Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017.

NN 87/2017 (31.8.2017.), Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2083

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017., donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2017.

Članak 1.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2017. iznosi 1.260,44 kn.

Članak 2.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2017. usklađuju se od 1. srpnja 2017. za 2,1%.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Klasa: 041-01/17-02/9
Urbroj: 341-99-01/01-17-4
Zagreb, 28. kolovoza 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v. r.