Odluka o porezima Grada Imotskog

NN 89/2017 (6.9.2017.), Odluka o porezima Grada Imotskog

Grad Imotski

2102

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog«, br. 2/09, 1/13, 4/13 i 5/16) Gradsko vijeće Grada Imotskog na svojoj III. sjednici, održanoj 22. kolovoza 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POREZIMA GRADA IMOTSKOG

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o porezima Grada Imotskog (dalje: Odluka) utvrđuju se porezi koji pripadaju Gradu Imotskom, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način utvrđivanja i plaćanja poreza.

Porezi Grada su prihod Proračuna Grada Imotskog.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina,

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja grada Imotskog sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak te ove Odluke.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada Imotskog.

Članak 4.

Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Imotskog.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području grada Imotskog.

Osnovicu poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Imotskog, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3,00%.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području grada Imotskog.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se 5,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno gradsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po metru četvornom javne površine koja se koristi i iznosi 8,00 kn/m²/mj.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se za puni mjesec bez obzira koliko se dana u mjesecu koriste javne površine.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od ispostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 18.

Razrez i naplatu poreza na korištenje javnih površina mjesno nadležna Porezna uprava.

Članak 19.

Pravne i fizičke osobe koje kane koristiti javnu površinu dužne su se prijaviti Upravnom tijelo Grada Imotskog nadležnom za komunalne poslove poradi ishođenja odobrenja ili sklapanja ugovora za korištenje javne površine i to najmanje tri dana prije početka korištenja iste.

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija i pratećih aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada, kao ni za vjerske, humanitarne, kulturne, sportske i ekološke manifestacije od značaja za Grad.

Članak 21.

Javnom površinom u smislu članka 14. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Grada Imotskog odnosno površine kojima upravlja Grad Imotski i sve površine na kojima je Grad Imotski nadležan za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez dobivenog odobrenja.

5. Porez na nekretnine

Članak 22.

Porez na nekretnine propisat će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Imotskog sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16).

III. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 23.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza propisanih ovom Odlukom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ukoliko se dospjeli porez ne plati u roku isti se naplaćuje prisilno prema odredbama o prisilnoj naplati poreza propisanim Zakonom o porezu na dohodak.

Za više uplaćeni predujam poreza primjenjuju se odredbe u povratu propisane Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 25.

Članak 2. stavka 1. točka 3. i članci od članka 10. do članka 13.ove Odluke prestaju važiti stupanjem na snagu Odluke o porezu na nekretnine.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog«, br. 2/01, 8/01).

Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 27.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Imotskog«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2017. godine.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2129/01-01-17-1.

Imotski, 22. kolovoza 2017.

GRAD IMOTSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Perica Tucak, v. r.