Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 86/2017 (30.8.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2045

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16 i 17/17), Popis isprava i službenih obrazaca iz točke III. Odluke, koji je sastavni dio Odluke, zamjenjuje se novim Popisom isprava i službenih obrazaca koji se nalazi u privitku ove Odluke.

Novi Popis isprava i službenih obrazaca iz stavka 1. ove točke sastavni je dio Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/265

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 24. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA
POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA
MINISTARSTVO UPRAVE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 44. Zakona o registru birača)Zakon o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12 i 105/15); Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, br. 4/13)
2.POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 57. stavak 1. Zakona o registru birača)
3.PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (OBRAZAC DSI-1)Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, br. 103/06 i 103/09)
4.OČEVIDNIK DSI-2
5.ZAPISNIK DSI-3
6.SVJEDODŽBA CRNO-BIJELA DSI-4
7.SVJEDODŽBA ŽUTA DSI-4
8.DOMOVNICAZakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91, 28/92, 130/11 i 110/15); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (»Narodne novine« br. 113/16, 9/17)
9.IZVADAK IZ MATICE ROĐENIHZakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93 i 76/13), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13)
10.IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH
11.IZVADAK IZ MATICE UMRLIH
12.RODNI LIST
13.VJENČANI LIST
14.SMRTNI LIST
15.SMRTOVNICAZakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)
16.POTVRDA O SMRTIPravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11)
17.IZVOD IZ MATICE ROĐENIH (BEČKA KONVENCIJA)Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/94)
18.IZVOD IZ MATICE VJENČANIH (BEČKA KONVENCIJA)
19.IZVOD IZ MATICE UMRLIH (BEČKA KONVENCIJA)
20.POTVRDA O ISPUNJENJU PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKUObiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15), Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, br. 154/14)
21.POTVRDA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJUPravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13)
22.IZVADAK IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVAZakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, broj 92/14) i Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnogn partnerstva (»Narodne novine«, broj 99/14)
23.POTVRDA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE – BOSNA I HERCEGOVINASporazum o pograničnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji je potpisan 19. lipnja 2013., Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13), Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, br. 81/13 i 129/13)
2.e – POGRANIČNA PROPUSNICA – BOSNA I HERCEGOVINA – Obrazac 1
3.R 105b POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETAPrekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15); Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (»Narodne novine«, br. 25/08 i 50/09)
4.R 106b IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA
5.R 110a IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA
6.R 111 POZIV GRAĐANINU
7.R 112a ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA
8.R 113a ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA)
9.R 114a ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE, PRIJEVOZNOG SREDSTVA I POKRETNE STVARI
10.R 118 POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA
11.R911b OBAVIJEST/IZVJEŠĆE O POČINJENOM PREKRŠAJU R119b
12.R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE
13.R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVA/KAZNA
14.R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE
15.R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA
16.R 126b PREKRŠAJNI NALOG/OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG
17.R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA
18.R 128 ZAPISNIK O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA ILI LIJEKOVA U ORGANIZMU
19.R 129 – UPOZORENJE
20.R 130 BLOK OBAVIJESTI
21.PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15); Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine«, br. 4/10, 22/10, 85/15 i 118/15)
22.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 3
23.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PUTNE ISPRAVE KOJE SE IZDAJU PREMA MEĐUNARODNIM UGOVORIMA – OBRAZAC 4
24.ISKAZNICA PROTUMINSKOG DJELOVANJAZakon o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, broj 110/15); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, broj 20/06), Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, broj 57/16)
25.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR HUMANITARNOG RAZMINIRANJA
26.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15); Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 63/15)
27.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – ČEŠKI JEZIK
28.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – MAĐARSKI JEZIK
29.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – RUSINSKI JEZIK
30.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SLOVAČKI JEZIK
31.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SRPSKI JEZIK
32.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – TALIJANSKI JEZIK
33.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – SRPSKI JEZIK
34.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – TALIJANSKI JEZIK
35.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – MAĐARSKI JEZIK
36.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – ČEŠKI JEZIK
37.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – RUSINSKI JEZIK
38.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – SLOVAČKI JEZIK
39.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 2
40.ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARAZakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10); Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11); Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, br. 101/11 i 74/13); Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11)
41.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1 – ŽUTE
42.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 2 – ŽUTE
43.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 3 – ŽUTE
44.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1 – PLAVE
45.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 2 – PLAVE
46.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 3 – PLAVE
47.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA
48.PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA, ODNOSNO PRIJAVA PROMJENE ADRESE – OBRAZAC 8aZakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13); Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, br. 14/13, 26/13, 86/13, 126/14, 95/15 i 52/16); Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 52/12, 81/13 i 38/15), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/13); Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 126/12, 81/13, 38/15 i 85/15); Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, broj 7/13), Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/12); Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, br. 81/13 i 129/13); Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 120/12, 81/13 i 38/15)
49.PUTNI LIST ZA STRANCA – OBRAZAC 3a
50.VIZA REPUBLIKE HRVATSKE – OBRAZAC 1
51.OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 2
52.ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU naljepnica
53.ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU – DODATAK 1
54.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI, STALNI I AUTONOMNI BORAVAK – OBRAZAC 1a
55.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – KONVENCIJA O POLOŽAJU OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA OD 28. rujna 1954. g. – OBRAZAC 11a
56.PUTOVNICA ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA – Obrazac 12a
57.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD – OBRAZAC 9a
58.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCA – OBRAZAC 10a
59.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a – OBRAZAC 2b
60.PRIJAVA STALNOG BORAVKA DRŽAVLJANINA EGP-a I ČLANOVA NJEGOVE OBITELJI – OBRAZAC 3b
61.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE – OBRAZAC 5b
62.RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a – OBRAZAC 6b
63.RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a- OBRAZAC 7b
64.RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU – OBRAZAC 2
65.ISPRAVA O PRIVREMENOJ ODGODI PRISILNOG UDALJENJA – OBRAZAC 10
66.POTVRDA O ODUZETIM NOVČANIM SREDSTVIMA – OBRAZAC 1
67.POTVRDA O KRATKOTRAJNOM BORAVKU – Obrazac 5
68.POTVRDA O NAPLATI TROŠKOVA PRISILNOG UDALJENJA – OBRAZAC 2
69.E-dozvola boravka (obrazac 3)
70.Zahtjev za izdavanje dozvole boravka (obrazac 2)
71.Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, OB1
72.Zahtjev za tehničku izradu pogranične propusnice, OB2
73.Posebna putovnica za stranca – Obrazac 16a
74.Zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca, OB15a
75.E-dozvola boravka, OB 7a
76.Zahtjev za izdavanje dozvole boravka – Obrazac 4a
77.Prijava privremenog boravka za državljane država članica EGP-a – Obrazac 1b
78.e-boravišna iskaznica OBRAZAC 4b
79.ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 6Zakon o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07, 146/08 i 59/12); Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu (»Narodne novine«, br. 33/08, 155/08, 52/13 i 80/16)
80.BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA – OBRAZAC 2
81.ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 4
82.ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA – OBRAZAC 5
83.REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 10
84.REGISTAR IZDANIH ORUŽNIH LISTOVA, POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU KATEGORIJE C I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 11
85.REGISTAR ODUZETOG, NAĐENOG I PREDANOG ORUŽJA – OBRAZAC 12
86.EUROPSKA ORUŽANA PROPUSNICA (Obrazac 24)
87.DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – OBRAZAC 1Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, br. 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/13, 77/13, 155/13, 1/15,33/16 i 108/16), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/08); Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, br. 141/11 i 151/13); Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13); Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, br. 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14)
88.DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA – OBRAZAC 2
89.DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAČ – OBRAZAC 1
90.DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE – OBRAZAC 3
91.DOZVOLA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE – OBRAZAC 1
92.DOZVOLA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI – OBRAZAC 2
93.PROMETNA DOZVOLA
94.IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA
95.KARTON TEHNNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE – Obrazac 1
96.KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA
97.KNJIŽICA PROMETNIH POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOČICE
98.POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA – OBRAZAC 24
99.POKUSNE PLOČICE 15×15 cm – 3 dana
100.POKUSNE PLOČICE 15×15 cm
101.POKUSNE PLOČICE AUTO 49×9 cm – 3 dana
102.POKUSNE PLOČICE AUTO 49×9 cm
103.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKUSNIH PLOČICA
104.IZJAVA O MJESTU ČUVANJA VOZILA
105.VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE
106.PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOČICE
107.REGISTRACIJSKI LIST
108.NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – UNUTARNJA
109.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE – OBRAZAC 2Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15.); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, br. 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/13, 73/13, 155/13, 1/15, 33/16 i 108/16); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/08); Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, br. 141/11 i 151/13); Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13)
110.REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52 × 11 cm – Obrazac 5
aobrazac 5 – Redovno (kombinacije formata)
bobrazac 5 – redovno zamjena oštećene
cobrazac 5 – po narudžbi
dobrazac 5 – po narudžbi
eobrazac 5 – po narudžbi zamjena oštećene
fobrazac 5 – prenosive pločice par
gobrazac 5 – prenosive pločice
hobrazac 5 – prenosive pločice zamjena oštećene
iobrazac 5 – izvozne pločice
jobrazac 5 – izvozne pločice
kobrazac 5 – izvozne pločice zamjena oštećene
lobrazac 5 – OT redovno/po narudžbi odobrena cijena
mobrazac 5 – OT redovno/po narudžbi
nobrazac 5 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene
111.REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28 × 20 cm – Obrazac 6
aobrazac 6 – Redovno (kombinacije formata) komad
bobrazac 6 – redovno zamjena oštećene komad
cobrazac 6 – po narudžbi par
dobrazac 6 – po narudžbi komad
eobrazac 6 – po narudžbi zamjena oštećene komad
fobrazac 6 – prenosive pločice par
gobrazac 6 – prenosive pločice komad
hobrazac 6 – prenosive pločice zamjena oštećene komad
iobrazac 6 – izvozne pločice par
jobrazac 6 – izvozne pločice komad
kobrazac 6 – izvozne pločice zamjena oštećene komad
lobrazac 6 – OT redovno/po narudžbi – odobrena cijena par
mobrazac 6 – OT redovno/po narudžbi komad
nobrazac 6 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad
112.REGISTARSKE PLOČICE ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCIKLE 20 × 20 M – obrazac 7
aobrazac 7 – Redovno zamjena oštećene komad
bobrazac 7 – po narudžbi komad
cobrazac 7 – po narudžbi zamjena oštećene komad
dobrazac 7 – prenosive pločice komad
eobrazac 7 – prenosive pločice zamjena oštećene komad
fobrazac 7 – izvozne pločice komad
gobrazac 7 – izvozne pločice zamjena oštećene komad
hobrazac 7 – OT redovno/po narudžbi komad
iobrazac 7 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad
113.REGISTARSKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE – 10×15 cm – Obrazac 8
aobrazac 8 – redovno zamjena oštećene komad
bobrazac 8 – po narudžbi komad
cobrazac 8 – po narudžbi zamjena oštećene komad
dobrazac 8 – prenosive pločice komad
eobrazac 8 – prenosive pločice zamjena oštećene komad
fobrazac 8 – izvozne pločice komad
gobrazac 8 – izvozne pločice zamjena oštećene komad
hobrazac 8 – OT redovno/po narudžbi komad
iobrazac 8 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad
114.REGISTARSKE PLOČICE ZA OLD TIMERE
115.REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52×11 cm – Obrazac 9
aobrazac 9 – redovno/po izboru komad
bobrazac 9 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
116.REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28×20 cm – Obrazac 10
aobrazac 10 – redovno/po izboru komad
bobrazac 10 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
117.REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCIKLE 20×20 cm – Obrazac 11
aobrazac 11 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
118.REGISTARSKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE -10 × 15 cm – Obrazac 12
aobrazac 12 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
119.REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA, MISIJA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH I NJIHOVA OSOBLJA KOJE IMAJU DIPLOMATSKI STATUS 52×11, cm, 28×20 cm, 20×20 cm, 10×15 cm – Obrazac 13
aobrazac 13 – Redovno zamjena oštećene komad
120.REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, NJIHOVIH OSOBLJA KOJE IMAJU KONZULARNI STATUS 52×11, cm, 28×20 cm, 20×20 cm, 10×15 cm – Obrazac 14
aobrazac 14 – Redovno zamjena oštećene komad
121.REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA ČIJI SU VLASNICI STRANCI ZAPOSLENI U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, MISIJAMA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTVIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH, A NEMAJU DIPLOMATSKI STATUS – Obrazac 15
aobrazac 15 – Redovno zamjena oštećene komad
122.DOPUNSKA PLOČICA ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI ŠEF DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA ILI MISIJE – PLOČICA SA SLOVIMA »CMD«, ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI OSOBA S DIPLOMATSKIM STATUSOM – PLOČICA SA SLOVIMA »CD«, A ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI KONZULARNI DUŽNOSNIK PLOČICA SA SLOVIMA »CC« – Obrazac 16
aobrazac 16 – Redovno zamjena oštećene
123.DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETAZakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10); Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, br. 131/08, 69/12 i 130/15); Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine«, br. 57/06, 21/07 i 119/07); Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, broj 64/05)
124.DOZVOLA ZA MINIRANJE
125.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI
126.ZAŠTITARSKA ISKAZNICAZakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03, 31/10 i 139/10); Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zaštitara tehničara (»Narodne novine«, broj 31/11); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 95/04)
127.ČUVARSKA ISKAZNICA
128.ISKAZNICA ZAŠTITARA – TEHNIČARA
129.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR PRIVATNE ZAŠTITE
130.ISKAZNICA ZA TRAŽITELJE AZILA – OBRAZAC 2Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/15); Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, br. 36/08, 46/08, 10/09, 88/11 i 81/13)
131.DOZVOLA BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 4
132.ISKAZNICA STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 10
133.KARTON IZDANE ISKAZNICE ZA TRAŽITELJA AZILA – OBRAZAC 3
134.KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 11
135.PUTOVNICA ZA AZILANTA – OBRAZAC 9 – redovna
136.POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICEUredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o uspostavi Zakonika Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) – stupila je na snagu 13. listopada 2006.
137.DETEKTIVSKA ISKAZNICAZakon o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/09); Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (»Narodne novine«, broj 37/10)
138.OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PRVOM ISPITIVANJU OKRIVLJENIKAZakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)
139.OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PROVOĐENJU DOKAZANE RADNJE
140.obrazac 2-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5, parZakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 63/07)
141.obrazac 2-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5 komad
142.obrazac 3-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 7 komad
143.obrazac 3-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 8 komad
144.obrazac 4-MUP registarska pločica s natpisom POLICIJA komad
145.registarska pločica s natpisom POLICIJA + NALJEPNICE KPL komad
146.SLUŽBENA PROPUSNICAPravilnik o službenoj propusnici Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-152-109957/2014 od 30. prosinca 2014. i broj: 511-01-152-109957/8-2014. od 1. prosinca 2015.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA MORSKOJ OBALI, UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJANO MORU REPUBLIKE HRVATSKEUredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)
2.KONCESIJSKO ODOBRENJE NA PODRUČJU MORSKE OBALE, UNUTARNJIH MORSKIH VODE I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE
3.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ALBANIJA B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/95)
4.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BIH I TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/96)
5.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/05)
6.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA B+T
7.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA – TREĆE ZEMLJE
8.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BUGARSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/99)
9.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – CRNA GORAUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/10)
10.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – CRNA GORA E2
11.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ČEŠKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/05)
12.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – DANSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/98)
13.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ESTONIJA – TREĆE ZEMLJEZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13)
14.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – FINSKA – TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/05)
15.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – GRUZIJAZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13)
16.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – IRAN B+TUgovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/99)
17.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KAZAKSTAN B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/11)
18.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KAZAKSTAN TREĆE ZEMLJE
19.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KIRGISTAN B+TZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13)
20.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KIRGISTAN TREEĆE ZEMLJE
21.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KOSOVO – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 16/11)
22.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – LATVIJA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/05)
23.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – LITVA – TREĆE ZEMLJEZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13)
24.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – MAKEDONIJA TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/94)
25.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – MOLDOVA B+TZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13)
26.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – NIZOZEMSKA – TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/94)
27.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – NORVEŠKA TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/97)
28.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – POLJSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/94)
29.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – RUMUNJSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/94)
30.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – RUSIJA B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu s Protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/99)
31.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – SLOVENIJA – TREĆE ZEMLJESporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/92)
32.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – SRBIJA TREĆE ZEMLJE E2Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97)
33.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ŠVEDSKA – TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/94)
34.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA B+T E0Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/94)
35.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA B+T E3
36.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA – TREĆE ZEMLJE
37.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/05)
38.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+T E2
39.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+T E3
40.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA – TREĆE ZEMLJE
41.JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKAPravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 114/15)
42.JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA (VRIJEDI SAMO ZA ULAZAK PRAZNOG VOZILA I IZLAZ PUNOG AUTOBUSA)
43.DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU
44.DOZVOLA ZA TRANZIT ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU
45.DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU
46.DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA
47.UZORCI (SPECIMENI) TISKANIH DOZVOLA
48.UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI U UNUTARNJEM/MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA/TERETAUredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ
49.INTERBUS KNJIGA PUTNIH LISTOVAUredba o objavi Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/03)
50.KNJIGA PUTNIH LISTOVAUredba Komisije (EU) br. 361/2014 od 9. travnja 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2121/98
51.LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGUUredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta
52.OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU
53.LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGUUredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006
54.OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGU
55.POTVRDA ZA VOZAČA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU NA TEMELJU LICENCIJE ZAJEDNICEUredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta
56.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI PRIKLJUČNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMAVodič kroz CEMT multilateralnu kvotu/International Transport Forum 2014
57.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI PRIKLJUČNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA JE VEĆA OD 3,5 A NIJE VEĆA 6 TONA
58.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI MOTORNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA
59.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI MOTORNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA JE VEĆA OD 3,5 A NIJE VEĆA 6 TONA
60.DNEVNIK VOŽNJE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA UZ CEMT DOZVOLU
61.DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ AUTOBUSOM IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA U SKLADU S UredbomUredba Komisije (EU) br. 361/2014 od 9. travnja 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2121/98
62.POTVRDA IZDANA ZA AUTOBUSNI PRIJEVOZ IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA ZA VLASTITE POTREBE NA TEMELJU UREDBE
63.MEĐUNARODNA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILIMAPravilnik o čamcima (»Narodne novine«, br. 72/15, 81/15 i 91/16)
64.PRAZNA SVJEDODŽBAPravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 130/13, 45/14, 124/15 i 72/16)
65.POTVRDNICA – TIP 1
66.POMORSKA KNJIŽICAPravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 54/13 i 112/16)
67.ODOBRENJE ZA UKRCAVANJE
68.NALJEPNICA – POMORSKA KNJIŽICA
69.UVJERENJE VODITELJA BRODICE + PVC FOLIJAPravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, br. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13 i 18/16)
70.DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE + PVC FOLIJA
71.ISKAZNICA POMORSKOG PELJARAPravilnik o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, broj 116/10)
72.BRODSKA SVJEDODŽBAPravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine«, br. 65/95 i 57/04)
73.SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORAPravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 39/11, 112/14, 33/15 i 86/15)
74.UPISNI LISTPravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 150/08)
75.UPISNI LIST PLUTAJUĆEG OBJEKTAPravilnik o plutajućim objektima (»Narodne novine«, br. 72/15 i 83/15)
76.BRODARSKA KNJIŽICAPravilnik o brodarskim knjižicama (»Narodne novine«, broj 49/15)
77.UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA ZVANJE I DOPUNSKU OSPOSOBLJENOST BRODARACA (PRAZAN OBRAZAC)Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 105/16)
78.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETAPravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (»Narodne novine«, broj 128/09)
79.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTA
80.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSOBAPravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 28/15)
81.ADR POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARIZakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07); Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 96/09 i 96/13)
82.ZNAČKA INSPEKTORA SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBEPravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 31/14)
83.ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠANJAPravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revozora cestovne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 16/16)
84.OČEVIDNIK NOSITELJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
85.OČEVIDNIK OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI
86.OBRAZAC PEČATA I ISKAZNICE OVLAŠTENOG REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORAZakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)
2.KNJIŽICA ZRAKOPLOVA
3.KNJIŽICA LETENJA PILOTA – PILOT LOG BOOK
4.KNJIŽICA LETENJA – FLIGHT CREW LOG
5.KNJIŽICA PADOBRANSKIH SKOKOVA
6.KNJIŽICA LETENJA ZA OVJESNE JEDRILICE I PARAJEDRILICE
7.NACIONALNA DOZVOLA PILOTA ZRAKOPLOVA A/H
8.DOZVOLA DISPEČERA LETA/OPERATIVNOG KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA
9.DOZVOLA PILOTA
10.DOZVOLA PILOTA JEDRILICE
11.DOZVOLA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA
12.DOZVOLA PADOBRANCA
13.DOZVOLA PILOTA BALONA
14.POTVRDA O VALJANOSTI
15.CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI 1/2 LAPL
16.CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJA 2 NACIONALNA
17.CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJA 3
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVAPravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11 i 42/13)
2.PRIJAVA ZA UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINAZakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 55/11 i 14/14); Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09 i 124/10); Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13 i 14/14)
3.EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA (OBRAZAC BROJ 3)
4.OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (PRILOG I OGP br.1-5.)Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 66/13)
5.OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (PRILOG I OGrP br.1-4.)
6.OBRASCI 1. I 2. O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADA ZAGREBAPravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/13 i 14/14)
7.OBRAZAC ZA OPIS POSTAJA TRAJNOG PRAĆENJA STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTAPravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 43/14)
8.OBRAZAC ZA UZORKOVANJE NA POSTAJAMA TRAJNOG PRAĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJI SE KORISTI NAKON ZASNIVANJA POSTAJA 3., 6. I 9. GODINA
9.OBRAZAC ZA UZIMANJE UZORAKA TLA KOD PRAĆENJA STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ISPITIVANJE PLODNOSTI TLA
10.KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA (KEUB)Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04, 130/04 – ispravak, 140/05, 143/05 – ispravak, 83/09, 93/13 i 14/14); Pravilnik o proizvodnjii brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/13)
11.OČEVIDNIK O GOSPODARSKOM RIBOLOVUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, broj 87/15)
12.IZVJEŠĆE O ULOVU
13.IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTEZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14); Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 23/17)
14.FITOSANITARNI CERTIFIKAT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (IZVORNIK)Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11); Pravilnik o mjerama za spriječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/06, 84/10, 120/11, 46/14, 119/14 i 24/17)
15.FITOSANITARNI CERTIFIIKAT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (KOPIJA)
16.FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (IZVORNIK)
17.FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (KOPIJA)
18.EVIDENCIJA O PODUZETIM FITOSANITARNIM MJERAMAZakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16)
19.INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-1
20.INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-2
21.INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-3
22.POVLASTICA ZA AKVAKULTURUZakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 i 14/14), Pravilnik o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11)
23.POPIS U AKVAKULTURI
24.POLOŽENI ISPIT ZA AKVAKULTURU
25.GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLJANE (OD 18. GODINE ŽIVOTA)Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 i 14/14)
26.GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLANE OD 19 I VIŠE GODINA ŽIVOTA
27.GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA RIBIČE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE
28.DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SVIH (OSIM SALMONIDNIH) VRSTA RIBA
29.DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SALMONIDNIH VRSTA RIBA
30.DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA RIBOLOVNOJ ZONI OTOČAC
31.POPIS TJEDNOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU (KNJIGA)Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 i 14/14) i Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 96/13 i 114/13)
32.UVJERENJE O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU
33.OBRAZAC POVLASTICE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA SLATKIM VODAMA
34.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITUZakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 i 14/14) i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15 i 34/15)
35.POPIS DNEVNOG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU
36.POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU-RIBIČI
37.POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU-RIBIČI knjižica
38.POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU-OVLAŠTENICI RIBOLOVNOG PRAVA
39.POVLASTICA ZA OBAVLJANJE MALOG OBALNOG RIBOLOVAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 8/15, 15/15, 19/15, 78/15, 107/15 i 15/17)
40.ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br.81/13, 14/14 i 152/14),Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 101/14, 118/14, 125/14, 2/15, 37/15, 43/15 i 134/15), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15, 94/16, 118/16 i 123/16)
41.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br.81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima (»Narodne novine«, br. 62/13)
42.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE MALOG OBALNOG RIBOLOVAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14)
43.OVLAŠTENJE ZA RIBOLOVNI TURIZAMZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i registru o izdanim ovlaštenjima (»Narodne novine«, broj 59/11)
44.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE UZGOJA RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama, (»Narodne novine«, broj 76/11)
45.POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 46/16 i 39/17)
46.ICCAT DEKLARACIJA O PREKRCAJUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17)
47.ICCAT DEKLARACIJA O PREBACIVANJU TUNE
48.OČEVIDNIK O ULOVU TUNE
49.ICCAT DEKLARACIJA O PRIJENOSU TUNA
50.ICCAT DEKLARACIJA O STAVLJANJU TUNA U UZGOJNI KAVEZ
51.OBRAZAC ICCAT DOKUMENTA O ULOVU TUNE (BCD)Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, broj 13/15)
52.POVLASTICA ZA UZGOJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 76/11)
53.OČEVIDNIK O UZGOJU TUNAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11, 52/12 i 16/13)
54.OČEVIDNIK O UZGOJU ŠKOLJKAŠA
55.OČEVIDNIK O UZGOJU BIJELE RIBE
56.OČEVIDNIK O UZGOJU ZA MRIJESTILIŠTE
57.POTVRDA O IZDAVANJU/KUPNJI DOZVOLE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV NA MORUPravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 155/14, 37/15 i 59/15)
58.GODIŠNJA DOZVOLA ZA RIBOLOV PRIDNENIM PARANGALOM
59.OBRAZAC UPDPravilnik o Upisniku destilera (»Narodne novine«, br. 137/05 i 75/07)
60.OBRAZAC EVP
61.OBRAZAC MTUPravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11 i 152/11)
62.OBRAZAC MTU ZA VINSKI I VOĆNI OCATPravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, br. 121/05, 53/06 i 26/11)
63.ZAHTJEV ZA FIZIKALNO-KEMIJSKU ANALIZU VINSKOG I VOĆNOG OCTA
64.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA STAVLJANJE U PROMET OCTA
65.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS I PROMJENE U VINOGRADARSKOM REGISTRUPravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14, 83/14 i 147/14)
66.IZJAVA O ZALIHAMA VINA
67.IZJAVA O PROIZVODNJI VOĆNIH VINA
68.IZJAVA O PROIZVODNJI VINA
69.IZJAVA O BERBI
70.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJUPravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/12)
71.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRAVO UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE
72.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZORKOVANJE (FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA I ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE)Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04 i 64/05)
73.OBRAZAC ZA ORGANOLEPTIČKAO OCJENJIVANJE VOĆNIH VINAPravilnik o voćnim vinima (»Narodne novine«, br. 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12 i 59/13)
74.OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINA
75.OBRAZAC KZPPravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine«, br. 7/05, 41/08 i 32/11)
76.SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
77.ISKAZNICA FITOSANITARNOG INSPEKTORAPravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 32/06, 17/07 i 109/12)
78.SLUŽBENA ISKAZNICA VETERINARSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 99/13)
79.SLUŽBENA ISKAZNICA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA
80.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LOVNOG INSPEKTORAZakon o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05, 75/09 i 14/14), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
81.ISKAZNICA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVAPravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11 i 42/13)
82.ZAHTJEV ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMAI IZDAVANJE CERTIFIKATA O USKALĐENOSTI S TRŽIŠNIM STANDARDIMAPravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, broj 157/13)
83.ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE TRGOVCA VOĆEM I POVRĆEMPravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br, 111/14 i 21/17)
84.ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU KLICAPravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 84/15)
85.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, broj 56/15)
86.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA ŠUMARSKOG INSPEKTORAZakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
87.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LUGARAZakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o čuvanju šuma (»Narodne novine«, broj 28/15)
88.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS ILI PROMJENU U UPISNIKU BOŽIĆNIH DRVACA (BD-1)Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o upisniku dobavljača božićnih drvaca, (»Narodne novine« broj 27/15)
89.OBRAZAC EVIDENCIJE O BOŽIĆNIM DRVCIMA (BD-2)
90.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POPRATNICE ZA BOŽIĆNA DRVCA
91.POPRATNICA ZA BOŽIĆNA DRVCA
92.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK SUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA (List br. 1)Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14); Pravilnik o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine«, broj 137/14)
93.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK SUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA (List br. 2)
94.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK SUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA (List br. 3)
95.ZAHTJEV ZA DODJELU MATIČNOG BROJA ŠUMOPOSJEDNIKA
96.ISKAZNICA ŠUMOPOSJEDNIKA
97.DOZNAČNA KNJIŽICA (Obrazac D-1)Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 17/15)
98.MANUAL ZA UPIS DOZNAČENIH STABALA
99.OBRAČUN DOZNAČENE DRVENE MASE
100.MANUAL ZA UPIS DOZNAČENIH STABALA (Obrazac D-2)
101.REAKAPITULACIJA MANUALA DOZNAKE PO BROJU STABLA I VRSTAMA DRVEĆA PRI SELEKTIVNOJ SANITARNOJ SJEČI (Obrazac S)
102.OČEVIDNIK DOZNAČNIH KNJIŽICA
103.OČEVIDNIK ČEKIĆA FAKSIMILA
104.OČEVIDNIK POPRATNICA
105.POPRATNICA ZA OBLO DRVO (Obrazac »P-1«)
106.POPRATNICA ZA PROSTORNO DRVO (Obrazac »P-2«)
107.POPRATNICA ZA OSTALE ŠUMSKE PROIZVODE (Obrazac P-O)
108.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POPRATNICE
109.ZAHTJEV ZA DOZNAKU STABALAZakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (»Narodne novine«, broj 135/14)
110.Obrazac ND
111.OBRAZAC OKFŠZakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, broj 19/15)
112.ZAHTJEV ZA IZRAČUN ŠUMSKE ŠTETEZakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Šumsko – odštetni cjenik (»Narodne novine«, broj 37/15)
113.OČEVIDNIK ŠUMSKIH ŠTETA
114.OBRAZAC OT-IŠZakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (»Narodne novine«, br. 53/06 i 137/08)
115.OBRAZAC OP-IŠ
116.OBRAZAC OS-IŠ
117.Obrazac ŠGO-1Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 92/10)
118.Obrazac ŠGO-2
119.Obrazac ŠGO-3
120.Obrazac ŠGO-4
121.Obrazac ŠGO-5 (Obrazac 0-4)
122.Obrazac ŠGO-6
123.Obrazac ŠGO-7
124.Obrazac ŠGO-8 (Obrazac 0-5)
125.Obrazac ŠGO-9 (Obrazac 0-6)
126.Obrazac ŠGO-10 (Obrazac 0-7)
127.Obrazac ŠGO-11 (Obrazac 0-8)
128.Obrazac ŠGO-12 (Obrazac 0-9)
129.Obrazac ŠGO-13
130.Obrazac ŠGO-14
131.Obrazac ŠGO-15 (Obrazac 0-11)
132.Obrazac ŠGO-16 (Obrazac 0-15)
133.Obrazac ŠGO-17 (Obrazac 0-16)
134.Obrazac ŠGO-18 (Obrazac 0-17)
135.Obrazac ŠGO-19 (Obrazac 0-18)
136.Obrazac ŠGO-20 (Obrazac 0-20)
137.Obrazac 0-1
138.Obrazac 0-2
139.Obrazac 0-3
140.Obrazac 0-10
141.Obrazac 0-12
142.Obrazac 0-13
143.Obrazac 0-14
144.Obrazac 0-19
145.Obrazac S-1
146.Obrazac S-2
147.Obrazac S-3
148.Obrazac PŠ-1
149.Obrazac IDP-1
150.Obrazac IDP-2
151.Obrazac IDP-3
152.Obrazac IDP-4.1
153.Obrazac TO-1
154.Obrazac TO-2
155.Obrazac TO-3
156.ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA (Obrazac SI-1)Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06), Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, br. 74/07 i 15/15)
157.ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA (Obrazac SI-2)
158.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (Obrazac SI-3)
159.Obrazac za određivanje stupnja opasnosti od šumskog požara (Obrazac 1a i 1b)Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 33/14)
160.Obrazac za iskazivanje stupnja opasnosti od šumskog požara (Obrazac 2)
161.Obrazac za motriteljsko-dojavnu službu zaštite od požara (Obrazac 3a)
162.Obrazac o uočenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne službe (obrazac 3b)
163.Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne službe (Obrazac 3c)
164.Obrazac za motriteljsko-dojavnu službu zaštite od požara (Obrazac 4a)
165.Obrazac o uočenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne službe u šumama razvrstanim u i stupanj opasnosti od požara (Obrazac 4b)
166.Obrazac o uočenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne službe u šumama razvrstanim u II, III i IV stupanj opasnosti od požara (obrazac 4c)
167.Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne službe (Obrazac 4d)
168.Obrazac o unutarnjem nadzoru stanja prohodnosti/provoznosti protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumske ceste (obrazac 5)
169.Obrazac ŠP-1Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine«, br. 75/13, 150/14 i 21/17)
170.Obrazac ŠP-2
171.Deklaracija za šumski reprodukcijski materijalZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14), Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal (»Narodne novine«, br. 68/13 i 21/17)
172.Prijava za pregled šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvoziZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14), Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi (»Narodne novine«, br. 91/09 i 21/17)
173.Potvrda o obavljenom pregledu šumskog reprodukcijskog materijala
174.Podaci o šumskom reprodukcijkom materijalu koji se uvozi
175.Obrazac ZUD-ŠRM: ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALAZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14),Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine«, broj 4/11, 58/11 i 21/17)
176.Obrazac ZPD-ŠRM: ZAHTJEV ZA BRISANJEM/PRIJAVOM PROMJENA U UPISNIKU DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
177.Obrazac ZSM-ŠRM: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATAZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14),Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine«, broj 4/11 i 21/17)
178.Obrazac ZURŠSO-ŠRM: ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA
179.Obrazac ZPD-ŠRM: ZAHTJEV ZA BRISANJEM IZ REGISTRA/PRIJAVOM PROMJENA PODATAKA U REGISTRU ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA
180.UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA U KATEGORIJI »POZNATO PODRIJETLO« I »SELEKCIONIRAN«Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14), Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora (»Narodne novine«, broj 4/11)
181.Obrazac ZSM-ŠRM: ZAPISNIK SA STRUČNIM MIŠLJENJEM O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA
182.Obrazac FOI – ŠSO: FENOTIPSKO OCJENJIVANJE I IZMJERA STABALA U POTENCIJALNOM ŠUMSKOM SJEMENSKOM OBJEKTU, S REKAPITULACIJOM
183.Obrazac ZSN- ŠRM: ZAPISNIK O OBAVLJENOM STRUČNOM NADZORU SA STRUČNIM MIŠLJENJEM
184.Obrazac PRS-ŠRM: PRIJAVA SAKUPLJANJA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALAZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14), Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine«, br. 4/11, 42/11 i 21/17)
185.Obrazac ZNS-ŠRM:ZAPISNIK O NADZORU SAKUPLJANJA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
186.Obrazac PRM-ZND: PRIJAVA MIŠLJENJA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA SA ZAPISNIKOM
187.GLAVNA SVJEDODŽBA O ISTOVJETNOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ SJEMENSKIH IZVORA I SJEMENSKIH SASTOJINA
188.GLAVNA SVJEDODŽBA O ISTOVJETNOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ SJEMENSKIH PLANTAŽA I RODITELJSKIH STABALA
189.GLAVNA SVJEDODŽBA O ISTOVJETNOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ KLONOVA I KLONSKIH SMJESA
190.RAČPRIZ – Račun-priznanicaZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
191.ZABUPO – Kartica zabranjena upotreba
192.ZADRŽ – Kartica zadržano
193.PAPOZ – Papirnata oznaka
194.TESTTSE – Test TSE
195.OBRTSE – Obrazac za dostavu uzoraka u svrhu pretrage na TSE
196.PUTKUĆLJUB – Putovnica za kućnog ljubimca
197.LABNAR – Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje
198.SVJED – Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
199.UPISSVJED – Upisnik za svjedodžbe o zdravstvenom stanju
200.RAČPRIZŽIV – Račun-priznanica o veterinarskom pregledu i mjestu otpreme pošiljaka životinja
201.Potvrda o cijepljenju protiv bolesti kvrgave kože
202.IZJODAB – Izjava o odabiru ovlaštene veterinarske organizacije
203.EVIDOBRBR24 – Evidencija o radu valionice
204.HVI III – Kartoni za registraciju pošiljaka u međunarodnom prometu
205.HVI III-a – Računi za graničnu veterinarsku inspekciju
206.RIBAR – Obrazac o podrijetlu proizvoda ribarstva
207.ŠKOLJK – Obrazac o podrijetlu živih školjkaša
208.VJEŽBKNJIŽ – Vježbeničke knjižice
209.UVJERSTRISP – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
210.ZAPSTRISP – Zapisnik o polaganju stručnog ispita
211.KSK-DIV Obrazac za dostavu uzorka divljih svinja na labaratorijsko pretraživanje na klasičnu svinjsku kuguZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
212.BARKOD – Barkod naljepnica za laboratorijske uzorke
213.ZIŠ – Zapisnik o uzimanju uzoraka za ispitivanje školjaka
214.OBRBR27A – serija A Zapisnik o uzimanju uzoraka za analizu rezidua
215.OBRBR28B – serija B Zapisnik o uzimanju uzoraka za analizu rezidua
216.RECLJEKHR – Recept za ljekovitu hranu za životinje
217.HVI 2-1 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA NA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA
218.HVI 3 VC O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PROIZVODA
219.HVI 4 JAR – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ KAZEINSKOG LJEPILA U JUŽNO AFRIČKU REPUBLIKU
220.HVI 4-7 (ENG) VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA POŠILJKU GLODAVACA U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE NAMIJENJENIH ISKLJUČIVO U BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
221.HVI 4-8 VC ZA UVOZ GLODAVACA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U IZRAEL
222.HVI 4-10 VC ZA UVOZ SERUMA PODRIJETLOM OD KOPITARA KOJI SE KORISTE U TEHNIČKE SVRHE UKLJUČUJUĆI FARMAKOLOŠKE, DIJAGNOSTIKU IN VITRO I LABORATORIJSKE REAGENSE, NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU SRBIJU
223.HVI 5 SRBIJA VC ZA UVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA JELENSKE DIVLJAČI U REPUBLIKU SRBIJU
224.HVI 5 CRNA GORA- VC ZA UVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA JELENSKE DIVLJAČI U CRNU GORU
225.HVI 6 SRBIJA VC ZA MESO DIVLJIH SVINJA IZ ULOVA NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
226.HVI 6 CRNA GORA- VC ZA SVJEŽE MESO ULOVLJENIH DIVLJIH SVINJA KOJE SE IZVOZE U CRNU GORU
227.HVI 7 BIH VZS ZA KONJE NAMIJENJENE UVOZU U BIH
228.HVI 7 MAKEDONIJA – VC ZA UVOZ U REPUBLIKU MAKEDONIJU REGISTRIRANIH KOPITARA I KOPITARA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU U SKLADU S ODLUKOM 2004/211/EZ
229.HVI 7 TURSKA VC ZA PRIVREMENI UVOZ REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE I NATJECANJA U REPUBLIKU TURSKU IZ DRŽAVA ČLANICA EU
230.HVI 7 SRBIJA VC ZA ZA UVOZ U REPUBLIKU SRBIJU REGISTRIRANIH KOPITARA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU
231.HVI 7-3 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA NA PODRUČJE REPUBLIKE MAKEDONIJE IZ AUSTRIJE, BJELORUSIJE, HRVATSKE, NOVOG ZELANDA, RUSIJE, UKRAJINE, CRNE GORE I SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA
232.HVI 7-4 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE, NATJECANJE I KULTURNA DOGAĐANJA U REPUBLIKU SRBIJU U RAZDOBLJU KRAĆEM OD 30 DANA
233.HVI 8 SRBIJA VC ZA UVOZ LABORATORIJSKIH UZORAKA U REPUBLIKU SRBIJU
234.HVI 8 MAKEDONIJA VC ZA LABORATORIJSKIH UZORAKA U REPUBLIKU MAKEDONIJU
235.HVI 9 BIH – VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH OVACA I KOZA ZA KLANJE
236.HVI 10 TURSKA VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIS ARIES) I DOMAĆE KOZE (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENE TOVU U REPUBLICI TURSKOJ
237.HVI 11 SRBIJA – VC ZA UVOZ RASPLODNE ILI PROIZVODNE PERADI OSIM BEZGREBENKI U REPUBLIKU SRBIJU
238.HVI 11-1 MAK VC ZA IZVOZ PERADI ZA RASPLOD ILI PROIZVODNJU OSIM PTICA TRKAČICA (BPP)
239.HVI 12 – VC ZA PSE, MAČKE I TVOROVE (OPĆENITO ZA TREĆE ZEMLJE)
240.HVI 12 FILIPINI VC ZA PSE I MAČKE KOJI ULAZE U REPUBLIKU FILIPINI
241.HVI 12 HONG KONG VC ZA PSE I MAČKE NAMIJENJENE IZVOZU U HONG KONG IZ DRŽAVA/MJESTA IZ SKUPINE III
242.HVI 12 JAPAN VC VC ZA PSE, MAČKE, LISICE, RAKUNE ILI TVOROVE NAMIJENJENE UVOZU U JAPAN
243.HVI 12 MAK VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE DOMAĆIH PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA U REPUBLIKU MAKEDONIJU
244.HVI 12 MERCOSUR – VC I DOMAĆE MAČKE KOJI SE ŠALJU U DRŽAVE MERCOSURA (ARGENTINA, BRAZIL, PARAGVAJ, URUGVAJ)
245.HVI 12 JAR – VC ZA IZVOZ REPTILA U JUŽNU AFRIKU IZ DRŽAVA SLOBODNIH OD ENCEFALOMIJELITISA KONJA
246.HVI 12 SRBIJA VC ZA UVOZ PAS, MAČAKA,TVOROVA I NEKOMERCIJONALNO KRETANJE VIŠE OD PET PASA, MAČAKA ILI TVOROVA
247.HVI 12 NIGERIJA – VC ZA PSE I MAČKE KOJE SE OTPREMAJU U NIGERIJU
248.HVI 12-3 BR CERTIFIKAT ZA MAČKE I PSE KOJI SE OTPREMAJU IZ ZEMALJA KOJE NISU ZEMLJE MERCOSURA
249.HVI 12-5 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PTICA KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA NAMIJENJENIH IZVOZU U IZRAEL
250.HVI 12-6 VC ZA UVOZ GLODAVACA U CRNU GORU
251.HVI 12-7 VC DIO A ZA MAČKE I PSE KOJI SE OTPREMAJU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NOVI ZELAND
252.HVI 12-8 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE DOMAĆIH PASA, MAČAKA I VRETICA KOJI ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU
253.HVI 12-9 VC ZA MALE ŽIVOTINJE KOJE ULAZE U SAD
254.HVI 12-11 BIH VC ZA AKVATIČNE ŽIVOTINJE NAMIJENJENE PUTOVANJU U PRATNJI VLASNIKA U BIH
255.HVI 12-12 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PTICA KUĆNIH LJUBIMACA KOJE ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU
256.HVI 13 CRNA GORA – VC ZA UVOZ U CRNU GORU PTICA UZGOJENIH U REGISTRIRANIM UZGAJALIŠTIMA, OSIM DOMAĆE PERADI
257.HVI 13 SRBIJA VC ZA GOLUBOVE NAMIJENJENE PRIVREMENOM IZVOZU I TAKMIČENJU U REPUBLICI SRBIJIZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
258.HVI 13-1- DODATNA JAMSTVA UZ CERTIFIKAT ZA UVOZ PERADI I/ILI PERNATE DIVLJAČI IZ UZGOJA I/ILI DIVLJIH PTICA I DRUGIH PTICA KOJE SE DRŽE ZATVORENE U CRNU GORU
259.HVI 13-13 VC ZA GOLUBOVE I LABUDOVE NAMIJENJENE IZVOZU U IZRAEL
260.HVI 14 SRBIJA VC ZA UVOZ ZEČEVA I KUNIĆA U REPUBLIKU SRBIJU
261.HVI 15 KOSOSVO VC ZA PROIZVODE OD JAJA (EP) NAMIJENJENE UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU KOSOVO
262.HVI 16 BIH VC ZA KONZUMNA JAJA NAMIJENJENA UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
263.HVI 16-5 BIH – VC ZA PROIZVODE OD JAJA NAMIJENJENE IZVOZU U BIH
264.HVI 16-6 MAK VC ZA PROIZVODE OD JAJA NAMIJENJENE IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU
265.HVI 16-7 SRB VC ZA PROIZVODE OD JAJA (EP)
266.HVI 16-8 CG VC ZA JAJA NAMIJENJENA IZVOZU U CRNU GORU
267.HVI 16-9 SRB VC ZA JAJA NAMIJENJENA IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
268.HVI 17 KOSOVO – VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠE (ARTIODACTYLA), PORODICE JELENA (CERVIDAE) NAMIJENJENE UVOZU U KOSOVO
269.HVI 17-11 BIH VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠA (ARTIODACRYLA), PORODICE JELENA (CERVIDAE) NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
270.HVI 17-12 BIH VC ZA MUFLONE (OVIS MUSIMON) NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
271.HVI 17-15 VC ZA IZVOZ MAJMUNA IZ RH U IZRAEL
272.HVI 18 ENG, SLO, MAĐ VZS ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENE ŽIVOTINJSKE PROIZVODE (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
273.HVI 18 A SLO, ITA POTVRDA – PRILOG UZ HVI 18 (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
274.HVI 18-1 VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE) ZA SRBIJU
275.HVI 18-2 MAK VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
276.HVI 18-3 ALBANIJA VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
277.HVI 19 REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA VC ZA IZVOZ MLIJEKA I PROIZVODA NA BAZI MLIJEKA NAMIJENJENIH HRANIDBI ŽIVOTINJA U REPUBLIKU JUŽNU AFRIKU
278.HVI 19 BIH VC ZA IZVOZ U BIH MLIJEKA, PROIZVODA NA BAZI MLIJEKA I PROIZVODA DOBIVENIH OD MLIJEKA KOJI NISU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI
279.HVI 20 AUSTRALIJA VC ZA IZVOZ TERMIČKI OBRAĐENOG (UKLJUČUJUĆI PASTERIZIRANOG) I TERMIČKI NE OBRAĐENOG SIRA I MASLACA
280.HVI 20 FRANCUSKA POLINEZIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU IZ HRVATSKE U FRANCUSKU POLINEZIJU
281.HVI 20 GCC VC ZA IZVOZ MLIJEKA I PROIZVODE OD MLIJEKA U DRŽAVE PERZIJSKOG ZALJEVA (GCC)
282.HVI-20 RUSIJA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
283.HVI 20 JAR- VC ZA IZVOZ MLIJEKA I PROIZVODA OD MLIJEKA U JUŽNU AFRIKUZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
284.HVI-20 SAD VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SAD
285.HVI 20 KAZAHSTAN – VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE IZVOZE IZ HRVATSKE U CARINSKO PODRUČJE CARINSKE UNIJE, REPUBLIKE BJELORUSIJE, REPUBLIKE KAZAHSTAN I RUSKE FEDERACIJE
286.HVI-20 BIH RM VC ZA IZVOZ U BIH SIROVOG MLIJEKA ZA DALJNJU PRERADU
287.HVI-20 BIH RMP VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD SIROVOG MLIJEKA
288.HVI 20 BIH HTB VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD PASTERIZIRANOG MLIJEKA
289.HVI-20 BIH HTC VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD STERILIZIRANOG MLIJEKA
290.HVI-20 MAROKO VC ZA UVOZ U KRALJEVINU MAROKO MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
291.HVI 20 HTB CRNA GORA – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLA ZA PREHRANU LJUDI NAMJENJENJENIH IZVOZU U CRNU GORU
292.HVI 20 HTC CRNA GORA – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI I NAMIJENJENIH UVOZU U CRNU GORU
293.HVI 20 UKRAJINA – VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU
294.HVI 20 NOVI ZELAND VC ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA PREHRANU LJUDI IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA NOVI ZELAND
295.HVI 20 PERU – VC ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE ZA REPUBLIKU PERU
296.HVI 20 TURSKA – VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MLIJEKA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U REPUBLIKU TURSKU
297.HVI-20-1 (SRB, ENG) VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO, PROIZVODE OD TERMIČKI OBRAĐENOG MLIJEKA ILI TERMIČKI OBRAĐENE PROIZVODE OD MLIJEKA I PROIZVODE OD MLIJEKA NAMIJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU – IZMJENA
298.HVI 20-10 VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU U AUSTRALIJUZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
299.HVI 20-12 ALBANIJA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU U ALBANIJU
300.HVI 20-15 AZERBEJĐ VZS ZA MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA NAMIJENJENE IZVOZU U AZERBEJĐAN
301.HVI 20-16 HTB KOSOVO VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI IZ DRŽAVA NAVEDENIH U STUPCU B DODATKA I. OVE UREDBE NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
302.HVI 20-17 HTC KOSOSVO VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI IZ DRŽAVA ILI NJIHOVIH DIJELOVA NAVEDENIH U STUPCU C DODATKA I. OVE UREDBE NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
303.HVI 20-18 HTB MAKEDONIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U STUPCU B DIJELU VII. DODATKA VI. PRAVILNIKA* ILI ISTOVRIJEDNOM STUPCU B DODATKA I. UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU – IZMJENA 12. 9. 2013.
304.HVI 20-18 HTC MAKEDONIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DJELOVA KOJI SU ODOBRENI U STUPCU C DIJELU VII. DODATKA VI. PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOM STUPCU C DODATKA I. UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU – IZMJENA 12. 9. 2013.
305.HVI 20-18 RM VC ZA SIROVO MLIJEKO, IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U DODATKU 6 DIJELU 7 STUPCU A PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOG STUPCA A DODATKA I UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENO DALJNJOJ PRERADI U REPUBLICI MAKEDONIJI PRIJE UPOTREBE ZA PREHRANU LJUDI – IZMJENA 14. 12. 2011.
306.HVI20-18 RMP VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, DOBIVENE OD SIROVOG MLIJEKA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U DODATKU 6 DIJELU 7 STUPCU A PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOG STUPCA A DODATKA I UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU – IZMJENA 14. 12. 2011.
307.HVI 20-19 VC ZA IZVOZ MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE – (ZA SINGAPUR, ANGOLU, OBALU BJELOKOSTI, GABON, KAMERUN, MALEZIJU, UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE, LIBIJU)
308.HVI 21 FENJ VSS ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI (ZA BIH)
309.HVI 21 BIH VC ZA UVOZ PROIZVODA OD MESA I OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA U BIH
310.HVI 21 LIBANON VC ZA IZVOZ U LIBANON MESA I PRERAĐENIH PROIZVODA OD MESA GOVEDA, OVACA, KOZA I SVINJA
311.HVI 21 SRBIJA – VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA U REPUBLIKU SRBIJU
312.HVI 21 CRNA GORA VC ZA ODREĐENE PROIZVODE OD MESA I OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA NAMIJENJENE OTPREMI U CRNU GORU
313.HVI 21 KOSOVO VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUCA, MJEHURA I CRIJEVA U REPUBLIKU KOSOVO IZMJENA
314.HVI 21 – 1 BIH – DODATNA JAMSTVA UZ CERTIFIKAT ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA GOVEDA I PROIZVODA KOJI SADRŽE MESO GOVEDA U BOSNU I HERCEGOVINU
315.HVI 21-2 (UKR, ENG) VZS ZA MESO I PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU
316.HVI 21-3 (ENG) VZS ZA PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE IZVOZU NA KOSOVO
317.HVI 21-5 MAK VC ZA MESNE PRIPRAVKE ZA OTPREMU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
318.HVI 21-6 MAK VC ZA PROIZVODE OD MESA/OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU
319.HVI 21-7 VC ZA POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI KOJE SE PROVOZE PREKO PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE
320.HVI 22 BIH – VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU SVJEŽEG MESA, IZNUTRICA I DRUGIH PROIZVODA KLANJA OVACA I KOZA
321.HVI 22 CRNA GORA VC ZA MESO OVACA I KOZA NAMIJENJENO IZVOZU U CRNU GORU
322.HVI 22 SRBIJA VC ZA SVJEŽE MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO DOMAĆIH OVACA (OVIS ARIES) I DOMAĆIH KOZA (CAPRA HIRCUS)
323.HVI 23 RUSIJA VC ZA IZVOZ PRIRODNOG MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJE CARINSKE UNIJE BJELORUSIJE, KAZAHSTANA I RUSKE FEDERACIJE
324.HVI 23 BIH VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU MEDA I DRUGIH PROIZVODA OD MEDA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
325.HVI 23 SINGAPUR – VC ZA IZVOZ MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANU LJUDI IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SINGAPUR
326.HVI 23-3 VC ZA MED I DRUGE PROIZVODE PČELARSTVA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
327.HVI 23-5 KOSOVO VC ZA UVOZ U REPUBLIKU KOSOVO/MED
328.HVI 23-6 VC ZA UVOZ MEDA I OSTALIH PČELINJIH PROIZVODA NAMIJENJENIH IZLOŽBI APIMONDIA 2011. (R. ARGENTINA)
329.HVI 24-4 AUSTRALIJA VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO GOVEĐE MESO I PROIZVODE OD GOVEĐEG MESA STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI
330.HVI 24-5 AUSTRALIJA – DODATAK VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA TERMIČKI OBRAĐENO GOVEĐE MESO I PROIZVODE OD GOVEĐEG MESA STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI
331.HVI 25 BIH VC ZA MESO KOPITARA NAMIJENJENO UVOZU U BIH
332.HVI 26 BIH VC ZA UVOZ MESA PERADI U BIH
333.HVI 26 ALBANIJA VC ZA IZVOZ MESA PERADI U RAPUBLIKU ALBANIJU
334.HVI 26 TAJLAND VC ZA SVJEŽE MESO PERADI I PROIZVODE OD MESA PERADI NAMIJENJENE IZVOZU U TAJLAND
335.HVI 26 CU VC ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD PERADI NAMIJENJENE IZVOZU IZ EU U CARINSKU UNIJU
336.HVI 26 CRNA GORA – VC ZA MESO PERADI NAMJENJENO IZVOZU U CRNU GORU
337.HVI 26 HONG KONG – VC ZA IZVOZ PRERAĐENIH PROIZVODA OD MESA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U HONG KONG
338.HVI 26 AZERBAJDŽAN – VC ZA IZVOZ MESA PERADI U REPUBLIKU AZERBEJDŽANZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
339.HVI 26-1 VC ZA MESO PERADI NAMJENJEN O IZVOZU NA KOSOVO
340.HVI 26-3 VC ZA SMRZNUTE PILEĆE NOGE NAMIJENJENE IZVOZU U VIJETNAM
341.HVI 26-5 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SOCIJALISTIČKU REPUBLIKU VIJETNAM
342.HVI 26-6 VC ZA SVJEŽE MESO PERADI I PROIZVODE OD MESA PERADI NAMIJENJENE IZVOZU U HONG KONG
343.HVI 26-7 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ RH U HONG KONG
344.HVI 26-8 VC ZA SVJEŽE MESO PERADI (ZA LIBERIJU)
345.HVI 26-9 VC ZA MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
346.HVI 26-10 VC ZA IZVOZ MESA GOVEDA I PROIZVODA OD MESA GOVEDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U HONG KONG
347.HVI 26-11 VC ZA IZVOZ MESA GOVEDA I PROIZVODA OD MESA GOVEDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU OBALA BJELOKOSTI
348.HVI 26-12 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU ANGOLUZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
349.HVI 26-13 VC ZA MLJEVENO MESO I STROJNO OTKOŠTENO MESO PERADI (POU-MI/MSM) NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
350.HVI 26-14 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU GANU
351.HVI 26-15 SRB VC ZA MESO PERADI I STROJNO OTKOŠTENO MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
352.HVI 26-16 KATAR VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA DOMAĆE PERADI IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVU KATAR
353.HVI 26 – 17 DODATNA JAMSTVA UZ CERTIFIKAT ZA UVOZ MESA/JAJA PERADI ILI PERNATE DIVLJAČI IZ UZGOJA ILI DIVLJIH PTICA
354.HVI 27 ALBANIJA VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U ALBANIJU
355.HVI 27 BIH VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI-04.03.14.
356.HVI 27 CRNA GORA VC ZA IZVOZ U CRNU GORU PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
357.HVI 27 MAROKO VC ZA IZVOZ U KRALJEVINU MAROKO PROIZVODA RIBARSTVA ILI AKVAKULTURE NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
358.HVI 27 TURSKA – VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U REPUBLIKU TURSKU
359.HVI 27 GCC – VC ZA IZVOZ U ZEMLJE ČLANICE GCC-A PROIZVODA OD ŽIVOTINJA AKVAKULTURE (RIBE I PROIZVODE RIBARSTVA, UKLJUČUJUĆI MEKUŠCE, RAKOVE I BODLJIKAŠE)
560.HVI 27-1 VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
361.HVI 27-3 RUSIJA VC ZA RIBU I PLODOVE MORA (PROIZVODE RIBARSTVA) TE NJIHOVE PRERAĐENE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
362.HVI 27-4 VC ZA UVOZ U CRNU GORU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I NJIHOVIH PROIZVODA NAMIJENJENIH DALJNJOJ PRERADI, OTPREMNIM CENTRIMA I CENTRIMA ZA PROČIŠĆAVANJE TE SLIČNIM POGONIMA PRIJE PREHRANE LJUDI
363.HVI 27-6 BIH VC ZA ŽIVE SLATKOVODNE RIBE IZ PORODICE ŠARANA NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
364.HVI 27-7/ MAK VC ZA PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
365.HVI 27-9 (SR,ENG) VC ZA RIBU I PROIZVODE OD RIBE NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
366.HVI 27-10 VC ZA PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU KOSOVO
367.HVI 27-14 VC ZA RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NARODNU REPUBLIKU KINU
368.HVI 27-15 UKRAJINA VC ZA RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU
369.HVI 28 ALBANIJA VC ZA DOMAĆE SVINJE NAMIJENJENE KLANJU ODMAH NAKON UVOZA U ALBANIJU
370.HVI 28 CG VC ZA IZVOZ SVINJA ZA KLANJE U CRNU GORU
371.HVI 28 GRUZIJA VC ZA IZVOZ SVINJA ZA KLANJE U GRUZIJU
372.HVI 28 SRBIJA – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU DOMAĆIH SVINJA ZA KLANJE
373.HVI 28 MOLDAVIJA – VC ZA DOMAĆE SVINJE ZA UZGOJ I PROIZVODNJU NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU MOLDAVIJU
374.HVI 28-5 MAKEDONIJA VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠA (ARTIODACTYLA) (OSIM ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BIZON (BISON) I BIVOL (BUBALUS) I NJIHOVE KRIŽANCE), KOZE (CAPRA HIRCUS), SVINJA (SUIDAE) I PEKARIJA (TAYASSUIDAE) TE PORODICA NOSOROGA (RHINOCEROTIDAE) I SLONOVA (ELEPHANTIDAE)
375.HVI 28-7 MAK VC ZA DOMAĆE SVINJE (SUS SCROFA) NAMIJENJENE UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI NAKON UVOZA (POR-X)
376.HVI 28-8 MAK VC ZA SVJEŽE MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO DOMAĆIH SVINJA (SUS SCROFA) ZA OTPREMU U REPUBLIKU MAKEDONIJU (POR)
377.HVI 28-9 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA TOV I RASPLOD U CRNU GORU
378.HVI 28-10 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U EGIPAT
379.HVI 28-11 VC ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA DOMAĆIH SVINJA, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, U REPUBLIKU SRBIJU
380.HVI 28-12 CG VC ZA IZVOZ U CRNU GORU SVJEŽEG MESA SVINJA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI
381.HVI 28-14 TUR VC ZA DOMAĆE OVNOVE (OVIS ARIES) I JARČEVE (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENE KLANJU U REPUBLICI TURSKOJ
382.HVI 29 BIH VC ZA UVOZ MESA DOMAĆIH SVINJA U BOSNU I HERCEGOVINU
383.HVI 29 NOVI ZELAND VC ZA IZVOZ MESA SVINJA ZA PREHRANU LJUDI IZ EUROPSKE UNIJE NA NOVI ZELAND
384.HVI 29 OBALA BJELOKOSTI – VC ZA IZVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU OBALA BJELOKOSTI
385.HVI 30 BIH – VC ZA ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMIJENJENA UVOZU U BIH
386.HVI 30 ALBANIJA – VC ZA IZVOZ CRIJEVA U ALBANIJU
387.HVI 30 CRNA GORA – VC ZA ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMIJENJENA IZVOZU U CRNU GORU
388.HVI 30 SRBIJA – VC ZA OBRAĐENA CRIJEVA NAMIJENJENA IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
389.HVI 31 (ENG, TUR) – VZS ZA NETRETIRANU OVČJU VUNU NAMIJENJENU OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU
390.HVI 31 SRBIJA – VC ZA ZA IZVOZ NEOBRAĐENE VUNE U SRBIJU
391.HVI 31-2 – VC ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE INDUSTRIJSKOJ UPORABI
392.HVI 31-3 VC ZA NEOBRAĐENU VUNU OVACA (ZA TREĆE ZEMLJE, INDIJA)
393.HVI 32-1 SRBIJA – VC ZA OBRAĐENE KOŽE PAPKARA I KOPITARA NAMIJENJENE UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
394.HVI 32 GANA – VC ZA IZVOZ KOŽA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U GANU
395.HVI 32 BIH – VC ZA UVOZ OBRAĐENIH KOŽA U BOSNU I HERCEGOVINU
396.HVI 32 INDONEZIJA – VC ZA IZVOZ KOŽA U INDONEZIJU
397.HVI 32 INDIJA – VC ZA UVOZ KOŽA U INDIJU
398.HVI 32 KINA – VC ZA KOŽE GOVEDA I OVACA NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NARODNU REPUBLIKU KINU
399.HVI 32 KANADA – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE NAMIJENJENE IZVOZU U KANADUZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
400.HVI 32-A SRB – VC ZA IZVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNJU KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI
401.HVI 32 B – VC ZA IZVOZ PRERAĐENIH ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA MATERIJALA KATEGORIJE 3
402.HVI 32 C SRB – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU PRERAĐENIH ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA PODRIJETLOM OD NEPREŽIVAČA KOJE NISU ZA PREHRANU LJUDI, UKLJUČUJUĆI I MJEŠAVINE I PROIZVODE, OSIM ONIH U HRANI ZA KUĆNE LJUBIMCE, NAMIJENJENE ZA OTPREMU ILI ZA PROVOZ (1) KROZ REPUBLIKU SRBIJU
403.HVI 32-3B TAI – VC ZA IZVOZ TRETIRANIH GOVEĐIH KOŽA IZ REPUBLIKE HRVATSKE (ZA TAJLAND)
404.HVI 32-6 – ENG,TUR – VZS ZA TRETIRANE KOŽE PAPKARA NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU
405.HVI 32-16 – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I PAPKARA KOJI SADRŽE SAMO KOSTI, ROGOVE, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE, KOŽU, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU
406.HVI 32-18 BIH – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I UNGULATA KOJI SADRŽE KOSTI, ROGOVE, KOPITA, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE, KOŽE ILI KRZNA NAMIJENJENE UVOZU U BIH
407.HVI 33 ENG, MAĐ POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU
408.HVI 33 CRNA GORA – VZS ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU IZVOZU U CRNU GORU
409.HVI 33 GRUZIJA – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU GRUZIJU
410.HVI 33 KOSOVO – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
411.HVI 33 SRBIJA – VC ZA RIBLJE ULJE KOJE NIJE NAMJENJENO PREHRANI LJUDI VEĆ PREHRANI ŽIVOTINJA ILI U DRUGE SVRHE IZVAN LANCA HRANE ZA ŽIVOTINJE, NAMJENJENOG OTPREMI U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
412.HVI 33 TURSKA – VC ZA DODATKE HRANI ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU TURSKU
413.HVI 33-1 BIH – VZS ZA RIBLJE BRAŠNO NAMIJENJENO IZVOZU U BIH
414.HVI 33-2 – VETERINARSKA POTVRDA ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE – ZA ALBANIJU
415.HVI 33-4 – VZS ZA PREDMJEŠAVINE ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE NAMIJENJENE IZVOZU NA KOSOVO
416.HVI 33-5 MAK – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
417.HVI 33-8 – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA NE SADRŽI SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
418.HVI 33-9 -VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
419.HVI 33-10 – VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
420.HVI 33-12 – VC ZA IZVOZ HRANE ZA ŽIVOTINJE I DODATAKA HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG PODRIJETLA U UKRAJINU
421.HVI 34 MAKEDONIJA VC ZA MLIJEKO, PROIZVODE NA OSNOVI MLIJEKA I PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KOJI NISU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI ZA OTPREMU U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU
422.HVI 34 SRBIJA – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
423.HVI 34-1 SRBIJA – VC ZA MLIJEKO, PROIZVODE NA BAZI MLIJEKA I PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KOJI NISU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI ZA OTPREMU U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU SRBIJU
424.HVI 34-2/1C – GARANCIJA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU ŽVAKALICA ZA PSE NAMIJENJENIH IZVOZU U IZRAEL
425.HVI 34-2/2C – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE KOJE SADRŽE SASTOJKE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE IZVOZU U IZRAEL
426.HVI 35 BIH – VC ZA DOMAĆA GOVEDA (UKLJUČUJUĆI BUBALUS I BIZON VRSTE I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMIJENJENA NEPOSREDNOM KLANJU NAKON UVOZA U BOSNU I HERCEGOVINU
427.HVI 35 LIBANON – VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE IZ HRVATSKE U LIBANON – OBAVEZNO GA MORA PRATITI HVI 35-8 LIBANON I 35-9 LIBANON
428.HVI 35-1 BIH – DODATNA JAMSTVA O MJERAMA NADZORA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA U POGLEDU BOLESTI KVRGAVE KOŽE UZ CERTIFIKAT ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U BOSNU I HERCEGOVINU
429.HVI 35-2 KOSOVO – VS ZA DOMAĆA GOVEDA ZA KLANJE NAMIJENJENA IZVOZU NA KOSOVO
430.HVI 35-4 – VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U CRNU GORU
431.HVI 35-4A – DODATAK UZ CERTIFIKAT 35-4 DODATNI UVJETI ZA UVOZ GOVEDA ZA KLANJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE U CRNU GORU
432.HVI 35-5 – VC ZA DOMAĆA GOVEDA (BOS TAURUS, BISON BISON, BUBALUS BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMIJENJENIH KLANJU NAKON UVOZA ZA R. MAKEDONIJU
433.HVI 35-6 – VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U LIBIJU
434.HVI 35-7 – VC ZA DOMAĆA GOVEDA NAMIJENJENA KLANJU NAKON UVOZA (SRBIJA)
435.HVI 35-8 LIBANON DODATNA POTVRDA ZA UVOZ PREŽIVAČA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U LIBANON
436.HVI 35-9 LIBANON DODATNA POTVRDA ZA UVOZ U LIBNON PREŽIVAČA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
437.HVI 36 ALBANIJA – VC ZA IZVOZ SJEMENA BIKOVA U ALBANIJU
438.HVI 36 EGIPAT – VC ZA SJEME BIKOVA NAMJENJENO IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU EGIPAT
439.HVI 36 RUSIJA – VC ZA SJEME GOVEDA NAMIJENJENO ZA IZVOZ IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
440.HVI 36 SRBIJA – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU SJEMENA BIKOVA
441.HVI 36-2 BIH – VC ZA SJEME BIKOVA NAMIJENJENO UVOZU U BIH
442.HVI 36-3 – VC ZA IZVOZ SJEMENA BIKOVA U CRNU GORU
443.HVI 36-5 – VC ZA IZVOZ SJEMENA NA KOSOVO
444.HVI 36-6 MAKEDONIJA – VC ZA UVOZ I PROVOZ SJEMENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDO KOJE JE OTPREMLJENO IZ CENTRA ZA SAKUPLJANJE SJEMENA
445.HVI 36-8 TURSKA – VC ZA SJEME DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA ZA IZVOZ IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U REPUBLIKU TURSKU
446.HVI 36-9 TURSKA – VC ZA SJEME DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA SAKUPLJENO, OBRAĐENO I USKLADIŠTENO PRIJE 31. PROSINCA 2004. ZA IZVOZ IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U REPUBLIKU TURSKU
447.HVI 37 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH SVINJA ZA KLANJEZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
448.HVI 38 RUSIJA – VC ZA MESO SVINJA I SIROVE MESNE PRIPRAVKE NAMIJENJENE IZVOZ IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
449.HVI 38-3 – VC ZA GOTOVE PREHRAMBENE PROIZVODE KOJI SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENIH IZVOZU U KAZAHSTAN
450.HVI 39 BIH – VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH OVACA I KOZA NAMIJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI
451.HVI 39 TURSKA – VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIES ARIES) I DOMAĆE KOZE (CAPRA HIRCUS) ZA RASPLOD NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU TURSKU
452.HVI 39 SRBIJA – VC ZA IZVOZ OVACA I KOZA ZA RAS­PLOD U REPUBLIKU SRBIJU
453.HVI 39 CRNA GORA – VC ZA IZVOZ U CRNU GORU DOMAĆIH OVACA I KOZA NAMIJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI
454.HVI 39 KOSOVO – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU KOSOVO DOMAĆIH OVACA (OVIS ARIES) I DOMAĆIH KOZA (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI
455.HVI 40 – CERTIFIKAT O SLOBODNOJ PRODAJI ZA IZVOZ U DRŽAVE KOJE NISU ČLANICE EU – HRANA ILI HRANA ZA ŽIVOTINJE
456.HVI 41 – VETERINARSKI CERTIFIKAT – 13.05.13. (općeniti certifikat o sigurnosti proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla + garancije za slinavku i šap)
457.HVI 42 CU – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ TROFEJA U CARINSKO PODRUČJE CARINSKE UNIJE REPUBLIKE BJELORUSIJE, REPUBLIKE KAZAHSTANA I RUSKE FEDERACIJE
458.HVI 42 JAR – VC ZA IZVOZ TROFEJA U JUŽNOAFRIČKU REPUBLIKU
459.HVI 42 MAKEDONIJA – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE I DRUGE PREPARATE PTICA I PAPKARA KOJI SADRŽE SAMO KOSTI, ROGOVE, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE ILI KOŽU, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ (2) REPUBLIKU MAKEDONIJU
460.HVI 42 SRBIJA – ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA OBRAĐENEN LOVAČKE TROFEJE I DRUGE PREPARATE PTICA, PAPKARA I KOPITARA, KOJI SE SASTOJE SAMO OD KOSTI ROGOVA, PAPAKA, KOPITA, KANDŽI, ROGOVLJA, ZUBI ILI KOŽE NAMIJENJENE OTPREMI U SRBIJU ILI PROVOZU KROZ SRBIJU
461.HVI 43 BIH – VC ZA UVOZ PRERAĐENE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE U BOSNU I HERCEGOVINU
462.HVI 43 KOSOVO – VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
463.HVI 43 MAKEDONIJA – VC ZA IZVOZ U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU PRERAĐENE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE OSIM KONZERVIRANE
464.HVI 43 CRNA GORA – VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU OTPREMI U/ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU
465.HVI 44A USA – VC ZA PROIZVODE OD MESA -PASTERIZIRANI
466.HVI 44B USA – VC ZA PROIZVODE OD MESA -STERILIZIRANI
467.HVI 44-1 USA (ENG) – VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE
468.HVI 44-2 USA (ENG) – VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – DEHIDRIRANE JUHE – PERAD (DO 2%)
469.HVI 44-3 USA (ENG) – VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – BUJON KOCKE
470.HVI 44-4 – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU PROIZVODA KOJI U SVOM SASTAVU SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
471.HVI 44-5 USA – VC ZA IZVOZ U SAD PROIZVODA KOJI U SVOM SASTAVU SADRŽE MESO SVINJA, JAJA ILI MLIJEKO – DODACI JELIMA I KONCENTRATI JUHA
472.HVI 44-6 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU PODRIJETLOM OD GOVEDA
473.HVI 44-7 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU PODRIJETLOM OD GOVEDA
474.HVI 44-8 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU
475.HVI 44-9 USA – VC ZA IZVOZ U SAD PRAZNIH TVRDIH ŽELATINOZNIH KAPSULA
476.HVI 44-10 USA – VC ZA SMRZNUTE PROIZVODE OD TIJESTA I SLADOLED KOJI SADRŽE PROIZVODE OD JAJA I/ILI MLIJEKA (PODRIJETLOM OD PERADI I GOVEDA), A NAMIJENJENI SU UVOZU U SAD
477.HVI 44-11 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE MAGNEZIJ STEARAT PODRIJETLOM OD GOVEDA
478.HVI 44-12 JUŽNA KOREJA – VC ZA SMRZNUTE PROIZVODE OD TIJESTA I SLADOLED KOJI SADRŽE PROIZVODE OD JAJA I/ILI MLIJEKA, A NAMIJENJENI SU UVOZU U REPUBLIKU KOREJU
479.HVI 44-13 USA – VC ZA DODATKE JELIMA, MJEŠAVINE I KONCENTRATE ZA JUHE KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE MESO PERADI I/ILI JAJA U PRAHU (PROIZVODI PODRIJETLOM OD PERADI), A NAMIJENJENI SU UVOZU U SAD
480.HVI 44-14 USA – VC ZA IZVOZ U SAD PRAZNIH TVRDIH ŽELATINSKIH KAPSULA (PODRIJETLOM OD GOVEDA I/ILI SVINJA)
481.HVI 44-15 USA – VC ZA MESO I MESNE PROIZVODE
482.HVI 45 BIH – VC ZA UVOZ KONZERVIRANE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE U BOSNU I HERCEGOVINU
483.HVI 45 CRNA GORA – VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU OTPREMI U/ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU
484.HVI 46 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
485.HVI 47 MAKEDONIJA – VC ZA MAST ILI TOPLJENE MASTI NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI ZA IZVOZ U REPUBLIKU MAKEDONIJU
486.HVI 47 SRBIJA – VC ZA TOPLJENE MASTI KOJE NISU ZA PREHRANU LJUDI VEĆ ZA HRANIDBU ŽIVOTINJA, A NAMIJENJENE SU OTPREMI U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
487.HVI 47 BIH VC – ZA IZVOZ ŽIVOTINJSKE MASTI I ČVARAKA OD DOMAĆIH GOVEDA ILI OVACA ILI KOZA ILI SVINJA U BOSNU I HERCEGOVINU
488.HVI 48 (ENG, FRA) – VZS SLUŽBENE INSPEKCIJE ZA MESO ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA U KANADU
489.HVI 50 SRBIJA – VC ZA UVOZ MESA KUNIĆA IZ UZGOJA (RM)
490.HVI 51 AUSTRALIJA – VC ZA IZVOZ KONZERVI SVINJSKOG MESA U AUSTRALIJUZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
491.HVI 51-1 AUSTRALIJA – VS ZA MESO I PROIZVODE OD MESA PERADI
492.HVI 53 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU JAJA ZA VALENJE PERADI, OSIM BEZGREBENKI -11.03.14.
493.HVI 53 SRBIJA – VC ZA IZVOZ JAJA ZA VALENJE PERADI, OSIM BEZGREBENKI, U REPUBLIKU SRBIJU
494.HVI 53 UKRAJINA – VC ZA IZVOZ JAJA ZA VALENJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE U UKRAJINU
495.HVI 55 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU PERADI ZA KLANJE OSIM BEZGREBENKI SRP
496.HVI 55-4 – UVJETI UVOZA REPUBLIKE SRBIJE ZA DOMAĆU PERAD ZA KLANJE
497.HVI 56 BIH – VC ZA PERAD ZA UZGOJ ILI PROIZVODNJU, OSIM BEZGREBENKI, NAMIJENJENU UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINUZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
498.HVI 57 BIH – VC ZA UVOZ JEDNODNEVNIH PILIĆA, OSIM BEZGREBENKI, U BOSNU I HERCEGOVINU
499.HVI 58 SRBIJA – VC ZA IZVOZ JEDNODNEVNIH PILIĆA U REPUBLIKU SRBIJU
500.HVI 59 AUSTRALIJA – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U AUSTRALIJU
501.HVI 58-2 – VC ZA JEDNODNEVNE PILIĆE, OSIM BEZGREBENKI NAMIJENJENE OTPREMI NA KOSOVO
502.HVI 59 TAJLAND – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U TAJLAND
503.HVI 60 TURSKA – VC ZA PRERAĐENE ŽIVOTINJSKE BJELANČEVINE KOJE NISU NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE I PROIZVODE, OSIM HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE, KOJI SADRŽE TAKVE BJELANČEVINE, NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU
504.HVI 61 – CERTIFIKAT ZA OTPREMU DJEČJE HRANE KOJA SADRŽI MLIJEČNE KOMPONENTE U NJEMAČKU
505.HVI 63 BIH – VC ZA ŽIVOTINJE ZA ZOO VRTOVE ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU
506.HVI 63 IZRAEL – VC ZA IZVOZ MESOJEDA IZ ZOO VRTOVA U IZRAEL – 16.01.2017.
507.HVI 63 SRBIJA – VC ZA PTICE IZ ZOO VRTOVA NAMIJENJENE OTPREMI IZ EU DRŽAVA ČLANICA U REPUBLIKU SRBIJU
508.HVI 63 MAKEDONIJA – ZOO VC ZA UVOZ MORSKIH LAVOVA U REPUBLIKU MAKEDONIJU
509.HVI 64 SRBIJA – VC ZA IZVOZ PAPKARA IZ ZOO VRTOVA U RAPUBLIKU SRBIJU
510.HVI 66 SRBIJA – VC ZA UVOZ MESNIH PRIPRAVAKA U REPUBLIKU SRBIJU
511.HVI 67 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH SVINJA NAMIJENJENIH TOVU I/ILI RASPLOD
512.HVI 67 SRBIJA – VC ZA IZVOZ SVINJA ZA RASPLOD I/ILI TOV U REPUBLIKU SRBIJU
513.HVI 68 BIH – VC ZA DOMAĆA GOVEDA (UKLJUČUJUĆI BUBALUS I BIZON VRSTE I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMIJENJENA RASPLODU I/ILI TOVU NAKON UVOZA U BIH
514.HVI 68 KOSOVO – VC ZA DOMAĆA GOVEDA NAMIJENJENA RASPLODU I/ILI TOVU NAKON UVOZA U REPUBLIKU KOSOVO
515.HVI 68 SRBIJA – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU DOMAĆIH GOVEDA ZA UZGOJ/PROIZVODNJU
516.HVI 69 BIH – VC ZA UVOZ MESA DOMAĆIH GOVEDA U BOSNU I HERCEGOVINU
517.HVI 69 ALBANIJA – VC ZA UVOZ SVJEŽEG MESA GOVEDA (BOV) U REPUBLIKU ALBANIJU
518.HVI 69 CRNA GORA- VC ZA IZVOZ U CRNU GORU SVJEŽEG MESA GOVEDA UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO, DOMAĆIH GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE (BISON I BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) (BOV)
519.HVI 69 CU – VC ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD GOVEDA NAMIJENJENE ZA IZVOZ IZ EU U CARINSKU UNIJU
520.HVI 69 KOSOVO – VC ZA UVOZ U REPUBLIKU KOSOVO SVJEŽEG MESA GOVEDA
521.HVI 69 -1 – VC ZA SVJEŽE MESO GOVEDA NAMJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
522.HVI 69-1 BIH – DODATNA JAMSTVA ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA PODRIJETLOM OD GOVEDA U BOSNU I HERCEGOVINU
523.HVI 69-3 MAK – VC ZA SVJEŽE MLJEVENO MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVANO MESO, DOMAĆIH GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BISOM I BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) (BOV) NAMIJENJENO OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU
524.HVI 69-4 NZ – VC, PODACI O SIGURNOSTI HRANE, ZA MESO GOVEDA I PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE IZVOZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA NOVI ZELAND
525.HVI 69-5 CG – VC ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA GOVEDA U CRNU GORU
526.HVI 70 SRBIJA – CERTIFIKAT O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA UVOZ U REPUBLIKU SRBIJU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE NAMIJENJENE UZGOJU, OBNAVLJANJU POPULACIJE, SPORTSKO-KOMERCIJALNOM RIBOLOVU I OTVORENIM UKRASNIM OBJEKTIMA
527.HVI 70 IZRAEL – VC ZA IZVOZ ŽIVE RIBE I GAMETA U IZRAEL
528.HVI 70 CRNA GORA – VC ZA UVOZ U CRNU GORU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE ZA UZGOJ, PONOVNO POLAGANJE, ORGANIZIRANO PORIBLJAVANJE RIBOLOVNIH VODA U SVRHU REKREATIVNOG RIBOLOVA TE ZA OTVORENE OBJEKTE ZA UKRASNE ŽIVOTINJE ILI OBNAVLJANJE POPULACIJE
529.HVI 70 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU RIBE, RIBLJE MLAĐI I IKRE
530.HVI 71 BIH – VC ZA UVOZ KOLAGENA ZA PREHRANU LJUDI U BOSNU I HERCEGOVINU
531.HVI 72 BIH – VC ZA UVOZ ŽELATINE ZA PREHRANU LJUDI U BOSNU I HERCEGOVINU
532.HVI 73-1 – VC ZA IZVOZ PČELA I BUMBARA U REPUBLIKU SRBIJU
533.HVI 73-5 BiH – VC ZA IZVOZ PČELA I BUMBARA U BOSNU I HERCEGOVINU
534.HVI 74 BIH – VC ZA VC ZA IZVOZ ŽIVIH KOPNENIH PUŽEVA U BIH
535.HVI 74 SRBIJA – VC ZA ŽIVE KOPNENE PUŽEVE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI
536.HVI 75 BiH – VC ZA KALIFORNIJSKE GLISTE NAMIJENJENE UVOZU U BIH
537.HVI 76 BIH – VC ZA KONDITORSKE PROIZVODE NAMIJENJENE UVOZU U BIH
538.HVI 76 TURSKA – VC ZA KONDITORSKE PROIZVODE NAMIJENJENE UVOZU U TURSKU
539.HVI 80 JUŽNA KOREJA – VC ZA IZVOZ KOLAGENA I ŽELATINE PODRIJETLOM OD GOVEDA ILI SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU KOREJU
540.HVI 82 – SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
541.HVI 83 – SLUŽBENI PRED-CERTIFIKAT ZA RIBU I PLODOVE MORA (PROIZVODE RIBARSTVA) TE NJIHOVE PRERAĐENE PROIZVODE KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
542.HVI 84 – SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA MESO SVINJA I SIROVE MESNE PRIPRAVKE KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
543.HVI 85 – SLUŽBENI PRED-CERTIFIKAT ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD GOVEDA KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U CARINSKU UNIJU
544.HVI 86 – SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD PERADI KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U CARINSKU UNIJU
545.HVI 87 – SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA ŽIVE SVINJE KOJE SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENE KLANJU I ČIJE JE MESO NAMIJENJENO IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
546.HVI 88 – SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE ZA NEPOSREDNU UPORABU U PREHRANI KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZ U RUSKU FEDERACIJU
547.HVI 90 SRBIJA – VC ZA OBRAĐENO PERJE NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
548.HVI 92 A TURSKA – DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ GRAVIDNIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA ZA UZGOJ) U REPUBLIKU TURSKU
549.HVI 92 B TURSKA – DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ NEGRAVIDNIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA ZA UZGO, TOV I KLANJE) U REPUBLIKU TURSKU
550.HVI 95 RUSIJA – VC ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE ZA NEPOSREDNU UPORABU U PREHRANI KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
551.HVI 96 SRBIJA – VC UVOZ MESOJEDA IZ ZOO VRTOVA U REPUBLIKU SRBIJU
552.HVI 97 SRBIJA – VC ZA UVOZ GLODAVACA IZ ZOO VRTOVA U REPUBLIKU SRBIJU
553.HVI 98 SRBIJA – VC ZA ZOO TAPIRE KOJI SE OTPREMAJU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SRBIJU
554.HVI 99 SRBIJA – VC ZA UVOZ RASHLAĐENIH, ZAMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŽABLJIH KRAKOVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
555.HVI 100 SRBIJA
556.VC ZA PROVOZ KROZ REPUBLIKU SRBIJU NUSPRO­IZVODA OD MESA PERADI ILI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA – 19.02.14.
557.HVI 101 BIH – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U BIH
558.HVI 101 CRNA GORA – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U CRNU GORU
559.HVI 101 MAK – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
560.HVI 101 SRBIJA – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
561.HVI 101 KOSOVO – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTNJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
562.HVI 101 ALBANIJA – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTNJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU ALBANIJU
563.HVI 102 POTVRDA RADIOAKTIVNOSTI
564.HVI 103 – DODATAK VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA – GSE (ZA TAJLAND)
565.HVI 104 – VC ZA PTICE KOJE SUDJELUJU NA MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE
566.HVI 105 – VC ZA GOLUBOVE KOJI SUDJELUJU NA MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA U EU
567.HVI 106 RUSIJA – DODATAK VC ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE NEPOSREDNOJ UPORABI U PREHRANI, KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
568.HVI 107 – POTVRDA MJESTA PORIJEKLA ZA ZAJEDNIČKI UNUTRAŠNJI TRANSPORT PTICA OSIM PERADI I PAPIGA
569.HVI 109 – OPĆENITI CERTIFIKAT
570.HVI 110 SRBIJA – VC ZA IZVOZ KOPITARA IZ ZOO VRTOVA U REPUBLIKU SRBIJU
571.HVI 111 SRBIJA – VC ZA UVOZ ODREĐENIH PTICA, OSIM PERADI U REPUBLIKU SRBIJU
HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA – promjer 22 mmZakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 55/11 i 14/14)
2.MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA 50×20 mm
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PUTNI LIST ZA SVINJE – BLOKPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, 50/08 , 156/08, 148/09 i 12/11)
2.PUTNI LIST ZA OVCE/KOZE – BLOKPravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 135/08, 154/08 i 8/11, Prilog 1.C)
3.TRAJNI PUTNI LIST ZA GOVEDAPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
4.ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR FARMI – BLOKPravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine«, broj 96/15)
5.ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR FARMI – BLOK
6.DODATNI PODACI NA GOSPODARSTVU – BLOK
7.POTVRDA O OZNAČAVANJU OVACA/KOZA – BLOKPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br.111/07, 128/08, 154/08, 9/10, Prilog 2, 110/10 i 124/11)
8.POTVRDA O OZNAČAVANJU GOVEDA – BLOK OOG-5Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
9.UPUTE ZA OBVEZNO OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU OVACA I KOZA (KNJIŽICA)Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10 i 124/11)
10.UPUTE ZA OZNAČAVANJE SVINJA (KNJIŽICA)Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, Prilog 8, 50/08 , 156/08, 148/09 i 12/11)
11.NARUDŽBA ZAMJENSKIH UŠNIH MARKICA (OVCE/KOZE) – BLOKPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10 i 124/11)
12.NARUDŽBA IZGUBLJENE UŠNE MARKICE OOG-3Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
13.PRIJAVA PREMJEŠTANJA GOVEDA (ODLAZAK, DOLAZAK)Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
14.INDENTIFIKACIJSKA KARTICA – KONTROLORI
15.REGISTAR ZA OVCE/KOZE (KNJIŽICA) – VELIKIPravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11)
16.REGISTAR ZA OVCE/KOZE (KNJIŽICA) – MALI
17.REGISTAR GOVEDA NA GOSPODARSTVU (FARME) – KNJIŽICA OOG-9 – VELIKIPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
18.REGISTAR GOVEDA NA GOSPODARSTVU (FARME) – KNJIŽICA OOG-9 – MALI
19.REGISTAR SVINJA NA GOSPODARSTVU (KNJIŽICA) OBRAZAC OOS-4 – MALIPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, 50/08 , 156/08, 148/09 i 12/11)
20.REGISTAR SVINJA NA GOSPODARSTVU (KNJIŽICA) OBRAZAC OOS-4/F – VELIKI
21.IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA KOPITARE (PUTOVNICA) – KONJOGOJSTVOPravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/09, Prilog 1)
22.RODOVNIK – SVINJOGOJSTVOZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14)
23.POTVRDA O PODRIJETLU SVINJAPravilnik o oblik i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, broj 114/07)
24.KONTROLA MLIJEČNOSTI ZA ASISTENTEZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14)
25.RAČUN A6
26.OČEVIDNIK
27.OBRAZAC UPISA GRLA
28.DOKAZ O STAVLJANJU GRLA U TOV – BLOK
29.POTVRDA O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU – BLOKZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14); Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izviješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 67/00)
30.PREDATNICA UZORAKA
31.IZVJEŠĆE KONTROLE MLIJEKAZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14)
32.RAČUN ZA USLUGE
33.POTVRDA O PRIRODNOM PRIPUSTU
34.RADNI NALOG – NALOG ZA FAKTURIRANJE
35.NALOG ZA PUTOVANJE ZA ASISTENTE
36.JEDNOREDNE BARCOD NALJEPNICE
37.DVOREDNE BARCOD NALJEPNICE
38.ETIKETA SAMOLJEPLJIVA OPERATER
39.IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA KOPITARE – PUTOVNICA (UMETAK PUTOVNICE)Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/09, Prilog 1)
40.POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTALNO OZNAČAVANJE GOVEDAPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
41.POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTALNO OZNAČAVANJE OVACE/KOZEPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, Prilog 2, 110/10 i 124/11)
42.POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTALNO OZNAČAVANJE SVINJEPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, Prilog 8, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
43.DOPISNICA: GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA OVCA/KOZA NA GOSPODARSTVUPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, Prilog 2, 110/10 i 124/11)
44.DOPISNICA: GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA SVINJA NA GOSPODARSTVUPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, Prilog 8, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
45.DOPISNICA: NARUDŽBA UŠNIH MARKICA ZA SVINJE
46.HB KNJIGA MALAPravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, broj 135/08)
47.HB KNJIGA VELIKA
48.POTVRDA O PRPUSTU PASTUHA PASMINE ENGLESKOG PUNOKRVNJAKAZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14)
49.POTVRDA O PRIPUSTU
50.POTVRDA O PODRIJETLU KOKOŠI HRVATICA
51.POTVRDA O PODRIJETLU ZAGORSKOG PURANA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
A.Osnovne škole

Svjedodžbe za osnovne škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenome znanju ili vještinama:Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/10, 50/11, 145/11, 85/12 i 104/13)
1.RAZREDNE SVJEDODŽBE (1A, 1B, 1C, 5A, 5B, 5C, 5D i 7)

Pedagoška dokumentacija i evidencija za osnovne škole:
1.MATIČNA KNJIGA UČENIKA (MATICA UČENIKA)
2.REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU
3.RAZREDNA KNJIGA »A« (OD I. DO IV. RAZREDA)
4.IMENIK UČENIKA »A« (OD I. DO IV. RAZREDA)
5.EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA ZA IMENIK »A« – ULOŽNI ARAK (OD I. DO IV. RAZREDA)
6.RAZREDNA KNJIGA »B« (OD V. DO VIII. RAZREDA)
7.IMENIK UČENIKA »B« (OD V. DO VIII. RAZREDA)
8.EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA ZA IMENIK »B« – ULOŽNI ARAK (OD V. DO VIII. RAZREDA)
9.RAZREDNA KNJIGA »K« (ZA KOMBINIRANE RAZREDNE ODJELE, RAZREDNE ODJELE S PRODUŽENIM BORAVKOM OD I. DO IV. RAZREDA ILI CJELODNEVNOM NASTAVOM OD I. DO VIII. RAZREDA)
10.RAZREDNA KNJIGA »Z« (ZA RAZREDNE ODJELE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI)
11.IMENIK UČENIKA »Z«
12.EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA ZA IMENIK »Z« – ULOŽNI ARAK
13.RAZREDNA KNJIGA »O« (ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE POSEBNOG PROGRAMA)
14.IMENIK UČENIKA »O«
15.EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA »O« – ULOŽNI ARAK
16.MATIČNA KNJIGA ZA GLAZBENE ŠKOLE
17.IMENIK UČENIKA ZA GLAZBENE ŠKOLE
18.ULOŽNI ARAK ZA IMENIK UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE
19.SPOMENICA ŠKOLE
B.Srednje škole

Svjedodžbe za srednje škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenome znanju ili vještinama:
1.RAZREDNE SVJEDODŽBE:Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/10, 50/11, 145/11, 85/12 i 104/13); Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/09); Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (»Narodne novine«, broj 144/11)
a) ZA GIMNAZIJE – OBRAZAC BROJ 2
b) ZA STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME – OBRAZAC BROJ 3A
c) ZA STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME U TROIPOLGODIŠNJEM TRAJANJU – OBRAZAC 3B
d) ZA OBRAZOVNE PROGRAME ZA VEZANE OBRTE – OBRAZAC BROJ 4
e) ZA UMJETNIČKE PROGRAME SREDNJE ŠKOLE – OBRAZAC BROJ 6
2.IZVJEŠĆE O POSTIGNUTOME USPJEHU NA KRAJU PRVOGA POLUGODIŠTA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE (E-OBRAZAC U SUSTAVU EMATICE)
3.SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU – ZA STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME – OBRAZAC BROJ 9
4.SVJEDODŽBA PREVODNICA (PRIJEPIS OCJENA KADA UČENIK PRELAZI IZ JEDNE ŠKOLE U DRUGU) – OBRAZAC BROJ 11
5.SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI – OBRAZAC BROJ 8
6.POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – OBRAZAC BROJ 10A, 10B, 10C, 10D, 10E
7.UVJERENJE O ZAVRŠENOM DVOGODIŠNJEM OPĆEOBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE ZDRAVSTVENE KVALIFIKACIJE – OBRAZAC BROJ 12
8.POTVRDA O POLOŽENOME PREDMETNOM (RAZLIKOVNOM, DOPUNSKOM) ISPITU
9.POTVRDNICA O ZAVRŠENOME DIJELU PROGRAMA U ZANIMANJIMA POMORSKI NAUTIČAR, TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO ILI DRUGO ODGOVARAJUĆE ZANIMANJE

Pedagoška dokumentacija i evidencija za srednje škole:
1.MATIČNA KNJIGA (MATICA UČENIKA) ZA SREDNJE ŠKOLE – ZA GIMNAZIJE, SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE, STRUKOVNE PROGRAME, PROGRAM ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE/ZANIMANJA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE TE PROGRAME OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJA ZA VEZANE OBRTE
2.REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU
3.RAZREDNA KNJIGA ZA SREDNJE ŠKOLE (ZA PROGRAME GIMNAZIJA TE STRUKOVNE PROGRAME)
4.RAZREDNA KNJIGA ZA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE
5.RAZREDNA KNJIGA »O« (ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE POSEBNOG PROGRAMA)
6.RAZREDNA KNJIGA »Z« (ZA RAZREDNE ODJELE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI)
7.UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU (E-OBRAZAC IZ NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE – NISPUSŠ-A)
8.PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU RAZREDNOGA – PREDMETNOGA (RAZLIKOVNOGA; DOPUNSKOGA) ISPITA
9.PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU POPRAVNOGA ISPITA
10.PRIJAVNICA ZA IZRADU I OBRANU ZAVRŠNOGA RADA U SREDNJOJ ŠKOLI
11.ZAPISNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA U SREDNJOJ ŠKOLI
12.ZAPISNIK O GODIŠNJIM I POPRAVNIM ISPITIMA U GLAZBENIM I PLESNIM ŠKOLAMA
13.UGOVOR O PRAKTIČNOJ NASTAVI
14.SPOMENICA ŠKOLE
15.DNEVNIK PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI
16.EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA
17.EVIDENCIJA O OBAVLJANJU PRAKTIČNE NASTAVE ILI VJEŽBI UČENIKA KOD POSLODAVCA
18.MATIČNA KNJIGA UČENIKA U UČENIČKOME DOMU
19.DNEVNIK RADA ODGOJNE SKUPINE U UČENIČKOME DOMU
20.PRIJAVNICA ZA NATJEČAJ ZA UPIS U UČENIČKI DOM
21.UPISNICA U UČENIČKI DOMPravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/10, 50/11, 145/11, 85/12 i 104/13)
C.Obrazovanje odraslihPravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 129/08, 50/10 i 61/14)
1.SVJEDODŽBA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU (OBRAZAC BROJ 0-O2)

RAZREDNE SVJEDODŽBE
1.ZA GIMNAZIJE (OBRAZAC BROJ 1-O2)
2.ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 2-O2)
3.ZA GLAZBENE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 3-O2)
4.ZA BALETNO-PLESNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 4-O2)
5.ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 5-O2)
6.ZA TROGODIŠNJE OBRTNIČKE PROGRAME PO JEDINSTVENOM MODELU OBRAZOVANJA (OBRAZAC BROJ 6-O2)
7.ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE (OBRAZAC BROJ 7-O2)
8.ZA PROGRAME ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME (OBRAZAC BROJ 8-O2)

SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM RADU
1.NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC 9-O2)
2.NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC 10-O2)
3.SVJEDODŽBA O POLOŽENIM PREDMETNIM ISPITIMA (OBRAZAC BROJ 11-O2)
4.UVJERENJE O USAVRŠAVANJU (OBRAZAC BROJ 12-O2)
5.UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU (OBRAZAC BROJ 13-O2)
6.SVJEDODŽBA O ZNANJU STRANOG JEZIKA (OBRAZAC BROJ 14-O2)

SVJEDODŽBE O MATURI
1.NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 15-O2)
2.NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC 16-O2)

SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM ISPITU
1.ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE, GLAZBENE I BALETNO PLESNE PROGRAME NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 17-O2)
2.ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE, GLAZBENE I BALETNO PLESNE PROGRAME NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC BROJ 18-O2)
3.ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC BROJ 20-O2)
4.ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 19-O2)
5.ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 21-O2)
6.ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC BROJ 22-O2)
7.ZA PROGRAME STJECANJA NIŽE STRUČNE SPREME (OBRAZAC 23-O2)Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj 129/08)
8.MATIČNA KNJIGA
9.MATIČNA KNJIGA POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
10.DNEVNIK RADA S IMENIKOM
11.DNEVNIK RADA S IMENIKOM POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
12.PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH
13.ODLUKA O UPISU U PROGRAM OBRAZOVANJA
14.PRIJAVNICA – UPISNICA
15.UGOVOR O OBRAZOVANJU
16.ODLUKA O RAZLIKOVNIM ISPITIMA
17.PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA
18.PTIJAVNICA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA
19.PRIJAVNICA I ZAPISNIK ZA ZAVRŠNU PROVJERU
20.ZAPISNIK O POLAGANJU ZAVRŠNOG ISPITA
D.Znanost i tehnologija
1.Obrazac za upis u Upisnik znanstvenih organizacija (UZO – 1)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.) i Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, br. 72/04 i 80/04)
2.Obrazac za upis promjena podataka u upisniku znanstvenih organizacija (UZO – 2)
3.Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnostiZakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 45/09), Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (»Narodne novine«, broj 83/10)
4.Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti
5.Obrazac za upis u Upisnik znanstvenikaZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.) i Pravilnik o Upisniku znanstvenika (»Narodne novine«, br. 72/04, 101/04 i 82/10)
6.Izvod iz Upisnika znanstvenika
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispituPravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (»Narodne novine«, br. 14/88 i 29/88) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (»Narodne novine«, broj 82/95)
8.Uvjerenje o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja
9.Poticaj za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu (Obrazac DNZZ 2015.)Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine«, br. 108/95, 104/97 i 142/98), Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost (»Narodne novine«, br. 38/97, 99/97, 41/05, 45/05 i 52/06)
10.Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje stranaca na privremenom boravku u svrhu znanstvenog istraživanja
(e-obrazac)
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenoga istraživanja (»Narodne novine«, br. 92/12 i 22/13)
11.Obrazac za prijavu zatvorenog sustava za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (GMO – PZS)Zakon o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14), Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava (»Narodne novine«, broj 84/06), Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu (»Narodne novine«, broj 84/06), Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti (»Narodne novine«, broj 84/06), Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (»Narodne novine«, broj 84/06)
12.Obrazac za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama druge razine opasnosti (GMO – P2)
13.Obrazac za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama treće razine opasnosti (GMO – P3)
14.Obrazac za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama četvrte razine opasnosti (GMO – P4)
15.Obrazac za procjenu rizika (GMO – PR)
16.Obrazac za izmjenu podataka u prijavi ograničene uporabe genetski modificiranih organizama (GMO – IP – RO)
17.Obrazac za izmjenu podataka u prijavi zatvorenog sustava za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (GMO – PZS)

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OSIGURANJAZakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17)
1.NACIONALNI ISPITI I ISPITI DRŽAVNE MATURE
2.HRVATSKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
3.ISPITNE KNJIŽICE
4.LISTOVI ZA ODGOVORE
5.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
6.LISTOVI ZA KONCEPT
7.MATEMATIKA – NIŽA I VIŠA RAZINA:
8.ISPITNE KNJIŽICE
9.LISTOVI ZA ODGOVORE
10.KNJIŽICE S FORMULAMA
11.LISTOVI ZA KONCEPT
12.ENGLESKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
13.ISPITNE KNJIŽICE
14.LISTOVI ZA ODGOVORE
15.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
16.LISTOVI ZA KONCEPT
17.NJEMAČKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
18.ISPITNE KNJIŽICE
19.LISTOVI ZA ODGOVORE
20.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
21.LISTOVI ZA KONCEPT
22.TALIJANSKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
23.ISPITNE KNJIŽICE
24.LISTOVI ZA ODGOVORE
25.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
26.LISTOVI ZA KONCEPT
27.PSIHOLOGIJA:
28.ISPITNA KNJIŽICA
29.LIST ZA ODGOVORE
30.LIST ZA KONCEPT
31.POLITIKA I GOSPODARSTVO:
32.ISPITNA KNJIŽICA
33.LIST ZA ODGOVORE
34.LIST ZA KONCEPT
35.BIOLOGIJA:
36.ISPITNA KNJIŽICA
37.LIST ZA ODGOVORE
38.LIST ZA KONCEPT
39.INFORMATIKA:
40.ISPITNA KNJIŽICA
41.LIST ZA ODGOVORE
42.POMOĆNE TABLICE
43.FIZIKA:
44.ISPITNA KNJIŽICA
45.LIST ZA ODGOVORE
46.LIST ZA KONCEPT
47.KNJIŽICA S FORMULAMA
48.SOCIOLOGIJA:
49.ISPITNA KNJIŽICA
50.LIST ZA ODGOVORE
51.LIST ZA KONCEPT
52.GEOGRAFIJA:
53.ISPITNA KNJIŽICA
54.LIST ZA ODGOVORE
55.LIST ZA KONCEPT
56.POVIJEST:
57.ISPITNA KNJIŽICA
58.LIST ZA ODGOVORE
59.LIST ZA KONCEPT
60.LIKOVNA UMJETNOST:
61.ISPITNA KNJIŽICA
62.LIST ZA ODGOVORE
63.LIST ZA OCJENJIVAČE
64.LIST ZA KONCEPT
65.FILOZOFIJA:
66.ISPITNA KNJIŽICA
67.LIST ZA ODGOVORE
68.LIST ZA OCJENJIVAČE
69.LIST ZA KONCEPT
70.KEMIJA:
71.ISPITNA KNJIŽICA
72.LIST ZA ODGOVORE
73.KNJIŽICA PSE
74.BARKODOVI UČENIKA
SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.MATIČNI LISTZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.), Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 9/05)
2.REGISTAR MATIČNE KNJIGE
3.MATIČNA KNJIGA STUDENATA OBRAZAC 1
4.DIPLOMEZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.), Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (»Narodne novine«, br. 77/08 i 149/11).
5.SVJEDODŽBE
6.DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU
7.POTVRDEZakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07 i 118/12)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.), Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (»Narodne novine«, br. 77/08 i 149/11), Pravilnik o studentskoj ispravi (»Narodne novine«, broj 90/14)
8.INDEKS
9.STUDENTSKA ISKAZNICA
10.OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA (OBRAZAC UVU-1)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.), Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, br. 72/04 i 80/04)
11.OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA (OBRAZAC UVU-2)
12.IZVOD IZ UPISNIKA VISOKIH UČILIŠTA
13.SUGLASNOST ZA OSNIVANJE VISOKOG UČILIŠTA

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 45/09)

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditacije visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 24/10), Zakonj o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

14.DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA I IZVOĐENJE PREDLOŽENOGA STUDIJSKOG PROGRAMA
15.USKRATA DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA I IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA
16.DOPUSNICE ZA IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA
17.USKRATA DOPUSNICE ZA IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA
18.POTVRDA O UPISU STUDIJSKOG PROGRAMA U UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA
19.POTVRDA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG UČILILŠTA ILI DIJELA DJELATNOSTI VISOKIH UČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE
20.

USKRATA DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

ILI DIJELA DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA U POSTUPKU REAKREDITACIJE

MINISTARSTVO KULTURE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC SPOMENIČKE RENTE (OBRAZAC SR)Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)
2.STANDARDNA DOZVOLA ZA IZNOŠENJE KULTURNOG DOBRA U ZEMLJE ČANICE EUPravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 75/13)
3.POSEBNA OTVORENA DOZVOLA ZA ZA IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA U DRŽAVE ČANICE EU
4.OPĆA OTVORENA DOZVOLA ZA IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA U DRŽAVE ČLANICE EU
5.POTVRDA ZA IZVOZ/IZNOŠENJE PREDMETA KOJI NISU KULTURNA DOBRA
6.OPĆA OTVORENA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA
7.POSEBNA OTVORENA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA
8.STANDARDNA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA
9.ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARAPravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (»Narodne novine«, br. 117/12 i 124/12 – ispravak)
10.ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
11.OČEVIDNIK O OBAVLJENIM PREGLEDIMA I PODUZETIM MJERAMA I RADNJAMA
12.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MINISTARSTVA KULTUREPravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (»Narodne novine«, broj 110/04)
13.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA GRADSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE U ZAGREBU
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC IZJAVA O VLASNIŠTVU OTPADAPravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15)
2.OBRAZAC DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM – ISPUNJAVA MZOIP
3.OBRAZAC ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM
4.OBRAZAC OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA – ISPUNJAVA MZOIP
5.OBRAZAC OČEVIDNIKA POSREDNIKA U GOSPODARENJU OTPADOM – ISPUNJAVA MZOIP
6.OBRAZAC OČEVIDNIK TRGOVACA OTPADOM – ISPUNJAVA MZOIP
7.OBRAZAC OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA – ISPUNJAVA MZOIP
8.OBRAZAC OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTIT PROIZVODNI OTPAD – ISPUNJAVA MZOIP
9.OBRAZAC OČEVIDNIK ENERGETSKIH OPORABITELJA ODREĐENOG OTPADA – ISPUNJAVA MZOIP
10.ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM
11.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA – ISPUNJAVA MZOIP
12.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIKA POSREDNIKA U GOSPODARENJU OTPADOM – ISPUNJAVA MZOIP
13.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK TRGOVACA OTPADOM – ISPUNJAVA MZOIP
14.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA – ISPUNJAVA MZOIP
15.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD – ISPUNJAVA MZOIP
16.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK ENERGETSKIH OPORABITELJA ODREĐENOG OTPADA – ISPUNJAVA MZOIP
17.OBRAZAC O STATUSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI
18.OBRAZAC ONTO (OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA)
19.OBRAZAC PL-O (PRATEĆI LIST ZA OTPAD)
20.OBRAZAC PGO-PO (PLAN GOSPODARENJA OTPADOM PROIZVOĐAČA OTPADA)
21.Obrazac OV 1 – Izvješće o vozilima stavljenim na tržište na području Republike HrvatskePravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15 i 90/16)
22.Obrazac OV 2 – Zapisnik komunalnog redara
23.Obrazac OV 3 – Izvješće o sakupljenim otpadnim vozilima
24.Obrazac OV 4 – Izvješće o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila
25.Obrazac OV 5 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima
26.Obrazac OV 6 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila
27.Obrazac OV 7 – Izvješće o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila
28.Obrazac POOV – Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila (certificate of destruction)
29.Obrazac OV 8 – Izvješće o obrađenim količinama otpadnih vozila
30.

Obrazac OV 9 – Izvješće o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju oporabi otpadnih vozila koja nastaju u

Republici Hrvatskoj u _______. godini

31.OBRAZAC AO 1 – IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15 i 78/16)

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, članka 20. stavka 3., članka 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. toga Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. ovoga Pravilnika

32.OBRAZAC AO 2 – IZVJEŠĆE AMBALAŽERA (IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
33.OBRAZAC AO 3 – IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
34.OBRAZAC AO 4 – IZVJEŠĆE O SAKUPLJENOJ I PREDANOJ NA OPORABU OTPADNOJ AMBALAŽI
35.OBRAZAC AO 5 – IZVJEŠĆE DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNANOG OTPADA O PRIKUPLJENOM OTPADNOM STAKLU I OTPADNOJ PLASTICI
36.OBRAZAC AO 6 – POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNANOG OTPADA
37.OBRAZAC AO 7 – IZVJEŠĆE O OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE (OA)
38.OBRAZAC AO 8 – POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE
39.OBRAZAC AO 9 – IZVJEŠĆE O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE
40.OBRAZAC AO 10 – IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE
41.OBRAZAC AO 11 – IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA
42.OBRAZAC AO 12 – IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE I IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE
43.OBRAZAC OBA 1 – IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA O PROIZVEDENIM, UVEZENIM ILI IZVEZENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORA

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15)

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13) osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika.

44.OBRAZAC OBA 2 – IZVJEŠĆE UGOVORNOG SAKUPLJAČA OTPADNIH PRIJENOSNIH BATERIJA I AKUMULATORA
45.OBRAZAC OBA 3 – IZVJEŠĆE O STAVLJENIM NA TRŽIŠTE I SAKUPLJENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORA
46.OBRAZAC OBA 4 – IZVJEŠĆE O KOLIČINI OTPADNIH PRIJENOSNIH BATERIJA I AKUMULATORA
47.PPEEOU – PRIJAVA PROIZVOĐAČA EE OPREME I UREĐAJAPravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13) odredbe članka 4. točka 11., 12., 13., i 14., članka 16., 17., 18., 18 a., 19., 20. i 21. stavaka 1., 2. i 3. Pravilnika te Dodataka V. Pravilnika, važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluga sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
48.IU/PEEO – IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME za mjesec: _____________ godine
49.ISOEEO – IZVJEŠĆE SKUPLJAČA EE OTPADA
50.IIKOEEO – IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA EE OTPADA, DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE
51.IOOEEO – IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA EE OTPADA
52.IIKCEEO – IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA CJELOVITOG EE OTPADA, DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE
53.IPOP I – IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA I
54.IPOP II -IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA II
55.PPEEO – POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE-OTPADA
56.Obrazac EE1 – POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE OTPADA U KUĆANSTVU

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13), osim odredbi članka 4. točaka 11.,12, 13. i 14., članaka 16., 17., 18., 18. a, 19., 20. i članka 21. stavaka 1., 2. i 3. toga Pravilnika, te Dodatka V. toga Pravilnika, koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

57.Obrazac EE2 – IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
58.Obrazac EE3 – Izvješće o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada (cjelovitog EE otpada i dijelova EE otpada)
59.Obrazac EE4 – Izvješće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada (dijelova EE otpada, korisnih sirovina ili ostataka nakon obrade)
60.Obrazac EE5 – IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
61.Obrazac EE6 – IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
62.Obrazac EE7 – IZVJEŠĆE O PONOVNO UPORABLJENIM, RECIKLIRANIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
63.Obrazac EE8 – Izvješće sakupljača o stanju skladišta EE otpada
64.Obrazac EE9 – Izvješće obrađivača o stanju skladišta neobrađenog EE otpada
65.Obrazac EE10 – Izvješće obrađivača po zahtjevima iz Dodatka 7. ovog pravilnika za posebnu obradu materijala i komponenti iz EE otpada
66.Obrazac EE11 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SAMOSTALNOM ISPUNJAVANJU POJEDINAČNOG CILJA
67.Obrazac EE12 – IZVJEŠĆE SAMOSTALNOG ISPUNJAVATELJA
68.Obrazac JCD (Jedinstvene carinske deklaracije) – ispunjava Carinska upravaPravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
69.Obrazac IU/PSMU (Izvješće uvoznika ili proizvođača svježih mazivih ulja)
70.Obrazac IISMU (Izvješće izvoznika svježih mazivih ulja)
71.OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA (ONTOU)
72.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH MAZIVIH ULJA (ISOMU)
73.IZVEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA IOOMUPravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
74.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA (ISOJU)
75.IZVEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH ULJA IOOJU
76.Obrazac PPU (prijava proizvođača ulja)
77.Obrazac IPG IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA GUMAPravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 113/16)
78.Obrazac ISOG IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH GUMA
79.Obrazac IOOG IZVJEŠĆE OPORABITELJA OTPADNIH GUMA
80.Obrazac GIPKM – Godišnje izvješće o proizvodnji i korištenju muljaPravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 38/08)
81.Obrazac OKM – Očevidnik korištenja mulja
82.Obrazac GIKPM – Godišnje izvješće o korištenju mulja u poljoprivredi
83.Obavijest o prekograničnom prometu – Prilog I.A)UREDBA (EZ) br. 1013/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006) izmijene i dopune: UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1379/2007 od 26. studenoga 2007. o izmjeni priloga I.A, I.B, VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada, kako bi se vodilo računa o tehničkom napretku i promjenama dogovorenim u okviru Baselske konvencije (Tekst značajan za EGP), (SL L 309, 27. 11. 2007), UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 669/2008 od 15. srpnja 2008. o ispunjavanju Priloga I.C Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 16.07.2008), UREDBA (EZ) br. 219/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolomPrilagodba regulatornom postupku s kontrolom drugi dio (SL L 87, 31.09.2009.), UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 308/2009 od 15. travnja 2009. o izmjeni u svrhu prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku priloga III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP), (SL L 97, 16.04.2019.), DIREKTIVA 2009/31/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 05. 06. 2009), UREDBA KOMISIJE (EU) br. 413/2010 od 12. svibnja 2010. o izmjeni Priloga III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uzimanja u obzir izmjena donesenih Odlukom Vijeća OECD-a C(2008) 156 (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 13.05.2010), UREDBA KOMISIJE (EU) br. 664/2011 od 11. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada u njezin Prilog III.A (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 12.07.2011), UREDBA KOMISIJE (EU) br. 135/2012 od 16. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenog nerazvrstanog otpada u Prilog III.B toj Uredbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 46, 17.02.2012), UREDBA KOMISIJE (EU) br. 255/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni priloga I.C, VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 79., 21.03.2013.), UREDBA (EU) br. 660/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada (SL L 189, 27. 06. 2014), UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1234/2014 оd 18. studenoga 2014. o izmjeni priloga III.B, V. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP), (SL L 332, 19.11.2014.), UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2002 оd 10. studenoga 2015. o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 294, 11. 11. 2015), Ispravkom, SL L 299, 8.11.2008, str. 50 (1379/2007), Ispravkom, SL L 318, 28.11.2008, str. 15 (1013/2006) i Ispravkom, SL L 277, 22.10.2015, str. 61 (1013/2006).
84.Dokument o prometu za prekogranični promet/otpremu otpada (Prilog I.B)
85.Popratne informacije uz isporuke otpada spomenute u članku 3. stavcima 2. i 4. (Prilog VII.)
86.Zahtjev za upis u očevidnik nusproizvodaPravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, broj 117/14)
87.Potvrda o upisu u očevidnik nusproizvoda – ispunjava MZOIP
88.Zahtjev za upis u očevidnik za ukidanje statusa otpada
89.Potvrda o upisu u očevidnik za ukidanje statusa otpada – ispunjava MZOIP
90.Izjava o sukladnosti
91.Očevidnik nusproizvoda
92.Očevidnik ukidanja statusa otpada
93.Izvješće o nusproizvodima
94.Izvješće o ukidanju statusa otpada
95.OZNAKA ZA DEKONTAMINIRANU PCB OPREMUPravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 103/14)
96.OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-1)
97.OBRAZAC ZA DETALJAN OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-2)
98.OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA
99.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITUPravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, br. 3/13 i 47/14)
100.OBRAZAC DOPUŠTENJA ZA UVOZ, IZVOZ ILI POTVRDE ZA PONOVNI IZVOZ, POTVRDE ZA OSOBNO VLASNIŠTVO I POTVRDE ZA ZBIRKU UZORAKA VRSTA NAVEDENIH U PRILOZIMA A, B I C UREDBE (EZ) BR. 338/97Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006
101.OBRAZAC OBAVIJESTI O UVOZU
102.OBRAZAC POTVRDE ZA PUTUJUĆU IZLOŽBU
103.OBRAZAC POTVRDE ZA KOMERCIJALNO KORIŠTENJE PRIMJERAKA ILI PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA VRSTA NAVEDENIH U PRILOGU A UREDBE (EZ) BR. 338/97
104.OBRAZAC NALJEPNICE ZA RAZMJENU ZNANSTVENOG MATERIJALA
105.OBRAZAC DOPUŠTENJA ZA UVOZ, IZVOZ ILI POTVRDE ZA PONOVNI IZVOZ, POTVRDE ZA OSOBNO VLASNIŠTVO, POTVRDE ZA ZBIRKU UZORAKA I POTVRDE O GLAZBENIM INSTRUMENTIMA VRSTA NAVEDENIH U U PRILOZIMA A, B I C UREDBE (EZ) BR. 338/97Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, broj 94/13)
106.OBRAZAC POTVRDE ZA KOMERCIJALNO KORIŠTENJE I/ILI IZVOZ PRIMJERAKA ILI PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA STROGO ZAŠTIĆENIH ZAVIČAJNIH VRSTAZakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, broj 94/13)
107.Obrazac stručne podloge zahtjeva za izdavanje okoilišne dozvole (Prilog IV.)Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Uredba o okolišnoj dozvoli (»Narodne novine«, broj 8/14)
108.Obrazac za davanje mišljenja i pocjene, kao i zahtjeva za diopunom za tijela i osobe prema posebnim propisima (Prilog V.)
109.OBRAZAC O PLANIRANOJ PROMJENI U RADU POSTROJENJA (Prilog VI.)
110.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZGOJ PERADIZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi s obrascem zahtjeva (»Narodne novine«, broj 140/14)
111.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZGOJ SVINJAZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva (»Narodne novine«, broj 140/14)
112.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠAZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 156/14)
113.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODEZakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13 i 78/15), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 64/14), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 90/14)
114.SLUŽBENA ISKAZNICA ČUVARA PRIRODE
115.SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORAZakon o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 14/14), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (»Narodne novine«, br. 114/10 i 142/12)
116.VODOČUVARSKA ISKAZNICAZakon o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 14/14), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (»Narodne novine«, br. 114/10)
117.OBRAZAC TNG-1 IZJAVA O SUKLADNOSTIUredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 113/13, 76/14 i 56/15)
118.OBRAZAC Z1 – ZAHTJEVI ZA AUTOMATSKO MJERENJE ONEĆIŠĆUJUĆIH TVARI OSIM LEBDEĆIH ČESTICA PM10 I PM2,5Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (»Narodne novine«, br. 3/13)
119.OBRAZAC Z2 – ZAHTJEV ZA MJERENJE I ANALIZU LEBDEĆIH ČESTICA PM10 I PM2,5
120.OBRAZAC Z3 ZAHTJEVI ZA ANALIZU SASTAVA PM10
121.OBRAZAC Z4 ZAHTJEVI ZA ANALIZU PM2
122.OBRAZAC Z5 ZAHTJEVI ZA UKUPNU TALOŽNU TVAR
123.OBRAZAC Z6 ZAHTJEVI ZA DRUGE METODE
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.IZGLED ZNAČKE INSPEKTORA TE PREDNJE STRANICE I POLEĐINE ISKAZNICE INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (»Narodne novine«, broj 125/15)
2.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O UDOVOLJVANJU UVJETIMA PROPISANIM ZA ORGANIZIRANJE I PROVEDBU DOPUNSKE IZOBRAZBE I OBNOVE ZANJA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAUĆEG ZRAČENJAPravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 97/15)
3.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S RADIOAKTIVNIM IZVORIMAPravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 71/12 i 89/13)
4.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S RENDGENSKIM UREĐAJIMA, AKECELERATORIMA I DRUGIM ELEKTRIČNIM UREĐAJIMA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
5.DOZIMETRIJSKI NADZOR RADNIKA PRIJAVA I ODJAVA
6.PRIJAVA PODATAKA O ZATVORENOM RADIOAKTIVNOM IZVORU ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
7.PRIJAVA PODATAKA O RENDGENSKOM UREĐAJU I DRUGOM ELEKTRIČNOM UREĐAJU KOJI PROIZVODI IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
8.PRIJAVA PODATAKA O RENDGENSKOM UREĐAJU ZA KOMPJUTORIZIRANU TOMOGRAFIJU ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
9.PRIJAVA PODATAKA O AKCELERATORU ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
10.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA NABAVKU ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA
11.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA NABAVKU OTVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA
12.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA
13.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
14.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA
15.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
16.PRIJAVA PODATAKA O ŠTITU ILI BALASTU OD OSIROMAŠENOG URANA ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC O ODLAGALIŠTIMA I ODLAGANJU OTPADA (OOO) (u elektronskom obliku)Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15)
2.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA(OBRAZAC AO11)Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, br. 88/15 i 78/16)
3.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE i IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE (OBRAZAC AO12)
4.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH MAZIVIH ULJA (ISOMU)Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 i 95/15)
5.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA (IOOMU)
6.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA (ISOJU)
7.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH JESTIVIH ULJA (IOOJU)
8.IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA EE OPREME (IU/PEEO)Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)
9.IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA (EE2)
10.IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA NEOBRAĐENOG EE OTPADA (CJELOVITOG EE OTPADA I DIJELOVA EE OTPADA) (EE3)
11.IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA OBRAĐENOG EE OTPADA (DIJELOVA EE OTPADA, KORISNIH SIROVINA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE) (EE4)
12.IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA (EE5)
13.IZVJEŠĆE O STAVLJENIM NA TRŽIŠTE I SAKUPLJENIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA (OBA3)Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15)
14.IZVJEŠĆE O KOLIČINI OTPADNIH PRIJENOSNIH BATERIJA I AKUMULATORA (OBA4)
15.IZVJEŠĆE O UČINKOVITOSTI RECIKLIRANJA (prema Uredbi BR. 493/2012)
16.GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI I KORIŠTENJU MULJA (GIPKM)Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 38/08)
17.GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU MULJA U POLJOPRIVREDI (GIKMP)
18.OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB (Obrazac PCB-1)Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 103/14)
19.OBRAZAC ZA DETALJAN OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB (Obrazac PCB-2)
20.OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA (Obrazac PCB-3)
21.Obrazac OZO OPORABA/ZBRINJAVANJE OTPADAPravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 87/15) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 35/08), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, KI-V, PI-T-D2, PI-T-D3, PL-PPO, PL- SKO, PL- SPO i PL-OPKO te Priloga 1., Priloga 3., Priloga 4. i Priloga 5. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2017. godine.
22.Obrazac SO SAKUPLJANJE OTPADA
23.Obrazac NO NASTANAK OTPADA
24.OBRAZAC PI – T ISPUŠTANJA U TLO – OBRADA OTPADA NA/U TLU (D2) I DUBOKO UTISKIVANJE OTPADA U TLO (D3)
25.OBRAZAC PI – 1 PODACI O OPERATERU
26.OBRAZAC PI – 2 PODACI O ORGANIZACIJSKOJ JEDINICI
27.OBRAZAC PI-Z ISPUŠTANJA U ZRAK IZ POJEDINAČNIH NEPOKRETNIH IZVORA
28.OBRAZAC PI-V ISPUŠTANJE I/ILI OTPADNIH VODA
29.OBRAZAC KI-V ISPUŠTANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
30.OBRAZAC ZA PRIJAVU VELIKE NESREĆE U POSTROJENJUPravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (»Narodne novine«, broj 139/14)
31.OBRAZAC ZA PRIJAVU IZNENADNOG DOGAĐAJA/IZBJEGNUTE NESREĆE.
32.OBRAZAC OBAVIJESTI O PRISUTNOSTI OPASNIH TVARI U PODRUČJU POSROJENJA S KOLIČINAMA ISPOD GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZ PRILOGA I.A, ODNOSNO PRILOGA I.B OVE UREDBEUredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, br. 44/14, 31/17)
33.OBRAZAC OBAVIJESTI O PRISUTNOSTI OPASNIH TVARI U PODRUČJU POSROJENJA S KOLIČINAMA JEDNAKIM ILI IZNAD GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZ PRILOGA I.A, ODNOSNO PRILOGA I.B OVE UREDBE
34.PODACI IZ OČEVIDNIKA O KOLIČINI I VRSTI BOJA I LAKOVA KOJE SE KORISTE U GRADITELJSTVU, ODNOSNO PROIZVODA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE – ISPUNJAVA PROIZVOĐAČ (BLV-1)Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (»Narodne novine«, broj 69/13)
35.PODACI IZ OČEVIDNIKA O KOLIČINI I VRSTI BOJA I LAKOVA KOJE SE KORISTE U GRADITELJSTVU, ODNOSNO PROIZVODA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE – ISPUNJAVA UVOZNIK (BLV-2)
36.PODACI IZ OČEVIDNIKA O KOLIČINI I VRSTI BOJA I LAKOVA KOJE SE KORISTE U GRADITELJSTVU, ODNOSNO PROIZVODA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE (BLV – 3)
37.IZVJEŠĆE O EMISIJAMA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA (EHOS)Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (»Narodne novine«, br. 117/12 i 90/14).
38.REGISTAR POSTROJENJA U KOJIMA SE KORISTE ORGANSKA OTAPALA ILI PROIZVODI KOJI SADRŽE HLAPIVE ORGANSKE SPOJEVE (REGVOC)
39.KT 1 OČEVIDNIK O UPORABLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVAUredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, broj 90/14)
40.KT 3 OČEVIDNIK O POSTUPANJU S PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA
41.KT 4 OČEVIDNIK O UVOZU/IZNOSU KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA
42.KT 5 OČEVIDNIK O IZVOZU/IZNOSU KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA
43.PNOS OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPOKRETNIH UREĐAJA I OPREME
44.OBRAZAC OV 9 O OBRADI OTPADNIH VOZILA – IZVJEŠĆE O RASTAVLJANJU, OBRADI, PONOVNOJ UPORABI, RECIKLIRANJU I OPORABI OTPADNIH VOZILA KOJA NASTAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRILOG XIII.)Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15 i 90/16)
45.IZVJEŠĆE O NUSPROIZVODIMA (OBRAZAC DODATAK VIII.)Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, broj 117/14)
46.IZVJEŠĆE O UKIDANJU STATUSA OTPADA (OBRAZAC DODATAK IX)
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.IZVJEŠĆE I PROIZVOĐAČA GUMA (IPG)Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 113/16)
2.IZVJEŠĆE UPORABITELJA OTPADNIH GUMA (I00G)
3.IZVJEŠĆE SKUPLJAČA OTPADNIH GUMA (IS0G)
4.OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADNIH GUMA (ONTOG)
5.OBRAZAC OV1 – Izvješće o vozilima stavljenim na tržište na području Republike HrvatskePravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15 i 90/16)
6.Obrazac OV2 – Zapisnik komunalnog redara
7.Obrazac OV3 – Izvješće o sakupljenim otpadnim vozilima
8.Obrazac OV4 – Izvješće o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila
9.Obrazac OV5 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima
10.Obrazac OV6 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila
11.Obrazac OV7 – Izvješće o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila
12.Obrazac OV8 – Izvješće o obrađenim količinama otpadnih vozila
13.Obrazac OV9 – Izvješće o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi otpadnih vozila koja nastaju u Republici Hrvatskoj u ______. godini
14.OBRAZAC POOV (POTVRDA O OBRAĐIVANJU OTPADNOG VOZILA)
15.IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (IU/PEEO)Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)
16.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJŠENJA O SAMOSTALNOM ISPUNJAVANJU POJEDINAČNOG CILJA (OBRAZAC EE11)
17.IZVJEŠĆE SAMOSTALNOG ISPUNJAVATELJA (OBRAZAC EE12)
18.Potvrda o primopredaji EE otpada u kućanstvu (Obrazac EE1)
19.Izvješće o sakupljenim količinama EE otpada (Obrazac EE2)
20.Izvječće o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada (Obrazac EE3)
21.Izvječće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada (Obrazac EE4)
22.Izvješće o obrađenim količinama EE otpada (Obrazac EE5)
23.Izvješće o sakupljenim i obrađenim količinama EE otpada (Obrazac EE6)
24.Izvješće o ponovno uporabljenim, recikliranim i oporabljenim količinama EE otpada (Obrazac EE7)
25.Izvješće sakupljača o stanju skladišta EE otpada (Obrazac EE8)
26.Izvješće obrađivača o stanju skladišta neobrađenog EE otpada (Obrazac EE9)
27.Izvješće obrađivača po zahtjevima iz Dodatka 7. ovog pravilnika za posebnu obradu materijala i komponenti iz EE otpada (Obrazac EE10)
28.OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA (ONTOU)Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
29.IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA SVJEŽIH MAZIVNIH ULJA (IU/PSMU)
30.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH I MAZIVIH ULJA (ISOMU)
31.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA (IOOMU)
32.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA (ISOJU)
33.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH JESTIVIH ULJA (IOOJU)
34.IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA O PROIZVEDENIM, UVEZENIM ILI IZVEZENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORA (OBRAZAC OBA1)Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15)
35.IZVJEŠĆE UGOVORNOG SAKUPLAČAOTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA (OBRAZAC OBA 2)
36.IZVJEŠĆE OPORABITELJA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA (OBRAZAC OBA2 – privremeno do odabira Ugovornog sakupljača otpadnih baterija i akumualtora i zaključivanja ugovora o obavljanju poslova sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora)
37.Izvješće o stavljanju na tržište i i sakupljenim količinama otpadnih baterija i akumulatora (Obrazac OBA3)
38.Izvješće o količini otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora (Obrazac OBA4)
39.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE (AO1)Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, br. 88/15 i 78/16)
40.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (AO2)
41.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (AO3)
42.IZVJEŠĆE O SAKUPLJENOJ I PREDANOJ NA OPORABU OTPADNOJ AMBALAŽI (AO4)
43.IZVJEŠĆE DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA O PRIKUPLJENOM OTPADNOM STAKLU I OTPADNOJ PLASTICI (AO5)
44.POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (AO6)
45.IZVJEŠĆE O OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE (AO7)
46.POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (AO8)
47.IZVJEŠĆE O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (AO9)
48.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE (A10)
49.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA (A11)
50.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE I IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE (A12)
51.IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA ODLOŽENOG GRAĐEVNOG OTPADAPravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 69/16)
52.IZVJEŠĆE O PREVEZENOM GRAĐEVNOM OTPADU KOJI SDRŽI AZBEST
53.IZVJEŠĆE O ODLOŽENOM GRAĐEVNOM OTPADU KOJI SDRŽI AZBEST
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP A – OBRAZAC 11Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 82/05); Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13)
2.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP B – OBRAZAC 12
3.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP C – OBRAZAC 13
4.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP D – OBRAZAC 14
5.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP E – OBRAZAC 15
6.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP F – OBRAZAC 16
7.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP G – OBRAZAC 17
8.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP H – OBRAZAC 18
9.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP I – OBRAZAC 19
10.UPITNIK/QUESTIONNAIRE – OBRAZAC 1
11.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP A – OBRAZAC 2
12.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE SKAZNICE TIP B – OBRAZAC 3Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 82/05); Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13)
13.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP C – OBRAZAC 4
14.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP D – OBRAZAC 5
15.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP E – OBRAZAC 6
16.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP F – OBRAZAC 7
17.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP G – OBRAZAC 8
18.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP H – OBRAZAC 9
19.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP I – OBRAZAC 10
20.PUTOVNICA REDOVNAZakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15), Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 4/10, 85/15 i 118/15), Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/09 i 85/15)
21.PUTOVNICA – SLUŽBENA – redovna
22.PUTOVNICA – SLUŽBENA – žurna
23.PUTOVNICA DIPLOMATSKA – redovna
24.PUTOVNICA DIPLOMATSKA – žurna
25.PUTNI LIST ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE HRVATSKE
26.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 1Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 40/10)
27.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA – OBRAZAC 2
28.PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU – OBRAZAC 3Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/09 i 85/15)
29.PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU – OBRAZAC 4
30.REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA ZA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE – OBRAZAC 10
31.VIZA – OBRAZAC 1 – zelenaUredba Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (SL L 164, 14.07.1995) kako je izmijenjena i dopunjena; Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2002 od 18. veljače 2002. o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja sastavlja obrazac ne priznaje (SL L 53, 23.02.2002.); Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13); Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/12)
32.OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 2
33.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA VIZUZakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13); Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, broj 7/13)
34.JAMSTVENO PISMO ZA STRANCA FIZIČKE OSOBE
35.JAMSTVENO PISMO ZA STRANCA PRAVNE OSOBE
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC 1 – EVIDENCIJA ODGOJNIH MJERAPravilnik o evidenciji odgojnih mjera (»Narodne novine«, broj 141/11)
2.OBRAZAC 2 – IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA
3.OBRAZAC 3 – PODACI IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA
4.OBRAZAC 4 – IZVADAK IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA
5.OBRAZAC 1- EVIDENCIJA FIZIČKIH OSOBA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJA TEMELJEM ČLANKA 63. DO 66. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBIPravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja (»Narodne novine«, broj 66/15)
6.OBRAZAC 2 – OBAVIJEST O POČETKU/PRESTANKU STATUSA RODITELJA/NJEGOVATELJA
7.OBRAZAC – OČEVIDNIK O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMAPravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora (»Narodne novine«, broj 66/15)
8.OBRAZAC ODB – OČEVIDNIK O POSTUPKU DAVANJA DOZVOLE ZA SKLAPANJE BRAKA PRIJE PUNOLJETNOSTIPravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, broj 32/05)
9.OBRAZAC OSB – OČEVIDNIK O POSTUPKU DOPUŠTANJA SKLAPANJA BRAKA OSOBI POTPUNO LIŠENOJ POSLOVNE SPOSOBNOSTI ILI NESPOSOBNOJ ZA RASUĐIVANJE
10.OBRAZAC OPB – OČEVIDNIK O POSTUPKU PONIŠTENJA BRAKA
11.OBRAZAC ORB – OČEVIDNIK O POSTUPKU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U POSTUPKU POSREDOVANJA PRIJE POKRETANJA PARNICE ZA RAZVOD BRAKA
12.OBRAZAC OK – OČEVIDNIK SUDSKIH ODLUKA O UZDRŽAVANJU I NAGODBA SKLOPLJEIH U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRBPravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (»Narodne novine«, broj 32/05)
13.OBRAZAC OPD – OČEVIDNIK ODLUKAO POVJERAVANJU DJETETA NA ČUVANJE I ODGOJ BEZ PRISTANKA RODITELJAPravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci (»Narodne novine«, br. 155/05 i 81/06)
14.OBRAZAC OUR – OČEVIDNIK UPOZORENJA RODITELJA NA POGREŠKE I PROPUSTE U SKRBI I ODGOJU DJETETA
15.OBRAZAC ONRS – OČEVIDNIK ODLUKA O NADZORU NAD IZVRŠENJEM RODITELJSKE SKRBI
16.OBRAZAC OPLRS – OČEVODNIK PRIJEDLOGA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE RODITELJSKE SKRBI
17.OBRAZAC ORPS – OČEVIDNIK ODLUKA O STAVLJANJU RODITELJA U POLOŽAJ SKRBNIKA
18.OBRAZAC – MIŠLJENJE OBITELJSKOG DOKTORA MEDICINE OSOBE LIŠENE POSLOVE SPOSOBNOSTI O STANJU ZDRAVLJA ŠTIĆENIKA S OBZIROM NA RAZLOG LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTIPravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti (»Narodne novine«, broj 106/14)
19.LISTA ZA PROCJENU RAZVOJNIH RIZIKA DJETETAPravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (»Narodne novine«, broj 123/15)
20.LISTA ZA PROCJENU RODITELJSKIH SNAGA
21.LISTA ZA PROCJENU SIGURNOSTI DJETETA
22.OBRAZAC – PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI (ZRS/1, ZRS/2 I ZRS/3)Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (»Narodne novine«, broj 123/15)
23.OBRAZAC – ZAHTJEV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OBITELJSKIH MEDIJATORAPravilnik o obiteljskoj medijaciji (»Narodne novine«, broj 123/15 i 132/15)
24.OBRAZAC I – 1 – ZAHTJEVA ZA UPIS U IMENIK DADILJAPravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (»Narodne novine«, broj 96/13)
25.OBRAZAC I – 2 – ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK POMOĆNIH DADILJA
26.OBRAZAC I – 3 – ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA EVIDENTIRANIH U IMENIKU DADILJA/IMENIKU POMOĆNIH DADILJA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.EVIDENCIJSKI KARTON O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN EK-1Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14, 154/14) Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 52/84)
2.EVIDENCIJSKI KARTON O RADNIKU RASPOREĐENOM NA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA EK-2
3.EVIDENCIJSKI KARTON RADNIKA KOJI SU SE NA RADU POVRIJEDILI TE O RADNICIMA KOJI SU NA RADU OBOLJELI EK-3
4.EVIDENCIJSKI KARTON O ISPITIVANJU ORUĐA ZA RAD S POVEĆANIM OPASNOSTIMA EK-4
5.EVIDENCIJSKI KARTON O ISPITIVANJU RADNE OKOLINE EK-5
6.EVIDENCIJSKI KARTON O PREGLEDU ILI ISPITIVANJU OSOBNOG ZAŠTITNOG SREDSTVA EK-6
7.UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA – RA-1Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/10)
8.UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI RADNIKA – RA-2
9.UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA – MA-1Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (»Narodne novine«, broj 62/10)
10.UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA – MA-2
11.OBRAZAC OBRAČUNA NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE PLAĆE, ODNOSNO NAKNADE PLAĆE – OBRAZAC NP1Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14 i 118/14) i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, br. 32/15, 102/15 i 35/17)
12.OBRAZAC OBRAČUNA NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE OTPREMNINE – OBRAZAC NO1
13.OBRAZAC MJESEČNE EVIDENCIJE O DNEVNOM RADNOM VREMENU I SATIMA ODMORA RADNIKA NA POMORSKOM RIBARSKOM PLOVILUPravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 3/16)
14.KNJIGA EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA – OBRASCI BROJ 1, 2, 3Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 32/15)
15.ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA – OBRAZAC BROJ 4Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (»Narodne novine«, broj 32/15)
16.POPIS UTEMELJITELJA UDRUGE – OBRAZAC BROJ 5
17.PRIJAVA PROMJENE PODATAKA – OBRAZAC BROJ 6
18.PRIJAVA PRESTANKA DJELOVANJA – OBRAZAC BROJ 7
19.IZVJEŠĆE O STANJU REGISTRA UDRUGA – OBRAZAC BROJ 8
20.IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA – OBRAZAC BROJ 9
21.OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 7. STAVAK 1. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 1Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15) i Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (»Narodne novine«, broj 146/14)
22.OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 7. STAVAK 2. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 2
23.KNJIŽICA – UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI obr. USP-1Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, broj 64/12)
24.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NEISPLAĆENA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA obr. RPS-1Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15)
25.ZAHTJEV ZA PRISLINU NAPLATU – OBRAZAC ZPN-01Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrasca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15)
26.ZAHTJEV ZA ISPLATU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE U VISINI MINIMALNE PLAĆE – OBRAZAC ZMP-01
27.NALOG ZA POVLAČENJE S NAPLATE DIJELA ZAHTJEVA ZA PRISILNU NAPLATU – OBRAZAC NZP-01
28.ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA, obr ZPORM-1Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, broj 103/14)
29.OBRAZAC 1. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBUPravilnik o izdavanju EU potvrde (»Narodne novine«, broj 123/15)
30.OBRAZAC 2. EU POTVRDA ZA PRAVNU OSOBU
31.OBRAZAC 3. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU OBRTNIKA
32.OBRAZAC 4. EU POTVRDA ZA FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU NEREGULIRANU PROFESIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
33.OBRAZAC 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE
34.Obrazac ODP-1 ZA DOSTAVU PODATAKAPravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine«, broj 8/14)
35.Ogledni primjerak obrasca za dostavu statističkih podataka o ustupljenim radnicimaPravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (»Narodne novine«, broj 125/15)
36.Obrazac NR-1 uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnog radnikaPravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (»Narodne novine«, broj 32/15)
37.Obrazac NR-2 svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika
38.ISKAZNICE INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada (»Narodne novine«, broj 19/14)
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PRIJAVA O POČETKU OSIGURANJA (Tiskanica M 1P)Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/13, 22/15, 57/15 , 125/15 i 19/17)
2.PRIJAVA O PRESTANKU OSIGURANJA (Tiskanica M 2P)
3.PRIJAVA O PROMJENI TIJEKOM OSIGURANJA (Tiskanica M 3P)
4.PRIJAVA O POČETKU POSLOVANJA OBVEZNIKA DOPRINOSA (Tiskanica M 11P)
5.PRIJAVA O PRESTANKU POSLOVANJA OBVEZNIKA DOPRINOSA (Tiskanica M 12P)
6.PRIJAVA O PROMJENI PODATAKA OBVEZNIKA DOPRINOSA (Tiskanica M 13P)
7.PRIJAVA-PROMJENA PODATAKA O UTVRĐENOM STAŽU OSIGURANJA I OSNOVICI (Tiskanica MPP 1)
8.PRIJAVA O PRESTANKU-POČETKU OSIGURANJA ZA VIŠE OSIGURANIKA (Tiskanica M-1PK)
9.OBRAZAC M-SEZ, PRIJAVA PROMJENE O PRERAČUNATIM TRAJANJIMA STAŽA NA SEZONSKIM POSLOVIMA
10.ISKAZNICA KONTROLORAPravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, br. 43/14 i 19/17)
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.NALAZ I MIŠLJENJE ZAVODA ZA VJEŠTAČENJEUredba o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 153/14 i 108/15)
2.

IZVJEŠĆE S NALAZOM I MIŠLJENJEM LIJEČNIKA

(Obrazac 1-IN)

3.

OPĆI PODACI O OSIGURANIKU S OPISOM POSLOVA KOJE OBAVLJA

(Obrazac 2-IN)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PRIJAVA ZA UPIS U SUD. REGISTARZakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15); Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 22/12 i 127/14)
2.PRIJAVA ZA UPIS U SUD. REGISTAR – nastavak prijave
3.PRIJAVA ZA UPIS U SUD. REGISTAR – nastavak prijave – zadnja strana
4.ZADUŽNICAPravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12) i Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12)
5.BJANKO ZADUŽNICA
6.ZEMLJIŠNA KNJIGA – kao osnovni registar vlasništva nad nekretninama
7.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAKZakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (»Narodne novine«, broj 123/04) i Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog poslovnika) (»Narodne novine«, br. 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10)
8.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK IZ BZP-a (baza zemljišnih podataka) – evidencija usklađenih podataka katastra i zemljišne knjige
9.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK IZ KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA – ima snagu zemljišnoknjižnog izvatka, a izdaje se iz evidencija posebnih dijelova nekretnine gdje još nije povezana Glavna knjiga i Knjiga položenih ugovora
10.UPISNIK ZA TRGOVAČKE PRIJESTUPE-TKSudski poslovnik (»Narodne novine«, br. 37/14 , 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17)
11.UPISNIK ZA TRGOVAČKE PRIJESTUPE 50 ARAKA
12.UPISNIK ZA STEČAJEVE (ARAK)
13.UPISNIK ZA STEČAJEVE (50 ARAKA)
14.SLUŽBENA ISKAZNICA STEČAJNOG UPRAVITELJAStečajni zakon (»Narodne novine«, broj 71/15) Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 104/15)
15.DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERAPravilnik o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine«, br. 88/08 i 119/08)
16.DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA/A4
17.PARNIČNI UPISNIK P-DOPoslovnik državnog odvjetništva (»Narodne novine«, br. 5/14)
18.OVRŠNI UPISNIK O-DO
19.IZVANPARNIČNI UPISNIK IP-DO
20.UPISNIK PRAVNOG MIŠLJLJENJA M-DO
21.UPISNIK UPRA. STVARI U-DO
22.UPISNIK UPRAVNIH SPOR. US-DO
23.UPISNIK ADHE. POST. A-DO
24.UPISNIK PREV. DJEL. N-DO
25.UPISNIK RAZ. OS. STVARI R-DO
26.STEČAJNI UPISNIK S-DO
27.UPISNIK ZA PODIZANJE ZZZ U GRAĐANSKOM I UPRAVNOM POSTUPKU, TE ZA PODNOŠENJE USTAVNIH TUŽBI-GZ-DO
28.UPISNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK PP-DO
29.UPISNIK 20 araka – format 430×500 i 420×420
30.UPISNIK 30 araka – format 430×500 i 420×420
31.UPISNIK 50 araka – format 430×500 i 420×420
32.UPISNIK 60 araka – format 430×500 i 420×420
33.UPISNIK 70 araka – format 430×500 i 420×420
34.UPISNIK 80 araka – format 430×500 i 420×420
35.UPISNIK 150 araka – format 430×500 i 420×420
36.UPISNIK 20 araka – format 245×420
37.UPISNIK 30 araka – format 245×420
38.UPISNIK 50 araka – format 245×420
39.UPISNIK 60 araka – format 245×420
40.UPISNIK 70 araka – format 245×420
41.UPISNIK 80 araka – format 245×420
42.UPISNIK 150 araka – format 245×420
43.ISKAZNICA SUCA I SLUŽBENIH OSOBA NA SUDUZakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13 i 33/15, 82/15 i 82/16)
44.ISKAZNICA DRŽAVNIH ODVJETNIKAZakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)
45.ISKAZNICA ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA
46.ISKAZNICA SAVJETNIK U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
47.ISKAZNICE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAVZakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 61/02 i 141/09)
48.ISKAZNICE SEKTORA ZA PROBACIJUPravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine«, broj 29/13)
49.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJEPravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15)
50.ISKAZNICA STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKAPravilnik o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, br. 38/14, 123/15 i 29/16)
51.Obrazac 1. Podaci za unos u Registar izvlaštenih nekretninaPravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (»Narodne novine«, broj 17/16)
MINISTARSTVO OBRANE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE VOJNIH ZRAKOPLOVAPravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 86/13)
2.ISKAZNICA VOJNOG ZRAKOPLOVNOG ISTRAŽITELJAPravilnik o istraživanju i izvješćivanju o nesrećama i ostalim događajima ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 28/14)
3.DOZVOLA VOJNOG LETAČAPravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 72/15)
4.PADOBRANSKA DOZVOLAPravilnik o vojnom padobranstvu (»Narodne novine«, broj 41/14)
5.SLUŽENA ISKAZNICA VOJNOG VETERINARSKOG INSPEKTORAPravilnik o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 115/15)
6.ISKAZNICA PRIPADNIKA OBALNE STRAŽEPravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže (»Narodne novine«, broj 56/09)
7.IDENTIFIKACIJSKA VOJNA ISKAZNICAPravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice (»Narodne novine«, br. 99/14 i 112/14)
8.ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE OBALNE STRAŽEPravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže (»Narodne novine«, broj 56/09)
9.SLUŽBENA ISKAZNIVA VOJNE POLICIJE I SLUŽBENA ZNAČKA VOJNE POLICIJEPravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba vojne policije (»Narodne novine«, broj 144/14)
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.Obrazac 1 – Lokacija grobljaPravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencija te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 78/13)
2.Obrazac 2 – Podaci o lokaciji
3.Obrazac 3 – Podaci o pokopanim žrtvama u vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i grobljima iz poslijeratnog razdoblja
4.Obrazac 4 – Izvor podataka o pokopanim žrtvama u vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
5.Obrazac 5 – Izmjene i dopune postojećih podataka
6.Obrazac 6 – Skupna evidencija o vojnim grobljima, grobljima civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja i grbovima na području Republike Hrvatske
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Red. br.Naziv zaštićenih isprava i službenih obrazacaPravni izvor
1.ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – Obrazac SIG-1Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (»Narodne novine«, broj 129/15)
2.ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – Obrazac SIG-2
3.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – Obrazac SIG-3
4.GRAĐEVINSKI DNEVNIKPravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, br. 111/14, 107/15 i 20/17)
5.ZAHTJEV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATAPravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, br. 32/14, 69/14 i 27/15)
6.IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA STAMBENIH ZGRADAPravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, br. 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16 i 17/17)
7.IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA NESTAMBENIH ZGRADA
8.IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA OSTALIH NESTAMBENIH ZGRADA U KOJIMA SE KORISTI ENERGIJA RADI OSTVARIVANJA ODREĐENIH UVJETA KONDICIONIRANJA
9.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA FIZIČKE OSOBEPravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, br. 73/15 i 133/15)
10.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA PRAVNE OSOBE
11.IZJAVA O ZAPOSLENIM OSOBAMA NA NEODREĐENO VRIJEME I IMENOVANJU OSOBE/OSOBA KOJA ĆE POTPISIVATI IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA ZGRADA, ENERGETSKE CERTIFIKATE ZGRADA I IZVJEŠĆA O REDOVITIM PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA
12.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE
13.OBRAZAC IZJAVE O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI PROGRAM IZOBRAZBE I ZAPOSLENOJ ADMINISTRATIVNOJ OSOBI
14.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLUPravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15)
15.OBRAZAC IZJAVE O ZAPOŠLJAVANJU I IMENOVANJU OSOBE
16.OBRAZAC IZVJEŠĆA O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA
17.OBRAZAC IZVJEŠĆA O KONTROLI IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAV GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI
18.GROBNI OČEVIDNIK I REGISTAR UMRLIH OSOBAPravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (»Narodne novine«, broj 143/98)
19.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE FIZIČKIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORUPravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (»Narodne novine«, broj 47/14)
20.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE PRAVNIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU
21.OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJPravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (»Narodne novine«, broj 77/15)
22.OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE FIZIČKIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
23.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE DRŽAVLJANA DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ
24.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE POSTAVLJANJA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVAPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (»Narodne novine«, br. 33/15, 56/15 i 12/17)
25.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE UGRADNJE MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASUPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (»Narodne novine«, br. 39/15, 56/15 i 12/17)
26.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE UGRADNJE PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINEPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (»Narodne novine«, br. 56/15 i 12/17)
27.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVAPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava (»Narodne novine«, broj 56/15)
28.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK GRAĐEVINSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (»Narodne novine«, broj 42/14)
29.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE SVIH STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJAPravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15)
30.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA IZRADE NACRTA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA
31.SLUŽBENI ZNAK I TRAKAPravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 42/14)
32.OBRAZAC 01 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA ZEMLJIŠTAPravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, br. 114/15 i 122/15)
33.OBRAZAC 02 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA- KUPOPRODAJA STANOVA
34.OBRAZAC 03 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA POSLOVNIH PROSTORA
35.OBRAZAC 04 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA- KUPOPRODAJA OBITELJSKIH KUĆA
36.OBRAZAC 05 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA- ZAKUPNINA ZA ZEMLJIŠTA
37.OBRAZAC 06 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – ZAKUPNINA ZA POSLOVNE PROSTORE
38.OBRAZAC 07 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – NAJAMNINA ZA STANOVE
39.OBRAZAC 08 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA/NAJAM/ZAKUP NEKRETNINA
40.EVIDENCIJA PODATAKA ZA ZBIRKU KUPOPRODAJNIH CIJENA
41.SADRŽAJ IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA STANA/APARTMANA, NAJAM STANA/APARTMANA, KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA, ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, KUPOPRODAJA POSLOVNE ZGRADE, ZAKUP POSLOVNE ZGRADE, KUPOPRODAJA KUĆE I KUĆE ZA POVREMENI BORAVAK, NAJAM KUĆE I KUĆE ZA POVREMENI BORAVAK, KUPOPRODAJA VANJSKOG VANJSKOG PARKIRNOG MJESTA, GARAŽE I PARKIRNO-GARAŽNOG MJESTA, ZAKUP VANJSKOG PARKIRNOG MJESTA, GARAŽE, I PARKIRNO-GARAŽNOG MJESTA, KUPOPRODAJA ZEMLJIŠTA, ZAKUP ZEMLJIŠTA
42.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU OVLASTI U SUSTAVU Enekretnine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC ZAHTJEVA I POTVRDA O IMOVNOM STANJUNaputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju (»Narodne novine«, broj 92/95)
2.BILANCAPravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 96/16)
3.RAČUN DOBITKA I GUBITKA RDG/POD
4.GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PODUZETNIKE
5.NALOG ZA PLAĆANJE – POREZNI POSTUPAK 1Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/09 i 136/12); Opći porezni zakon (»Narodne novine«, br. 115/16); Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09); Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 148/11 , 25/13 i OUSRH broj: U-I-885/2013 od 11. 7. 2014 89/14); Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15); Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12 , 153/13 i 78/15) i Sudski poslovnik (»Narodne novine«, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15 , 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17)
6.NALOG ZA PLAĆANJE – POREZNI POSTUPAK 2
7.OMOTNICA – POREZNI POSTUPAK 1
8.OMOTNICA – POREZNI POSTUPAK 2
9.NALJEPNICA – POREZNI POSTUPAK
10.SLUŽBENA ZNAČKA OVLAŠTENIH SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVEZakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16); Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave (»Narodne novine«, broj 22/15)
11.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVEZakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16); Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave (»Narodne novine«, broj 22/15)
12.ISKAZNICE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKAZakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 115/16); Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika (»Narodne novine«, br. 56/15 i 87/15)
13.MJENICAZakon o mjenici (»Narodne novine«, br. 79/94 i 92/10)
14.ISKAZNICA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVEPravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika porezne uprave (»Narodne novine«, broj 22/15)
15.ALKOHOLNA MARKICA 80×16Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) i Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, br. 1/17 i 14/17)
16.ALKOHOLNA MARKICA 100×20
17.DUHANSKE MARKICE 44×20
18.DUHANSKE MARKICE 23×45
19.VRIJEDNOSNI KUPONI ZA SEZONSKE RADNIKE U POLJOPRIVREDIZakon o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12, 120/12 i 16/17)
20.PK OBRAZACPravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 10/17)
21.MEMORANDUM PURHTemeljem članka 25. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva Financija, Odluka o primjeni knjige standarda vizualnog identiteta Porezne uprave Klasa: 030-03/12-01/41, Ur.broj: 513-07-21-03/12-2
22.BILJEZIZakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16)
23.SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE FINANCIJSKOG INSPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/08, 55/11 i 25/12), Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe Financijskog inspektorata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 100/08)
24..SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORAZakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15); Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, br. 125/13 i 57/15)
25.ISKAZNICA INSPEKTORA SEKTORA ZA FINANCIJSKI SUSTAVZakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16)
26.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA OVLAŠTENOG SLUŽBENIKA SAMOSTALNOG SEKTORA ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARANa temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« 150/11, Odluka USRH-12/13, 93/16,104/16), i članka 25. a) Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine« članka 43 stavak 1. Općeg poreznog zakona (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, i 26/15 i članka 25. a) Uredbe o unutarnjem ustrujstvu Ministarstva financija (NN 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14 i 154/14 ministar financija donosi odluku kojomse propisuje obrazac i sadržaj službene iskaznice službenika samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara
FINA
Br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE GORIVA POSEBNIH NAMJENAZakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) i Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, br. 131/15 i 14/17)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRTNICAPravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, broj 100/17)
2.ODOBRENJEPravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (»Narodne novine«, broj 100/17)
3.UGOVOR O NAUKOVANJUPravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine«, br. 18/08., 19/10., 109/12 i 63/14)
4.ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJEM INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVAPravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavananja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja (»Narodne novine«, broj 68/08)
MINISTARSTVO TURIZMA
Br.Naziv službenih obrazaca i zaštićene ispravePravni izvor
1.ISKAZNICA TURISTIČKOG VODIČAPravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, br. 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10)
2.IZJAVA O PRUŽANJU USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI/ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTANPravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (»Narodne novine«, broj 7/16)
3.PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK TURISTIČKIH ZAJEDNICAPravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (»Narodne novine«, broj 114/09)
4.OBRAZAC TZ – OBRAZAC ZA PRIJAVU PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE U TURISTIČKOJ ZAJEDNICIPravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkoj zajednici (»Narodne novine«, broj 119/09, 18/17)
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.SANITARNA ISKAZNICAPravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«, br. 23/94 i 93/00); Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08 i 43/09)
2.ZBIRNA PRIJAVA OBOLJENJA SMRTI OD GRIPEZakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08 i 43/09) i Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94)
3.KNJIGA PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI
4.ZAPISNIK ISPITNE KOMISIJE O PROVJERI ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGIJENI OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA PO OSNOVNOM/PROŠIRENOM PROGRAMUPravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/94); Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08 i 43/09)
5.POTVRDA O POHAĐANJU TEČAJA ZA STJECANJE OSNOVNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGIJENI OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA PO OSNOVNOM/PROŠIRENOM PROGRAMUPravinik o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/94)
6.GODIŠNJI IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM OBVEZNIM IMUNIZACIJAMAPravilnik o načinu provođenja imunizacije serprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznh bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13)
7.PRIJAVA OBOLJENJA – SMRTI OD ZARAZNE BOLESTIPravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08 i 43/09)
8.POTVRDA O SMRTIPravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11)
9.DOZVOLE ZA KREMIRANJE UMRLE OSOBEPravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, br. 46/11, 6/13 i 63/14)
10.DOZVOLA ZA UKOP UMRLE OSOBE
11.PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENOG RADNIKAPravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, br. 2/11, 14/13, 126/14 i 135/15); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (»Narodne novine«, broj 145/13)
12.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
13.SPECIJALISTIČKA KNJIŽICAPravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, br. 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (»Narodne novine«, broj 115/07); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistra medicine biokemije (»Narodne novine«, broj 73/08); Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 123/11); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine«, br. 129/11, 129/12 i 120/13 i 31/17); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (»Narodne novine«, broj 73/08)
14.SPECIJALISTIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENIH RADNIKAPravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, br. 2/11, 14/13, 126/14 i 135/15); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (»Narodne novine«, broj 145/13); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara-medicinskih tehničara (»Narodne novine«, br. 138/09 i 32/12); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara-medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, broj 28/11)
15.UVJERENJE O POLOŽENOM SPECIJALISTIČKOM ISPITU
16.MATIČNA KNJIGA POLAZNIKAPravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći« (»Narodne novine«, br. 78/09 i 82/14)
17.MATIČNA KNJIGA/CRVENI KRIŽ
18.IMENIK I DNEVNIK RADA
19.DOZVOLA ZA UVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARIZakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11)
20.DOZVOLA ZA IZVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI
21.DOZVOLA ZA UVOZ PREKURSORAZakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge (»Narodne novine«, broj 80/13)
22.DOZVOLA ZA IZVOZ PREKURSORA
23.KARTON CIJEPLJENE OSOBE (Obrazac br. 1)Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13)
24.IZVJEŠĆE O NEPOŽELJNIM SPOREDNIM POJAVAMA U PROVEDBI OBVEZNE IMUNIZACIJE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI (Obrazac br.2)
25.GODIŠNJI PLAN IMUNIZACIJE (Obrazac br. 3)
26.POZIV ZA IMUNIZACIJU (Obrazac br. 4)
27.ISKAZNICA IMUNIZACIJE (Obrazac br. 5)
28.ISKAZNICA SANITARNOG INSPEKTORAZakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/08 i 88/10); Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 28/11 i 120/12 i 116/16)
29.ISKAZNICA FARMACEUTSKOG INSPEKTORAZakon o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13 i 90/14); Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13)
30.ISKAZNICA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora (»Narodne novine«, broj 76/05)
31.OČEVIDNIK O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMAPravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima (»Narodne novine«, broj 46/07)
32.ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA U PODRUČJU PRIMJENE LJUDSKIH TKIVA I STANICAZakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 144/12); Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 57/13)
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.RECEPTI – JEDNOSTRANI – PLAVIPravinik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, br. 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14, 17/15 i 113/16)
2.RECEPTI – JEDNOSTRANI – CRVENI
3.RECEPTI – SAMOKOPIRAJUĆI – PLAVI
4.UPUTNICAPravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15 i 123/16)
5.NALOG ZA SANITETSKI PRIJEVOZ I HEMODIJALIZU
6.NALOG ZA SANITETSKI PRIJEVOZ
7.ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU – Isprava 1, 2, 3 i 4Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 4/07, 91/09, 113/09, 140/09, 4/10, 13/10, 43/10, 29/11, 147/14 i 86/15)
8.ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJUOdluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 32/09, 59/09, 118/09, 4/10, 125/13 i 11/16)
9.EUROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 144/14)
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o liječništvu (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINEZakon o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 120/09)
2.ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE – NAKON POLOŽENOG SPECIJALISTIČKOG ISPITA
3.ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) ZA DENTALNE TEHNIČARE
4.DOZVOLA ZA RAD ZA DENTALNE ASISTENTE
HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 35/08 i 117/08)
HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJA (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, broj 87/09)
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 57/11)
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.Godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepniceNaredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine«, br. 113/09, 134/09 i 58/11)
2.Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila u obliku naljepnice
3.Oznaka za ovjeravanje mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju u obliku naljepnice
4.Oznaka za ovjeravanje taksimetara u obliku naljepnice
5.Zaštitna oznaka za taksimetre u obliku naljepnice
6.Zaštitna oznaka u obliku naljepnice
7.Zaštitna oznaka u obliku plastične plombe
8.Osnovna oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva u obliku naljepnice
9.Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva u obliku naljepnice
10.Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI« u obliku naljepniceNaredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine«, br. 113/09, 134/09 i 58/11)
11.Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO« u obliku naljepnice
12.Zaštitna naljepnica ovlaštenog servisa u obliku naljepnice
13.Naljepnica »SERVISIRANO« u obliku naljepnice
14.Osnovni ovjerni žig za utiskivanje
15.Godišnji ovjerni žig za utiskivanje
16.Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila
17.Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila
18.Žig za poništavanje žigova
19.Zaštitni žig za utiskivanje ovlaštenog servisa
20.Ovjernica
21.Potvrda o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila
22.Potvrda o službenom mjerenju
23.Obrazac evidencije o rješenjima ovlaštenih tijela za poslove ovjeravanja mjerilaPravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 44/15)
24.Obrazac evidencije o rješenjima ovlaštenih tijela za poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
25.Potvrda o sukladnosti tipa vozilaPravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (»Narodne novine«, br. 80/13 i 97/14 i 60/16)
26.Potvrda o evidenciji tipa vozila
27.Izjava o sukladnosti vozila
28.Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
29.Potvrda o sukladnosti tipa traktoraPravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine«, broj 80/13, 1/16 i 60/16)
30.Potvrda o evidenciji tipa traktora
31.Izjava o sukladnosti traktora
32.Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora
33.Potvrda o sukladnosti tipa vozilaPravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (»Narodne novine«, br. 80/13 i 97/14, 1/16 i 60/16)
34.Potvrda o evidenciji tipa vozila
35.Izjava o sukladnosti vozila
36.Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
37.Službena iskaznica i značka mjeriteljskog inspektoraPravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora (»Narodne novine«, broj 27/15)
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJAPravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima (»Narodne novine«, broj 18/06)
2.SLUŽBENA ISKAZNICA VIŠEG INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
4.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
5.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
6.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
7.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVOPravilnik o propusnici za ulazak i boravak u objektima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 011-02/06-02/15, URBROJ: 543-01-09-01-06-1 od 9.2.2006.
8.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.SLUŽBENA ISKAZNICA GEODETSKOG INSPEKTORAZakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07 , 124/10, 121/16 i 9/17); Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora (»Narodne novine«, broj 85/07)
2.Zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrzac SI-SGP-1)Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanjhu znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10 i 65/13)
3.Zapisnik opolaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrazac SI SGP-2)
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih geodetskih polsova (Obrazac SI SGP-3)
5.Registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrazac SI SGP-4)
6.Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrazac SI SGP-5)
7.Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (obrazac PISK-1)Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za reguliranje profesije u području geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 81/14)
8.Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (obrazac PISK-2)
9.Zahtjev za povremeno i privremeno pružanje usluga (obrazac PISK-3)
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
1.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA PREDSJEDNICU /PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14)
2.POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDITATURU ZA PREDSJEDNICU/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
3.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA PREDSJEDNICU/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
4.OČITOVANJE POLITIČKE STRANKE DA JE KANDIDATKINJA/KANDIDAT ZA PREDSJEDNICU/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PREDLOŽENA/PREDLOŽEN U SKLADU S NJEZINIM STATUTOM ODNOSNO POSEBNOM ODLUKOM DONESENOM NA TEMELJU STATUTA
5.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
6.GLASAČKI LISTIĆ
7.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
8.PRIJEDLOG LISTTE ZA IZBOR ZASTUPNICA/ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABORZakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – proč. tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15)
9.OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA – PREDLAGATELJA U POSTUPKU KANDIDATURE NA IZBORIMA ZA ZASTUPNICE/ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR ZA NEOVISNU LISTU
10.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNICA/ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR KOJE BIRAJU PRIPADNICI NACIONALNIH MANJINA U XII. IZBORNOJ JEDINICI
11.OČITOVANJE KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATUREZakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – proč. tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15)
12.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
13.GLASAČKI LISTIĆ
14.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
15.PRIJEDLOG LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENTZakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/10, 23/13 i 143/13)
16.OČITOVANJE KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
17.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT
18.GLASAČKI LISTIĆ
19.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
LOKALNI IZBORI
20.PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA ČLANICE/ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA
21.POPIS SA POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA
22.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
23.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
24.GLASAČKI LISTIĆ ZA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I GRAD ZAGREB
25.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
26.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATKINJE/KANDIDATA
27.OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA UZ KANDIDATURU
28.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
29.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE
30.GLASAČKI LISTIĆ
31.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA

IZBORI ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA

HRVATSKOG NARODA

32.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA/GRADONAČELNIKA/ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA
33.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
34.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
35.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
36.GLASAČKI LISTIĆ
37.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
38.PRIJEDLOG KANDIDATKINJA/KANDIDATA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE MANJINEZakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 i 109/07) i Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12)
39.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE
40.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
41.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNE MANJINE ILI PREDSTAVNICU/PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE
42.GLASAČKI LISTIĆ
43.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
DRŽAVNI REFERENDUM
44.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMAZakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96, 44/06, 58/06 – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002, 69/07 – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007, 38/09 i 85/10)
45.GLASAČKI LISTIĆ
46.ZAPISNICI O RADU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
OSTALO
47.GLASAČKE KUTIJEZakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14), Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, br. 66/15 i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015), Zakon o izboru članova u Eurospki parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/10, 23/13 i 143/13), Zakon o izobru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05, 109/07 i 144/12), Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 33/96, 44/06, 58/06 – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002, 69/07 – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007, 38/09 i 85/10)
48.SIGURNOSNE NALJEPNICE ZA ZATVARANJE GLASAČKIH KUTIJA
49.SIGURNOSNE NALJEPNICE ZA ZATVARANJE OTVORA GLASAČKIH KUTIJA
50.IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE/NALJEPNICE ZA ČLANOVE IZBORNIH TIJELA I PROMATRAČE
51.KONTROLNI LISTOVI
52.OGLASI/PLAKATI ZA IZBORE I DRŽAVNI REFERENDUM
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PRIJAVNICA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITAPravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, br. 88/02), Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (»Narodne novine«, br. 22/02 i 28/09)
2.POPIS ISPITANIKA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE
3.OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU MAJSTORSKOG ISPITA
4.ZAPISNIK O MAJSTORSKOM ISPITU ZA ZVANJE
5.DIPLOMA O MAJSTORSKOM ZVANJU
6.MATIČNA KNJIGA MAJSTORSKIH ISPITA
7.PRIJAVNICA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTIPravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, br. 88/02), Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (»Narodne novine«, br. 22/02 i 28/09)
8.POPIS ISPITANIKA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
9.OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
10.ZAPISNIK O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE
11.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
12.MATIČNA KNJIGA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
13.ZAPISNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE (LICENCIJE) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJAPravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (»Narodne novine«, broj 37/15)
14.DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA