Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije

NN 89/2017 (6.9.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije

Ministarstvo OBRANE

2097

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 27/16), uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOJNOPOLICIJSKIM POSLOVIMA I PROVEDBI OVLASTI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA VOJNE POLICIJE

U Pravilniku o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije (»Narodne novine«, broj 44/14) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Vojnu policiju čine ustrojstvena jedinica Vojne policije Ministarstva obrane i ustrojstvena jedinica Vojne policije Oružanih snaga.

(2) Ustrojstvena jedinica Vojne policije Ministarstva obrane, u smislu ovoga Pravilnika, je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja vojnopolicijske poslove i zadaće u skladu s Uredbom kojom se propisuje unutarnje ustrojstvo i nadležnosti Ministarstva obrane.

(3) Ustrojstvena jedinica Vojne policije Oružanih snaga, u smislu ovoga Pravilnika, je ustrojstvena jedinica Oružanih snaga prema odobrenom mobilizacijskom razvoju i knjigama ustroja Oružanih snaga, namijenjena za obavljanje vojnopolicijskih poslova i zadaća.

(4) Čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije, u smislu ovog Pravilnika, je načelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane kao i zapovjednik ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga.

(5) Teritorijalna nadležnost postupanja Vojne policije Oružanih snaga uređuje se odlukom ministra obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlaštena službena osoba je pripadnik Vojne policije u statusu djelatne vojne osobe i pričuvnika u ustrojstvenoj jedinici Vojne policije Oružanih snaga, kao i djelatna vojna osoba i državni službenik raspoređen u ustrojstvenu jedinicu Vojne policije Ministarstva obrane, koji je završio Tečaj za ovlaštene službene osobe Vojne policije i raspoređen u ustrojstvenu jedinicu Vojne policije na ustrojbenu dužnost s vojnopolicijskim ovlastima.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Tečaj iz stavka 2. ovoga članka provodi se u ustrojstvenoj jedinici Vojne policije nadležnoj za provedbu izobrazbe i obuke po planu i programu izobrazbe, obuke i ocjenjivanja kojeg donosi čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga, a odobrava načelnik nadležne ustrojstvene jedinice Glavnog stožera.«

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Planove i programe izobrazbe, obuke i ocjenjivanja iz područja kriminalističke Vojne policije kojih je nositelj ustrojstvena jedinica Vojne policije Oružanih snaga, uz prethodnu suglasnost čelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane donosi čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga, a odobrava načelnik nadležne ustrojstvene jedinice Glavnog stožera.

(6) Planove i programe izobrazbe, obuke i ocjenjivanja iz područja kriminalističke Vojne policije kojih je nositelj ustrojstvena jedinica Vojne policije Ministarstva obrane donosi čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Iskaznica Vojne policije je službena isprava s fotografijom i serijskim brojem, koju zadužuje ovlaštena službena osoba u svrhu identifikacije i dokazivanja prava u primjeni vojnopolicijskih ovlasti u skladu s odredbama zakona i ovim Pravilnikom.

(2) Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– na gornjoj lijevoj strani je prazan prostor za fotografiju ovlaštene službene osobe kojoj se iskaznica izdaje preko koje se u donjem desnom kutu otiskuje pečat Ministarstva obrane

– u sredini grb Republike Hrvatske

– desno od grba ispisano je jedno ispod drugoga »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO OBRANE, VOJNA POLICIJA«, a ispod toga je ispisano »SLUŽBENA ISKAZNICA« te »IME, PREZIME i USTROJSTVENA JEDINICA« ovlaštene službene osobe kojoj se iskaznica izdaje

– ispod fotografije je serijski broj iskaznice, ispisan slovnom oznakom »A« za ovlaštene službene osobe u statusu djelatne vojne osobe i državnog službenika, odnosno slovnom oznakom »P« za ovlaštene službene osobe pričuvnike. Iza slovne oznake ispisan je četveroznamenkasti broj pod kojim je iskaznica izdana.

Stražnja strana iskaznice iz stavka 1. ovoga članka sadrži slijedeće podatke:

– ispod gornjeg ruba po sredini ispisano je »OVLAŠTENJE«, a ispod toga tiskan je tekst o najznačajnijim vojnopolicijskim ovlastima koji glasi: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o obrani, Zakonom o kaznenom postupku i propisima donesenim na temelju zakona utvrditi identitet, dovesti osobu nadležnom tijelu, obaviti pregled osoba, predmeta, prometnih sredstava, prostorija, objekata i dokumentacije, uporabiti sredstva prisile te obavljati i druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima. Nositelj ove iskaznice ovlašten je nositi službeno vatreno oružje.«

– ispod teksta na lijevoj strani ispisano je jedno ispod drugoga »EVIDENCIJSKI BROJ:, DATUM IZDAVANJA:«, u sredini iskaznice nalazi se prostor za otisak službenog pečata označen slovima »MP«, a na desnoj strani iznad donjeg ruba ispisano je »POTPIS ODGOVORNE OSOBE«.

(3) Predložak službene iskaznice tiskan je na obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječi: »u Glavnom stožeru« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva obrane«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O izdanim i razduženim iskaznicama i značkama ustrojstvena jedinica Vojne policije Ministarstva obrane vodi jedinstvenu evidenciju. O svim promjenama vezano za izdane značke i iskaznice pripadnicima ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga čelnik te ustrojstvene jedinice dužan je odmah izvijestiti ustrojstvenu jedinicu Vojne policije Ministarstva obrane.«

Članak 5.

U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju smrti, zarobljavanja ili nestanka ovlaštene službene osobe što je imalo za posljedicu gubitak iskaznice i/ili značke, troškove oglašavanja u Narodnim novinama snosi Ministarstvo obrane.«

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena službena osoba razriješena dužnosti u skladu s zakonom i kojoj prestane služba ili raspored na ustrojbenoj dužnosti s vojnopolicijskim ovlastima, dužna je prilikom primitka rješenja o razrješenju od dužnosti, odnosno rješenja o prestanku službe ili prestanku rasporeda na ustrojbenoj dužnosti s vojnopolicijskim ovlastima, iskaznicu i značku vratiti osobi koju za to ovlasti čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije.

(2) Čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga iskaznicu i značku iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od osam (8) dana dostaviti ustrojstvenoj jedinici Vojne policije Ministarstva obrane.

(3) Ovlaštenoj službenoj osobi udaljenoj iz službe u skladu s odredbama Zakona, prvonadređena osoba ili osoba koju za to ovlasti čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije dužna je prilikom uručenja rješenja o udaljenju iz službe privremeno oduzeti iskaznicu i značku do okončanja postupka.

(4) Ovlaštenoj službenoj osobi koja je privremeno nesposobna za obnašanje dužnosti na temelju odluke zdravstvene komisije Ministarstva obrane, prvonadređena osoba ili osoba koju za to ovlasti čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije, dužna je danom saznanja o privremenoj nesposobnosti privremeno oduzeti iskaznicu i značku do povratka ovlaštene službene osobe na dužnost.

(5) Nadređena osoba ovlaštene službene osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka ili osoba koju za to ovlasti čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije privremeno oduzetu iskaznicu i značku čuva u ustrojstvenoj jedinici Vojne policije do povratka ovlaštene službene osobe na dužnost.«

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. iza riječi »osoba« dodaju se riječi: »u statusu vojne osobe«.

U stavku 2. iza riječi »osoba« dodaju se riječi: »u statusu vojne osobe«, riječ: »načelnik« zamjenjuje se riječju: »čelnik«, a riječi: »u Glavnom stožeru« brišu se.

U stavku 3. riječ: »načelnika« zamjenjuje se riječju: »čelnika«, a riječi: »u Glavnom stožeru« brišu se.

Članak 8.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prostor ili prostoriju za čuvanje i odlaganje službenog vatrenog oružja iz stavka 1. ovoga članka određuje čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovlaštena službena osoba može po pisanom odobrenju čelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije službeno kratko vatreno oružje na osobnom zaduženju nositi i izvan službe, u civilnoj odjeći, prikriveno, na način da ne uznemirava građane.«

Članak 9.

U članku 23. stavku 2. riječ »načelnika« zamjenjuje se riječju: »čelnika«, a riječi: »u Glavnom stožeru i zapovjednika postrojbe Vojne policije« brišu se.

Članak 10.

U članku 25. stavku 1. točki 2. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

Članak 11.

U članku 29. stavku 6. riječ: »načelnika« zamjenjuje se riječju: »čelnika«, a riječi: »u Glavnom stožeru« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva obrane«.

Članak 12.

U članku 30. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno, ako ne postoje podaci potrebni za završetak kriminalističkog istraživanja, čelnik ustrojstvene jedinice kriminalističke Vojne policije koja provodi kriminalističko istraživanje može odobriti prekid provedbe kriminalističkog istraživanja ako su prethodno poduzete sve potrebne mjere i radnje te provjereni svi raspoloživi podaci. O prekidu kriminalističkog istraživanja ustrojstvena jedinica Vojne policije Oružanih snaga dužna je izvijestiti ustrojstvenu jedinicu Vojne policije Ministarstva obrane.«

Članak 13.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

(1) Kada postoji osnova sumnje da je kazneno djelo počinila ovlaštena službena osoba ili drugi pripadnik određene ustrojstvene jedinice Vojne policije ili njima bliska osoba ili je kazneno djelo počinjeno u prostorijama ustrojstvene jedinice Vojne policije, kriminalističko istraživanje ne može provoditi ta ustrojstvena jedinica, osim kada su navedene osobe zatečene u počinjenju kaznenog djela ili kada je potrebno provesti hitne dokazne radnje ili druge radnje koje ne trpe odgodu.

(2) Kada postoji osnova sumnje da je ovlaštena službena osoba ili drugi pripadnik određene ustrojstvene jedinice Vojne policije, odnosno njima bliska osoba, oštećena kaznenim djelom koje je u vezi s obavljanjem vojnopolicijskih poslova, kriminalističko istraživanje ne može provoditi ustrojstvena jedinica u kojoj je oštećeni raspoređen, osim kada je potrebno provesti hitne dokazne radnje ili druge radnje koje ne trpe odgodu.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kriminalističko istraživanje će provesti ona ustrojstvena jedinica kriminalističke Vojne policije koju za to odredi čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane.

(4) Kada postoji osnova sumnje da je kazneno djelo počinio čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane, bez odgode će se izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske koje će odlučiti o preuzimanju izvida kaznenog djela.«

Članak 14.

U članku 35. stavak 1. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. provjera uspostavljanja elektroničke komunikacije«.

Članak 15.

U članku 37. stavku 1. točki. 2. iza riječi: »zapovijedi« dodaju se riječi: »ili naloga«.

Članak 16.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

(1) Nadzor nad primjenom vojnopolicijskih ovlasti iz članka 35. stavka 1. točke 12. i točke 17. ovoga Pravilnika, u skladu s ovlastima propisanim Zakonom o obrani provodi Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti (u daljem tekstu: »Vijeće za građanski nadzor«).

(2) U svrhu nadzora nad primjenom vojnopolicijskih ovlasti iz stavka 1. ovog članka čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije će, nakon provedbe kriminalističkog istraživanja u povodu kojeg su poduzete, Vijeću za građanski nadzor na službeni zahtjev omogućiti uvid u dokumentaciju kojom je pokrenuta primjena tih ovlasti i dokumentaciju koja je rezultirala njihovom primjenom, dostaviti očitovanja koja se odnose na njihovu primjenu te omogućiti razgovor s osobama koje su te ovlasti odobrile i primijenile.

(3) Čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije odredit će ovlaštenu osobu koja će, bez prava odlučivanja, u svrhu pružanja stručne pomoći sudjelovati u radu Vijeća za građanski nadzor.

(4) Zakonom propisana postupanja naznačena u stavku 2. ovoga članka će Vijeću za građanski nadzor biti omogućena uz istodobnu zaštitu tajnosti drugih podataka iz spisa kojima je tajnost određena na temelju propisa o zaštiti tajnosti podataka obrane ili na temelju odredbi Zakona o kaznenom postupku«.

Članak 17.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

U stavku 2. riječi: »vrši analitičko praćenje i izvješćivanje nadležnih osoba« zamjenjuju se riječima: »analitički prati i izvješćuje nadležne osobe«, a riječi: »ustrojstvenih jedinica« zamjenjuju se riječima: »ustrojstvene jedinice«.

Članak 18.

U članku 40. stavku 2. riječ: »načelnika« zamjenjuje se riječju: »čelnika«, a riječi: »u Glavnom stožeru« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva obrane«.

Članak 19.

U članku 42. stavku 3. brišu se riječi »ili zapovijedi načelnika Glavnog stožera«.

Članak 20.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Ministarstva obrane«.

Stavak 4. briše se, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 21.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odluku o prikrivanju osobnih podataka davatelja obavijesti donosi čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije«.

Članak 22.

U članku 54. riječ: »načelnika« zamjenjuje se riječju: »čelnika«, a riječi: »u Glavnom stožeru« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva obrane«.

Članak 23.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Ministarstva obrane«.

Članak 24.

U članku 56. stavku 4. iza riječi: »osobe« briše se riječ »osobe«.

U stavku 5. iza riječi: »ovlaštene« dodaje se riječ »službene«.

Članak 25.

U članku 57. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

Članak 26.

U članku 58. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

U stavku 4. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

U stavku 9. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«, iza riječi: »naloga« dodaju se riječi: »ili zapovijedi«, riječ: »načelnika« zamjenjuju se riječju: »čelnika«, a riječi: »u Glavnom stožeru ili zapovijedi zapovjednika postrojbe Vojne policije« brišu se.

Članak 27.

U članku 59. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Ministarstva obrane«.

Članak 28.

U članku 61. stavku 3. riječi »zapovjednika postrojbe Vojne policije i načelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stožeru« zamjenjuju se riječima: »čelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije«.

Članak 29.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »Oružanih snaga« dodaju se riječi: »i Ministarstva obrane«.

U stavku 3. iza riječi: »službenikom u namještenikom« zamjenjuje se riječima: »službenikom i namještenikom«.

Članak 30.

U glavi V. VOJNOPOLICIJSKE OVLASTI iznad članka 94. naslov 12. Provjera uspostavljanja komunikacijskih kontakata mijenja se i glasi: »12. Provjera uspostavljanja elektroničke komunikacije«.

Članak 31.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev iz članka 94. stavka 1. podnosi čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane ili osoba koju on ovlasti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka temelji se na pisanom prijedlogu ustrojstvene jedinice kriminalističke Vojne policije u Oružanim snagama ili Ministarstvu obrane, koja provodi kriminalističko istraživanje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je to potrebno radi sprječavanja neposredne opasnosti ili nasilja odnosno radi žurnog traganja za osobom, zahtjev se može podnijeti i temeljem usmenog prijedloga, ali mora biti pisano potvrđen najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) sata od danog usmenog prijedloga.

(4) Prijedlog iz stavaka 2. i 3. ovoga članka temelji se na činjenicama iz kojih je vidljivo da se drugim radnjama nije mogao ili se neće moći postići cilj vojnopolicijskog posla ili bi postizanje tog cilja bilo povezano s nerazmjernim teškoćama.

(5) Ustrojstvena jedinica Vojne policije Ministarstva obrane vodi evidenciju zatraženih provjera uspostavljanja elektroničkih komunikacija.«

Članak 32.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena službena osoba može nad osobom, od koje traži obavijesti, primijeniti poligrafsko ispitivanje nakon što ga upozna:

– s radom uređaja

– s pravom da se ne mora podvrgnuti ispitivanju

– da rezultat ispitivanja ne može biti uporabljen kao dokaz u postupku.

(2) Poligrafsko ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se provesti samo nakon što osoba da pisanu suglasnost.

(3) Ovlaštena službena osoba dužna je prekinuti poligrafsko ispitivanje ako osoba, nakon što je dala pisanu suglasnost, izjavi da ju povlači.«

Članak 33.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Poligrafskom ispitivanju ne smije se podvrgnuti osoba:

1. koja je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih tvari

2. koja ima ozbiljna srčana oboljenja

3. koja je u stresnom stanju

4. koja uzima lijekove za smirenje

5. koja pokazuje vidljive znakove duševne bolesti ili poremećenosti

6. koja osjeća intenzivnu fizičku bol

7. trudnicu i rodilju.«

Članak 34.

U članku 99. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Plan iz stavka 5. ovoga članka odobrava čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije ili osoba koju ovlasti.«

Članak 35.

U članku 108. stavku 2. riječ »osoba« zamjenjuje se riječima »pripadnik Oružanih snaga«.

U stavku 6. broj »0,1« zamjenjuje se brojem »0,10«.

Članak 36.

U članku 116. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pisani nalog za poduzimanje, sadržaj i trajanje prikrivenih vojnopolicijskih radnji izdaje čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije.«

Članak 37.

U članku 121. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) O svakoj primjeni sredstava prisile ovlaštena službena osoba obvezna je odmah izvijestiti nadređenog te u roku od dvadeset četiri (24) sata od primjene sredstava prisile podnijeti pisano izvješće nadređenom. Čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije obvezan je u daljnjem roku od četrdeset osam (48) sati dati ocjenu opravdanosti uporabe sredstava prisile. Čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga dostavit će pisano izvješće o provedbi postupka ocjene opravdanosti uporabe sredstava prisile čelniku ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane.«

Članak 38.

U članku 132. stavku 2. riječi: »zapovjednika postrojbe Vojne policije« zamjenjuju se riječima: »nadređenu osobu«.

Članak 39.

U članku 134. stavku 1. riječi: »zapovjednik postrojbe« zamjenjuju se riječima: »čelnik ustrojstvene jedinice«.

Članak 40.

U članku 144. stavku 1. riječi: »zapovjednik postrojbe« zamjenjuju se riječima: »čelnik ustrojstvene jedinice«.

Članak 41.

U članku 146. stavku 2. riječi: »u Glavnom stožeru« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva obrane«.

Članak 42.

U članku 147. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako ugrožena osoba odbije zaštitu ili ugroženoj osobi zbog probitaka postupka nije priopćeno postojanje ugroze, čelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije Ministarstva obrane prema prosudbi predlaže ministru obrane donošenje odluke o diskretnom poduzimanju mjera fizičke zaštite.«

Članak 43.

U članku 149. stavku 1. riječ: »teže« briše se.

Članak 44.

U članku 161. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izgled posebne oznake, zaduženje i način nošenja posebne oznake iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se posebnim aktom načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije Oružanih snaga.«

Članak 45.

U članku 164. stavku 3. riječi: »Oružanih snaga« brišu se.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/19

Urbroj: 512-01-17-8

Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

PRILOG

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE VOJNE POLICIJE