralnih zadataka u vježbeničkoj tvrtki po odjelima je samostalno planiranje, organiziranje i obavljanje poslova predviđenih standardom zanimanja pa bi neki od poslova koje bi polaznici mogli obavljati bili:

ADMINISTRACIJA

sastavljanje natječaja za radna mjesta

evidencija primljene pošte i e-pošte

evidencija poslane pošte i e-pošte

poslovi povezani s djelatnicima – zasnivanje radnog odnosa – ugovori o radu, osobni dosjei, prijave i odjave radnika za mirovinsko i zdravstvaneo osiguranje pomoću informacijskog sustava SUVT-a

priprema, provođenje i evidencija poslovnih sastanaka s partnerskim tvrtkama, drugim vježbeničkim tvrtkama

evidencije dolaska i odlaska na posao (dnevna, mjesečna)

evidencija i izdavanje naloga za službena putovanja

poslovne komunikacije- poslovna korespondencija

tekući protok informacija među službama unutar tvrtke

izradba web stranice vježbeničke tvrtke

ažuriranje informacija na web stranici

NABAVA SA SKLADIŠTEM

istraživanje tržišta nabave

nabava dugotrajne imovine

nabava uredskog materijala, sitnog inventara

nabava trgovačke robe

sastavljanje i slanje upita

poslovno pregovaranje

izbor najpovoljnijeg dobavljača

sastavljanje kupoprodajnog ugovora

sastavljanje narudžbe

evidencija i odabir primljenih ponuda

izradba kalkulacija nabavljene robe

izradba cjenika

upravljanje zalihama – skladišne kartice

organizacija i vođenje kartoteke dobavljača

organizacija i vođenje skladišta

izradba baze podataka dobavljača

rješavanje poteškoća u poslovanju – otklon, opoziv…

analiza izvršenja poslova nabave

PRODAJA I MARKETING

izradba zaštitnoga znaka tvrtke

istraživanje tržišta vježbeničkih tvrtki

određivanje marketinškog spleta – 4P

sastavljanje ponude (na materinskom i stranom jeziku)

izradba kalkulacije

izradba cjenika

izradba potvrde primitka narudžbe

izradba letaka

sastavljanje kupoprodajnih ugovora

izradba baze podataka kupaca

analiza prodaje po razdobljima

izradba promidžbenih materijala (na materinskom i stranom jeziku) – poslovno pismo, omotnica, posjetnica, letak, prospekt, katalog, brošura, čestitke, kalendari, pozivnice, plakati, nagradne igre, promidžbeni filmovi, radijski spotovi...

izradba prezentacije vježbeničke tvrtke

izradba izvješća o sklopljenim i realiziranim ugovorima u zemlji i inozemstvu

organizacija posjeta partnerskoj tvrtki

media-clip tvrtke

suradnja s partnerskom tvrtkom

ješavanje poteškoća u poslovanju – opomena…

sastavljanje izvješća o sklopljenim ugovorima s poslovnim partnerima (u zemlji i inozemstvu)

realizacija sklopljenih ugovora

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

sastavljanje početne bilance

otvaranje poslovnih knjiga

rvođenje poslovnih knjiga – osnovnih i pomoćnih

knjiženje poslova nabave u financijskom knjigovodstvu

knjiženje poslova prodaje u financijskom knjigovodstvu

knjiženje svih poslovnih promjena u poslovanju vježbeničke tvrtke prema Zakonu o računovodstvu u analitičkim knjigovodstvima dugotrajne imovine, materijalnim knjigovodstvima, robnim knjigovodstvima, knjigovodstvu plaća, knjigovodstvu kupaca i dobavljača, knjigovodstvu proizvodnje

obračun i knjiženje proizvodnje

obračun i knjiženje plaća

unos potrebnih podataka povezanih s plaćom u SUVT

obračun i knjiženje amortizacije

novčano poslovanje – plaćanje doznakom sa žiroračuna u informacijskom sustavu SUVT-a

isplata i obračun akontacije za službeni put plaćanjem iz blagajne u informacijskom sustavu SUVT-a

poslovi povezani s provođenjem popisa

racionalno ulaganje i korištenje financijskih sredstava tvrtke

održavanje solventnosti tvrtke

izradba mjesečnih (tromjesečnih) izvješća i unos u informacijski sustav SUVT-a (plaće, PDV...)

PROIZVODNJA

odluke menadžmenta o odabiru vrste proizvodnje

organizacija proizvodnje

razvoj proizvoda i inovativnost

tehnologija, oprema, tehnološka razrada, studij rada i vremena

oblikovanje proizvoda

priprema proizvodnje

troškovi proizvodnje, cijena radnog sata, kalkulacija praćenje proizvodnog procesa odgovarajućom dokumentacijom i obračun proizvodnje

reklamacija i servisiranje proizvoda i postizanje zadovoljstva kupaca

održavanje i servis

MENADŽMENT

izradba potrebnih prijava i obrazaca za registraciju poslovne organizacije u SUVT

SWOT analiza

određivanje vizije, misije, zaštitnog znaka

određivanje ciljeva vježbeničke tvrtke

izradba poslovnog plana

razvoj ljudskih potencijala – individualni i profesionalni

izbor i zapošljavanje radnika

motivacija i nagrađivanje radnika

organizacija poslovnih sastanaka – sa zaposlenicima, s partnerskom tvrtkom, s drugim vježbeničkim tvrtkama

posjeti partnerskoj tvrtki ili dolasci predstavnika partnerske tvrtke u posjet

prezentacija rada vježbeničke tvrtke predstavnicima partnerske tvrtke i/ili drugih vježbeničkih tvrtki

komunikacija i timski rad

planiranje

organiziranje

vođenje

nadzor/kontrola

upravljanje kvalitetom.

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, projektni zadatak, problemski zadatak, seminarski rad, e-učenje, radna mapa.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: VJEŽBENIČKA TVRTKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izvoditi radne zadatke i procese s naglaskom na kupoprodajne aktivnosti

2. provesti aktivnosti poslovnog subjekta za sudjelovanje na sajmu

3. napraviti financijska izvješća vježbeničke tvrtke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Integralni zadatci poslovanja vježbeničke tvrtke po odjelima – međusobno poslovanje vježbeničkih tvrtki

Cilj je izradbe integralnih zadataka u vježbeničkoj tvrtki po odjelima samostalno planiranje, organiziranje i obavljanje poslova predviđenih standardom zanimanja, pa bi neki od poslova koje bi polaznici mogli obavljati bili:

ADMINISTRACIJA

evidencija primljene pošte i e-poštae

evidencija poslane pošte i e-pošte

poslovi povezani s djelatnicima: zasnivanje radnog odnosa – ugovori o radu, osobni dosjei, prijave i odjave radnika za mirovinsko i zdravstveno osiguranje pomoću informacijskog sustava SUVT-a

priprema, provođenje i evidencija poslovnih sastanaka s partnerskim tvrtkama, drugim vježbeničkim tvrtkama...

evidencije dolaska i odlaska na posao (dnevna, mjesečna)

evidencija i izdavanje naloga za službena putovanja

poslovne komunikacije – poslovna korespondencija

tekući protok informacija među službama unutar tvrtke

izradba web stranice vježbeničke tvrtke

ažuriranje informacija na web stranici

NABAVA SA SKLADIŠTEM

istraživanje tržišta nabave

nabava dugotrajne imovine

nabava uredskog materijala, sitnog inventara

nabava trgovačke robe

sastavljanje i slanje upita

poslovno pregovaranje

izbor najpovoljnijeg dobavljača

sastavljanje kupoprodajnog ugovora

sastavljanje narudžbe

evidencija i odabir primljenih ponuda

izradba kalkulacija nabavljene robe

izradba cjenika

upravljanje zalihama – skladišne kartice

organizacija i vođenje kartoteke dobavljača

organizacija i vođenje skladišta

izradba baze podataka dobavljača

rješavanje poteškoća u poslovanju – otklon, opoziv

analiza izvršenja poslova nabave

PRODAJA I MARKETING

redizajn zaštitnoga znaka tvrtke

istraživanje tržišta vježbeničkih tvrtki

određivanje marketinškog spleta – 4P

sastavljanje ponude (na materinskom i stranom jeziku)

izradba kalkulacije

izradba cjenika

izradba potvrde primitka narudžbe

izradba letaka

sastavljanje kupoprodajnih ugovora

izradba baze podataka kupaca

analiza prodaje po razdobljima

izradba promidžbenih materijala (na materinskom i stranom jeziku) – poslovno pismo, omotnica, posjetnica, letak, prospekt, katalog, brošura, čestitke, kalendari, pozivnice, plakati, nagradne igre, promidžbeni filmovi, radijski spotovi

izradba prezentacije vježbeničke tvrtke

izradba izvješća o sklopljenim i realiziranim ugovorima u zemlji i inozemstvu

organizacija posjeta partnerskoj tvrtki

media-clip tvrtke

suradnja s partnerskom tvrtkom

rješavanje poteškoća u poslovanju – opomena

sastavljanje izvješća o sklopljenim ugovorima s poslovnim partnerima (u zemlji i inozemstvu)

realizacija sklopljenih ugovora

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

sastavljanje početne bilance

otvaranje poslovnih knjiga

vođenje poslovnih knjiga – osnovnih i pomoćnih

knjiženje poslova nabave u financijskom knjigovodstvu

knjiženje poslova prodaje u financijskom knjigovodstvu

knjiženje svih poslovnih promjena u poslovanju vježbeničke tvrtke prema Zakonu o računovodstvu u analitičkim knjigovodstvima dugotrajne imovine, materijalnim knjigovodstvima, robnim knjigovodstvima, knjigovodstvu plaća, knjigovodstvu kupaca i dobavljača, knjigovodstvu proizvodnje

obračun i knjiženje proizvodnje

obračun i knjiženje plaća

unos potrebnih podataka povezanih s plaćom u SUVT

obračun i knjiženje amortizacije

novčano poslovanje – plaćanje doznakom sa žiror-ačuna u informacijskom sustavu SUVT-a

isplata i obračun akontacije za službeni put plaćanjem iz blagajne u informacijskom sustavu SUVT-a

poslovi povezani s provođenjem popisa

racionalno ulaganje i korištenje financijskih sredstava tvrtke

održavanje solventnosti tvrtke

izradba mjesečnih (tromjesečnih) izvješća i unos u informacijski sustav SUVT-a (plaće, PDV)

PROIZVODNJA

odluke menadžmenta o odabiru vrste proizvodnje

organizacija proizvodnje

razvoj proizvoda i inovativnost

tehnologija, oprema, tehnološka razrada, studij rada i vremena

oblikovanje proizvoda

priprema proizvodnje

troškovi proizvodnje, cijena radnog sata, kalkulacija praćenje proizvodnog procesa odgovarajućom dokumentacijom i obračun proizvodnje

reklamacija i servisiranje proizvoda i postizanje zadovoljstva kupaca

održavanje i servis

MENADŽMENT

izradba potrebnih prijava i obrazaca za registraciju poslovne organizacije u SUVT

SWOT analiza

određivanje vizije, misije, zaštitnog znaka

određivanje ciljeva vježbeničke tvrtke

izradba poslovnog plana

razvoj ljudskih potencijala – individualni i profesionalni

izbor i zapošljavanje radnika

motivacija i nagrađivanje radnika

organizacija poslovnih sastanaka – sa zaposlenicima, s partnerskom tvrtkom, s drugim vježbeničkim tvrtkama

posjeti partnerskoj tvrtki ili dolasci predstavnika partnerske tvrtke u posjet

prezentacija rada vježbeničke tvrtke predstavnicima partnerske tvrtke i/ili drugih vježbeničkih tvrtki

komunikacija i timski rad

planiranje

organiziranje

vođenje

nadzor/kontrola

upravljanje kvalitetom

Smotra/sajam VT-a

odluka za sudjelovanje na sajmu/smotri VT-a

odabir vježbeničke tvrtke

prijava za sudjelovanje na sajmu/smotri VT-a

izradba proračuna troškova

planiranje promidžbenih aktivnosti

izradba promidžbenih materijala za smotru/sajam (na materinskom i stranome jeziku) – poslovno pismo, omotnica, posjetnica, letak, prospekt, katalog, brošura, čestitke, kalendari, pozivnice, plakati, nagradne igre, promidžbeni filmovi, radijski spotovi

priprema sudionika za sajam/smotru

priprema uređenja štanda

obrada dokumentacije nakon smotre/sajma po odjelima

Izradba završnih izvještaja VT-a

obračun i knjiženje amortizacije

poslovi povezani s provođenjem popisa

utvrđivanje i knjiženja prihoda i rashoda

utvrđivanje i knjiženja rezultata poslovanja

izradba temeljnih financijskih izvješća (bilanca i izvešće o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka))

zaključak poslovnih knjiga.

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, projektni zadatak, problemski zadatak, seminarski rad, e-učenje, radna mapa.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaDRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeDruštveno odgovorno poslovanje
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ upoznati osnovne pojmove i karakteristike koncepta društveno odgovornog poslovanja prema kojem poslovni subjekti na dobrovoljnoj osnovi integriraju različitu društvenu problematiku u interakciji sa svojim ključnim dionicima

■ ukazati na raznovrsnost primjene istog koncepta koji sve više postaje sastavni dio opće razvojne strategije poslovnih subjekata bez obzira na njihovu veličinu te tako, posljedično, postaje i važan čimbenik u promicanju opće poslovne etike i transparentnosti rada poslovnih subjekata

Opis modula:

Ovim modulom želi se osvijestiti važnost društveno odgovornog poslovanja i njegove integracije u odnose s lokalnom, ali i cijelom društvenom zajednicom. Polaznici će se upoznati s važnostima poslovnoga života; od toga kako postizati dobre poslovne rezultate, štititi prava potrošača, boriti se protiv korupcije do redovitoga isplaćivanja plaća i isporučenih proizvoda i usluga.

Usvojit će značenje održivoga razvoja i utjecaj poslovnih subjekata na održivi razvoj. Identificirat će postavke i koncept zaštite okoliša te razlikovati područja zaštite prava potrošača.

Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Društveno odgovorno poslovanje (2. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. identificirati temeljne postavke razvoja koncepta društveno odgovornog poslovanja s naglaskom na njegovu multidisciplinarnost i primjenjivost na sve vidove poslovanja

2. opisati značenje društveno odgovornog poslovanja u poštivanju ljudskih prava u radnoj okolini

3. razlikovati poslovne prakse i standarde povezane s promicanjem održivog razvoja i zaštite okoliša

4. razmotriti važnost integracije društveno odgovornog poslovanja u kontekstu tržišnih odnosa te odnosa s lokalnom i širom društvenom zajednicom

5. objasniti razvoj politike i konkretnih mjera zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj

6. razlikovati područja zaštite prava potrošača

Razrada
Nastavne cjelineNastavni sadržaji
Pregled razvoja koncepta društveno odgovornog poslovanja

Povijesni razvoj koncepta društveno odgovornog poslovanja u globalnom kontekstu

Ključne međunarodne institucije (Business in the Community, International Business Leaders Forum, World Business Council for Sustainable Development, CSR Europe, Ujedinjene narodi, OECD, Europska unija)

Moderni koncept društveno odgovornog poslovanja

Pojam dionika/partnerski odnosi koji se stvaraju primjenom društveno odgovornog poslovanja

Suodnos društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike

Međunarodni »alati« za izvješćivanje poslovnih subjekata / »trobilančni« pristup

Društveno odgovorno poslovanje i promicanje ljudskih prava u radnoj okolini

Uvažavanje ljudskih prava u radnoj okolini/etički odnos prema zaposlenicima

Sloboda udruživanja i socijalni dijalog

Društveno odgovorno poslovanje i učinkovito upravljanje ljudskim resursima – osnovni »alati«

Radni/industrijski standardi i zakonodavstvo koje uređuje poštivanje ljudskih prava na radnom mjestu i upravljanje ljudskim resursima

Društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj/zaštita okoliša

Pojam održivog razvoja – društvo, okoliš, gospodarski pokazatelji

Utjecaj poslovnih subjekata na održivi razvoj/održivo investiranje i zaštitu okoliša

Poslovne inicijative za održivi razvoj i zaštitu okoliša na dobrovoljnoj osnovi

Sustav upravljanja okolišem u poslovnom subjektu

Održivi obrasci proizvodnje: ekodizajn, ekooznačivanje, eko/energetska učinkovitost

Međunarodne norme/standardi na području održivog razvoja i zaštite okoliša


Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s lokalanom zajednicom/tržišni odnosi

Definicija lokalne zajednice i oblici organiziranja

Pojam socijalnog kapitala

Oblici angažiranja u zajednici temeljnim poslovnim aktivnostima

Pojam korporativne filantropije

Sponzorstvo i donacija – razlike i sličnosti

Marketing za opće dobro (Cause Related Marketing – CRM)

Društvena angažiranost zaposlenika / volonterstvo u zajednici

Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s potrošačima

Lanac nabave i društveno odgovornog poslovanja

Antikorupcija

Pojam zaštite potrošača / opće značenje zaštite potrošača

Povijest razvoja politike zaštite potrošača

Konzumerizam, organizirani pokret za zaštitu potrošača

Suvremene politike zaštite potrošača

Primjena društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj

Ključne inicijative / institucije za promicanje društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj

Gospodarski i pravni okvir za razvoj društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj

Koristi primjene društveno odgovornog poslovanja iz perspektive hrvatskih poslovnih subjekata

Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u hrvatskim lokalnim zajednicama

Institucionalni i pravni okvir zaštite potrošača u okviru pravne stečevine Europske unije i harmonizacija s pravnom stečevinom Europske unije (programi, srednjoročni akcijski planovi, soft law inicijative, smjernice)

Državne institucije nositelji zaštite potrošača / inspekcijski nadzor

Nevladine i druge organizacije za zaštitu potrošača

Primjeri dobre prakse u zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaPRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijePravno okruženje poslovanja
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ upozati institucionalni okvir poslovanja i regulatornim aspektom poslovanja, postupcima osnivanja, organizacije i upravljanja poslovnim subjektima, pravnim oblicima poslovnih odnosa na tržištu, raspoloživim pravnim sredstvima osiguranja rizika poslovanja kojim se izbjegavaju dodatni troškovi i moguće štete te s eventualnim posljedicama nepravilnosti u poslovanju i nepridržavanju postavljenih pravnih zahtjeva

■ prepoznati negativan utjecaj nepridržavanja temeljnih pravila na ugled tvrtke te utjecaj negativnog imidža tvrtke na ponašanje potrošača i položaj na tržištu u smislu konkurenata koji posluju etično i društveno odgovorno

Opis modula:Modul uključuje norme ponašanja, pravnu, poslovnu i deliktnu sposobnost, interpretaciju pravnoga odnosa. Stvarno pravo sadrži karakterizaciju posjeda, vlasništva, oblike prava vlasništva, ograničena stvarna prava i zaštitu prava vlasništva. Obvezno pravo temelji se na ugovorima kao temeljnom pravnom poslu te pretpostavkama za sklapanje ugovora, na sredstvima pojačanja obveznog odnosa, prestanku obveznog odnosa i zastari. Trgovačko-ugovorno pravo prezentira izvore trgovačkoga prava te najčešće vrste ugovora u suvremenoj poslovnoj praksi. Pravo trgovačkih društava uključuje sva trgovačka društva, društva osoba i društva kapitala. Gospodarsko pravo uključuje pravo intelektualnog vlasništva, zaštitu tajnosti podataka, pravo zaštite potrošača, pravo financijskih institucija i tržišta, porezno pravo i radne odnose.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Pravno okruženje poslovanja (4. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA

Razred: četvrti (4.)

Četvrti razred
U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti osnovne norme ponašanja i pravni odnos

2. opisati oblike stvarnog i ograničenoga stvarnog prava

3. protumačiti ugovore s naglaskom na pojedine vrste i karakteristike ugovora

4. objasniti temeljne pojmove prava trgovačkih društava u kontekstu društava kapitala i društava osoba

5. opisati specifičnosti gospodarskog prava

Razrada
Nastavne cjelineNastavni sadržaji
Norme ponašanja i pravni odnos

Pojam, značenje prava i pravne grane

Norme – nepravne i pravne

Pojam i sastojci pravnog odnosa

Pravna, poslovna i deliktna sposobnost

Tumačenje/interpretacija pravnog odnosa

Stvarno pravo

Pojam i oblici stvarnog prava

Posjed – pojam, vrste, stjecanje

Vlasništvo – pojam, stjecanje, sadržaj i karakteristike

Oblici prava vlasništva

Ograničena stvarna prava: pravo služnosti, pravo građenja, pravo stvarnog tereta, založno pravo

Zaštita prava vlasništva

Obvezno pravo

Pojam, obilježja i načela

Ugovori – pretpostavke za sklapanje, sredstva pojačanja obveznog odnosa, prestanak obveznog odnosa, zastara

Trgovačko-ugovorno pravo

Izvori trgovačkog prava (heteronomno i autonomno trgovačko pravo, sudska i arbitražna praksa)

Vrste ugovora:

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o uskladištenju

Ugovor o zajmu i kreditu

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o prijevozu stvari i osoba

Ugovor o otpremi

Ugovor o osiguranju osoba i stvari

Ugovor o osiguranju od odgovornosti

Bankarski ugovori

Ugovor o licenciji

Ugovor o franchisingu

Ugovori o trgovinskom zastupanju i posredovanju

Ugovor o djelu

Ugovor o građenju.

Pravo trgovačkih društava

Temeljni pojmovi prava trgovačkih društava

Dioničko društvo

Društvo s ograničenom odgovornošću

Društva osoba (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno društvo, tajno društvo)

Povezana društva, statusne promjene i preuzimanje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaINFORMATIKA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Uvod u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Komunikacijske i informacijske usluge na internetu

Uredske aplikacije

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ usvojiti osnovne pojmove informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-ja)

■ upoznati osnovna obilježja lokalnih mreža računala i interneta kao svjetske mreže s naglaskom na korištenje usluga e-pošte, WWW-a, foruma, chat-a, društvenih mreža, FTP-a, bloga i internetske kupovine te u kontekstu korištenja navedenih usluga razvijati svijest i vještina sigurnog korištenja internetom

■ steći vještine korištenja pojedinačnih uredskih aplikacija (open-source) u kontekstu operacionalizacije i racionalizacije poslovnih procesa

■ upoznati mogućnosti primjene multimedije u poslovnoj komunikaciji

Opis modula:Modul omogućuje kritičku uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka. Razlikuje ulazne i izlazne uređaje te uređaje za pohranu i obradu, demonstrira upravljanje datotekama i mapama, navodi važnosz lokalne mreže i razloge umrežavanja računala, pronalazi informaciju i koristi alate za komunikaciju putem interneta, prepoznaje opasnosti na internetu i daje mogućnosti zaštite, koristi programe za obradu teksta. Razvija informatičku pismenost koja je neophodna za rad u suvremenome društvu. Potrebno je koristiti i primijeniti program za kreiranje i uređivanje proračunskih tablica, program za kreiranje i uređivanje baze podataka, koristiti i primijeniti program za kreiranje i uređivanje prezentacija te povezati dokumente kreirane pomoću pojedinačnih aplikacija.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:

Informatika (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Informatika (2. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: INFORMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti osnovne pojmove povezane s informacijsko- komunikacijskom tehnologijom (ICT)

2. opisati osnovne karakteristike računala u kontekstu njihove primjene i uloge

3. razlikovati ulazne, izlazne uređaje te uređaje za pohranu i obradbu

4. usporediti sustavsku i korisničku programsku podršku

5. protumačiti karakteristike trenutačno primijenjenoga operacijskog sustava

6. demonstrirati upravljanje datotekama i mapama

7. navesti važnost lokalne mreže i razloge umrežavanja računala

8. opisati internet i obilježja interneta

9. opisati pojedine usluge na internetu u kontekstu njihove uloge i primjene

10. prepoznati opasnosti na internetu i mogućnosti zaštite

11. primijeniti usluge na internetu

12. koristiti program za obradu teksta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi informacijsko- komunikacijske tehnologije

Pojmovno određenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)

Informacija o odnosu na podatak

Obrada podataka

Uloga računala u poslovanju

Hardver

Ulazne i izlazne jedinice

Memorija računala

Aritmetičko-logička jedinica

Upravljačka jedinica

Softver

Pojmovno određenje softvera i podjela

Sustavka i korisnička programska podrška

Karakteristike operacijskih sustava s naglaskom na trenutačno primijenjen operacijski sustav

Radna površina, ikone, prozori, datoteke i mape

Otvaranje, zatvaranje, pomicanje, smanjivanje, povećanje prozora

Premještanje, kopiranje, preimenovanje, brisanje i traženje datoteka i mapa

Mreže računala

Pojmovno određenje mreže računala

Vrste računalnih mreža prema udaljenosti računala

Vrste računalnih mreža prema ulozi računala u mreži

Internet i povijest interneta

CARNet i internet provideri u Hrvatskoj

Servisi interneta i usluge na internetu (mrežne novine, forum, čavrljanje -Chat, društvene mreže, e-bankarstvo)

Elementi prozora, osnovne naredbe i prilagodba web preglednika

Pretraživanje interneta upisom URL i uporabom raznih pretraživača

Pronalaženje raznih sadržaja na internetu, skidanje teksta i slika, ispis web stranice, pronalaženje riječi na stranici

Elektronička pošta, privitci e-pošte

Sažimanje datoteka

Komuniciranje i učenje na daljinu

Elektronski potpis

Sigurnost i zaštita na internetu

Program za (naprednu) obradu teksta

Umetanje slike u dokument, pisanje indeksa i potencije, stilovi, pretraživanje i zamjena teksta

Umetanje proračunskih tablica i grafikona u dokument, alatna traka za crtanje, numeriranje stranica, definiranje zaglavlja i podnožja

Oblikovanje stupaca, brojanje znakova i riječi, korištenje i kreiranje predložaka

Umetanje tablice sadržaja, pisanje fusnota

Evidentiranje promjena u dokumentu

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu .

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: INFORMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti program za kreiranje i uređivanje prezentacija

2. primijeniti program za kreiranje i uređivanje proračunskih tablica

3. koristiti program za kreiranje i uređivanje baze podataka

4. povezati dokumente kreirane pomoću pojedinačnih aplikacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Program za kreiranje i uređivanje prezentacija

Izgled slajda

Umetanje (slike, grafikona, gotovih albuma, isječaka crteža, podnožja, zaglavlja…)

Određivanje teme i pozadine slajda

Dodavanje animacijskih efekata

Postava dijaprojekcije

Provjera pravopisa, pretraživanje i zamjena teksta

Prezentacijski prikazi (matrica, dijaprojekcija, ispis slajdova, brošure, bilježaka…)

Web stranica

HTML

Slobodni operativni sustavi (Open-source) za kreiranje web stranica

Početna stranica

Slike, interaktivni gumbi, linkovi, obrasci

Postavljanje web stanica na web server

Savjeti za izradbu web stranica

Program za kreiranje i uređivanje proračunskih tablica

Označivanje ćelija (stilovi, oblikovanje sadržaja)

Unos podataka u tablicu (rad s redcima i stupcima)

Automatsko popunjavanje ćelija

Računanje u tablici (formule, funkcije)

Uređivanje tablice (oblikovanje brojeva, uređivanje i oblikovanje tablice)

Grafikon (vrste grafikona, kreiranje grafikona, uređivanje grafikona)

Ispis tablice (uređivanje izgleda stranice, pregled dokumenta prije ispisa, ispis tablice)

Ispis grafikona (uređivanje izgleda stranice, pregled dokumenta prije ispisa, ispis grafikona)

Program za kreiranje i uređivanje baze podataka

Kreiranje tablica

Stvaranje i uređivanje veza između tablica

Kreiranje upita

Obrasci ili forme

Izvješća

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, problemski zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.3. Izborni strukovni moduli

Naziv modulaOBITELJSKI POSAO
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeObiteljski posao
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ omogućiti bolje razumijevanje važnosti obitelji kao čimbenika razvoja gospodarstva

■ primijeniti stečene kompetencije za planiranje trošenja raspoloživog dohotka i pokretanje vlastitog posla u budućnosti

■ steći kompetencije iz područja promišljanja ideje, pokretanja i vođenja malog/obiteljskog posla jer u Republici Hrvatskoj najveći udio u gospodarstvu imaju upravo mali subjekti

■ omogućiti preispitivanje, pokretanje i osnivanje vlastitog/malog posla koji može voditi samostalno

■ planirati, raspodijeliti i voditi financijski proračun vlastite obitelji

Opis modula:U ovome modulu cilj je steći znanje, kompetencije, vještine, samostalnost i odgovornost u poslovnim aktivnostima kroz uspješnu poslovnu komunikaciju. Poticanjem na osnivanje ili nasljeđivanje obiteljskoga posla, kroz poduzetnički duh i uvođenje suvremenih ideja u poslovanje, stvara se svijest o povezanosti obitelji i maloga poduzetništva, a s ciljem razvoja gospodarstva u cjelini. Kroz korake osnivanja, vođenja i razvoja obiteljskog posla potrebno je naučiti se nositi s izazovima u globalnom okruženju.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Obiteljski posao (1. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OBITELJSKI POSAO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. identificirati subjekte i značajke malog obiteljskog posla

2. otkriti prednosti i izazove malog obiteljskog posla

3. preispitati mogućnosti pokretanja malog obiteljskog posla koji se može voditi od kuće

4. primijeniti specifičnosti malih organizacija u vođenju vlastitog ili obiteljskog posla

5. izračunati primitke i izdatke na primjerima vlastitog džeparca i obiteljskog proračuna

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Subjekti i karakteristike malog/obitelj-skog posla

Subjekti malog poduzetništva

Obiteljski posao kao poseban oblik malog poduzetništva

Pojam malog/obiteljskog posla

Karakteristike malog/obiteljskog posla

Priroda i struktura malog/obiteljskog posla

Specifičnosti tržišnih niša koje mogu pokriti mali/obiteljski poslovi

Vođenje malog/obiteljskog posla

Značenje i rasprostranjenost obiteljskog posla

Obitelj i posao

Interesi obitelji i interesi posla

Usklađivanje poslovnih ciljeva i obiteljskih ciljeva

Životni ciklus malog/obiteljskog posla

Obiteljski odnosi i uloge

Najčešća pitanja s kojima se suočavaju mali/obiteljski poslovi

Obiteljska dimenzija malog/obiteljskog posla

Vlasnička struktura malog/obiteljskog posla

Poslovna dimenzija malog/obiteljskog posla

Nove generacije i nasljeđivanje malog/obiteljskog posla

Značenje nasljeđivanja za održivost i razvoj malog/obiteljskog posla

Prijenos menadžmenta u malom/obiteljskom poslu

Nasljeđivanje vlasništva nad malim/obiteljskim poslom

Prednosti i izazovi malog/obitelj-skog posla

Prednosti malog/obiteljskog posla

Neovisnost

Tržišna prilagodljivost

Financijski uspjeh

Sigurnost posla

Zapošljavanje članova obitelji

Izazov

Prednosti tradicionalnih djelatnosti

Izazovi malog/obiteljskog posla

Odgovornost

Mogućnost propasti

Podložnost fluktuacijama na tržištu

Ovisnost o konkurenciji

Financijska slabost

Nedostatak znanja i stručnosti

Nerazvijenost pravne regulative za mali/obiteljski posao u RH

Mali/obiteljski posao koji se može voditi iz kuće

Prikupljanje ideja

Kako će se mali/obiteljski posao zvati?

Gdje locirati posao?

Zakonski okvir pokretanja malog/obiteljskog posla

Identitet malog/obiteljskog posla

Postupak osnivanja malog/obiteljskog posla:

osnivanje obrta

trgovac pojedinac

osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Problemi osnivanja i njihovo rješavanje

Pokretanje malog/obiteljskog posla koji se može voditi iz kuće: npr. uređenje vrtova, čuvanje djece, šetanje ljubimaca, izradba čestitki, agencija za davanje poduke, pansion, catering ili internet posao, rođendaonica, osobni pomagač u kupnji

»Shoestring« marketing malog/obiteljskog posla

Prilagodba poslovanju na internetu

Odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje proizvoda malog/obiteljskog posla

Izdatci i primitci vlastitog džeparca

Izdatci i primitci obiteljskog proračuna

Pojam primitaka i izdataka obitelji

Izradba popisa primitaka i izdataka na primjeru vlastitog džeparca

Izradba popisa primitaka i izdataka na primjeru raspoloživog dohotka obitelji

Planiranje i upravljanje izdatcima u obitelji

Mogućnosti štednje u okviru ostvarenih primitaka

Proračunske tablice za raspodjelu obiteljskih primitaka i izdataka

Računalni programi za izradbu proračunskih tablica (npr. Microsoft Money ili Ace Money Budget)

Izradba obiteljskog proračuna u računalnom programu

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaGLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeGlobalno poslovno okruženje
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ steći osnovne kompetencije potrebne za razumijevanje suvremenih globalizacijskih tijekova u svijetu i funkcioniranje svjetskoga gospodarskog, političkog, društvenog, ekološkog i kulturalnog okruženja kao jedinstvene cjeline

■ izgraditi vlastiti kritički stav prema globalizacijskom društvu u kojem će sudjelovati kao aktivan član, posebice na globalnom tržištu rada

Opis modula:Globalno poslovno okruženje uključuje stjecanje kompetencija potrebnih za razumijevanje pojma, dimenzije i važnosti globalizacije, razumijevanje funkcioniranja svjetskih gospodarskih, političkih, društvenih, ekoloških i kulturalnih dimenzija globalizacije te njihov utjecaj na pojedina nacionalna gospodarstva, s naglaskom na utjecaj na Hrvatsku kao malu zemlju i kriterije prema kojima bi Hrvatska trebala graditi put u globalno društvo štiteći svoje prirodne, društvene i ostale resurse. Razumijevanjem prednosti i nedostataka globalizacije te poznavanjem globalnih aktivnosti koje se odnose na komunikaciju, tržišta, proizvodnju, novac, financije, globalne kompanije, globalne organizacije civilnoga društva, socijalnu ekologiju, globalnu solidarnost i pogled na svijet kao jedno mjesto, stječu se vještine za izgradnju vlastitoga kritičkog stava prema globalizacijskom društvu, u kojem pojedinac treba sudjelovati kao aktivan član društva, odnosno aktivan sudionik na globalnom tržištu rada.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Globalno poslovno okruženje (1. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam, dimenzije i važnost globalizacijskih procesa

2. analizirati aktivnosti u globalnom okruženju

3. opisati multikulturno okruženje

4. preispitati odnos Republike Hrvatske i suvremenih globalizacijskih tijekova

5. prikazati čimbenike nacionalnog identiteta i prepoznatljivosti kao osnove nacionalne konkurentnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam, dimenzije i značaj globalizacije

Pojam globalizacije

Povijesna uvjetovanost globalizacije

Ekonomska dimenzija globalizacije

Društvena dimenzija globalizacije

Kulturna dimenzija globalizacije

Okoliš kao dimenzija globalizacije

Politička dimenzija globalizacije

Značajke globalizacije

Uzroci i posljedice globalizacije

Pozitivni i negativni učinci globalizacije

Europa kao globalizacijska sila

Pregled globalnih aktivnosti

Komunikacije (zračni prijevoz, telekomunikacije, elektronički masovni mediji, globalne publikacije)

Tržišta (globalni proizvodi, globalne prodajne strategije)

Proizvodnja (globalni proizvodni lanci, globalni izvori sirovina)

Novac (globalne valute, bankovne kartice povezane na globalne ATM mreže, globalna gotovina u elektroničkim novčanicama, globalne kreditne kartice)

Financije (globalne mjenjačnice, globalno bankarstvo, globalne mjenice, globalne dionice)

Organizacije (globalne kompanije, globalne udruge civilnog društva)

Socijalna ekologija (globalna atmosfera, globalna biosfera, globalna hidrosfera, globalna geosfera)

Svijest/savjest (globalna solidarnost, globalni simboli, svijet kao jedno mjesto)

Multikulturalno okruženje

Identificiranje sličnosti i razlike među ljudima

Spoznaja dimenzija globalnih razlika među ljudima

Tri modela različitosti (»Melting Pot«, »Cultural Pluralism«, »Civil Society«) te procjena njihovih snaga i slabosti

Važnost poštivanja različitosti

Hrvatska i globalizacija

Hrvatska u suvremenim globalizacijskim tijekovima

Teškoće malih zemalja – Republika Hrvatske, koje treba prevladati za uključenje u globalizacijske tijekove

Kriteriji na kojima bi Republika Hrvatska trebala graditi put u globalno društvo:

zaštita i očuvanje postojeće razina kvalitete okoliša i prirodnih resursa

sanacija nanesenih šteta na pojedinim lokacijama (onečišćenje rijeka, tla od otpada, onečišćenja zraka od industrijskih pogona i slično)

investiranje u prirodne resurse i sredine u cilju obnove održivog načina organizacije života i gospodarskog korištenja

očuvanje nacionalnog identiteta.

Pretpostavke razvitka

Nacionalni identitet

Brendiranje Republike Hrvatske i njenih proizvoda

Glokalizacija

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaUVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeUvod u poslovno upravljanje
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ upoznati osnovne pojmove i vještine upravljanja u kontekstu ostvarivanja postavljenih organizacijskih ciljeva kroz učinkovito korištenje raspoloživih resursa razumijevanjem i povezivanjem menadžerskih funkcija i vještina

■ prepoznati posebna područja primjene menadžmenta

■ upravljati razrednim projektom

■ razviti kreativnost, samostalnost i timski rad

Opis modula:Uvod u poslovno upravljanje uključuje upoznavanje osnovnih pojmova i vještina poslovnog upravljanja s naglaskom na tehničke vještine upravljanja, vještine rada s ljudima, koncepcijske vještine, vještine donošenja odluka, vještine timskoga rada, vještine upravljanja vremenom i stresom. Kroz Uvod u poslovno upravljanje stječu se osnovne kompetencije za: razumijevanje pojmova misija, vizija i ciljevi organizacije, kreiranje misije i vizije organizacije, određivanje ciljeva organizacije, osmišljanje organizacijske strukture poslovne organizacije, razumijevanje važnosti poslovnoga planiranja te proučavanje upravljanja ljudima u poslovnim organizacijama, vođenje ljudi i nadziranje njihova rada u poslovnim procesima. Polaznici će proučavati načine kako upravljati događajima s osvrtom na menadžment u turizmu, sportski menadžment, ekološki menadžment, menadžment javnog sektora i upravljanje projektima.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Uvod u poslovno upravljanje (2. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati pojam i funkcije poslovnog upravljanja

2. objasniti menadžerske vještine

3. povezati menadžerske funkcije i vještine: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudima, vođenje i nadziranje

4. interpretirati primjenu menadžmenta u posebnim područjima

5. izvesti razredni projekt

Razrada
Nastavne cjelineNastavni sadržaji
Uvod u poslovno upravljanje

Pojam upravljanja

Funkcije menadžera

Tehničke vještine menadžera

Vještine rada s ljudima

Koncepcijska vještina menadžera

Vještine oblikovanja

Donošenje odluka

Radni učinak organizacije

Timski rad

Upravljanje vremenom

Upravljanje stresom

Menadžerske funkcije

Misija i ciljevi organizacije

Organizacijska struktura

Poslovno planiranje

Upravljanje ljudima

Vođenje. Nadziranje

Posebna područja primjene

Upravljanje događajima

Menadžment u turizmu

Sportski menadžment

Ekološki menadžment

Upravljanje projektima

Menadžment javnog sektora

Krizni menadžment

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaOSNOVE TURIZMA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeOsnove turizma
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ steći osnovne kompetencije potrebne za razumijevanje osnovnih pojmova i pristupa izučavanju turizma, vrsta i specifičnih oblika turizma unutar nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske

■ pratiti suvremene trendove i položaj Republike Hrvatske u globalnim turističkim kretanjima

Opis modula:Modul prezentira temeljne pojmove i značenje turizma, turističke potrebe i motive turističkih putovanja, daje pregled povijesnog razvoja turizma u svijetu i u našoj zemlji. Na zanimljiv i praktičan način obrađuje problematiku turističkoga tržišta, segmentaciju ponude i potražnje za turističkim proizvodima, osnovna obilježja turističke ponude Hrvatske, kao i njezin položaj u konkurentskom okruženju turistički receptivnih zemalja te osnovna obilježja zapošljavanja u turizmu. Detaljno daje prikaz djelovanja turističkih posrednika, razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih objekata, navodi vrste i oblike turizma kod nas i u svijetu, kao i perspektivu razvoja te regulatornu formu ove gospodarske grane.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Osnove turizma (2. razred, 2 sata, 3 boda)Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE TURIZMA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti osnovne pojmove u turizmu

2. prepoznati vrste i specifične oblike turizma

3. analizirati turističku ponudu i potražnju

4. identificirati obilježja turističke ponude Republike Hrvatske

5. opisati specifičnosti odabranog oblika u kontekstu raznolikosti turističke ponude Republike Hrvatske

Razrada
Nastavne cjelineNastavni sadržaji
Osnovni pojmovi

Povijesna perspektiva turizma

Definiranje osnovnih pojmova u turizmu

Vrste i specifični oblici turizma

Turistički motivi

Turističke potrebe

Turistističko tržište

Pojam i principi djelovanja

Turistički subjekti

Turistička ponuda

Turistička potražnja

Vrste i specifični oblici turizma

Turistički emitivna i receptivna tržišta

Turistički posrednici

Turistička destinacija – pojam i obilježja

Turističke usluge

Pojam, vrste i karakteristike

Turistički proizvod – definicija i vrste

Obilježja radne snage u turizmu

Osnovna obilježja turističke ponude RH

Turizam kao sustav unutar nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske

Ekonomski, sociološki, kulturološki, prostorni i ekološki utjecaj odvijanja turističkog prometa i turistički prostor Republike Hrvatske

Obilježja turističke ponude Republike Hrvatske

Obilježja turističke potrošnje Republike Hrvatske

Upravljanje razvojem turizma Republike Hrvatske

Planiranje razvoja i upravljanje kvalitetom turističke ponude Republike Hrvatske

Hrvatski turizam u globalnim turističkim kretanjima

Raznolikost turističke ponude i specifični oblici turizma Republike Hrvatske (npr. vjerski turizam, sportski turizam, kulturni turizam, zdravstveni turizam, ekoturizam, seoski turizam…)

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaRAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeRačunovodstvo neprofitnih organizacija
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ pružiti osnovna znanja i vještine potrebne za obavljanje računovodstva neprofitnih organizacija

■ upoznati financijski plan, postupke prikazivanja promjena i sastavljanja financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

■ primijeniti osnovna teorijska znanja

■ prilagoditi se zahtjevima okruženja za provođenje aktivnosti

Opis modula:Obuhvaća obilježja i vrste neprofitnih organizacija, instrumente računovodstva, razlikovanje osnovnih računovodstvenih pojmova neprofitnih organizacija (imovina, obveze, prihodi i rashodi), provođenje inventure (popisa) u neprofitnim organizacijama, izradbu financijskoga plana neprofitne organizacije, evidenciju promjene imovine, rashoda, prihoda i vlastitih izvora, vrste prihoda i rashoda neprofitnih organizacija, izradbu financijskih izvještaja, financijskoga plana i analiza odstupanja u odnosu na plan za neprofitnu organizaciju.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Računovodstvo neprofitnih organizacija (3. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. navesti obilježja računovodstva neprofitnih organizacija

2. identificirati temeljne računovodstvene pojmove neprofitnih organizacija

3. prikazati financijski plan neprofitnih organizacija

4. provesti promjene neprofitnih organizacija

5. napraviti financijska izvješća neprofitnih organizacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u računovodstvo neprofitnih organizacija

Uvod o neprofitnim organizacijama

Obilježja i vrste neprofitnih organizacija

Osnove računovodstva neprofitnih organizacija

Klasifikacije i kontni plan

Poslovne knjige i isprave

Osnovni računovodstveni pojmovi neprofitnih organizacija

Imovina

Vlastiti izvori

Obveze

Prihodi

Rashodi

Višak prihoda

Manjak prihoda

Financijski plan neprofitnih organizacija

Upravljanje u neprofitnim organizacijama

Programi i aktivnosti neprofitnih organizacija

Procjena prihoda

Plan rashoda

Promjene imovine,

rashoda, prihoda i vlastitih izvora

Nefinancijska imovina

Dugotrajna nefinancijska imovina

Donacije nefinancijske imovine

Financijska imovina

Novac u banci i blagajni

Potraživanja za prihode

Obveze za rashode

Rashodi za radnike

Materijalni rashodi

Naknade troškova radnicima i ostalim osobama izvan radnog odnosa

Rashodi za usluge

Rashodi za materijal i energiju

Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od donacija

Vlastiti izvori

Financijska izvješća neprofitnih organizacija

Vrste financijskih izvješća neprofitnih organizacija

Načela iskazivanja podataka u financijskim izvješćima

Račun prihoda i rashoda

Bilanca neprofitnih organizacija

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomene: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaUPRAVLJANJE PRODAJOM
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeUpravljanje prodajom
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ razumjeti suvremene filozofije prodaje koja se razvija kao strategija uspostavljanja odnosa

■ omogućiti razumijevanje uloge osobne prodaje, unaprjeđenja prodaje, upravljanje distribucijskim kanalima i logistikom u kontekstu pridobivanja, ali i zadržavanja kupca/klijenta

■ ovladati novim strategijama upravljanja prodajom kako bi isporučivali dodatnu vrijednost te upravljali zadovoljstvom kupaca/klijenata

Opis modula:Modulom se objašnjava utjecaj osobne prodaje i upravljanje samom prodajom. Razvija vještine i razumijevanje prodaje u današnje doba u okviru marketinške koncepcije poslovanja te analizira prodajnu silu. Osvijestit će važnost zadovoljstva korisnika i stvaranja dugoročnih odnosa pronalaženjem najbolje strategije za uspostavljanje poslovnih odnosa i primjenu odgovarajućih sredstava i akcija za unaprjeđenje prodaje. Oprimjerit će suvremene kanale e-prodaje i e-bankarstva.
Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:Upravljanje prodajom (3. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: UPRAVLJANJE PRODAJOM

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati značenje osobne prodaje u marketinškoj koncepciji poslovanja

2. analizirati obilježja prodajne sile

3. ilustrirati pomak od prodajnog prema dugoročnom odnosu s kupcima/korisnicima

4. analizirati ciljeve i oblike unaprjeđenja prodaje usmjerene kupcima/korisnicima

5. povezati različite oblike unaprjeđenja prodaje usmjerene posrednicima

6. opisati suvremene kanale e-prodaje (online prodaja)

Razrada
Nastavne cjelineNastavni sadržaji
Osobna prodaja kao nastavak marketinškog shvaćanja

Osobna prodaja: definiranje i zadaća, usvajanje marketinškog shvaćanja, vrjednovanje osobne prodaje

Strateško-savjetodavni model prodaje

Distribucijski kanali i mreža distribucijskih tijekova; poslovna logistika

Proces kupovanja i kupčevo ponašanje; razvijanje strategije pridobivanja kupaca, stvaranje baze i razvrstavanja mogućih kupaca, pristupi kupcu/korisniku i pregovaranje o kupčevim/korisnikovim nedoumicama, razvijanje strategije prodajne prezentacije i demonstracije

Zaključivanje prodaje i prodajna partnerstva

Poslijeprodajne aktivnosti

Prodajna sila

Prodajna sila: ljudski kapital, upravljanje sobom i drugima, upravljanje prodajnim timom, pronalaženje i odabir prodavača, motivacija, procjene produktivnosti

Vještine osobne prodaje obrazovanih zaposlenika kao dodatna vrijednost

Radna mjesta u suvremenoj prodaji (prodaja usluga, prodaja za trgovca na malo, prodaja za trgovca na veliko, prodaja za proizvođača)

Pozitivni vidovi karijere u osobnoj prodaji

Razvijanje strategije uspostavljanja odnosa

Važnost i razvijanje razvijanja strategije uspostavljanja odnosa

Model strateškosavjetodavne prodaje

Partnerstvo kao najkvalitetniji prodajni odnos

Strategija uspostavljanja odnosa usmjerena prema četirima osnovnim kategorijama: kupci, sekundarni donositelji odluka, pomoćno osoblje u tvrtki, menadžer

Prilagođavanje strategije uspostavljanja odnosa; predodžba o sebi kao važna dimenzija uspostavljanja odnosa; verbalne i neverbalne strategije koje dodaju vrijednost; konverzacijske strategije, strategije za razvijanje vlastite ličnosti, stilovi komuniciranja

Unapređenje prodaje usmjereno potrošačima

Značenje, pravila, prednosti i ciljevi unaprjeđenja prodaje usmjerene kupcima/korisnicima planiranja

Razvoj i oblici/metode unaprjeđenja prodaje usmjerene kupcima/korisnicima

Klasifikacija metoda unaprjeđenja prodaje s ciljem generiranja probne kupnje: uzorci, kuponi (vrste kupona); s ciljem poticanja kupovine: sniženja cijena, bonus pakiranja, premije u pakiranju, premije na pakiranje i premije uz pakiranje, rabat/povrat novca, telefonske kartice, loyality programi, premije, nagradne igre, natjecanja, igre na sreću, trajno unaprjeđenje prodaje, promocija internetom...

Vrjednovanje unaprjeđenja prodaje

Unaprjeđenje prodaje usmjereno posrednicima

Planiranje unaprjeđenja prodaje usmjerene posrednicima

Trgovački popusti: temeljni oblici (popusti na dobiveni prodajni prostor, promocijski popust, popusti pri povratu računa, popusti na fakturnu vrijednost)

Poticanje kupovine: kupovina unaprijed, preskakanje, dnevno snižavanje cijena, upravljanje kategorijom proizvoda

Programi pomoći prodavačima

Trgovačka natjecanja i popusti

Trgovački sajmovi i izložbe

Specijalni oblici unaprjeđenja prodaje

Mogućnosti osobne prodaje u informacijsko doba

Telemarketing

Internetska prodaja (on-line prodaja)

Uporaba softvera za upravljanje odnosima s kupcima (CRM)

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeAnaliza financijskih izvješća
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ pružiti osnovna znanja i vještine potrebne za analizu financijskih izvješća

■ upoznati postupke, vrste i pokazatelje analize

■ primijeniti osnovna teorijska znanja

■ izraziti promjene ekonomskih kategorija

■ usporediti rezultate analize

■ prilagoditi se zahtjevima poslovnog okruženja

Opis modula:Analiza financijskih izvješća uključuje čitanje financijskih izvješća, klasifikaciju instrumenata i analitičkih postupaka pomoću kojih se podatci iz financijskih izvješća pretvaraju u informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka, opis specifičnosti postupaka temeljenih na raščlanjivanju i uspoređivanju podataka iz financijskih izvješća, izračun i usporedbu podataka horizontalne analize iz financijskih izvješća za više razdoblja, utvrđivanje tendencija i dinamike promjena pojedinih pozicija financijskih izvješća, usporedbu podataka iz strukturnih financijskih izvješća u jednoj godini, usporedbu izračunatih pokazatelja s pokazateljima poduzeća iste djelatnosti, izračun postotnog udjela svake stavke financijskog izvješća u odnosu na odgovarajući zbroj (promatranje pojedinih elemenata strukture aktive u postotnom udjelu ukupne aktive, odnosno pojedinih elemenata strukture pasive u postotnom udjelu ukupne pasive, promatranje strukture prihoda i rashoda u odnosu na ukupne prihode), izračun pokazatelja likvidnosti, zaduženosti i aktivnosti, komentiranje sigurnosti poslovanja, izračun pokazatelja ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja, komentiranje uspješnosti poslovanja, ukazivanje na međusobnu povezanost glavnih i pomoćnih pokazatelja kod izračuna sustava pokazatelja.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Analiza financijskih izvješća (4. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati financijska izvješća

2. prikazati značenje i postupke analize financijskih izvješća

3. provesti horizontalnu analizu financijskih izvješća

4. provesti vertikalnu analizu financijskih izvješća

5. izvesti analizu financijskih izvješća pomoću pokazatelja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Financijska izvješća

Financijska i izvješća malih poduzetnika

Financijska izvješća srednjih i velikih poduzetnika

Uvod u analizu financijskih izvješća

Pojam analize financijskih izvješća

Analiza financijskih izvješća i poslovne odluke

Klasifikacija temeljnih postupaka analize financijskih izvješća

Proces analize financijskih izvješća

Bonitet poslovne organizacije

Horizontalna analiza financijskih izvješća

Komparativna financijska izvješća

Horizontalna analiza u stabilnim uvjetima

Horizontalna analiza u uvjetima inflacije

Postupak horizontalne analize

Vertikalna analiza financijskih izvješća

Strukturni financijski izvještaji

Vertikalna analiza u stabilnim uvjetima

Vertikalna analiza u uvjetima inflacije

Postupak vertikalne analize

Analza financijskih izvješća pomoću skupina pokazatellja

Pojam i značenje pokazatelja u analizi poslovanja

Pokazatelj likvidnosti

Pokazatelj ekonomičnosti

Pokazatelj profitabilnosti

Pokazatelj zaduženosti

Pokazatelj aktivnosti

Pokazatelj investiranja

Sustavi pokazatelja

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMARKETING USLUGA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeMarketing usluga
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ razumjeti ulogu usluge u modernome tržišnom gospodarstvu gdje one dominiraju te se brišu granice između materijalnih komponenti bilo kojeg proizvoda

■ razumjeti usluge i njezine uloge u društvu polazi od izučavanja ponašanja korisnika usluga, izgradnje uslužnog modela, upravljanja marketinškim spletom, upravljanja zaposlenicima i proučavanja postizanja profitabilnosti organizacije stvaranjem dugoročnih odnosa s korisnicima i izgradnjom lojalnosti

■ poznavati okruženje i ulogu suvremenog marketinga u društvu te sposobnost primjene marketinškog instrumentarija u djelatnostima kao što su npr. turizam, bankarstvo, osiguranje i neprofitne organizacije

Opis modula:

Ovaj modul omogućit će proširenje i primjenu usvojenih marketinških znanja i koncepata na marketing u uslužnim tvrtkama i neprofitnim organizacijama.

Polazi od razumijevanja usluga i njihove uloge u društvu, slijedi izučavanje ponašanja korisnika usluga, izgradnju uslužnog modela, upravljanje marketinškim miksom, upravljanje zaposlenicima i proučavanje postizanja profitabilnosti organizacije kroz stvaranje dugoročnih odnosa s korisnicima i izgradnju lojalnosti.

Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Marketing usluga (4. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MARKETING USLUGA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati specifičnosti usluga i uslužnih djelatnosti

2. objasniti specifičnosti elemenata marketinškog spleta u uslužnim djelatnostima

3. analizirati elemente ključne za oblikovanje marketinške strategije uslužnog poduzeća

4. prepoznati potrebu primjene marketinškog instrumentarija u pojedinim djelatnostima uslužnog sektora

5. prepoznati potrebu primjene marketinškog instrumentarija u neprofitnim organizacijama

Razrada
Nastavne cjelineNastavni sadržaji
Značenje usluga u tržišnom gospodarstvu

Pojmovno određenje usluge

Klasifikacija i specifična obilježja usluga

Odnos uslužnog poduzeća i korisnika usluge

Ciljna tržišta

Istraživanje ciljnih tržišta

Identifikacija i izbor ciljnih tržišta

Segmentacija tržišta usluge

Pozicioniranje usluge

Kvaliteta usluge

Subjektivnost kvalitete usluge

Zadovoljstvo korisnika usluge i rješavanje nezadovoljstva

Izgradnja lojalnosti

Marketing odnosa (CRM)

Interni marketing

Eksterni marketing

Interaktivni marketing

Specifičnosti elemenata marketinškog spleta u uslužnom poduzeću

Proizvod

Cijena

Distribucija

Promocija

Proces

Elementi fizičkog okruženja

Ljudi

Strategije usluga i značenje marke

Strategije usluga

Pojam marke

Elementi vrijednosti marke

Marketing usluga posebnih područja

Specifičnosti marketinga usluga u bankarstvu

Specifičnosti marketinga usluga u osiguranju

Specifičnosti marketinga usluga u turizmu

Specifičnosti marketinga usluga u ugostiteljstvu

Specifičnosti marketinga usluga u telekomunikacijama

Specifičnosti marketinga usluga u izdavaštvu

Marketing usluga neprofitnih organizacija

Ciljevi neprofitnog sektora

Podjela neprofitnih organizacija

Specifičnosti primjene marketinga u neprofitnim organizacijama

Primjena marketinga u funkciji društvenog marketinga s ciljem razvoja programa radi utjecanja na prihvatljivost društvenih ideja

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena usvojenih sadržaja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.4. Završni rad

Provodi se na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine«, broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanova za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

■ profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

■ diplomirani kroatolog

■ profesor hrvatske kulture

■ diplomirani komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

■ profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine,pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar kroatologije

■ magistar edukacije kroatologije

■ magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor engleskog jezika i književnosti

■ diplomirani anglist

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

■ magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor njemačkog jezika i književnosti

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

■ magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani povjesničar

■ profesor povijesti

■ magistar edukacije povijesti

■ magistar povijesti

■ profesor geografije i povijesti

■ magistar edukacije geografije i povijesti

Katolički vjeronauk■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani vjeroučitelj teologije

■ diplomirani kateheta

■ profesor vjeronauka

■ magistar religiozne pedagogije i katehetike

■ diplomirani teolog

■ magistar teologije

Etika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor filozofije

■ magistar edukacije filozofije

■ diplomirani filozof

■ magistar filozofije

■ profesor sociologije

■ magistar sociologije

■ diplomirani politolog

■ magistar politologije

■ diplomirani teolog

■ magistar teologije

■ diplomirani kateheta

■ magistar religiozne pedagogije i katehetike

■ profesor hrvatske kulture

■ magistar edukacije kroatologije

■ diplomirani kroatolog

■ magistar kroatologije

■ profesor religijske kulture

■ magistar edukacije religijskih znanosti

■ diplomirani religiolog

■ magistar religijskih znanosti

Geografija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor geografije

■ profesor geografije i povijesti

■ profesor geografije i geologije

■ diplomirani geograf

■ profesor geografije i drugog predmeta

■ magistar edukacije geografije

■ magistar edukacije geografije i povijesti

■ magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ magistar kineziologije

■ profesor kineziologije

■ profesor tjelesnog odgoja

■ profesor fizičke kulture

■ profesor fizičkog odgoja

Matematika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ magistar edukacije matematike

■ magistar matematike

■ magistar edukacije matematike i informatike

■ magistar računarstva i matematike

■ magistar edukacije matematike i fizike

■ magistar edukacije fizike i matematike

■ profesor matematike

■ diplomirani inženjer matematike

■ profesor matematike i informatike

■ diplomirani inženjer računarstva i matematike

■ profesor matematike i fizike

■ profesor fizike i matematike

Kemija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor kemije

■ diplomirani ing. kemije

■ diplomirani ing. kemijske tehnologije

■ diplomirani kemijski inženjer

■ diplomirani ing. biotehnologije

■ magistar edukacije kemije

■ magistar edukacije biologije i kemije

■ magistar edukacije fizike i kemije

■ magistar kemije

■ magistar biologije i kemije

■ magistar inženjer kemijskog inženjerstva

■ magistar primijenjene kemije

■ magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva

Biologija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor biologije

■ magistar biologije

■ profesor biologije i kemije

■ magistar biologije i kemije

■ magistar edukacije biologije i kemije

■ diplomirani inženjer biologije, smjer ekologija

■ diplomirani inženjer biologije, smjer molekularna biologija

■ magistar molekularne biologije

■ magistar eksperimentalne biologije

■ magistar biologije i ekologije mora

■ magistar ekologije i zaštite prirode

■ magistar zaštite okoliša

Osnove ekonomije■ nastavnik stručno-
-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Statistika■ nastavnik stručno-
-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ magistar matematike

■ diplomirani ekonomist

■ profesor matematike

■ diplomirani inženjer matematike

Poslovne komunikacije (prvi razred)■ nastavnik stručno-
-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ magistar prava

■ magistar politologije

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

■ NAPOMENA: obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu

■ diplomirani ekonomist

■ diplomirani pravnik

■ diplomirani politolog

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

Poslovne komunikacije (drugi razred)■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Komunikacijsko-prezentacijske vještine■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ magistar komunikologije

■ magistar politologije

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ diplomirani ekonomist

■ diplomirani komunikolog

■ diplomirani politolog

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

Osnove računovodstva■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Računovodstvo troškova i imovine■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Računovodstvo proizvodnje i trgovine■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Poduzetničko računovodstvo■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Marketing■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Bankarstvo i osiguranje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Tržište kapitala■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Poduzetništvo■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Vježbenička tvrtka■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Društveno odgovorno poslovanje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ magistar prava

■ magistar politologije

■ diplomirani ekonomist

■ diplomirani pravnik

■ diplomirani politolog

Pravno okruženje poslovanja■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar prava

■ magistar ekonomije

■ diplomirani pravnik

■ diplomirani ekonomist

Informatika

■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar inženjer elektrotehnike

■ magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■ magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

■ magistar inženjer računarstva

■ magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

■ magistar inženjer automatike i sustava

■ magistar profesor matematike i informatike

■ magistar računarstva i matematike

■ magistar informatike

■ magistar edukacije informatike

■ magistar edukacije informatike i tehnike

■ magistar edukacije informatike i matematike

■ magistar edukacije fizike i informatike

■ magistar informacijskih znanosti

■ stručni specijalist inženjer računarstva

■ stručni specijalist inženjer elektrotehnike

■ stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■ diplomirani inženjer elektrotehnike

■ diplomirani inženjer računarstva

■ profesor matematike i informatike

■ profesor informatike

■ diplomirani informatičar

■ profesor elektrotehnike

■ stručni specijalist računarstva

■ stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

■ stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■ sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■ sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■ sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

■ stručni prvostupnik inženjer računarstva

■ stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■ stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

■ stručni prvostupnik informatike

■ inženjer elektrotehnike

■ inženjer računarstva

■ inženjer informatike

Obiteljski posao■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Globalno poslovno okruženje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ magistar politologije

■ magistar prava

■ diplomirani ekonomist

■ diplomirani politolog

■ diplomirani pravnik

Uvod u poslovno upravljanje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Osnove turizma■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Računovodstvo neprofitnih organizacija■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Analiza financijskih izvještaja■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Upravljanje prodajom■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist

Marketing usluga■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar ekonomije

■ diplomirani ekonomist


*Napomena: Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novoga akademskog ili stručnog naziva i sl.), suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za povijest
Katolički vjeronaukračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za vjeronauk
Etikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za etiku
Geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, geografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, multimedijalne prezentacije, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i gps uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijalspecijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju, školsko dvorište
Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala prema državnom pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostoraotvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…), prema državnom pedagoškom standardu
Matematikaračunalo s pristupom internetu i potrebnom matematičkom programskom potporom, projektor, zaslon, pametna ploča, geometrijski pribor, modeli geometrijskih tijelastandardna učionica, kabinet za matematiku, specijalizirana informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Kemijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, kemijski pribor i kemikalijestandardna učionica ili specijalizirana učionica za kemiju, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Biologijaprojektor, zaslon, grafoskop, računalo s pristupom internetu, DVD player, televizor, model unutarnjih organa čovjeka (torzo), slike organa čovjeka, stetoskop i tlakomjerstandardna učionica, kabinet za biologiju, specijalizirana učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Osnove ekonomijegrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Statistikagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Poslovne komunikacije (prvi razred)minimalno 14 uredskih stolova i ergonomskih stolaca s minimalno 14 umreženih računala, potrebna programska potpora i sljedeća uredska oprema: jedan telefon, tri pisača, jedan fotokopirni uređaj, skener, jedan lcd projektor, zaslon, flipchart, uredski materijal, rezač papira i kutija za ekološko spremanje nepotrebne papirnate dokumentacije, mjesto za pohranu i klasifikaciju poslovne dokumentacije, police za pohranu i klasificiranje dokumentacije u elektroničkom obliku, npr. police za cd-ove i sl., kamera, digitalni fotoaparatspecijalizirana učionica
Poslovne komunikacije (drugi razred)minimalno 14 uredskih stolova i ergonomskih stolaca s minimalno 14 umreženih računala, potrebna programska potpora i sljedeća uredska oprema: jedan telefon, tri pisača, jedan fotokopirni uređaj, skener, jedan lcd projektor, zaslon, flipchart, uredski materijal, rezač papira i kutija za ekološko spremanje nepotrebne papirnate dokumentacije, mjesto za pohranu i klasifikaciju poslovne dokumentacije, police za pohranu i klasificiranje dokumentacije u elektroničkom obliku, npr. police za cd-ove i sl., kamera, digitalni fotoaparatspecijalizirana učionica
Komunikacijsko-prezentacijske vještineminimalno 14 uredskih stolova i ergonomskih stolaca s minimalno 14 umreženih računala, potrebna programska potpora i sljedeća uredska oprema: jedan telefon, tri pisača, jedan fotokopirni uređaj, skener, jedan lcd projektor, zaslon, flipchart, uredski materijal, rezač papira i kutija za ekološko spremanje nepotrebne papirnate dokumentacije, mjesto za pohranu i klasifikaciju poslovne dokumentacije, police za pohranu i klasificiranje dokumentacije u elektroničkom obliku, npr. police za cd-ove i sl., kamera, digitalni fotoaparatspecijalizirana učionica
Osnove računovodstvagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Računovodstvo troškova i imovinegrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Računovodstvo proizvodnje i trgovinegrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Poduzetničko računovodstvografoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Marketinggrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Bankarstvo i osiguranje (treći razred)grafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Bankarstvo i osiguranje (četvrti razred)računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, minimalno 7 setova uredskog (bankarskog) namještaja s minimalno 14 ergonomskih stolica, minimalno 14 umreženih računala s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, 3 pisača, 1 fotokopirni aparat, 1 LCD projektor, zaslon, telefon, skener, kamera, fotoaparat, pisač, police i registratori za svu potrebnu dokumentaciju, ploča, flipchart, rezač papira i kutija za ekološko spremanje nepotrebne papirnate dokumentacije i potreban uredski materijal, programska potpora za poslovanje banaka i osiguravajućih kuća prilagođen nastavnom planu i programuspecijalizirana učionica
Tržište kapitalagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Poduzetništvografoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Vježbenička tvrtkaračunalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, minimalno 7 setova uredskog (bankarskog) namještaja s minimalno 14 ergonomskih stolica, minimalno 14 umreženih računala s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, 3 pisača, 1 fotokopirni aparat, 1 LCD projektor, zaslon, telefon, skener, kamera, fotoaparat, pisač, police i registratori za svu potrebnu dokumentaciju, ploča, flipchart, rezač papira i kutija za ekološko spremanje nepotrebne papirnate dokumentacije i potreban uredski materijal i potrebna programska potporaspecijalizirana učionica
Društveno odgovorno poslovanjegrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Pravno okruženje poslovanjagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Informatikaprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranoga programskog jezika), s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisačinformatička učionica
Obiteljski posaografoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Globalno poslovno okruženjegrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Uvod u poslovno upravljanjegrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Osnove turizmagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Računovodstvo neprofitnih organizacijagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Analiza financijskih izvješćagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Upravljanje prodajomgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Marketing uslugagrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
6. Reference dokumenta

6.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0901/11-01-42/11-01

Naziv sektora: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Šifra sektora: 09

6.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof. ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, prof. MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr.sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

mr. Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

Biologija

mr. sc. Zrinka Pongrac Štimac, prof., V. gimnazija, Zagreb

Dalibor Sumpor, prof., Srednja škola Tina Ujevića i Tehnička škola, Kutina

Marina Ništ, prof., AZOO, Osijek

prof. dr. sc. Ines Radanović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju, Zagreb

IV. Društveno-humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko Čunčić, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb, AZOO

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

V. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

mr. sc. Sanja Arambašić, Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek

Marija Dlesk, dipl. oec., Srednja škola Zabok, Zabok

Anita Grbić, dipl. oec., Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, Dubrovnik

Marija Horvatić-Kapelac, dipl. oec., Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Bjelovar

dr. sc. Olivera Jurković Majić, Prva ekonomska škola, Zagreb

Martina Lešković, ekonomist, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Zdenka Marjanović, dipl. ing., Croatia osiguranje d.o.o., Zagreb

mr. sc. Mila Petrović, Proplin d.o.o., Zagreb

Ljiljana Škorić, dipl. iur., Agencija za promet nekretninama Lili f-1 nekretnine d.o.o., Zagreb

Dora Ulaga, dipl. oec., ASOO, Zagreb

Nenad Vakanjac, dipl. oec., nezavisni stručnjak, Zagreb

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih