Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

NN 93/2017 (15.9.2017.), Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2165

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade i određuju dijelovi podova etaža koji se ne uračunavaju u ovu površinu.

Članak 2.

Građevinska (bruto) površina zgrade obračunava se zbrajanjem površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

Članak 3.

Građevinska (bruto) površina zgrade za etažu koja se s najmanje 75% svojeg obujma nalazi ispod površine konačno uređenog i izravnanog terena uz pročelje zgrade obračunava se množenjem s koeficijentom:

− 0,25, ako se koristi kao garaža, odnosno parkirališni prostor

− 0,50, ako se koristi kao pomoćni prostor osnovnoj namjeni.

Članak 4.

U građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina slijedećih dijelova zgrade:

− vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu

− toplinske izolacije kojom se poboljšavaju energetska svojstva zgrade koja se stavlja na postojeću zgradu

− etaže, odnosno dijelovi etaže svijetle visine manje od 2,0 m

− galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade

− otvorenih dijelova zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe, balkoni, strehe vijenca i drugih istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za zaštitu od sunca, rasvjetne dimne i ventilacijske kupole i sl.).

Članak 5.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u postupcima započetim do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osim ako to investitor ili vlasnik građevine zatraži.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/17-04/9
Urbroj: 531-01-17-3
Zagreb, 8. rujna 2017.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.