Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta

NN 90/2017 (8.9.2017.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2122

Na temelju članka 71. stavka 8. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) i članka 16. stavak 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/2015), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA RADI OBAVLJANJA REGULIRANE PROFESIJE U PODRUČJU VEZANIH OBRTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija fizičkih osoba (dalje u tekstu, ovisno o kontekstu: podnositelj zahtjeva ili kandidat) o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta.

(2) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta provodi se u skladu s odredbama Zakona o obrtu te Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na:

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (obuhvaća države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island) i Švicarske konfederacije (u daljnjem tekstu: države ugovornice EGP-a i Švicarska konfederacija) koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji,

– državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji,

– državljane država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije i državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

II. POSTUPAK PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA

Članak 2.

(1) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova provodi ministarstvo nadležno za obrt (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) U postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kandidata, temeljem usporedbe programa za stjecanje stručne kvalifikacije te uvjeta za pristup određenoj profesiji s programom koji je u Republici Hrvatskoj propisan za obavljanje određene regulirane profesije, utvrđuje se da li stručne kvalifikacije kandidata odgovaraju stručnim kvalifikacijama potrebnim za obavljanje regulirane profesije u području vezanih obrta u Republici Hrvatskoj.

(3) Obavljanje regulirane profesije u području vezanih obrta zahtijeva poznavanje pozitivnih propisa vezanih uz gospodarstvo, pravne propise i osnove podučavanja učenika te predstavlja stalni i bitni sadržaj obavljanja ove profesije.

(4) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova pokreće se zahtjevom koji se podnosi Ministarstvu.

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 1.

(5) Uz zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) ispravu kojom se dokazuje inozemna stručna kvalifikacija,

b) dokaz o položenim ispitima,

c) popis uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,

d) službeni program i plan iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,

e) dokaz o državljanstvu ukoliko podnositelj zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske,

f) životopis na hrvatskom jeziku,

g) potvrdu o uplati upravne pristojbe ili potvrdu o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi.

(6) Dokazi iz stavka 5. točka a), b), c) i d) ovoga članka podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 3.

(1) Ministarstvo nakon provedenog postupka iz članka 2. ovog Pravilnika, kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, donosi rješenje.

(2) Rješenje o zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova dostavlja se podnositelju zahtjeva u roku od 90 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova.

(3) Ako se utvrdi da je zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova nepotpun, Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva i pozvati ga da dopuni zahtjev u roku od 90 dana.

(4) Protek roka od 15 dana iz stavka 3. ovoga članka nema za posljedicu nastup neoborive zakonske presumpcije o usvajanju zahtjeva iz članka 19. stavka 6. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(5) Odredba iz stavka 4. ovoga članka utemeljena je na članku 40. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09) prema kojem se postupak koji se pokreće na zahtjev stranke smatra pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva stranke.

(6) Ako podnositelj zahtjeva pozivu iz stavka 3. ovoga članka ne udovolji, zahtjev će se odbaciti kao nepotpun, osim ako podnositelj zahtjeva opravda razloge propuštanja roka.

(7) U slučaju prekoračenja roka iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je zahtjev usvojen. Podnositelj zahtjeva u tom slučaju ima pravo tražiti od Ministarstva da donese rješenje kojim se utvrđuje da je njegov zahtjev usvojen.

(8) Ministarstvo je dužno izdati rješenje iz stavka 7. ovoga članka u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(9) Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije donosi se u pisanome obliku, upravni je akt i izrađuje se u skladu s propisom koji uređuje opći upravni postupak.

III. DOPUNSKE MJERE

Članak 4.

(1) S obzirom na ispunjenost pretpostavki iz članka 18. stavka 13. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, Ministarstvo je ovlašteno odrediti vrstu dopunske mjere.

(2) Prilikom određivanja dopunske mjere Ministarstvo je dužno poštovati načelo proporcionalnosti te utvrditi jesu li kompetencije koje je kandidat stekao u državi članici ili trećoj zemlji takve prirode da u cjelini ili djelomično obuhvaćaju bitno različit sadržaj.

(3) Bitno različit sadržaj iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva različit sadržaj osposobljavanja, odnosno stečenih kompetencija odlučujućih za obavljanje profesije, pri čemu osposobljavanje kandidata pokazuje značajne razlike glede njegova trajanja ili područja obuhvaćenih osposobljavanjem u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako se u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova utvrdi da stručna kvalifikacija kandidata obuhvaća bitno različite sadržaje stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje za obavljanje poslova regulirane profesije u području vezanih obrta zahtijevaju propisi Republike Hrvatske, od podnositelja zahtjeva zatražiti će se provedba jedne od dopunskih mjera i to:

– razdoblje prilagodbe u trajanju do tri godine

– provjeru kompetentnosti.

Članak 5.

(1) Provjera kompetentnosti obuhvaća provjeru stručnog znanja i vještina radi utvrđivanja kompetentnosti kandidata za obavljanje poslova regulirane profesije u području vezanih obrta u Republici Hrvatskoj.

(2) Provjera kompetentnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se usporedbom stručnog usavršavanja koje je za obavljanje regulirane profesije propisano u Republici Hrvatskoj i onog koje se zahtijeva u državi članici u kojoj je kandidat stekao svoje kvalifikacije, odnosno iz koje dolazi.

(3) Dopunska mjera provjere kompetentnosti utvrđuje se privremenim rješenjem koje u roku od 60 dana od dana primitka potpunog zahtjeva donosi Ministarstvo.

(4) U privremenom rješenju utvrđuje se rok za polaganje pojedinih dijelova majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojim se kandidatu omogućava prvi izlazak na ispit provjere kompetentnosti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja privremenog rješenja te dijelovi majstorskog ispita koji podliježu provjeri kompetentnosti, a nisu obuhvaćeni kandidatovim dokazima o stručnoj kvalifikaciji, ali su bitni za bavljenje reguliranom profesijom u Republici Hrvatskoj.

(5) Protiv privremenog rješenja iz stavka 3. ovoga članka kandidat nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(6) Nakon uspješno završene provjere kompetentnosti Hrvatska obrtnička komora kandidatu izdaje potvrdu o položenim dijelovima majstorskog ispita.

Članak 6.

(1) Ministarstvo će od kandidata od kojeg zahtijeva provedbu dopunske mjere prilagodbe, privremenim rješenjem odrediti uvjete za njegovo obavljanje, imenovati fizičku ili pravnu osobu kod koje će kandidat obavljati prilagodbu te odrediti kriterije za ocjenu uspješnosti obavljanja razdoblja prilagodbe.

(2) Radi provedbe dopunske mjere prilagodbe, a u svrhu uspostavljanja prava i obveza odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa koje uređuju radno zakonodavstvo.

(3) Protiv privremenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka kandidat nema pravo žalbe, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(4) Nakon završenog razdoblja prilagodbe poslodavac kandidatu izdaje potvrdu o postignutim rezultatima prilagodbe.

IV. IZDAVANJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Članak 7.

(1) Ministarstvo nakon provedenoga postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova donosi rješenje kojim priznaje inozemnu stručnu kvalifikaciju, i to:

– kada ocijeni da stručne kvalifikacije kandidata odgovaraju stručnim kvalifikacijama potrebnim za obavljanje regulirane profesije u području vezanih obrta u skladu s propisima Republike Hrvatske,

– kada kandidat dostavi dokaz o uspješno završenom razdoblju prilagodbe i/ili dokaz o uspješno završenoj provjeri kompetentnosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

(2) Rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova kandidatu se daje pravo obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, pod jednakim uvjetima kao i za državljane Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo može nakon provedenoga postupka rješenjem odbiti zahtjev kandidata za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova, u slučaju kad se utvrdi da postoje bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kandidata koje se ne mogu nadoknaditi ni provedbom dopunskih mjera u skladu sa odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka kandidat nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade i oslobođenju od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja (»Narodne novine«, broj 68/08).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/43

Urbroj: 526-04-01-02/1-17-20

Zagreb, 25. kolovoza 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
dr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Mrežna stranica: www.mingo.hr

ZAHTJEV
ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

1.Ime i prezime, djevojačko prezime
2.OIB
3.Datum rođenja
4.Mjesto rođenja, država
5.Državljanstvo
6.SpolŽensko ☐ Muško ☐
7.

Adresa prebivališta

(ulica i broj)

8.Poštanski broj i mjesto
9.Država
10.Broj telefona/mobitela
11.E-pošta
12.Rješenje dostaviti na:

☐ adresu podnositelja zahtjeva

☐ drugu adresu

Ime i prezime
Ulica i broj
Poštanski broj, mjesto i država
13.Podaci o stečenoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji za koju se traži priznavanje
Naziv tijela/institucije/ustanove koja je izdala stručnu kvalifikaciju na izvornom jeziku
Adresa tijela/institucije/ustanove (ulica i broj, grad, država)
Mrežna stranica tijela/institucije/ustanove
Naziv inozemne stručne kvalifikacije na izvornom jeziku
Službeno trajanje programa
Datum upisa i datum završetka programa
Datum stjecanja kvalifikacije
Uvjeti stjecanja kvalifikacije

☐ pisani rad

☐ pisani i praktični rad

☐ drugo (navesti)II. RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA (označiti)

☐ priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj
☐ priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu obavljanja obrta u Republici Hrvatskoj


III. PRETHODNO STEČENA OBRAZOVNA KVALIFIKACIJA

Naziv obrazovne kvalifikacije/zanimanja stečene nakon srednjoškolskog obrazovanja i službeno trajanje obrazovnog programa (broj godina)
IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ OBRAZAC ZAHTJEVA

a) ovjerena preslika isprave kojom se dokazuje inozemna stručna kvalifikacija,

b) ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna stručna kvalifikacija,

c) ovjerena preslika dokaza o položenim ispitima,

d) ovjereni prijevod dokaza o položenim ispitima,

e) ovjerena preslika popisa uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,

f) ovjereni prijevod popisa uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,

g) ovjerena preslika službenog programa i plana iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,

h) ovjereni prijevod službenog programa i plana iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,

i) isprava o državljanstvu (ukoliko podnositelj zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske),

j) životopis na hrvatskom jeziku,

k) potvrda o uplati upravne pristojbe ili potvrda o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi.


VAŽNE NAPOMENE:

•     Uz zahtjev se prilaže upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn, odnosno 150,00 kn prema Tarifnom broju 53. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 8/17)

•     Inozemne stručne kvalifikacije priznaju se samo ako su stečene na temelju odobrenih programa za stjecanje stručne kvalifikacije i izdane od ovlaštenih tijela/institucija/ ustanova.

•     Po potrebi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta može tražiti i druge dokaze.

•     Prijevodi na hrvatski jezik potrebni su za sve javne isprave kojima se dokazuju inozemne stručne kvalifikacije koje nisu izdane na hrvatskom jeziku.

•     Dokumente izdane na srpskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku, ukoliko su izdani na latiničnom pismu nije potrebno prevoditi.

•     Ovjereni prijevod na hrvatski jezik vrši ovlašteni stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna stručna kvalifikacija.

•     Preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik. Ovjere izvršene u inozemstvu priznaju se ukoliko su izvršene od strane ovlaštene osobe/institucije.

•     Stranci dokazuju državljanstvo preslikom putovnice ili druge isprave priznate međunarodnim ugovorom.

•     Ukoliko je zahtjev nepotpun, bit ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.


   
(Mjesto i datum)(Potpis podnositelja zahtjeva ili
zakonskog zastupnika)