Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

NN 93/2017 (15.9.2017.), Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

Vlada Republike Hrvatske

2161

Na temelju članka 56. stavaka 1. i 2. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

U sastav Vijeća imenuju se:

1. Ivana Ferenčak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

2. dr. sc. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za hranu

3. dr. sc. Renata Hanzer, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

4. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek

5. prof. dr. sc. Damjan Franjević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6. doc. dr. sc. Nenad Malenica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7. prof. dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8. prof. dr. sc. Bojan Stipešević, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

9. doc. dr. sc. Ivica Kelam, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

10. prof. dr. sc. Nives Pećina Šlaus, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11. doc. dr. sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12. prof. dr. sc. Valerije Vrček, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13. dr. sc. Aljoša Duplić, Veleučilište u Karlovcu

14. Lidija Gajski, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Centar

15. Hrvoje Radovanović, Zelena akcija, Zagreb

16. Danijela Periš, predsjednica udruge Centar zdravlja VAGA, Osijek

17. Tanja Popović Filipović, predsjednica udruge Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Bilje.

III.

Članovi Vijeća iz točke II. ove Odluke ostvaruju pravo na naknadu za rad u Vijeću.

Odluku o visini razmjerne naknade iz stavka 1. ove točke donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Financijska sredstva za podmirenje troškova iz stavka 1. ove točke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, na pozicijama Ministarstva zdravstva.

IV.

Obvezuje se Ministarstvo zdravstva da o ovoj Odluci izvijesti članove Vijeća iz točke II. ove Odluke.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, broj 56/13).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/318

Urbroj: 50301-27/12-17-3

Zagreb, 14. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.