Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

NN 90/2017 (8.9.2017.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Vlada Republike Hrvatske

2111

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (»Narodne novine«, broj 14/17), članak 65. mijenja se i glasi:

»Uprava za trgovinu i unutarnje tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; u okviru svog djelokruga koordinira provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava na području Repub­like Hrvatske; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača te provodi mjere upravnog nadzora; obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite potrošača, te prati usklađenost istih sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi poslove podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; obavlja poslove savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; provodi edukacijske kampanje u suradnji s europskim potrošačkim centrima iz drugih država članica te obavlja poslove funkcioniranja Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: Platforma za ORS) u okviru Europskog potrošačkog centra; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zaštite potrošača; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unapređenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Repub­like Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; koordinira poslove vezane uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra; osigurava primjenu i funkcioniranje Europskoga potrošačkog centra kao kontaktne točke za Platformu za ORS; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere unapređenja i poticanja izvoza; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; predlaže i provodi politiku i mjere za unapređenje elektroničkog poslovanja uključujući i izradu strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih strategijom razvitka elektroničkog poslovanja i o tome podnosi godišnja izvješća; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava i pravne stečevine Europske unije na području elektroničkog poslovanja koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa; provodi mjere vezano za unapređenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja stručne i inspekcijske poslove u vezi elektroničkog potpisa; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj te, po potrebi, u određenim uvjetima osigurava izvršenje opoziva certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete u razvoju nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva, provodi koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; surađuje s Nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobode kretanja roba, koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije na razini Ministarstva; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); koordinira provođenje analize pravnih propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te notifikaciju istih putem IMI sustava; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u okviru zakonodavnih odredaba vezanih uz pružanje usluga (pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga) na unutarnjem tržištu i posredovanje u prometu nekretnina; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; unutar Uprave djeluje Centar unutarnjeg tržišta EU koji hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima pruža sve informacije o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu EU te im omogućava jedinstven pristup relevantnim informacijama o njihovim pravima, mogućnostima i obvezama na unutarnjem tržištu EU; Centar unutarnjeg tržišta EU objedinjava sve EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Republici Hrvatskoj te surađuje s njima u svrhu hrvatske integracije na unutarnje tržište EU, a koordinira rad EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU u nadležnosti Ministarstva; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Republici Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business) na razini Republike Hrvatske, što uključuje slobodu kretanja roba, osoba i kapitala te pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga; olakšava mobilnost hrvatskih pravnih i fizičkih osoba na unutarnjem tržištu EU priznavanjem stručnih kvalifikacija te obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za postupak izdavanja Europske profesionalne kartice (EPC kartica) za profesiju agenta posredovanja u prometu nekretnina; za hrvatske predstavnike koordinira i priprema nacionalna stajališta u svrhu zastupanja Republike Hrvatske u radu EU institucija u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, zaštite potrošača, unapređenja trgovine te elektroničkog poslovanja; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti; obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa vezano uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te prati usklađenost istih sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene; provodi postupak izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola temeljem Zakona o trgovini; vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji programa TRACKER; sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene; provodi mjere upravnog nadzora; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za trgovinu i unutarnje tržište se ustrojavaju sljedeći sektori:

4.1. Sektor za trgovinu i tržište

4.2. Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 71. i članak 71. mijenjaju se i glase:

»4.2. Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača

Članak 71.

Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području slobode kretanja roba prava poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i zaštite potrošača; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz svog djelokruga; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; obavlja poslove vezane uz rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane uz prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije na razini Ministarstva; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode sukladno Uredbi 764/2008/EZ; koordinira poslove vezane uz prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); koordinira provođenje analize pravnih propisa te notifikaciju istih putem IMI sustava; u sklopu Sektora djeluje Centar unutarnjeg tržišta EU koji hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima pruža sve informacije o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu EU te im omogućava jedinstven pristup relevantnim informacijama o njihovim pravima, mogućnostima i obvezama na unutarnjem tržištu EU; Centar unutarnjeg tržišta EU objedinjava sve EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Republici Hrvatskoj te surađuje s njima u svrhu hrvatske integracije na unutarnje tržište EU, a koordinira rad EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU u nadležnosti Ministarstva; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business) na razini Republike Hrvatske, što uključuje slobodu kretanja roba, ljudi i kapitala te pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga; olakšava mobilnost hrvatskih pravnih i fizičkih osoba na unutarnjem tržištu EU priznavanjem stručnih kvalifikacija te obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za postupak izdavanja Europske profesionalne kartice (EPC kartica) za profesiju agenta posredovanja u prometu nekretnina; predlaže mjere za unaprjeđenje politike zaštite potrošača; izrađuje i prati provedbu strategije politike zaštite potrošača; izrađuje pravni okvir u području zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; koordinira izradu nacionalnih stajališta, te surađuje u izradi nacionalnih stajališta s drugim središnjim tijelima državne uprave te koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela Europske unije iz svog djelokruga; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; provodi poslove informiranja i edukacije iz područja zaštite potrošača; provodi i koordinira poslove savjetovanja potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi poslove podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; obavlja poslove savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; surađuje s europskim potrošačkim centrima drugih država u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; provodi edukacijske kampanje u suradnji s europskim potrošačkim centrima iz drugih država članica; obavlja poslove kontaktne točke Platforme za ORS u okviru Europskog potrošačkog centra; za hrvatske predstavnike koordinira i priprema nacionalna stajališta u svrhu zastupanja Republike Hrvatske u radu EU institucija u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i zaštite potrošača; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za robe, usluge i zaštitu potrošača se ustrojavaju sljedeće službe:

4.2.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

4.2.2. Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU

4.2.3. Služba za politiku zaštite potrošača.«.

Članak 3.

U članku 78. stavku 1. riječi: »za ODR platformu« zamjenjuju se riječima: »Platforme za ORS«.

U stavku 2. točki 4.2.3.2. riječ: »europski« zamjenjuje se riječju: »Europski«.

Članak 4.

U naslovu iznad članka 80. riječ: »europski»« zamjenjuje se riječju: »Europski«.

Članak 80. mijenja se i glasi:

Odjel za Europski potrošački centar (ECC) obavlja poslove informiranja i savjetovanja potrošača vezanih za prekograničnu kupovinu roba i usluga na unutarnjem tržištu; pruža pomoć potrošačima i savjetuje ih u slučaju nastanka poteškoća prilikom prekogranične kupovine roba i usluga na unutarnjem tržištu; surađuje s nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj; djeluje kao kontaktna točka za zaprimanje zahtjeva potrošača za alternativno rješavanje potrošačkih sporova putem Platforme za ORS; prosljeđuje zahtjeve za alternativno rješavanje potrošačkih sporova tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; prati tijek pojedinih postupaka proslijeđenih putem Platforme za ORS; obavlja sve druge poslove vezane uz funkcioniranje Platforme za ORS; informira potrošače o njihovim pravima i stanju zakonodavstva u području zaštite potrošača na unutarnjem tržištu; organizira promotivne aktivnosti o potrošačkim pravima i alternativnom rješavanju potrošačkih sporova; prati područje zaštite prava potrošača na unutarnjem tržištu; izrađuje statistička izvješća o upitima i pritužbama potrošača u raznim područjima zaštite njihovih prava; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na sastancima Mreže Europskih potrošačkih centara: obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na radionicama, seminarima i konferencijama o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prekogranične kupovine; sudjeluje u projektima i inicijativama koje su usmjerene ka povećanju zaštite potrošača; surađuje s Europskim potrošačkim centrima drugih zemalja u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; surađuje s drugim mrežama Europske unije – Your Europe, Europe Direct, SOLVIT, FINNET; ostvaruje ostale ciljeve i zadatke propisane u Radnom programu Europske komisije te predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 5.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Uprava za programe i projekte Europske unije obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dvije prioritetne osi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija – Prioritetne osi 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, i Prioritetne osi 3: Poslovna konkurentnost. Obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje u tekstu: PT1), u skladu sa Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta. Obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije za ESI fondove i koordinira pripremu akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje sredstava iz istih, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i postupa po prigovorima, priprema prognoze za korištenja sredstava i vrši plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa i o tome izvještava nadležno Upravljačko tijelo, sudjeluje u evaluaciji i provodi mjere informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima sredstava. Uprava sudjeluje u pripremi i provedbi strateških projekata koji pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Uprava je nadležna za provedbu i osmog prioritetnog područja Europske strategije za dunavsku makroregiju, pripremu i provedbu projekata za Okvir za investicije u jugoistočnoj Europi za financiranje infrastrukturnih projekata, koordinaciju komponente tehničke pomoći instrumenta Razvoj gospodarstva, poduzetništva i obrta, te poticanje inovacija u jugoistočnoj Europi. Sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije. Prati propise nacionalnog zakonodavstva, Europske unije i međunarodnih organizacija, prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za programe i projekte Europske unije se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1. Sektor za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje

6.2. Sektor za odabir, ugovaranje i provedbu projekata

6.3. Sektor za kontrolu kvalitete i podršku sustavu

6.4. Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 98. i članak 98. mijenjaju se i glase:

»6.1. Sektor za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje

Članak 98.

Sektor za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, financiranje, praćenje i vrednovanje strateških planova, programskih dokumenata i projekata financiranih sredstvima ESI fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3: Poslovna konkurentnost. U svojstvu PT1 Sektor obavlja delegirane funkcije programiranja, praćenja i financiranja projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima dodijeljene. Sektor prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje se ustrojavaju sljedeće službe:

6.1.1. Služba za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

6.1.2. Služba za pripremu programa u poduzetništvu

6.1.3. Služba za financijsko upravljanje

6.1.4. Služba za praćenje i evaluaciju programa.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 99. i članak 99. mijenjaju se i glase:

»6.1.1. Služba za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 99.

Služba za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama. Služba sudjeluje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija. Služba obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužena za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu. Služba obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa. Služba priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 100. i članak 100. mijenjaju se i glase:

»6.1.2. Služba za pripremu programa u poduzetništvu

Članak 100.

Služba za pripremu programa u poduzetništvu u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Služba sudjeluje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetne osi 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koji se odnose na poticanje razvoja maloga gospodarstva. Služba obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužena za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje gospodarstva, poduzetništva i obrta. Služba obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa. Služba priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji se odnose na poticanje razvoja malog gospodarstva; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja malog gospodarstva i obrta te druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za pripremu programa u poduzetništvu se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.2.1. Odjel za poduzetničku potpornu infrastrukturu

6.1.2.2. Odjel za projekte u poduzetništvu.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 101. i članak 101. mijenjaju se i glase:

»6.1.2.1. Odjel za poduzetničku potpornu infrastrukturu

Članak 101.

Odjel za poduzetničku potpornu infrastrukturu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove usmjerene poticanju poduzetničke potporne infrastrukture u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., koji se odnose na pripremu programskih dokumenata, programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti namijenjenih poduzetničkoj potpornoj infrastrukturi, pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir operacija Operativnog programa, pripremu i objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga; organizaciju i provedbu radionica za prijavitelje i objavu odgovora na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svog djelokruga na mrežnim stranicama Ministarstva. Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva nadležnim za politike razvoja poduzetničke infrastrukture. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja maloga gospodarstva i obrta te druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 102. i članak 102. mijenjaju se i glase:

»6.1.2.2. Odjel za projekte u poduzetništvu

Članak 102.

Odjel za projekte u poduzetništvu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove usmjerene razvoju malog i srednjeg poduzetništva u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji se odnose na pripremu programskih dokumenata, programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju malog i srednjeg poduzetništva, pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir operacija Operativnog programa, pripremu i objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga; organizaciju i provedbu radionica za prijavitelje i objavu odgovora na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svog djelokruga na mrežnim stranicama Ministarstva. Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva nadležnim za politike razvoja poduzetništva. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja maloga gospodarstva i obrta te druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 103. i članak 103. mijenjaju se i glase:

»6.1.3. Služba za financijsko upravljanje

Članak 103.

Služba za financijsko upravljanje obavlja sve poslove vezane uz financijsko praćenje programa i projekata Europske unije, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije. U cilju općeg načela dobrog financijskog upravljanja Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za praćenje na razini projekata iz nadležnosti PT1 uključujući planiranje korištenja sredstava, planiranje i praćenje izvršavanja proračuna za programe i projekte sufinancirane iz ESI fondova, osiguravanje korištenja sredstava u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3) te pripremu korektivnih mjera u svrhu sprečavanja istog, praćenje i izvještavanje o ostvarenju financijskih pokazatelja, pripremu dokumenata kojima se iskazuju prognoze novčanog tijeka i već nastali izdaci koji se prijavljuju Europskoj komisiji u cilju njihova ovjeravanja i refundacije od strane Europske komisije, sudjelovanje u pripremi dokumenata za odbor za praćenje programa. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja maloga gospodarstva i obrta, kao i istraživanja, razvoja i inovacija te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.3.1. Odjel za pripremu i praćenje proračuna

6.1.3.2. Odjel za plaćanja.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 104. i članak 104. mijenjaju se i glase:

»6.1.3.1. Odjel za pripremu i praćenje proračuna

Članak 104.

Odjel za pripremu i praćenje proračuna obavlja sve poslove vezane uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru nadležnosti PT1 u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3), uključujući pripremu državnog proračuna za projekte iz nadležnosti PT1, kao i obrazloženje planiranih sredstava po pozivima, uspostavlja metodologiju praćenja ostvarenja financijskih pokazatelja operativnih programa, priprema prognozu provedbe, planove ugovaranja, priprema financijske planove i prognoze novčanog tijeka, kontinuirano prati ostvarenje postavljenih ciljnih vrijednosti financijskih pokazatelja, izrađuje interna, kvartalna, godišnja i završna izvješća o provedbi financijskih pokazatelja, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa. U okviru svog djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS), priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 105. i članak 105. mijenjaju se i glase:

»6.1.3.2. Odjel za plaćanja

Članak 105.

Odjel za plaćanja obavlja sve poslove vezano uz osiguravanje korištenja sredstava na razini operativnih programa u okviru nadležnosti PT1. Odjel učinkovito upravlja sredstvima iz ESI fondova i nacionalnih izvora, provodi procedure plaćanja sredstava korisnicima, te temeljem Odluka o povratu od Posredničkog tijela razine 2 (dalje u tekstu: PT2) pokreće proceduru povrata sredstava od strane korisnika. Sudjeluje u pripremi financijskih pokazatelja i metodologije praćenja ostvarenja financijskih pokazatelja operativnih programa s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za pripremu i praćenje proračuna, prati procedure povrata u državni proračun sredstava isplaćenih korisnicima, osigurava provedbu naknade sredstva koja nisu ispravno plaćena te vodi evidencije i priprema izvješća o isplaćenim iznosima i iznosima koji trebaju biti ili su nadoknađeni, osigurava dostavu nadležnim tijelima informacije o iznosima koji su plaćeni korisnicima, iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima, osigurava podatke nadležnim službama o ostvarenju financijskih pokazatelja za potrebe izrade kvartalnih, godišnjih i završnog izvješća, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa. U okviru svog djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS), priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 106. i članak 106. mijenjaju se i glase:

»6.1.4. Služba za praćenje i evaluaciju programa

Članak 106.

Služba za praćenje i evaluaciju programa provodi vrednovanja na razini operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom i zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije. Priprema i koordinira izradu kvartalnih, godišnjih i završnih izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih tematskih ciljeva, analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta. Služba sudjeluje u pripremi fizičkih pokazatelja i metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa. Služba je nadležna za administriranje unosa odgovarajućih podataka u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) u okviru rada PT1, te pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Služba prati i evaluira utvrđene mjere, uvjete i planove provedbe prioritetnih osi operativnih programa; prati ostvarenje financijskih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i izvještava o ostvarenju pokazatelja te priprema dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela; priprema i provodi interne, ad-hoc i interim evaluacije te sudjeluje u ex-ante, ex-post i drugim vanjskim evaluacijama povezanim s provedbom operativnih programa. Služba prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske i društvene podatke i pokazatelje, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu, obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za praćenje i evaluaciju programa se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.4.1. Odjel za praćenje

6.1.4.2. Odjel za evaluaciju i analitiku.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 107. i članak 107. mijenjaju se i glase:

»6.1.4.1. Odjel za praćenje

Članak 107.

Odjel za praćenje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na praćenje ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja na razini programa, izvještavanje o ostvarenju pokazatelja, koordinaciju pripreme i izrade kvartalnih, godišnjih i završnih izvješća te prikupljanje informacija za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih prioritetnih osi operativnih programa. Odjel analizira izvršenje i učinkovitost operacija, mjera i prioriteta operativnih programa, prati ostvarenje fizičkih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i izvještava o ostvarenju pokazatelja, priprema dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela, administrira unos odgovarajućih podataka u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) u okviru rada PT1, te pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 108. i članak 108. mijenjaju se i glase:

»6.1.4.2. Odjel za evaluaciju i analitiku

Članak 108.

Odjel za evaluaciju i analitiku obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na evaluaciju utvrđenih mjera, uvjeta i planova provedbe operativnih programa, pripremu i provedbu internih, ad-hoc i interim evaluacija te sudjelovanje u ex-ante, ex-post i drugim vanjskim evaluacijama povezanim s provedbom operativnih programa. Odjel prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske i društvene podatke i pokazatelje temeljem unutarnjih i vanjskih izvora, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 109. i članak 109. mijenjaju se i glase:

»6.2. Sektor za odabir, ugovaranje i provedbu projekata

Članak 109.

Sektor za odabir, ugovaranje i provedbu projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja, ugovaranja i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sektor izvještava i objavljuje podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. U svojstvu PT1 Sektor obavlja i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima dodijeljene. Sektor prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu projekata te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za odabir, ugovaranje i provedbu projekata ustrojavaju se sljedeće službe:

6.2.1. Služba za provjeru prihvatljivosti projekata

6.2.2. Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata istraživanja, razvoja i inovacija

6.2.3. Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata u poduzetništvu

6.2.4. Služba za ugovaranje

6.2.5. Služba za provedbu projekata.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 110. i članak 110. mijenjaju se i glase:

»6.2.1. Služba za provjeru prihvatljivosti projekata

Članak 110.

Služba za provjeru prihvatljivosti projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji uključuju registraciju, administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te donošenja odluka o financiranju. Služba je zadužena za unos odgovarajućih podataka u integrirani informacijski sustav (MIS). Surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa Sektorom za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje radi provođenja postupka vrednovanja projektnih prijava sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedinog poziva na dostavu projektnih prijava posebice u dijelu pripreme kriterija prihvatljivosti i podloga za izradu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju o donesenoj odluci nakon završene svake faze postupka vrednovanja iz djelokruga Službe te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 111. i članak 111. mijenjaju se i glase:

»6.2.2. Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 111.

Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i dijela Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koji se odnosi na projekte inovacija malih i srednjih poduzetnika, u dijelu ocjenjivanja kvalitete projekata. Koordinira rad Odbora za odabir. Surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa Sektorom za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje radi provođenja postupka vrednovanja projekata sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedinog poziva na dostavu projektnih prijava posebice u dijelu pripreme metodologije ocjenjivanja. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog ocjenjivanja kvalitete projekta. Služba izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 112. i članak 112. mijenjaju se i glase:

»6.2.3. Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata u poduzetništvu

Članak 112.

Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata u poduzetništvu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.
– 2020., usmjerenih na razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika i omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetništvo, u dijelu ocjenjivanja kvalitete projekata. Koordinira rad Odbora za odabir. Surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa Sektorom za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje radi provođenja postupka vrednovanja projekata sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedinog poziva na dostavu projektnih prijava posebice u dijelu pripreme metodologije ocjenjivanja. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog ocjenjivanja kvalitete projekta. Služba izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 113. i članak 113. mijenjaju se i glase:

»6.2.4. Služba za ugovaranje

Članak 113.

Služba za ugovaranje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za ugovaranje. Služba je odgovorna za pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i PT 2, pripremu izmjena i dopuna ugovora u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima, Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., zakonima i pravilnicima. Unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za ugovaranje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.4.1. Odjel za ugovaranje I

6.2.4.2. Odjel za ugovaranje II.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 114. i članak 114. mijenjaju se i glase:

»6.2.4.1. Odjel za ugovaranje I

Članak 114.

Odjel za ugovaranje I obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte istraživanja, razvoja i inovacija sufinancirane iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i dijela Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te drugu relevantnu dokumentaciju za provedbu projekata. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 115. i članak 115. mijenjaju se i glase:

»6.2.4.2. Odjel za ugovaranje II

Članak 115.

Odjel za ugovaranje II obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte usmjerene na razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika i omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetništvo sufinancirane iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koji su u nadležnosti PT1 i drugu relevantnu dokumentaciju za provedbu projekata namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 116. i članak 116. mijenjaju se i glase:

»6.2.5. Služba za provedbu projekata

Članak 116.

Služba za provedbu projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata financiranih sredstvima ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Obavlja poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Sudjeluje u aktivnostima za zatvaranje Operativnih programa. Izrađuje sva potrebna izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; priprema procedure i dokumente za učinkovito praćenje provedbe projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim Službama u Sektoru i Sektorima radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora, u skladu s Komunikacijskim akcijskim planom provodi mjere informiranja i vidljivosti i sudjeluje u objavi podataka o dodijeljenim potporama. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 117. i članak 117. mijenjaju se i glase:

»6.3. Sektor za kontrolu kvalitete i podršku sustavu

Članak 117.

Sektor za kontrolu kvalitete i podršku sustavu obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz kontrolu kvalitete pripremljene natječajne dokumentacije te kontrolu usklađenosti postupka ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga s propisanom metodologijom za projektne prijave koje se financiraju sredstvima iz ESI fondova, a u cilju potpune primjene načela jednakog tretmana i proporcionalnosti te općeg načela dobrog financijskog upravljanja. Sektor obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na unapređenje procedura i koordinaciju revizija, kao i korištenje sredstava tehničke pomoći te priprema strategiju organizacijskog razvoja, osigurava odgovarajući revizijski trag; priprema analize radne opterećenosti te druge analize kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1, vodi odgovarajuće registre zaposlenika i ostale evidencije koje se tiču upravljanja ljudskim potencijalima PT1; provodi redovne analize rizika za PT1; vodi registar rizika, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, priprema Akcijske planove za ublažavanje rizika i utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika, izrađuje Godišnju procjenu rizika svih aktivnosti PT1, podnosi Godišnje izvješće o procjeni rizika te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za kontrolu kvalitete i podršku sustavu se ustrojavaju sljedeće službe:

6.3.1. Služba za kontrolu kvalitete

6.3.2. Služba za podršku sustavu.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 118. i članak 118. mijenjaju se i glase:

»6.3.1. Služba za kontrolu kvalitete

Članak 118.

Služba za kontrolu kvalitete obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz kontrolu kvalitete pripremljene natječajne dokumentacije te kontrolu usklađenosti postupka ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga s propisanom metodologijom za projektne prijave koje se financiraju sredstvima iz ESI fondova, a u cilju potpune primjene načela jednakog tretmana i proporcionalnosti te općeg načela dobrog financijskog upravljanja. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za kontrolu kvalitete se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.3.1.1. Odjel za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije

6.3.1.2. Odjel za kontrolu kvalitete postupka odabira.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 119. i članak 119. mijenjaju se i glase:

»6.3.1.1. Odjel za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije

Članak 119.

Odjel za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz kontrolu kvalitete pripremljene natječajne dokumentacije sukladno važećim Zajedničkim nacionalnim pravilima, internim priručnicima o postupanju, pravilima EU te ostalim primjenjivim procedurama, zakonima i propisima. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 120. i članak 120. mijenjaju se i glase:

»6.3.1.2. Odjel za kontrolu kvalitete postupka odabira

Članak 120.

Odjel za kontrolu kvalitete postupka odabira obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz kontrolu usklađenosti postupka ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga s propisanom metodologijom za projektne prijave koje se financiraju sredstvima iz ESI fondova, a u cilju potpune primjene načela jednakog tretmana i proporcionalnosti te općeg načela dobrog financijskog upravljanja. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 121. i članak 121. mijenjaju se i glase:

»6.3.2. Služba za podršku sustavu

Članak 121.

Služba za podršku sustavu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na unapređenje procedura i koordinaciju revizija, kao i korištenje sredstava tehničke pomoći. Zadužena je za pripremu dokumentacije vezano uz revizije sustava upravljanja i provedbe ESI fondova, unutarnje i vanjske revizije te praćenje rezultata revizija. Služba koordinira pripremu priručnika o internim procedurama za provedbu delegiranih funkcija sukladno smjernicama – priručnika o postupanju ustrojstvenih jedinica PT1; priprema strategiju organizacijskog razvoja; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; priprema analize radne opterećenosti te druge analize kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1, vodi odgovarajuće registre zaposlenika i ostale evidencije koje se tiču upravljanja ljudskim potencijalima PT1. Ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja mjera radi uklanjanja nedostataka, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima te, prema potrebi, predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nepravilnosti. Provodi redovne analize rizika za PT1; vodi registar rizika, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, priprema Akcijske planove za ublažavanje rizika, izrađuje Godišnju procjenu rizika svih aktivnosti PT1, podnosi Godišnje izvješće o procjeni rizika te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika. Obavlja poslove koji se odnose na korištenje sredstava tehničke pomoći, uključujući:pripremu plana korištenja sredstava; razradu uvjeta za korištenje sredstava te kontrolu, praćenje i izvještavanje o korištenju sredstava u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja koja se odnose na korištenje tehničke pomoći. Obavlja poslove vezano uz koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći namijenjenih jačanju kapaciteta PT1 te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za podršku sustavu se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.3.2.1. Odjel za tehničku pomoć

6.3.2.2. Odjel za horizontalna pitanja.«.

Članak 30.

Iza članka 121. dodaju se članci 121.a i 121.b s naslovima iznad njih koji glase:

»6.3.2.1. Odjel za tehničku pomoć

Članak 121.a

Odjel za tehničku pomoć obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz pripremu plana korištenja sredstava; razradu uvjeta za korištenje sredstava te kontrolu, praćenje i izvještavanje o korištenju sredstava u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja koja se odnose na korištenje tehničke pomoći. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

6.3.2.2. Odjel za horizontalna pitanja

Članak 121.b.

Odjel za horizontalna pitanja obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz unapređenje procedura, koordinaciju revizija i provedbu aktivnosti informiranja i vidljivosti. Odjel je odgovoran za pripremu dokumentacije vezano uz revizije sustava upravljanja i provedbe ESI fondova te praćenje rezultata revizija; koordinaciju pripreme priručnika o postupanju ustrojstvenih jedinica PT1; pripremu strategije organizacijskog razvoja; pripremu analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1. Ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja mjera radi uklanjanja nedostataka, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima te, prema potrebi, predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nepravilnosti, kao i mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika te aktivnosti informiranja o prioritetnim osima iz nadležnosti. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 31.

Članak 122. mijenja se i glasi:

»Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja, podržava mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS), koji uključuju prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju; priprema podloge i daje mišljenja iz svoga djelokruga nadležnosti temeljem obavijesti o namjeri sudjelovanja gospodarskih dionika u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS); sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u ETS programima te makro regionalnim strategijama; podržava provedbu europskih makro strategija (EUSDR, EUSAIR, ALPE ADRIA) te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 32.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (»Narodne novine«, broj 14/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 33.

Ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 34.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/68

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 7. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Redni brojNaziv unutarnju ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
Neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za proračun i računovodstvene poslove1
2.1.1.Služba za proračun1
2.1.1.1.Odjel za proračun3
2.1.1.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu3
2.1.2.Služba za računovodstvene poslove7
2.2.Sektor za pravne poslove, ljudske potencijale i uredsko poslovanje1
2.2.1.Služba za pravne poslove1
2.2.1.1.Odjel za normativne poslove3
2.2.1.2.Odjel za pravne poslove3
2.2.2.Služba za ljudske potencijale1
2.2.2.1.Odjel za radno-pravna pitanja3
2.2.2.1.1.Pododsjek za administrativnu potporu3
2.2.2.2.Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala3
2.2.3.Služba za uredsko poslovanje8
2.3.Sektor za sigurnost, informatičku podršku i opće poslove1
2.3.1.Služba za informatičku podršku i telekomunikacije6
2.3.2.Služba za sigurnost i opće poslove1
2.3.2.1.Odjel za sigurnost5
2.3.2.2.Odjel za opće poslove5
2.3.2.2.1.Odjeljak za vozni park7
2.3.3.Služba za nabavu1
2.3.3.1.Odjel za provedbu postupaka javne nabave3
2.3.3.2.Odjel za ugovaranje i praćenje izvršenja ugovora3
2.4.Sektor za strateško upravljanje, analitiku i razvoj1
2.4.1.Služba za strateško planiranje i provedbu1
2.4.1.1.Odjel za planiranje strateških dokumenata3
2.4.1.2.Odjel za praćenje rezultata i učinaka3
2.4.2.Služba za upravljanje rizicima1
2.4.2.1.Odjel za prikupljanje i analizu rizika3
2.4.2.2.Odjel za postupanje po rizicima3
Glavno tajništvo – UKUPNO90
3.UPRAVA ZA INVESTICIJE, INDUSTRIJU I INOVACIJE
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za investicije i poduzetničku infrastrukturu1
3.1.1.Služba za poticanje investicija1
3.1.1.1.Odjel za sustav potpora investitorima5
3.1.1.2.Odjel za nadzor sustava potpora investitorima5
3.1.2.Služba za poduzetničku infrastrukturu8
3.2.Sektor za industrijsku politiku1
3.2.1.Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset1
3.2.1.1.Odjel za offset5
3.2.1.2.Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj4
3.2.2.Služba za industrijsku politiku1
3.2.2.1.Odjel za restrukturiranje industrije5
3.2.2.2.Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje5
3.2.3.Služba za strateške investicijske projekte8
3.3.Sektor za rudarstvo1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.3.1.Služba za upravne poslove u rudarstvu1
3.3.1.1.Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine3
3.3.1.2.Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala4
3.3.2.Služba za gospodarske poslove u rudarstvu1
3.3.2.1.Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine3
3.3.2.2.Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala3
3.4.Sektor za inovacijsku politiku1
3.4.1.Služba za pripremu i praćenje poticanja istraživanja, razvoja i inovacija1
3.4.1.1.Odjel za financijsku podršku inovacijskim procesima4
3.4.1.2.Odjel za europske i međunarodne inovacijske programe3
3.4.2.Služba za unapređenje inovacijskog sustava1
3.4.2.1.Odjel za inovacijsku infrastrukturu i nefinancijske instrumente za poticanje inovacija4
3.4.2.2.Odjel za analize, izradu i praćenje strategija za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija4
3.4.2.3.Odjel za provedbu EU projekata5
Uprava za investicije, industriju i inovaciju – UKUPNO91
4.UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za trgovinu i tržište1
4.1.1.Služba za unapređenje trgovine i tržišta1
4.1.1.1.Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak4
4.1.1.2.Odjel za oružje i dozvole4
4.1.2.Služba za digitalno gospodarstvo8
4.2.Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača1
4.2.1.Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT1
4.2.1.1.Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT4
4.2.1.2.Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva3
4.2.2.Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU1
4.2.2.1.Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav4
4.2.2.2.Odjel za međunarodnu suradnju i Centar unutarnjeg tržišta EU3
4.2.3.Služba za politiku zaštite potrošača1
4.2.3.1.Odjel za zaštitu potrošača4
4.2.3.2.Odjel za Europski potrošački centar (ECC)5
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – UKUPNO46
5.UPRAVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta1
5.1.1.Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta1
5.1.1.1.Odjel za pripremu i programiranje projekata3
5.1.1.2.Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu3
5.1.2.Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge1
5.1.2.1.Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor3
5.1.2.2.Odjel za klastere i zadruge3
5.1.3.Služba za provedbu programa i projekata u obrazovanju1
5.1.3.1.Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata3
5.1.3.2.Odjel za provedbu programa i projekata3
5.2.Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu1
5.2.1Služba za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu1
5.2.1.1.Odjel za upravno-pravne poslove u obrtu3
5.2.1.2.Odjel za upravno-pravne poslove u poduzetništvu3
5.2.2.Služba za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu5
Uprava za poduzetništvo i obrt – UKUPNO36
6.UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje1
6.1.1.Služba za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija6
6.1.2.Služba za pripremu programa u poduzetništvu1
6.1.2.1.Odjel za poduzetničku potpornu infrastrukturu4
6.1.2.2.Odjel za projekte u poduzetništvu5
6.1.3.Služba za financijsko upravljanje1
6.1.3.1.Odjel za pripremu i praćenje proračuna4
6.1.3.2.Odjel za plaćanja5
6.1.4.Služba za praćenje i evaluaciju programa.1
6.1.4.1Odjel za praćenje4
6.1.4.2.Odjel za evaluaciju i analitiku4
6.2.Sektor za odabir, ugovaranje i provedbu projekata1
6.2.1.Služba za provjeru prihvatljivosti projekata10
6.2.2.Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata istraživanja, razvoja i inovacija10
6.2.3.Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata u poduzetništvu10
6.2.4.Služba za ugovaranje1
6.2.4.1.Odjel za ugovaranje I5
6.2.4.2.Odjel za ugovaranje II7
6.2.5.Služba za provedbu projekata6
6.3.Sektor za kontrolu kvalitete i podršku sustavu1
6.3.1.Služba za kontrolu kvalitete1
6.3.1.1.Odjel za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije4
6.3.1.2.Odjel za kontrolu kvalitete postupka odabira7
6.3.2.Služba za podršku sustavu1
6.3.2.1.Odjel za tehničku pomoć4
6.3.2.2.Odjel za horizontalna pitanja4
6.4.Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja5
Uprava za programe i projekte Europske unije – UKUPNO114
7.UPRAVA ZA POLITIKU JAVNE NABAVE
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za stručnu pomoć i nadzor1
7.1.1.Služba za stručnu pomoć1
7.1.1.1.Odjel za davanje mišljenja3
7.1.1.2.Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata3
7.1.2.Služba za nadzor1
7.1.2.1.Odjel za provedbu nadzora3
7.1.2.2.Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti4
7.2.Sektor za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju1
7.2.1.Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava8
7.2.2.Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje1
7.2.2.1.Odjel za elektroničku javnu nabavu3
7.2.2.2.Odjel za analitiku i izvješćivanje3
7.2.3.Služba za izobrazbu8
Uprava za politiku javne nabave – UKUPNO41
8.UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor tržišne inspekcije1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača8
8.1.2.Služba sigurnosti proizvoda8
8.1.3.Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci1
– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava10
Ispostave 1. – 6.
1. Ispostava Krk – samostalni izvršitelj1
2. Ispostava Delnice – samostalni izvršitelj1
3. Ispostava Gospić – samostalni izvršitelj2
4. Ispostava Poreč – samostalni izvršitelj3
5. Ispostava Pula – samostalni izvršitelj3
6. Ispostava Pag – samostalni izvršitelj1
Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci – ukupno22
8.1.4.Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu1
– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava16
Ispostave 1. – 5.
1. Ispostava Dubrovnik – samostalni izvršitelj2
2. Ispostava Metković – samostalni izvršitelj2
3. Ispostava Makarska – samostalni izvršitelj2
4. Ispostava Šibenik – samostalni izvršitelj3
5. Ispostava Zadar – samostalni izvršitelj4
Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu – ukupno30
8.1.5.Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku1
– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava13
Ispostave 1 – 7.
1. Ispostava Virovitica – samostalni izvršitelj2
2. Ispostava Nova Gradiška – samostalni izvršitelj1
3. Ispostava Požega – samostalni izvršitelj1
4. Ispostava Našice – samostalni izvršitelj2
5. Ispostava Županja – samostalni izvršitelj1
6. Ispostava Vukovar – samostalni izvršitelj2
7. Ispostava Slavonski Brod – samostalni izvršitelj3
Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku – ukupno26
8.1.6.Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu1
– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava9
Ispostave 1 – 4.
1. Ispostava Križevci – samostalni izvršitelj2
2. Ispostava Zabok – samostalni izvršitelj3
3. Ispostava Koprivnica – samostalni izvršitelj2
4. Ispostava Čakovec – samostalni izvršitelj3
Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu – ukupno20
8.1.7.Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu1
– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava16
Ispostave 1 – 5.
1. Ispostava Karlovac – samostalni izvršitelj3
2. Ispostava Novska – samostalni izvršitelj2
3. Ispostava Daruvar – samostalni izvršitelj3
4. Ispostava Sisak – samostalni izvršitelj2
5. Ispostava Bjelovar – samostalni izvršitelj3
Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu – ukupno30
8.2.Sektor nadzora u području rudarstva i opreme pod tlakom1
– neposredno u Sektoru izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba nadzora u području rudarstva1
- neposredno u Službi izvan nižih ustrojstvenih jedinica2
Područna jedinica Rijeka-samostalni izvršitelj2
Područna jedinica Split-samostalni izvršitelj3
Područna jedinica Osijek-samostalni izvršitelj1
Područna jedinica Varaždin-samostalni izvršitelj1
Područna jedinica Zagreb-samostalni izvršitelj2
8.2.2.Služba nadzora u području opreme pod tlakom1
– neposredno u Službi izvan nižih ustrojstvenih jedinica1
– neposredno u sjedištu PJ Rijeka2
– neposredno u sjedištu PJ Split1
– neposredno u sjedištu PJ Osijek1
– neposredno u sjedištu PJ Varaždin1
– neposredno u sjedištu PJ Zagreb2
Sektor ukupno23
8.3.Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama1
Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj1
Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj1
Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj1
Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj1
Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj1
8.4.Služba za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima1
– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica1
– u sjedištu Područne jedinice Rijeka – samostalni izvršitelj1
– u sjedištu Područne jedinice Split – samostalni izvršitelj1
– u sjedištu Područne jedinice Osijek – samostalni izvršitelj2
– u sjedištu Područne jedinice Varaždin – samostalni izvršitelj1
– u sjedištu Područne jedinice Zagreb – samostalni izvršitelj1
Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu – UKUPNO184
9.RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
– neposredno u Ravnateljstvu izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Služba za kontrolu i popunu Bilance1
9.1.1.Odjel za prehrambene proizvode4
9.1.2.Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode3
9.2.Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove9
Ravnateljstvo za robne zalihe – UKUPNO18
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE5
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE10
13.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME1
13.1.Odjel za analitičku i metodološku podršku4
13.2.Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju4
Samostalna služba za unapređenje poslovne klime – UKUPNO9
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA666