Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. sklopljenom 21. prosinca 2012. godine

NN 89/2017 (6.9.2017.), Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. sklopljenom 21. prosinca 2012. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

2100

Na temelju članka 99. i 103. Kolektivnog ugovara za radnike u Odašiljačima i vezama sklopljenog 21. prosinca 2012. godine,

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb, koje zastupa član Uprave – direktor Mate Botica (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRAFIČKE I NAKLADNIČKE DJELATNOSTI HRVATSKE, Brešćenskoga 4, Zagreb, Sindikalna podružnica Odašiljači i veze, kojeg zastupa predsjednik Darije Hanzalek i glavni sindikalni povjerenik Bruno Margitić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

zaključili su u Zagrebu 30. lipnja 2017. godine

DODATAK II.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE U ODAŠILJAČIMA I VEZAMA SKLOPLJENOM
21. PROSINCA 2012. GODINE

Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da su 21. prosinca 2012. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor) i 30. svibnja 2016. godine Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama sklopljenom 21. prosinca 2012. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak I.) te da ovim Dodatkom II. produžuju njihovu primjenu do 31. listopada 2017. godine.

Članak 2.

Članak 99. stavak 1. Osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme do 31. listopada 2017. godine, uz mogućnost produženja.«

Danom stupanja na snagu ovoga Dodatka II., prestaje važiti članak 6. Dodatka I.

Ostale odredbe Osnovnoga ugovora i Dodatka I. se ne mijenjaju, te ostaju na snazi i u primjeni.

Članak 3.

Ovaj Dodatak II. stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak II. sačinjen je u šest primjeraka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka, a dva primjerka dostavljaju se ministarstvu nadležnom za rad.

Ovlašteni predstavnici ugovornih strana izjavljuju da su pročitali odredbe ovoga Dodatka II., da su im one jasne, i da su s njima suglasni, te ih u znak prihvata potpisuju.

Članak 5.

Ovaj Dodatak II. registrirat će se u nadležnom ministarstvu Republike Hrvatske te će biti objavljen u skladu s važećim propisima.

ZA SINDIKAT

Predsjednik

Darije Hanzalek, v. r.

Glavni sindikalni povjerenik

Bruno Margitić, v. r.

ZA POSLODAVCA

Član Uprave – direktor
Mate Botica, v. r.