Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava

NN 86/2017 (30.8.2017.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2064

Na temelju članka 92. stavka 5. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), ministar mora, prometa i infrastrukture uz prethodno mišljenje ministra znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Opće odredbe i pojmovi

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje provode stručno osposobljavanje i stručne ispite izvršnih radnika, osnovni program stručnog osposobljavanja, učestalost redovitih provjera znanja te sadržaj uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na izvršne radnike željezničkog sustava koji obavljaju poslove sukladno propisu kojim se uređuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava, osim poslova upravljanja vlakom.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na stjecanje zvanja ili na srednjoškolsko obrazovanje.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Izvršni radnik je radnik koji obavlja poslove vezane uz sigurnost željezničkog sustava na kojim neposredno sudjeluje u odvijanju željezničkog prometa.

2. Kandidat je radnik upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili druge pravne osobe koji se stručno osposobljava za samostalno obavljanje poslova izvršnih radnika. Kandidat može biti pripravnik ili radnik s radnim iskustvom.

3. Mentor je radnik upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili druge pravne osobe zadužen za stručno vođenje i nadziranje kandidata kroz procese stručnog osposobljavanja i polaganja stručnog ispita.

4. Stručno osposobljavanje je postupak kojim kandidat stječe teorijska i praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova izvršnih radnika prilikom odvijanja željezničkog prometa u normalnim, otežanim i izvanrednim situacijama.

5. Stručni ispit je teorijska i praktična provjera znanja i vještina koje je kandidat stekao tijekom stručnog osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova izvršnih radnika.

6. Ispitivač je radnik upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili druge pravne osobe koji obavlja provjeru znanja kandidata na stručnom ispitu ili izvršnog radnika na redovitoj i izvanrednoj provjeri znanja ili izvanrednom praktičnom ispitu iz određenog ispitnog područja.

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu je dokument koji se izdaje kandidatu na temelju položenog stručnog ispita za samostalno obavljanje poslova izvršnih radnika.

8. Stručna osposobljenost je sposobnost za samostalno obavljanje poslova izvršnih radnika.

9. Funkcionalni podsustavi željezničkog sustava su dio željezničkog sustava koji čine: podsustav odvijanje i upravljanje prometom, podsustav održavanje i podsustavi telematske aplikacije za putnički i teretni promet.

10. Strukturni podsustavi željezničkog sustava su dio željezničkog sustava koji čine: građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu i vozila.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena propisom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i propisom kojim se uređuje željeznica.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA PROVEDBU PROCESA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe

Članak 4.

(1) Stručno osposobljavanje kandidata za samostalno obavljanje poslova izvršnih radnika može obavljati upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili druga pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba), ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) raspolaže učinkovitom upravljačkom i organizacijskom strukturom koja osigurava odgovarajuću stručnost, kompetencije i radno iskustvo mentora zaduženih za stručno vođenje i nadzor kandidata kroz pojedina područja (faze) stručnog osposobljavanja

b) raspolaže programima stručnog osposobljavanja za poslove izvršnih radnika u kojima su razrađene sve sadržajne cjeline propisane ovim Pravilnikom

c) raspolaže odgovarajućim prostorom za provedbu stručnog osposobljavanja kandidata i provjeru znanja izvršnih radnika

d) raspolaže odgovarajućom stručnom literaturom, ažuriranim općim aktima pravne osobe, propisima kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica, odgovarajućim propisima Europske unije i drugom dokumentacijom iz područja poslova za koje se kandidat osposobljava, a u svrhu provedbe teorijskog dijela stručnog osposobljavanja kandidata

e) ima mogućnost korištenja strukturnih podsustava željezničkog sustava

f) raspolaže odgovarajućom opremom, softverskom podrškom i alatima potrebnim za provedbu praktičnog dijela stručnog osposobljavanja kandidata

g) može dokazati postupke kontinuiranog ažuriranja programa osposobljavanja i primjena metoda stručnog osposobljavanja u skladu s tehnološkim i tehničkim promjenama, kao i izmjenama općih akata pravne osobe, propisa kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica te odgovarajućih propisa Europske unije koji se odnose na obavljanje poslova izvršnih radnika, kao i druge dokumentacije iz područja poslova za koje se kandidat osposobljava i

h) ima ustrojen sustav evidentiranja aktivnosti unutar procesa stručnog osposobljavanja.

(2) Stručne ispite kandidata i provjere znanja izvršnih radnika može provoditi pravna osoba, ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) raspolaže učinkovitom upravljačkom i organizacijskom strukturom koja osigurava odgovarajuću stručnost, kompetencije i radno iskustvo ispitivača zaduženih za provedbu stručnih ispita i provjeru znanja izvršnih radnika

b) raspolaže odgovarajućim prostorom za provedbu teorijskog dijela stručnog ispita kandidata i provjeru znanja izvršnih radnika

c) raspolaže odgovarajućom stručnom literaturom, ažuriranim općim aktima pravne osobe, propisima kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica, odgovarajućim propisima Europske unije i drugom dokumentacijom iz područja provedbe stručnih ispita i provjere znanja izvršnih radnika

d) ima mogućnost korištenja strukturnih podsustava željezničkog sustava

e) raspolaže odgovarajućom opremom, softverskom podrškom i alatima potrebnim za provedbu praktičnog dijela stručnog ispita

f) može dokazati postupke kontinuiranog ažuriranja ispitnih sadržaja i primjene ispitnih metoda u skladu s tehnološkim i tehničkim promjenama kao i izmjenama općih akata pravne osobe, propisa kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica te odgovarajućih propisa Europske unije koji se odnose na obavljanje poslova izvršnih radnika, kao i druge dokumentacije iz područja provedbe stručnih ispita i provjere znanja izvršnih radnika i

g) ima ustrojen sustav evidentiranja i baze podataka polaganja stručnih ispita kandidata i provjera znanja izvršnih radnika.

(3) Redovita i izvanredna teorijska poučavanja kojim se osigurava trajna stručna osposobljenost izvršnih radnika može obavljati pravna osoba, ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) raspolaže učinkovitom upravljačkom i organizacijskom strukturom koja osigurava odgovarajuću stručnost, kompetencije i radno iskustvo poučavatelja ili ima implementiran sustav e-učenja

b) raspolaže programima poučavanja za pojedine poslove izvršnih radnika

c) raspolaže odgovarajućom stručnom literaturom, ažuriranim općim aktima pravne osobe, propisima kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica, odgovarajućim propisima Europske unije i drugom dokumentacijom potrebnom za provedbu poučavanja

d) raspolaže odgovarajuće opremljenim prostorom u kojemu se obavlja poučavanje izvršnih radnika i suvremenim nastavnim pomagalima odnosno odgovarajućom informatičkom opremom u slučaju implementiranog sustava e-učenja

e) može dokazati postupke kontinuiranog poučavanja izvršnih radnika u skladu s tehnološkim i tehničkim promjenama kao i izmjenama općih akata pravne osobe, propisa kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica te odgovarajućih propisa Europske unije koji se odnose na obavljanje poslova izvršnih radnika, kao i druge dokumentacije iz područja osiguravanja trajne stručne osposobljenosti izvršnih radnika i

f) ima dokumentiran sustav poučavanja izvršnih radnika.

Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori

Članak 5.

(1) Za vrijeme stručnog osposobljavanja kandidat se osposobljava uz stručnu pomoć mentora koji je odgovoran za izradu i realizaciju programa i plana stručnog osposobljavanja kandidata. Kandidata kroz pojedina područja (faze) stručnog osposobljavanja može voditi jedan ili više mentora. Mentora imenuje pravna osoba kod koje se kandidat stručno osposobljava i koja ispunjava uvjete propisane člankom 4. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(2) Mentorom za stručno vođenje i nadziranje kandidata kroz teorijski dio stručnog osposobljavanja može biti imenovan radnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima najmanje istu razinu i vrstu obrazovanja koji su propisani člankom 9. ovog Pravilnika kao minimalni obrazovni uvjeti za kandidata

b) ima najmanje tri godine radnog iskustva u području željezničke djelatnosti unutar koje se kandidat osposobljava i

c) obavlja poslove u području željezničkog sustava unutar kojeg se kandidat osposobljava.

(3) Mentorom za stručno vođenje i nadziranje kandidata kroz praktični dio stručnog osposobljavanja može biti imenovan radnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova izvršnog radnika za koje se kandidat osposobljava

b) ima najmanje tri godine radnog iskustva na obavljanju poslova izvršnog radnika za koje se kandidat osposobljava i

c) obavlja poslove izvršnog radnika za koje se kandidat osposobljava.

(4) Pravna osoba dužna je općim aktom propisati uvjete za mentora ako složenost i specifičnosti obavljanja pojedinih poslova izvršnog radnika zahtijevaju mentora s duljim radnim iskustvom od propisanog stavkom 3. ovog članka.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ispitivači

Članak 6.

(1) Stručni ispit kandidata i provjeru znanja izvršnog radnika provodi ispitno povjerenstvo imenovano od strane pravne osobe koja ispunjava uvjete propisane člankom 4. stavkom 2. ovog Pravilnika.

(2) Ispitivačem određenog ispitnog područja u teorijskom dijelu stručnog ispita kandidata ili u dijelu provjere znanja izvršnog radnika može biti imenovan radnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima najmanje istu razinu i vrstu obrazovanja u struci koja se odnosi na ispitno područje kao i kandidat koji pristupa polaganju stručnog ispita

b) ima najmanje tri godine radnog iskustva u području željezničkog sustava koji se odnosi na ispitno područje i

c) obavlja poslove u području željezničkog sustava koji se odnosi na ispitno područje.

(3) Ispitivačem praktičnog dijela stručnog ispita kandidata može biti imenovan radnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova izvršnog radnika za koje kandidat polaže stručni ispit

b) ima najmanje tri godine radnog iskustva na obavljanju poslova izvršnog radnika za koje kandidat polaže stručni ispit i

c) obavlja poslove u području željezničkog sustava za koje kandidat polaže stručni ispit.

(4) Pravna osoba koja svoje radnike imenuje ispitivačima mora osigurati provedbu ispita na nepristran i nediskriminirajući način, uz izbjegavanje sukoba interesa.

(5) Pravna osoba dužna je općim aktom propisati uvjete za ispitivača ako složenost i specifičnosti obavljanja pojedinih poslova izvršnog radnika zahtijevaju ispitivača s duljim radnim iskustvom od propisanog stavkom 3. ovog članka.

Uvjeti koje moraju ispunjavati predavači

Članak 7.

(1) Poučavanje izvršnih radnika obavljaju predavači pravne osobe koja ispunjava uvjete propisane člankom 4. stavkom 3. ovog Pravilnika.

(2) Predavač koji obavlja poučavanje izvršnih radnika može biti radnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima najmanje istu razinu i vrstu obrazovanja koji su propisani izvršnim radnicima za koje se poučavanje obavlja

b) za predavanje stručnih sadržaja iz područja pojedinih željezničkih strukturnih i/ili funkcionalnih podsustava ima najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućim djelatnostima unutar pojedinog podsustava i

c) ima završenu osnovnu andragošku osposobljenost.

(3) Pravna osoba dužna je općim aktom propisati uvjete za predavača ako složenost i specifičnosti obavljanja pojedinih poslova izvršnog radnika zahtijevaju predavača s duljim radnim iskustvom od propisanog stavkom 2. ovog članka.

Članak 8.

Pravna osoba može općim aktom propisati dodatne uvjete koje moraju ispunjavati mentori, ispitivači i predavači.

III. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati koji pristupaju stručnom osposobljavanju

Članak 9.

(1) Prije početka stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova izvršnih radnika, kandidatu mora biti utvrđena zdravstvena sposobnost sukladno propisu kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, način i postupak utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava.

(2) Svaki kandidat koji pristupa stručnom osposobljavanju mora imati završenu srednju strukovnu školu odgovarajućeg trajanja (trogodišnje ili četverogodišnje obrazovanje) i odgovarajuće vrste obrazovanja iz sektora/podsektora (promet i logistika / elektrotehnika / građevina / strojarstvo). Pritom kvalifikacije stečene u obrazovnom sektoru Promet i logistika trebaju biti stečene u području željezničkog prometa.

(3) Pravna osoba dužna je općim aktom propisati potrebnu razinu i vrstu obrazovanja za obavljanje pojedinih poslova izvršnih radnika utvrđenih propisom kojim se uređuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava.

Područja (faze) stručnog osposobljavanja

Članak 10.

(1) Područja stručnog osposobljavanja su opći i stručni dio.

(2) Opći dio obuhvaća osnovna znanja o propisima kojima se uređuje željeznica, sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, odgovarajućim propisima Europske unije te općim aktima pravne osobe kojima se propisuju organizacijska struktura i radno-pravni odnosi.

(3) Stručni dio sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Program stručnog dijela osposobljavanja pravna osoba dužna je propisati općim aktom.

Program stručnog osposobljavanja

Članak 11.

(1) Minimalni elementi potrebni za program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova izvršnih radnika utvrđenih propisom kojim se uređuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava za funkcionalni podsustav odvijanje i upravljanje prometom propisani su Uredbom Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava »odvijanje i upravljanje prometom« željezničkog sustava u Europskoj uniji (Tekst značajan za EGP) u dijelu koji se odnosi na praćenje i pripremu vlaka.

(2) Minimalne elemente potrebne za program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova izvršnih radnika utvrđenih propisom kojim se uređuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava za funkcionalni podsustav održavanja upravitelj infrastrukture dužan je propisati općim aktom.

(3) Ovisno o obujmu i složenosti poslova za koje se kandidat stručno osposobljava, pravna osoba dužna je općim aktom propisati sate trajanja stručnog osposobljavanja.

(4) Pravna osoba može svoje izvršne radnike dodatno osposobljavati za obavljanje i drugih poslova ako zadovoljavaju propisane uvjete. U tom slučaju pravna osoba dužna je općim aktom propisati postupak, program i sate trajanja dodatnog stručnog osposobljavanja.

IV. STRUČNI ISPIT

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati koji pristupaju stručnom ispitu

Članak 12.

Za pristupanje stručnom ispitu, kandidat mora biti stručno osposobljen u područjima (fazama) sukladno članku 10. ovog Pravilnika, a kao dokaznu dokumentaciju uz prijavu dužan je priložiti:

a) izvedbeni plan i program stručnog osposobljavanja kojeg izrađuje mentor i

b) dnevnik rada koji kandidat vodi tijekom stručnog osposobljavanja.

Okvirna ispitna područja

Članak 13.

(1) Okvirna ispitna područja za izvršne radnike, ovisno o poslovima koje obavljaju, sadržavaju tematiku iz sljedećih podsustava:

a) prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi

b) prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu

c) vozila

d) odvijanje i upravljanje prometom

e) održavanje

f) telematske aplikacije za putnički i teretni promet

g) građevinski podsustav i

h) elektroenergetski podsustav.

(2) Okvirna ispitna područja koja nisu obuhvaćena stavkom 1. ovog članka mogu obuhvaćati i drugu tematiku, ovisno o poslovima koje obavljaju izvršni radnici.

(3) Pravna osoba dužna je općim aktom detaljnije razraditi ispitna područja.

Polaganje stručnog ispita

Članak 14.

(1) Stručni ispit koji se polaže nakon stručnog osposobljavanja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Stručni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom sastavljenim od neparnog broja članova u sastavu koji je pravna osoba dužna propisati općim aktom.

(2) Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita najviše tri puta nakon čega gubi pravo pristupanja stručnom ispitu kod pravne osobe kod koje je pristupio polaganju istog.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Članak 15.

(1) Nakon položenog stručnog ispita, pravna osoba iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu najmanje mora sadržavati sljedeće:

a) naziv pravne osobe koja izdaje uvjerenje

b) ime i prezime, datum i mjesto rođenja i osobni identifikacijski broj kandidata

c) datum i mjesto polaganja ispita

d) naziv radnog mjesta i popis poslova prema propisu kojim se uređuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava

e) broj uvjerenja

f) datum i mjesto izdavanja uvjerenja i

g) potpis odgovorne osobe.

(3) Ako se nakon položenog stručnog ispita utvrdi da kandidat nije ispunjavao uvjete za polaganje stručnog ispita, ispit se poništava odlukom pravne osobe.

V. TRAJNO OSIGURAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Članak 16.

(1) Pravna osoba dužna je osigurati trajnu stručnu osposobljenost izvršnih radnika kroz redovito poučavanje, redovitu provjeru znanja, izvanredno poučavanje, izvanrednu provjera znanja, izvanredni praktični rad pod nadzorom bez polaganja ispita i izvanredni praktični rad pod nadzorom uz polaganje ispita.

(2) Uvjete i načine pod kojima se provode postupci iz stavka 1. ovog članka pravna osoba dužna je propisati općim aktom.

(3) Pravna osoba dužna je općim aktom propisati godišnji fond sati za redovito poučavanje.

(4) Redovita provjera znanja izvršnih radnika provodi se najmanje jedanput u pet godina.

(5) Izvanredni praktični rad pod nadzorom obavlja se na željezničkoj infrastrukturi i željezničkim vozilima.

Članak 17.

Tijelo nadležno za sigurnost željezničkog sustava provjerava ispunjavanje uvjeta iz ovog Pravilnika, provedbu osposobljavanja i stručnih ispita te izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu kroz reguliranje i nadzor sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Dokumenti o stručnoj osposobljenosti izvršnih radnika izdani u skladu s propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, ostaju na snazi.

(2) Kandidati koji su započeli postupak stručnog osposobljavanja kao i izvršni radnici koji su započeli postupak dodatnog stručnog osposobljavanja za obavljanje drugih poslova izvršnih radnika do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, osposobljavat će se temeljem odredaba Pravilnika o stažiranju, poučavanju i provjeri znanja izvršnih radnika na HŽ Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/96., 1/04.).

(3) Pravna osoba dužna je u roku od osam dana donijeti opće akte iz članka 5. stavka 4., članka 6. stavka 5., članka 7. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 3., članka 11. stavka 2., 3. i 4., članka 13. stavka 3., članka 14. stavka 1., članka 16. stavka 2. i 3. od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Pravna osoba dužna je uskladiti svoje opće akte sa ovim Pravilnikom u roku od osam dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(5) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stažiranju, poučavanju i provjeri znanja izvršnih radnika na HŽ Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/96., 1/04.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2017.

Klasa: 011-01/17-02/03
Urbroj: 530-05-2-1-1-17-21
Zagreb, 18. kolovoza 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.