Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 86/2017 (30.8.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Ministarstvo unutarnjih poslova

2059

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011, 80/2013, 158/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/2014 i 64/2015), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« broj 43/2013, 77/2013, 155/13, 1/2015., 33/2016. i 108/2016), u članku 1. iza riječi: »pogrešno izrađenim vozačkim dozvolama« dodaje se zarez i riječi: »vozačkim dozvolama koje su u postupku dostave dostavnom službom izgubljene i naknadno pronađene«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dužan je osobno podnijeti zahtjev neposredno nadležnom tijelu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku na temelju položenog vozačkog ispita, za izdavanje vozačke dozvole kada joj istekne rok valjanosti (obnavljanje), u slučaju zamjene oštećene ili nečitke vozačke dozvole ili zamjene zbog promjene podataka na vozačkoj dozvoli, podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole preko sustava eGrađani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole (Obrazac 2) bijele je boje, veličine 143 mm × 277 mm.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole preko sustava eGrađani ne koristi se Obrazac 2.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se i za obnavljanje, nadomještanje i zamjenu vozačkih dozvola.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadržava OIB ili vozačka dozvola izdana nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika priložiti skenirane isprave iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka. Za izradu vozačke dozvole koristi se fotografija koja je pohranjena u evidenciji osobnih iskaznica na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova prilikom izdavanja elektroničke osobne iskaznice.«

Članak 4.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadržava OIB ili vozačka dozvola izdana nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.«

Članak 5.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadržava OIB ili vozačka dozvola izdana nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.«

Članak 6.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 2. točke 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadržava OIB ili vozačka dozvola izdana nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.«

Članak 7.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadržava OIB ili vozačka dozvola izdana nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Podositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika priložiti skenirane isprave iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka. Za izradu vozačke dozvole koristi se fotografija sa elektroničke osobne iskaznice.«

Članak 8.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika priložiti skenirani dokaz o stečenoj početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi.«

Članak 9.

U članku 14. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev za izdavanje vozačke dozvole iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

Zahtjev se smatra uredno podnesenim kad nadležno tijelo elektroničkim putem dostavi podnositelju zahtjeva obavijest da je zahtjev prihvaćen.

Urednost zahtjeva utvrđuje se u roku od tri radna dana od njegove predaje.«

Članak 10.

U članku 15. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovog članka, u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole iz članka 5. stavka 2., obavijest iz članka 14. stavka 3. smatra se potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, a ako se vozačka dozvola dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta, podnositelj zahtjeva dužan ju je uništiti nakon primitka vozačke dozvole.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »iz zahtjeva za izdavanje« zamjenjuju se riječima: »za izradu«.

Članak 11.

Iza članka 19. dodaju se članci 19a. i 19b. koji glase:

»Članak 19a.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika može vozačku dozvolu, po svom izboru, preuzeti u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ili se vozačka dozvola, na zahtjev podnositelja zahtjeva, može dostaviti na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.

Dostavu vozačke dozvole na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva obavlja pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola putem dostavne službe uz naknadu ugovorenu s dostavnom službom.

Članak 19b.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola vodi evidenciju o vozačkim dozvolama koje su u postupku dostave iz članka 19a. stavka 2. ovoga Pravilnika izgubljene i naknadno pronađene.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži prezime i ime osobe za koju je izrađena vozačka dozvola, broj vozačke dozvole, naziv nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu vozačke dozvole i datum pronalaska vozačke dozvole.

Pronađene vozačke dozvole uništava povjerenstvo iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.«

Članak 12.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo vodi evidenciju o vozačima i izdanim vozačkim dozvolama iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika samo na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 13.

U članku 22. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, vozač je dužan poništiti nevažeću vozačku dozvolu umjesto koje je izdana nova vozačka dozvola iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, a koja je dostavljena na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.«

Članak 14.

U cijelom tekstu Pravilnika o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 43/2013, 77/2013, 155/2013, 1/2015, 33/2016 i 108/2016) riječi: »jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 30 mm × 35 mm« zamjenjuju se riječima: »jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm × 45 mm«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. rujna 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-01/71
Urbroj: 511-01-152-17-4
Zagreb, 24. kolovoza 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.