Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe

NN 92/2017 (13.9.2017.), Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe

Ministarstvo unutarnjih poslova

2154

Na temelju članka 148. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra nadležnog za promet, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POSTUPKU PROVJERE PODOBNOSTI OSOBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osoba koje obavljaju ili su odgovorne za primjenu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području i za druge kategorije osoba određene Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Članak 2.

Policijski službenik u postupku provjere podobnosti osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika provjerava:

– identitet osobe

– prethodna iskustava osobe koja uključuju pregled kriminalnih aktivnosti i evidencija kaznenih djela u svim državama prebivališta/boravišta najmanje tijekom prethodnih pet godina

– pregled zaposlenja, osposobljavanja ili razdoblja bez aktivnosti najmanje tijekom prethodnih pet godina.

Članak 3.

Nadležna tijela i subjekti zahtjev za provjeru podobnosti osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju policijskoj postaji nadležnoj za obavljanje poslova aerodromske policije.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz podatke o podnositelju zahtjeva i svrsi obavljanja provjere podobnosti, sadrži sljedeće podatke o osobi za koju se provjera traži:

– ime i prezime

– spol

– datum, godina i mjesto rođenja

– državljanstvo

– mjesto, adresu i državu prebivališta/boravišta tijekom prethodnih pet godina

– vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja identifikacijske isprave

– podatke o zaposlenju, osposobljavanju ili razdoblju bez aktivnosti tijekom prethodnih pet godina.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva policijskoj postaji nadležnoj za obavljanje poslova aerodromske policije dostavlja:

– dokaz o privoli osobe da se njeni osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu obavljanja provjere podobnosti, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

– presliku identifikacijske isprave

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti

– uvjerenje da osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kataloga kaznenih djela sadržanog u Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa.

Ako je osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika boravila izvan Republike Hrvatske tijekom prethodnih pet godina, uz podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti i podatke iz kaznenih evidencija drugih država prebivališta/boravišta tijekom prethodnih pet godina.

Policijski službenik koji provjerava osobu može, radi dopune ili razjašnjenja podataka sadržanih u zahtjevu za provjeru podobnosti od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne podatke i obavijesti.

Članak 4.

Policijski službenik koji provjerava osobu sravnit će podatke sadržane u zahtjevu za obavljanje provjere podobnosti osobe s podatcima sadržanim u zbirkama podataka koje policija vodi u svrhu obavljanja policijskih poslova te može obaviti uvid u evidencije i poslovnu dokumentaciju nadležnih tijela i subjekata koju su oni dužni voditi sukladno zakonu.

O obavljenom sravnjenju podataka iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik sastavit će službenu zabilješku koja se ulaže u spis obavljene provjere podobnosti.

Članak 5.

Policijska postaja nadležna za obavljanje poslova aerodromske policije će pisanim putem, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva o rezultatu obavljene provjere.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/13

Urbroj: 511-01-152-17-6

Zagreb, 6. rujna 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.