Odluka o porezima Općine Brinje

NN 89/2017 (6.9.2017.), Odluka o porezima Općine Brinje

Općina Brinje

2101

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15 – ispr.), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16), te članka 28. i 83. Statuta Općine Brinje (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 16/13), Općinsko vijeće Općine Brinje na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE BRINJE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brinje (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 5,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 12.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se trgovi, zelene površine, javni prolazi, parkirališta, pločnici i druge površine u vlasništvu Općine Brinje.

Članak 14.

Za korištenje javnih površina utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina po m2 dnevno:


za ugostiteljsku djelatnost2,20 kn/m2

za trgovačku djelatnost1,30 kn/m2

za uslužnu djelatnost2,20 kn/m2

za postavljanje reklamnih panoa i tabli1,00 kn/m2

za postavljanje kontejnera za smeće i sličnih naprava0,25 kn/m2

za ostale djelatnosti0,73 kn/m2.Članak 15.

Nadležna Porezna uprava će na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina moraju nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka dostaviti podatke o mjestu na kojem se nalazi javna površina, zauzetu površinu, te druge podatke potrebne za utvrđivanje poreza na korištenje javne površine.

Podatke iz stavka 2. ovog članka porezni obveznici moraju dostaviti najkasnije 5 dana prije zauzimanja javne površine.

Članak 16.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva podnesu zahtjev za korištenje javne površine koji se odnosi na istu površinu, odnosno ako ima dva ili više zainteresiranih za korištenje iste javne površine, Jedinstveni upravni odjel Općine provest će usmenu javnu dražbu nakon koje će izabrati ponuditelja koji je ponudio najviši iznos poreza.

Početni iznos poreza za usmenu javnu dražbu utvrdit će se primjenom članka 14. ove Odluke.

Članak 17.

Iznimno od odredaba članka 14. ove Odluke, općinski načelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine i osloboditi obveznika plaćanja poreza na korištenje javne površine, u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i druge akcije, te obilježavanje određenih datuma koji su od interesa za Općinu kao i za manifestacije kojima je Općina Brinje organizator i pokrovitelj.

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina plaća se prije početka korištenja javne površine, odnosno u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

5. Porez na nekretnine

Članak 19.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 20.

Općina Brinje poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu osim poreza na nekretnine.

Ovlašćuje se nadležna Porezna uprava zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda koja pripada Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 21.

Porezni obveznik dužan je nadležnoj Ispostavi Porezne uprave dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točke 2., 3. i 4. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 22.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o općem upravnom postupku i drugih mjerodavnih propisa i važećih akata.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu na porez na dohodak (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 18/01), Odluka o porezu na kuće za odmor (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 18/01), Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 18/01, 20/13), Odluka o porezu na potrošnju (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 25/03).

Članak 24.

Odredbe članaka 9. – 12. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/07

Urbroj: 2125/04-17-02

Brinje, 31. srpnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Perković, dipl. ing., v. r.