Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

NN 93/2017 (15.9.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Ministarstvo financija

2164

Na temelju članka 34. stavka 18. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 120/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TE NAČINU PRIMANJA I POSTUPKU PROVJERE POTPUNOSTI I TOČNOSTI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 1/16) u članku 9., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz dokumentaciju dostavljenu u elektroničkom obliku koja nije potpisana naprednim elektroničkim potpisom potrebno je dostaviti i otisnutu referentnu stranicu, potpisanu sukladno članku 19. stavku 12. Zakona.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Standardnu dokumentaciju potpisuju ovlaštene osobe sukladno članku 19. stavku 12. Zakona.«.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze prosječan broj od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine, osim dokumentacije navedene u stavku 1. ovoga članka, dužni su izraditi i nefinancijsko izvješće koje može biti sastavni dio izvješća poslovodstva sadržanoga u godišnjem izvješću ili kao samostalan dokument i predano uz godišnje izvješće.

(8) Informaciju o tome je li obveznik izrade nefinancijskog izvješća te je li financijsko izvješće uključeno u izvješće poslovodstava ili je sastavljeno kao samostalni dokument, poduzetnik upisuje na stranici općih podataka obrasca za popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja.«.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Obveznici konsolidacije iz članka 23. Zakona Agenciji dostavljaju dokumentaciju radi javne objave ovisno o veličini grupe, na način kako je popisano za pojedinačne izvještaje u stavcima 1., 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 10. i 11.

Iza dosadašnjeg stavka 9. koji postaje stavak 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Poduzetnici kod kojih sukladno zakonu kojim se uređuju trgovačka društva Odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja i Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka usvaja skupština, ako skupština nije održana u rokovima propisanim za predaju dokumentacije za javnu objavu, dostavljaju Agenciji prijedloge odluka, a konačne odluke dostavit će Agenciji odmah po održavanju skupštine.«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. točki 1. riječi: »četiri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

U stavku 3. riječ: »upisa« zamjenjuje se riječju »nastanka«.

U stavku 4. riječi: »četiri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

U stavku 5. riječi: »4 mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

Članak 4.

Članak 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poduzetnici i osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona ako su obveznici poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost dostavljaju Agenciji za statističke i druge potrebe bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za statističke i druge potrebe sukladno članku 32. Zakona.«.

Članak 5.

U članku 15. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»(1) Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini i koji do 30. travnja raspolažu svom dokumentacijom propisanom člankom 30. Zakona, mogu istovremenom dostavom ispuniti obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe i za javnu objavu.«.

U stavku 2. riječi: »4 mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. riječ: »čl.« zamjenjuje se riječju: »članaka«, a riječ: »koja« riječju: »koji«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 7. broj »4« zamjenjuje se brojem »3« .

Članak 8.

U članku 22. stavku 2. riječi: »te istu ovjerava pečatom društva« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Odredbe članka 2. ovoga Pravilnika u dijelu u kojem se u članku 11. dodaju novi stavci 7., 8. i 9. primjenjivati će se na izvještajna razdoblja koja započinju 1. siječnja 2017. godine i kasnije.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-05/12

Urbroj: 513-06-03-17-2

Zagreb, 25. kolovoza 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.