Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline

NN 90/2017 (8.9.2017.), Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Ministarstvo poljoprivrede

2120

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 13. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM REŽIMU UPRAVLJANJA U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima propisuje:

– područje s posebnim režimom upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline

– ograničenje obavljanja ribolova u području s posebnim režimom upravljanja

– uvjeti plovidbe za ribarska plovila ako prolaze kroz područje s posebnim režimom upravljanja.

Opseg primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sva ribarska plovila koja obavljaju ribolov ribolovnim alatima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika te na plovila kojima se obavlja športski i rekreacijski ribolov na moru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 6. primjenjuju se na sva ribarska plovila.

Područje primjene

Članak 3.

Područje primjene ovoga Pravilnika obuhvaća akvatorij Jabučke kotline kako je prikazano na karti u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, omeđeno spojnicama točaka 1. – 15. (u daljnjem tekstu: Područje s posebnim režimom upravljanja).

Razdoblje primjene

Članak 4.

Ograničenja obavljanja ribolova iz članka 5. ovoga Pravilnika u Području s posebnim režimom upravljanja primjenjuju se tijekom razdoblja od 1. rujna 2017. godine u 00:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine u 24:00 sata.

Ograničenja obavljanja ribolova

Članak 5.

(1) U Području s posebnim režimom upravljanja zabranjuje se gospodarski ribolov povlačnim alatima, stajaćim parangalima, povrazima, vršama i mrežama stajaćicama te športski i rekreacijski ribolov.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Području s posebnim režimom upravljanja prikazanom na karti u Prilogu 1. omeđenom spojnicama točaka 9. – 15. u razdoblju od 1. studenog u 00:00 sata do 31. kolovoza u 24:00 sata dozvoljen je:

– športski i rekreacijski ribolov

– ribolov povlačnim alatima subotom i nedjeljom, od 05:00 do 22:00 sata

– mrežama stajaćicama, stajaćim parangalima i vršama od ponedjeljka u 05:00 sati do četvrtka u 22:00 sata.

(3) Obavljanje gospodarskog ribolova povlačnim ribolovnim alatima sukladno stavku 2. točki 2. ovoga članka dozvoljava se isključivo plovilima koja u povlasticu imaju upisanu ribolovnu zonu J i zabilježen ribolovni napor u navedenoj zoni u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2016. godine.

(4) Obavljanje gospodarskog ribolova ribolovnim alatima sukladno stavku 2. točki 3. ovoga članka dozvoljava se isključivo plovilima koja u povlasticu imaju upisanu ribolovnu zonu J.

(5) Popis plovila iz stavka 3. ovoga članka objavit će se do 1. studenog 2017. godine, a popis plovila iz stavka 4. ovoga članka objavit će se do 1. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

Uvjeti plovidbe

Članak 6.

Ribarskim plovilima opremljenim ribolovnim alatima navedenim u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika, dozvoljen je prolazak po izravnom kursu kroz Područje s posebnim režimom upravljanja brzinom od najmanje 7 čvorova.

VMS i e-očevidnik

Članak 7.

(1) Obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je isključivo plovilima s instaliranim VMS uređajem i e-očevidnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, plovilima koja nemaju instaliran VMS i e-očevidnik, a obavljaju ribolov mrežama stajaćicama, stajaćim parangalima i vršama dozvoljen je ribolov bez navedenih uređaja, do 1. siječnja 2018. godine.

(3) Plovila iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za instalaciju VMS uređaja i/ili e-očevidnika mogu podnijeti Ribarskom monitoring centru Uprave ribarstva najkasnije do 15. studenog 2017. godine na adresu Planinska 2a, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: rmc@mps.hr.

Završne odredbe

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 47/17.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/40

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 25. kolovoza 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.