Odluka o izmjeni Odluke Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0004, urbroj: 567-06-17-09 od 31. kolovoza 2017.

NN 89/2017 (6.9.2017.), Odluka o izmjeni Odluke Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0004, urbroj: 567-06-17-09 od 31. kolovoza 2017.

AGENCIJA za elektroničke medije

2099

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća te Vanja Gavran, Suzana Kunac, Anita Malenica, Davor Marić i Gordana Simonović, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 01/17, klasa: UP/I-612-12/17-02/0001, urbroj: 567-06/04-17-01, »Narodne novine« broj 14/17 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 31-17 sjednici održanoj 31. kolovoza 2017., donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE

I. Točka VI. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, klasa: 612-12/17-02/0004, urbroj: 567-02/01-17-06 od 26. travnja 2017. mijenja se i glasi:

»Rok za obavljanje tehničkog pregleda i sklapanje Ugovora o koncesiji je 30. rujna 2017. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.«

II. Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromijenjeni.

III. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 16-17 sjednici održanoj 26. travnja 2017., donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 01/17 za područje grada Pule (G-PU); 95,0 MHz, objavljene temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije od 9. veljače 2017.

Kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno i jedini ponuditelj, odabrano je trgovačko društvo Medulinska rivijera d.o.o., Centar 223, Medulin, OIB: 1127035918.

Dana 30. kolovoza 2017. zaprimljena je molba trgovačkog društva Medulinska rivijera d.o.o. za produljenjem roka za obavljanje tehničkog pregleda, ujedno i za potpisivanje Ugovora o koncesiji.

Vijeće je razmotrilo navedenu zamolbu te utvrdilo kako se istoj može udovoljiti budući da produljenje roka nije u suprotnosti s pozitivnim zakonskim odredbama ni s javnim interesom.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/17-02/0004

Urbroj: 567-06-17-09

Zagreb, 31. kolovoza 2017.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Zamjenik predsjednika
Vijeća za elektroničke medije
Robert Tomljenović, v. r.